Blogia

zopaz

The Call of the Wild Free Download Without Sign Up For Free Streaming Online

↓↓↓↓↓↓

DOWNLOAD

Alternative Links >>>

⇧⇧⇧⇧⇧⇧

 

 

 

duration - 100minutes

A sled dog struggles for survival in the wilds of the Yukon

Country - USA

Genre - Family

Director - Chris Sanders

Watch The Call of the Wild full movie download in hindi dubbed. [  106] VI. AV HÄNGIVENHET FÖR EN MÄNNISKA. Då John Thornton sistlidna december månad förfrös sina fötter, hade hans kamrater ställt det så bekvämt för honom som de kunde och lämnat honom kvar för att sköta sig, medan de fortsatte uppåt floden för att flotta en hop sågtimmer till Dawson. Han haltade ännu något då han räddade Buck, men sedan vädret blev varaktigt varmt, gick det onda helt och hållet över. Och här hos honom låg nu Buck och solade sig vid stranden under hela de långa vårdagarna, betraktade det ilande vattnet och lyssnade lättjefullt till fåglarnas kvitter och det vårliga sorlet i naturen, och han återvann småningom sina krafter. Vilan smakar godt sedan man har vandrat tretusen mil, och vi måste tillstå att Buck blev en smula lat under det hans sår helades, hans muskler svällde ut och hans benbyggnad åter betäcktes med kött. Och för övrigt latade de sig allesammans — både Buck och John Thornton och Skeet och Nig — medan de [  107] väntade på timmerflotten, som skulle föra dem till Dawson. Skeet var en liten irländsk setter, som genast gjorde sig god vän med Buck, medan denne i sitt halvdöda tillstånd var för svag att harmas över hennes djärvhet. Hon hade de doktorsinstinkter, som man ofta ser hos hundar, och hon slickade och tvättade Bucks sår på samma sätt som en katta tvättar sina ungar. Varje morgon sedan Buck hade slutat sin frukost utförde hon regelbundet detta självtagna värv, och slutligen längtade han efter hennes omsorger lika mycket som efter Thorntons. Nig var också vänskaplig, fastän mindre demonstrativt. Han var stor och svart, en blandning av blodhund och hjorthund, med glada ögon och oändligt godlynt natur. Till Bucks stora förvåning visade dessa hundar ingen jalusi mot honom. De tycktes vara nöjda att dela John Thorntons vänlighet och frikostighet med honom. Då Buck blev starkare, lockade de honom till alla möjliga slags lustiga lekar och upptåg, vari själva John Thornton ej kunde låta bli att deltaga. På detta sätt gick Buck genom sin konvalescenttid och gled på samma gång in i en ny tillvaro. Och nu lärde han för första gången känna vad hängivenhet, verklig lidelsefull hängivenhet ville säga. Denna känsla hade han aldrig erfarit därnere hos domaren Millers i den soliga dalen Santa Clara. Med domarens söner hade han strövat omkring och gått på jakt, [  108] de hade arbetat tillsammans som goda kamrater; för sonsönerna hade han varit ett slags nedlåtande väktare, och till domaren själv hade han stått i ett värdigt och högsinnat vänskapsförhållande. Men en hängivenhet som var feberaktig och brännande, som var så godt som tillbedjan, nästan en ren galenskap — denna känsla hade det varit John Thornton förbehållet att väcka hos honom. John Thornton hade räddat hans liv, och det var redan något, men han var också en idealisk husbonde. Andra män hade omsorg om sina hundar därför att pliktkänsla och ordentlighet manade dem därtill, men han sörjde för sina som om de vore hans egna barn, och därför att han icke kunde handla på annat sätt. Och han gjorde ännu mer. Aldrig glömde han att ge dem en vänlig hälsning eller ett uppmuntrande ord, och när han satte sig ned och höll långa samtal med dem — »höll pratstund», som han kallade det — var han själv lika förtjust däröver som de. Han hade ett sätt att ta Bucks huvud mellan sina grova, hårda händer och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka, under det att han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron Ijödo som smekord. Buck visste ingenting bättre i världen än denna hårdhändta omfamning och dessa upprepade svordomar, och för varje vaggning av och an föreföll det honom som om hjärtat ville hoppa ur hans bröst [  109] av bara glädje. Och när så John Thornton släppte honom igen och han flög upp med skrattande mun, lysande ögon och kvävda utrop i sin strupe samt förblev orörlig på det sättet framför sin husbonde, utbrast John Thornton med riktig vördnad: »Herre Gud, Buck — talets gåva är det enda som fattas dig! » Buck hade ett uttryck för sin tillgivenhet, som nästan kunde ha tydt på motsatsen. Han brukade ofta fatta om Thorntons hand med sina käkar och bita till så hårdt, att det syntes djupa märken i huden långt efteråt. Men liksom Buck uppfattade Thorntons svordomar som smeknamn, så förstod också Thornton att Bucks låtsade bett skulle föreställa en smekning. För det mesta uttryckte dock Buck sin kärlek genom en stilla tillbedjan. Han kunde bli alldeles vild av förtjusning, när Thornton smekte honom eller talade med honom, men han tiggde aldrig därom. Skeet brukade emellanåt sticka sin nos under Thorntons hand och knuffa och skuffa tills hon blev smekt, och Nig kom och lade sitt stora huvud i Thorntons knä, men Buck nöjde sig med att tillbe honom på avstånd. Han kunde ligga timtals vid sin husbondes fötter och se upp i hans ansikte med spänd och ivrig uppmärksamhet, studerande varje min, varje skiftning i hans drag. Eller också låg han på något avstånd från honom, bakom honom eller vid sidan, och [  110] betraktade lika uppmärksamt konturerna av hans gestalt och den minsta rörelse han gjorde. Och så stor gemenskap fanns det mellan dem, att Bucks ögon allt emellanåt förmådde John Thornton att vända på huvudet och tyst besvara hans blick, varvid samma hjärtliga uttryck lyste hos dem båda. Under en lång tid efter sin räddning ville Buck ej förlora Thornton ur sikte. Från det ögonblick han lämnade tältet till den stund då han återkom dit följde Buck honom troget i hälarna. Den omständigheten, att den ena husbonden efter den andra hade försvunnit ur hans liv, sedan han kom till Norden, hade hos honom alstrat en fruktan att de aldrig kunde stanna hos honom länge. Han var rädd att Thornton ett tu tre skulle försvinna på samma sätt som Perrault och François och det skottska halvblodet. Till och med i nattens drömmar hemsöktes han av denna oro. Vid sådana tillfällen kunde han skaka av sig sömnen och smyga i kölden bort till tältets ingång, där han stannade och lyssnade efter sin husbondes andedrag. Men oaktat den stora kärlek han hyste för John Thornton, vilken ju vittnade om civilisationens förmildrande inflytande, var den ursprungliga naturen, som hade väckts hos honom uppe i Norden, i full och livlig verksamhet. Trohet och tillgivenhet — dessa civilisationens frukter — ägde han, men han behöll [  111] därjämte sin vildhet och egensinnighet. Han var snarare en varelse från vildmarken, som kommit därifrån för att sitta vid John Thorntons härd, än en hund från den milda södern med prägel av generationers civilisation. Han älskade John Thornton för högt att någonsin kunna stjäla från honom, men om det gällde en annan man i något annat läger, tvekade han icke ett ögonblick, och han stal med en slughet som räddade honom från att bli upptäckt. Han var alldeles full med ärr efter hundbett, och han slogs ursinnigare än någonsin och med mera beräkning. Skeet och Nig voro för godlynta att söka gräl, och dessutom tillhörde de John Thornton. Men främmande hundar, vilken ras de än tillhörde och hur morska de än voro, måste ofördröjligen erkänna Bucks överlägsenhet, eller också funno de sig ögonblickligen invecklade i en strid på liv och död mot en fruktansvärd motståndare. Och Buck var utan förbarmande. Han hade själv fått lära sig lyda våldets lagar, och han underlät aldrig att begagna sig av en fördel, lika litet som han släppte den fiende han en gång hade drivit in på dödens stråt. Han hade tagit lärdom av Spitz och av de förnämsta slagskämparna bland postens och polisens hundar, och han visste att det icke fanns någon medelväg. Han måste segra eller bli besegrad — att visa medlidande var svaghet. Barmhärtighet existerade aldrig i uråldriga tider. Den skulle då ha [  112] missuppfattats och ansetts för fruktan, och sådana missuppfattningar ledde till en säker död. Döda eller dödas, äta eller ätas, det var lagen, och Buck lydde detta bud från den gråa forntiden. Han var äldre än de dagar han hade sett och de andetag han hade dragit. Han var en länk emellan det förflutna och det närvarande, och den evighet som låg bakom honom genomströmmade honom i mäktiga vågor, efter vilka han fogade sig Han satt vid John Thorntons eld — bredbröstad, med vita betar och långhårig päls — men bakom honom skymtade skuggor av alla möjliga slags hundar, halv-vargar och vilda vargar, fordrande och pockande, smakande köttet han åt, törstande efter vattnet han drack, vädrande med honom, lyssnande med honom och täljande för honom ljuden från vildmarken, reglerande hans lynne, dikterande hans gärningar, somnande med honom då han lade sig, drömmande med honom och utom honom, och själva utgörande föremål för hans drömmar. Så mäktigt lockades han av dessa skuggor, att människosläktet och dess anspråk på herravälde för varje dag gled allt längre undan för honom. Djupt inne i skogen ljöd emellanåt ett kallelserop, och så ofta han hörde denna maning som lockade och upprörde hans innersta, kände han sig tvingad att vända ryggen åt elden och den avröjda jorden däromkring [  113] och fördjupa sig i skogen allt längre och längre utan att veta varför eller vart det bar. Han undrade icke ens var eller varför det manande ropet ljöd inifrån skogens djup. Men då han väl hade hunnit till den mjuka, obrutna marken och till skuggan under trädens grenar, drev kärleken till John Thornton honom tillbaka igen till lägerelden. Det var Thornton ensam som höll honom kvar. Hela det övriga människosläktet var ingenting alls för honom. Det hände att resande smekte eller berömde honom, men mot dem var han kall och likgiltig, och om någon alltför närgånget visade honom sin beundran, kunde han resa sig och gå sin väg. Då Thorntons kamrater, Hans och Pete, slutligen anlände med den länge väntade timmerflotten, ville Buck på inga villkor ta någon notis om dem, förrän han fick veta att de stodo Thornton nära. Sedan fördrog han dem på ett passivt maner och tog emot deras ynnestbevis som om han därigenom bevisade dem en nåd. De voro av samma typ som Thornton, levde i nära förbindelse med jorden, tänkte redigt och sågo klart. Och innan de hade svängt in med flotten i den stora viken vid sågen i Dawson hade de fullkomligt uppfattat Buck och hans sätt och försökte aldrig att komma på så förtrolig fot med honom som de voro med Skeet och Nig. Bucks hängivenhet för Thornton tycktes emellertid [  114] växa allt mer och mer. Thornton ensam och ingen annan kunde lägga en packning på hans rygg under sommarfärderna. Ingenting var för svårt för Buck, när Thornton ville att det skulle ske. En dag — sedan de hade stakat sig ut från flotten, lämnat Dawson och begivit sig till Tananas huvudflöde — sutto männen och de tre hundarna på krönet av en klippa, som stupade lodrät ned till en naken berghäll trehundra fot längre ned. John Thornton satt nära klippranden och hade Buck bredvid sig. Plötsligt fick Thornton ett obetänksamt infall, och han vinkade åt Hans och Pete, för att de skulle se på vad han ämnade göra. »Hopp, Buck! » kommenderade han och sträckte ut sin arm över klyftan. I nästa ögonblick brottades han med Buck på klippans yttersta rand, och Hans och Pete hade huggit tag i dem och ryckte dem tillbaka. »Det är riktigt hemskt», förklarade Pete, sedan alltsammans var över och de åter kunde tala. Thornton skakade på huvudet. »Nej, det är storartat, det är det, och förskräckligt på samma gång. Många gånger gör det mig riktigt rädd, vet ni. »Jag skulle inte gärna vilja vara i dens ställe som gjorde dig något ondt, medan han funnes i närheten», sade Pete bestämt och nickade bortåt Buck. »Nej, det ville ta mig tusan inte jag heller», förklarade Hans. [  115] Och innan årets slut blevo dessa ord bekräftade. Det var i Circle City. »Svarte Burton», en ilsken och oregerlig karl, hade råkat i gräl med en passopp på krogen, och Thornton gick emellan för att stifta fred. Buck låg som vanligt i en vrå med huvudet på framtassarna och gav akt på sin husbondes minsta rörelse. Utan föregående varning slog Burton till. Thornton vacklade och kunde endast hålla sig uppe genom att klänga sig fast vid diskens räcke. De som sågo på hörde i samma sekund ett ljud som varken var hundskall eller tjut, utan bäst kan beskrivas som ett rytande, och de sågo Buck resa sig och flyga Burton i strupen. Karlen räddade sitt liv genom att instinktmässigt sträcka ut sin arm, men han kastades baklänges till golvet med Buck över sig. Buck drog sina betar ur armen och högg på nytt efter strupen. Den gången lyckades Burton skydda sig endast till en del, och hunden slet upp hans hals. Men nu trängde alla åskådarna Buck in på livet och drevo honom därifrån. Medan en fältskär hämmade blodet, strök hunden av och an utanför den omgivande mängden under ett vildsint morrande. Han försökte bryta sig igenom och kunde blott genom massor av hotande käppar avhållas därifrån. »Sammankomst» hölls på fläcken och man kom till det resultatet att Buck hade haft tillräckligt skäl att ingripa, vadan han blev frikänd. Men från och med denna dag var hans anseende [  116] stadgat, och hans namn bars på ryktets vingar till vartenda guldgrävarläger i Alaska. Längre fram på hösten räddade han John Thorntons liv på annat sätt. De tre kamraterna höllo på att föra en lång och smal båt nedåt en svår passage på Forty-Mile Creek. Hans och Pete gingo utmed stranden och höllo båten uppe med en lina, som de flyttade från träd till träd, medan Thornton satt i båten och stakade den framåt, under det han skrek sina order till kamraterna på stranden. Buck var också i land och höll sig steg för steg i jämbredd med båten, utan att ta ögonen från sin herre. På ett särskilt svårt ställe, där ett rev av nakna klippor sköt upp ur vattnet, firade Hans ut repet, och medan Thornton stakade båten ut i strömmen, rusade Hans nedåt stranden med tågändan i sin hand, för att åter dra in båten sedan revet var passerat. Båten flög utför strömmen i rasande fart och sedan den hade klarat revet, drog Hans åt sig repet, men gjorde det för häftigt, så att båten vändes upp och ned och Thornton kastades ur och fördes med strömmen mot flodens farligaste punkt, ett virvlande fall, där ingen kunde tänka på att rädda sig genom simning. Buck hade ögonblickligen kastat sig i vattnet, och sedan han simmat trehundra yards, hann han upp Thornton midt i en ursinnig vattenvirvel. Så snart [  117] hunden kände, att Thornton hade fattat tag i hans svans, styrde han kurs mot stranden och simmade ditåt med hela sin väldiga styrka. Men det gick långsamt åt land, medan det däremot bar nedåt strömmen med häpnadsväckande fart. Och litet längre bort hördes det olycksdigra bruset från ett ställe där den vilda strömmen blev ännu vildare och slets i virvlande trasor av klippspetsar, som stucko upp ur skummet, likt tänder i en kolossal kam. Vid det sista branta fallets början var vattnets drivkraft fruktansvärd och Thornton visste att det var omöjligt att nå stranden. Han skrapade häftigt över en klippspets, slungades över en annan och slogs emot den tredje med överväldigande kraft. Och nu klängde han sig fast vid dess slippriga spets med bägge händerna, varvid han släppte Buck, och över det virvlande vattnets brus skrek han: »Gå, Buck! Gå! » Buck förmådde icke heller hålla sig kvar; han fördes utför strömmen, oaktat ett förtvivlat motstånd, och det var honom omöjligt att vända tillbaka. Då han hörde Thornton upprepa sin befallning, vände han sig till hälften i vattnet och lyfte upp huvudet som om han ville kasta en sista blick på sin husbonde, varefter han lydigt vände sig mot stranden. Han simmade med väldig kraft och drogs i land av Hans och Pete just på den punkt, bortom vilken all räddning var omöjlig. [  118] De visste att den tid, som en man kunde hålla sig fast vid en slipprig klippa i denna mäktiga ström, endast fick räknas i minuter, och de rusade så fort de kunde uppåt stranden till ett ställe långt ovanför det, där Thornton hängde. De fäste linan, med vilken de hade bogserat båten omkring Bucks hals och bogar, tillsågo noga att den varken kunde strypa honom eller vara till hinder under simningen och kastade honom så ut i strömmen. Han sträckte modigt ut med raska simtag, men icke tillräckligt rakt fram i floden. Detta misstag upptäckte han för sent, då han befann sig midt framför Thornton på ett halvt dussin simtags avstånd och fördes hjälplöst förbi honom. Hans drog hastigt till sig repet på samma sätt, som om Buck vore en båt. Då repet sålunda drogs till om hunden ute i strömmen, försvann han under vattnets yta, och där förblev han ända tills hans kropp stötte emot stranden och han halades upp. Han var halvdränkt, och Hans och Pete kastade sig över honom för att genom sin tyngd trycka vattnet ur honom och luft i honom. Så reste han sig stapplande, men föll åter omkull. I detsamma trängde Thorntons röst helt svagt fram till dem. De kunde icke urskilja orden, men de visste att han var i yttersta nöd. Husbondens stämma verkade som en elektrisk stöt på Buck. Han rusade upp och sprang uppåt stranden [  119] före de bägge karlarna till det ställe, där de förut hade kastat honom i vattnet. Ännu en gång bands repet om honom och han kastades i, och återigen sträckte han ut och simmade mot klippan där Thornton hängde, men den gången höll han rak kurs. Han hade missräknat sig en gång, men det ville han icke göra sig skyldig till på nytt. Hans skötte repet så att det aldrig hängde slakt, och Pete såg till att det icke ringlade ihop sig bakom. Buck fortfor att simma tills han befann sig på en punkt rakt ovanför Thornton. Då vände han sig och störtade med ett kurirtågs hastighet rakt ner mot sin husbonde. Thornton såg honom komma, och då Buck träffade honom likt en murbräcka, driven av strömmens hela kraft, sträckte Thornton ut sina armar och slöt dem omkring hundens lurviga hals. Hans började nu hala in repet omkring ett träd, och Buck och Thornton försvunno bägge under vattnet. Halvt strypta och halvt kvävda, än den ena ovanpå och än den andra, släpande över den tandade bottnen och slående mot klippor och trädrötter, halades de in mot stranden. Då Thornton kom till sans, låg han på magen och vaggades med våldsam häftighet fram och tillbaka över en drivvedsstock av Hans och Pete. Hans första ögonkast gällde Buck, över vars slaka och synbart livlösa kropp Nig stämde upp ett sorgset tjut, medan [  120] Skeet slickade det våta ansiktet och de slutna ögonen. Thornton var själv ganska illa sårad och slagen, och sedan Buck hade kommit till liv igen, undersökte hans husbonde omsorgsfullt hela hans kropp och fann att tre av hans revben voro brutna. »Det avgör saken», förklarade han. »Vi slå läger här tills vidare. » Och det gjorde de också och stannade där, medan Bucks revben helades, så att han var i stånd att fortsätta. Följande vinter utförde Buck i Dawson en annan bedrift, som kanske ej var så hjältemodig som denna, men den höljde honom med ära och rykte över hela Alaska. Och denna bedrift var synnerligen förmånlig för de tre männen, ty de voro i stort behov av den utrustning de därigenom kunde förskaffa sig och kunde även företaga en längre efterlängtad tur till den jungfruliga Östern, där inga guldgrävare ännu hade uppträdt. Händelsen framkallades av ett samtal på Eldoradokrogen, där den ene skröt över den andre med sina favorithundar. På grund av sin stora ryktbarhet var Buck en skottavla för de andra, och Thornton måste oupphörligt ta honom i försvar. Efter en halvtimmes käbbel förklarade en av de närvarande, att hans hund kunde sätta en släde med femhundra skålpunds packning i gång och dra den vidare; en annan skröt med att hans skulle kunna göra detsamma med sexhundra skålpunds packning, och en tredje skrek över med sjuhundra. [  121] »Bah! Vad är det för strunt! » sade John Thornton, »Buck kan sätta släden i gång, om den så vore lastad med tusen! » »Ta den loss? Och gå hundra yards med den? » frågade Matthewson, en matador från Bonanza, han som hade skrutit med de sjuhundra. »Tar den loss och går hundra yards med den», förklarade Thornton kallt. »Nåväl», sade Matthewson långsamt och bestämt, så att alla kunde höra det, »jag har tusen dollars på fickan, som säga att han inte kan det, och här ä’ de. » Varpå han slängde på disken en påse guldstoft så stor som en hackkorv. Ingen talade. Thorntons tanklösa utmaning, om det nu var en sådan, hade blivit antagen. Han kände hur blodet steg honom åt ansiktet. Hans tunga hade spelat honom ett spratt. Han visste icke alls huruvida Buck kunde sätta tusen skålpunds last i gång. Det var ju en halv ton! En kolossal tyngd, som gjorde honom häpen. Han hade en stark tro på Bucks styrka och hade ofta trott, att han skulle kunna rå med en sådan börda, men aldrig förr än nu hade han stått inför möjligheten att pröva det — och nu stodo minst ett dussin män med sina ögon fästa på honom, tysta och avvaktande. För övrigt hade han visst icke tusen dollars, och lika litet hade Hans och Pete. »Jag har just en släde stående här utanför med tjugu [  122] stycken femtioskålpundssäckar mjöl», fortsatte Matthewson med brutal rättframhet, »så det behöver inte hindra er. » Thornton svarade ej. Han visste icke vad han skulle säga. Han såg på den ena efter den andra med frånvarande min, alldeles som om han hade förlorat tankeförmågan och sökte efter någonting, varmed den åter kunde sättas i gång. Så föll hans blick på Jim O’Brien, en annan matador och Thorntons forna kamrat. Denna syn tycktes ge honom en ledtråd och sporra honom till någonting som han aldrig skulle ha drömt om att göra. »Kan du låna mig tusen dollars? » frågade han nästan med en viskning. »Visst», svarade O’Brien och slängde fram en påse guldstoft bredvid Matthewsons. »Och det fastän jag har mycket litet tro på att djuret kan göra det du har sagt, John. » Eldorados gäster begåvo sig ut på gatan för att åse experimentet. Borden övergåvos och köpmän och jägare närmade sig för att se hur vadet skulle avlöpa. Man skulle hålla för och emot. Flera hundra män i pälsmössor och vantar samlades på lagom avstånd rundt omkring släden. Matthewsons släde med mjölsäckarna hade stått där redan ett par timmar, och i den rådande starka kölden — termometern visade 60 under noll — hade medarna frusit fast i den hårdt [  123] packade snön. Man erbjöd sig att hålla 2 mot 1, att Buck ej skulle kunna få släden ur fläcken. Så uppstod en tvist angående betydelsen av orden »ta den loss». O’Brien påstod att Thornton skulle ha rättighet att vricka de fastfrusna medarna lösa och att Buck sedan skulle »ta släden loss». Matthewson förfäktade däremot envist, att orden betydde, att hunden också skulle vricka medarna loss i den frusna snön. Största antalet av dem, som hade varit med då vadet ingicks, avgjorde saken till Matthewsons förmån, och man ville nu hålla 3 mot 1 mot Buck. Ingen gick in därpå. Ty ingen trodde att Buck skulle kunna avgå med seger. Thornton själv ansåg sig ha handlat överilat och kände sig ganska betryckt. Då han såg på släden, som stod där förspänd med tio hundar, föreföll honom alltsammans som en orimlighet. Matthewson triumferade. »3 mot 1! » utropade han. »Jag lägger till ett tusental, Thornton. Vad säger ni om det? » Thorntons min var mycket betänksam, men hans stridslust var väckt — den stridslust, som livar vadhållare, gör dem blinda för alla omöjligheter och döva för allt annat än stridens lockelser. Han ropade till sig Hans och Pete. Deras påsar voro mycket tunna och slankiga, och de tre kamraterna kunde tillsammans icke skrapa ihop mer än tvåhundra dollars. Det var för närvarande hela deras kapital, men de [  124] satte utan tvekan upp det mot Matthewsons sexhundra. Så togos de tio dragarna ifrån, och Buck spändes för släden i sitt eget seltyg. Han hade blivit smittad av den allmänna upphetsningen och kände med sig att han på något sätt måste göra någonting stort för John Thornton. Hans ståtliga utseende väckte ett sorl av beundran. Han var i den yppersta kondition, utan ett enda uns överflödigt kött, och de hundrafemtio skålpund han vägde representerade idel seghet och kraft. Hans långhåriga päls glänste som silke. Manen var ständigt rest till hälften och tycktes resa sig vid varje rörelse, som om ett övermått av kraft gjorde varje särskilt strå levande och verksamt. Hans väldiga bringa och kraftiga framben stodo i den bästa proportion till den övriga kroppen, vars muskler lågo i täta rullar under huden. Man kände på dessa muskler och fann dem hårda som järn, och nu gick skillnaden ner till 2 mot 1. »Anfäkta det, sir! Anfäkta det, sir! » brummade en medlem av den senaste dynastien, en matador från Skookum Bench. »Jag bjuder er åttahundra för honom, sir, före provet, sir — åttahundra just som han nu står där. » Thornton skakade på huvudet och gick fram till Buck »Ni får inte stå bredvid honom», protesterade [  125] Matthewson. »Han skall vara fri och ledig och ha tillräckligt utrymme. » Hela hopen var tyst. Man hörde endast vadhållarnas röster, som förgäves bjödo 2 mot 1. Alla erkände att Buck var ett praktfullt djur, men tjugo stycken femtioskålpundssäckar mjöl var i deras ögon en alltför väldig tyngd för att de skulle vilja riskera att lossa på pungen. Thornton föll på knä bredvid Buck. Han tog hundens huvud mellan sina händer och tryckte sin kind mot hans. Han skakade honom icke på det lekfulla sättet, som han brukade, och icke heller mumlade han några kärvänliga svordomar, men han viskade i hans öra. »Om du håller av mig, Buck! Om du håller av mig! » var vad han viskade. Och Buck gnällde med dämpad iver. Den stora hopen betraktade dem nyfiket. Saken började bli mystisk. Det där såg ju ut som en besvärjelse. När Thornton reste sig upp, tog Buck hans vantklädda hand mellan sina käkar, tryckte sina tänder djupt in och släppte den sedan långsamt och nästan motvilligt. Detta var svaret, ehuru det icke gavs med språkets ord, utan med kärlekens. Thornton drog sig långt tillbaka. »Nu, Buck! » sade han. Buck drog åt sig linorna och lät dem sedan slakna flera tum. Det var vad han hade lärt sig. [  126] »Hej! » ljöd Thorntons stämma. Den trängde skarpt genom den stora stillheten omkring. Buck svängde åt höger och avslutade denna rörelse med ett kast, som gjorde linorna styva och med ett plötsligt ryck hejdade hans hundrafemtio skålpunds tyngd. Lasten skakade, och under medarna hördes ett knastrande ljud. »Hej», kommenderade Thornton. Buck utförde nu samma manöver, men denna gång åt vänster. Knastrandet övergick till ett häftigt skrapande, släden vred sig, medarna släppte och rörde sig flera tum åt sidan. Släden var lösryckt. Åskådarna höllo omedvetet andan, så spänd var deras uppmärksamhet. »Och nu — framåt! » Thorntons kommandorop kom plötsligt som ett pistolskott. Buck kastade sig framåt mot bröstbanden med hela sin tyngd, och linorna spändes med ett knarrande läte. Hela hans kropp samlade sig i en oerhörd ansträngning, musklerna vredo och knöto sig under den silkeslena pälsen som om de vore levande. Hans väldiga bringa var sänkt mot marken, huvudet höll han framåtlutat och hans fötter arbetade ursinnigt, så att klorna gjorde parallella rämnor i den hårdt packade snön. Släden sviktade och skakade, tycktes vara på väg att komma i gång. Då halkade Buck med en av sina fötter, och en man uppgav ett [  127] smärtsamt utrop. Men i detsamma började släden röra sig i som det tycktes en snabb följd av små stötar, ehuru det egentligen icke kom till något verkligt stillastånd vidare — den gick en halv tum — en tum — två tum... Stötarna avtogo märkbart, släden kom i jämn gång och gled stadigt framåt. Männen flämtade till och började åter dra andan utan att ha märkt att de för några ögonblick hade upphört att göra det. Thornton sprang efter släden och uppmuntrade Buck med korta, vänliga tillrop. Avståndet hade blivit uppmätt, och då hunden närmade sig högen av upphuggen ved, som utmärkte platsen där de hundra yards togo slut, började ett bifallssorl som tilltog allt mer och mer och slutligen övergick till det vildaste skrän, när Buck passerade målet och stannade på sin husbondes kommando. Varenda åskådare jublade, till och med Matthewson. Hattar och vantar flögo i luften. Man skakade hand med varandra — sak samma med vem — och alla skreko över varandra i ett allmänt osammanhängande virrvarr. Men Thornton föll återigen på knä bredvid Buck. Huvud trycktes mot huvud, och han vaggade det trogna djurets nacke av och an. De som omgåvo dem närmast hörde honom svära och förbanna Buck, och han gjorde det länge och eftertryckligt, varmt och kärleksfullt. [  128] »Anfäkta det, sir! Anfäkta det, sir! » brummade matadoren från Skookum Bench. »Jag ger er tusen dollars för honom, sir, tusen dollars, sir — tolvhundra, sir. » Thornton steg upp. Hans ögon voro våta. Stora tårar rullade utför hans kinder. »Sir», sade han till matadoren från Skookum Bench, »ne-ej, sir. Ni kan dra åt helvete, sir. Det är det enda svar jag har att ge er, sir. » Buck tog Thorntons hand mellan sina tänder. Och Thornton skakade hundens huvud fram och tillbaka. Som drivna av en gemensam ingivelse, drogo sig alla åskådarna tillbaka på ett vördnadsfullt avstånd. Ingen var nog ogrannlaga att störa de bägge vännerna.

 

 

The hunter call of the wild download free

The hunter: call of the wild free download. Hos Adlibris hittar du billiga böcker online och ett stort utbud av garn, pyssel & DIY och skrivmaterial. Vårt breda utbud av prisvärda leksaker, sällskapsspel & pussel och babyprodukter gör det enkelt att finna det du behöver. Bland våra köks- & baktillbehör, hälsa- & yogatillbehör eller trädgårdsprodukter finns allt du kan önska för din fritid. Hos oss hittar du allt för en inspirerande vardag. Adlibris är en del av Adlibrisgruppen där även e-handelssajterna Adlibris Go, Discshop, Kökets favoriter, Odla, Roliga Prylar och Type & Tell ingår. Hantering av cookies
https://shrturi.com/Ym2B0n

Äventyrare och vovve trotsar naturkrafterna i ny trailer Publicerad: 21 november 2019 kl. 17. 33 FILMTRAILER. Blir det någonsin en till Indiana Jones-film med Harrison Ford, 77? Vem vet. Men i vinter spelar han ändå en annan slags äventyrare på bio. ”Skriet från vildmarken” har gott om välkända skådespelare. Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford. Men den första trailern fokuserar mest på de verkliga huvudrollsinnehavarna, Harrison Ford och hunden Buck. Filmen är baserad på Jack Londons berömda roman från 1903, som har filmats flera gånger förut. Den kanske mest berömda versionen är från 1935, med Clark Gable och Loretta Young i huvudrollerna. Berättelsen utspelas i Alaska på 1890-talet och vi följer guldgrävaren John Thornton (Ford) och Buck medan de trotsar det bistra klimatet ute i vildmarken. 1 av 3 | Foto: Disney Harrison Ford i ”Skriet från vildmarken”. Regissören Chris Sanders är en Disneyveteran (det är studion som ligger bakom filmen) som har arbetat med flera välkända animerade filmer. Han är kanske rätt person att göra den här filmen för Buck är datoranimerad, skapad med hjälp av motion capture-teknik. Skådespelaren som står modell för Buck är Terry Notary, som har bred erfarenhet från liknande uppdrag. Förutom ”Apornas planet”-filmerna jobbade han även med ”Lejonkungen” tidigare i år. Främst minns vi kanske honom som ”apan” i Ruben Östlunds ”The square”. Trailern skvallrar om att det här kan bli en finfin familjefilm för sportlovspubliken. ”Skriet från vildmarken” har biopremiär den 21 februari. Glöm inte att gilla Nöjesbladet FILM på Facebook för filmnyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi. av Stefan Hedmark Publicerad: 21 november 2019 kl. 33.

The hunter call of the wild pc free download. Från Wikisource, det fria biblioteket. Hoppa till navigering Hoppa till sök Skriet från vildmarken av Jack London Översättare: Mathilda Drangel Bort från civilisationen   → På Wikipedia finns en artikel om Skriet från vildmarken. [  3] AV JACK LONDON ÖVERSÄTTN. AV M. DRANGEL STOCKHOLM BOHLIN & Co. [  158] INNEHÅLL: Sid. I. BORT FRÅN CIVILISATIONEN 5 II. PÅKENS OCH HUGGTANDENS LAG 23 III. DEN URSPRUNGLIGA VILDA NATUREN BLIR RÅDANDE 39 IV. KAMPEN OM CHEFSKAPET 64 V. VÄGENS MÖDOR 80 VI. AV HÄNGIVENHET FÖR EN MÄNNISKA 106 VII. VILDMARKEN ROPAR 129 Hämtad från " n_vildmarken&oldid=410905 " Kategorier: Jack London Mathilda Drangel Översättningar från engelska 1900-talets verk 1910-talets översättningar Skriet från vildmarken Romaner
https://hideuri.com/olMDOA

The Call of the Wild free download.

Download The Call of the Online Free

Watch The Call of the Wild CArlToncineMa. Download the hunter call of the wild for free. Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar ( privat läge). Hos dig inom 1-4 arbetsdagar Fri frakt vid köp över 149:- för medlemmar. Superklassikern romanen Skriet från vildmarken av Jack London i nyöversättning och med efterord av Bengt Samuelson. Skriet från vildmarken är världslitteraturens mest uppmärksammade skildring av hundens vilda själ. Den handlar om den stora, kraftiga blandrashunden Buck som rövas bort från sitt liv som familjehund i Kalifornien och hamnar som draghund under guldruschen i Alaska, där de hårda tagen gäller. Där vildmarken kallar. Boken har kommit i otaliga utgåvor världen över, ofta omstöper man den till förkortad och förenklad ungdomsbok, vilket är att göra boken en otjänst. Originalversionen (som Bakhåll utgår ifrån) är en litterärt högstående roman. Den är filosofiskt avklarnad och insiktsfull, på samma gång som den är råbarkad och hard-boiled, baserad i självupplevd verklighet. En lysande och genuin klassiker. Jack London vet vad han talar om. Han var med i den berömda guldruschen 1897-98 när lycksökare och äventyrare från hela världen sökte sig till nordvästra Kanada ditlockade av rykten om lättvunna rikedomar. Den lilla orten Klondike i delstaten Yukon som haft omkring femhundra invånare växte på två år till en medelstor stad med en befolkning på över trettiotusen. Stora summor pengar var i omlopp. Guldgrävarnas fynd vandrade lika snabbt över till de omgivande affärsmännen, hundhandlarna, värdshusvärdarna, bordellägarna. Väldiga förmögenheter kunde hastigt byta ägare vid spelborden. Guldgrävarna letade sig ut i skogarna och utmed flodfårorna. Hundspannet var transportmedlet som fungerade bäst. Hundarna förmådde dra både mannar och tung utrustningen i hög fart över väglösa snövidder. Romanens centralfigur är den före detta fridsamma hemmahunden Buck som under guldruschens strapatser förvandlas till något annat, till en starkare, tåligare, vildare version av sig själv. En varelse han har släktskap med hundratals generationer bakåt i tiden. Det som suger tag i honom, det han djupast lystrar till är ett ociviliserat lockrop som får honom att känna sig som en fri, otämjd hund. Det är lockropet från vildmarken - The Call of the Wild. Jack London (1876-1916) kom från fattiga omständigheter i Kalifornien och fick kämpa sig fram till skolgång och bildning. Under sitt blott fyrtioåriga liv författade han närmare femtio romaner och novellsamlingar. Han var också undersökande journalist, krigskorrespondent och politiskt aktiv socialist. För eftervärlden är han främst känd för sina vildmarksskildringar. Skriet från vildmarken av Jack London. ISBN 978 91 7742 525 0. Högkvalitetspapper, sydda ark, klotband. 144 sidor. Originaltitel: The call of the wolf Författare: Jack London Format: Kartonnage ISBN: 9789177425250 Språk: Svenska Antal sidor: 140 Utgivningsdatum: 2019-12-06 Översättare: Bengt Samuelson Förlag: Bakhåll.

 

Skriet från Vildmarken handlar om hunden Buck. Buck bor på en gård hos en familj tillsammans med deras hundar och andra djur. Buck kidnappas från sin trygga tillvaro som familjehund. Han säljs och förs till Alaska där ett hårt liv som slädhund väntar. I början var det väldigt jobbigt för hunden Buck men med tiden blev han allts starkare och det gick allt bättre. Hans första ägare är François och Perrault. De kunde vara väldigt stränga men ändå rättvisa. Bland de hundar som Buck drog släden med fanns hunden Spitz. Spitz var gruppens ledarhund och han var väldigt aggressiv. De två blir redan från början ovänner och till slut blir det en kamp på liv och död dem emellan. Buck vinner efter en lång kamp och utses till ny ledarhund. En dag kom det order till François och Perrault om nya uppdrag. Då var de tvungna att sälja sina hundar och på det sättet fick Buck nya hussar. Hos de nya hussarna blev dagarna allt jobbigare. Hundarna hade en tung last att dra och de fick sällan tillräckligt med vila. Efter ytterligare en tid så säljs Buck igen, denna gång till två män och en kvinna som har tänkt bege sig ut och leta guld. Dessa visar sig inte alls förstå hur det hårda livet som guldgrävare fungerar och det slutar med att de går genom isen. Dock så räddas Buck av en man, John Thorntorn. Buck fick stanna hos Thorntorn och där hittade Buck nya vänner. Hos Thorntorn får Buck vila ut, och de blir riktigt bra vänner. En gång räddade han även livet på honom när Thorntorn var på väg att drunkna. Efter detta så bestämmer sig Thorntorn och hans två kompisar, Hans och Pete, för att själva söka sin lycka som guldgrävare. John Thornton blev Bucks sista band till civilisation och när John dödas av indianer lämnar Buck allt han lärt sig av människor bakom sig och han återgår till att leva på samma sätt som hans förfäder levt, nämligen ute i vildmarken. Efter en tid fylld med sorg fann han till slut sin lycka hos vargarna och levde resten av sin tid ett vilt varg liv. Huvudpersonen i denna bok är hunden Buck Hans liv blev väldigt dramatiskt och många människor och händelser har påverkat hans karaktär. Från början var han en snäll familjehund som på grund av omständigheterna förändrades till en stark och aggressiv kämpehund. Han hade tydliga ledar drag och det fick han bevisa flera gånger. Samtidigt var han kärleksfull och omtänksam både till människor sina hundkamrater men endast till de han litade på. När han var vän med någon då visade han det på alla möjliga sätt. Mot sina fiender var han fullständigt skoningslös. Miljöbeskrivningarna i boken spelar stor roll då den handlar mycket om klimatet och naturen. Boken beskriver hur människor och hundar kämpade för överlevnad i det karga landskapet i norra Amerika under den här tiden då många sökte rikedomar bland bergen. Jag har valt ett exempel på en miljöbeskrivning som jag tycker är bra. I boken beskrivs miljön mycket trovärdigt och det ger en sorts atmosfär runt karaktärerna och berättelsen. Om miljöbeskrivningarna hade varit sämre hade boken mer koncentrerat sig på Buck och då hade det kanske inte känts lika verklighetstroget därför att miljöbeskrivningarna bidrar till att boken känns så pass verklig om den gör. Eget omdöme: Jag tycker att "Skriet från vildmarken" är en mycket speciell bok därför att bokens författare har fördjupat sig i vad hunden i boken tänker och det är hunden som berättar. Jag har aldrig förr läst en sådan här typ av bok. Man förstår verkligen hur svårt livet i vil...

Skriet från vildmarken Första utgåvan från 1903. Författare Jack London Originaltitel The Call of the Wild Originalspråk Engelska Översättare Mathilda Drangel (1907) Ernst Grafström (1914) Tom Wilson (1916) Anders Saxon (1919) Hans G. Westerlund (1947) Ernst Ekwall (1948) Olov Jonason (1959) Brita och Alf Agdler (1963) Gustav Sandgren (1966) Kerstin och Olle Backman (1988) Ingalill Behre (1989) Maj Bylock (1999) Illustratör Philip R. Goodwin och Charles Livingston Bull (ursprungligen) Omslagsbild Charles Edward Hooper Land   USA Genre Äventyrsroman Förlag Macmillan Utgivningsår 1903 Utgiven på svenska 1907 Huvudpersoner Buck Skriet från vildmarken (originaltitel: The Call of the Wild), även översatt till svenska med titeln När vildmarken kallar, är en äventyrsroman från 1903 av Jack London. Handling [ redigera | redigera wikitext] Boken handlar om en hund vid namn Buck [ 1] som kidnappas från sin trygga tillvaro som familjehund. Han säljs och förs till Alaska där ett hårt liv som slädhund väntar. Han får snabbt vänja sig vid att dra släde med andra hundar. I början är det jobbigt för Buck men med tiden blir han allt starkare och uråldriga instinkter börjar att vakna till liv inom honom. Hans första ägare är François och Perrault. De kan vara väldigt stränga men ändå rättvisa. Ledarhunden för det första spannet som Buck drar i heter Spitz, en väldigt aggressiv hund med stor vana som draghund. De två blir redan från början ovänner och till slut blir det en kamp på liv och död mellan dem. Buck vinner efter en lång kamp och utses till ny ledarhund. Efter ett tag får han nya ägare, men det tunga livet som slädhund fortsätter, med en tung last att dra och för lite mat och vila. Efter ytterligare en tid så säljs Buck igen, denna gång till två män och en kvinna som har tänkt bege sig ut och leta guld. Dessa visar sig inte alls förstå hur det hårda livet som guldgrävare fungerar och det slutar med att de går genom isen. Dock så räddas Buck av en man, John Thornton, hos vilken han sedan stannar. Hos Thornton får Buck vila ut, och de blir riktigt bra vänner. Buck både räddar livet på honom och driver in en större summa pengar till honom genom en vadslagning mellan Thornton och en annan man. Efter detta så bestämmer sig Thornton och hans två kompisar, Hans och Pete, för att själva söka sin lycka som guldgrävare. Väl ute i vildmarken börjar Buck mer och mer bli en vildhund, han gör ofta långa turer ute i skogen på egen hand och då och då hör han det lockande skriet från vildmarken, vargarna som ylar. När han en dag kommer hem efter att ha jagat en älg en längre tid så finner han Thornton och hans kompisar döda. Han spårar upp indianerna som var orsaken till detta och hämnas genom att döda flera av dem och börjar sedan att leva vilt med en vargflock. Referenser [ redigera | redigera wikitext] ^ Levander, Hans (1994). Vem är vem i böckernas värld: litterära gestalter från A till Ö (Ny, rev. uppl. ). Stockholm: Rabén Prisma. sid. 34. Libris länk. ISBN 91-518-2698-4 Externa länkar [ redigera | redigera wikitext] Wikisource har originalverk relaterade till Skriet från vildmarken.

The Call of the Wild free download games. The call of the wild free download.

The Call of the Wild free download soccer

The hunter call of the wild free download pc. The Call of the Wild free download android.

 

The Call of the Wild free downloads. Jack Londons Skriet fr�n vildmarken (1903) �r en av de f�rsta (och kanske den b�sta) historierna d�r h�ndelser skildras ur ett djurs perspektiv. Historien om familjehunden Buck som kidnappas och hamnar som h�rt k�mpande sl�dhund i guldgr�varnas Alaska �r b�de sp�nnande och djupt gripande. Jack London (John Griffith London) f�ddes 1876 i San Francisco. Under sitt kringflackande liv l�rde London k�nna m�nga olika slags m�nniskor och milj�er. Han jagade s�l i Sibirien, luffade i USA och Kanada, studerade vid universitetet i Berkeley, letade guld i Klondyke, var krigsreporter och l�ste hela tiden mycket. Jack Londons h�ndelserika liv gav honom v�rdefulla insikter om djurens och m�nniskans villkor i naturen och civilisationen. Med sin lediga ber�ttarstil och tempofyllda prosa framst�r han som en av de st�rsta amerikanska �ventyrsf�rfattarna. Jack London dog 1916. Utdrag ur boken: Indianerna h�ll som b�st p� att dansa kring resterna av den f�rst�rda hyddan, d� de pl�tsligt h�rde ett hemskt tjut och s�go ett djur komma st�rtande emot dem, ett djur, vars make de aldrig f�rr sett. Det var Buck, som lik en orkan rusade l�st p� dem, vansinnig i sin iver att d�da. Medelbetyg: 3, 52 (23 r�ster)
https://goolnk.com/GM2YRY

 

http://www.sahs.org.za/sites/default/files/webform/the-call-of-the-wild-movie-watch-without-signing-up-gostream-no-sign-up-311.html
www.uwindsor.ca alumni/www.uwindsor.ca/alumni/sites/uwindsor.ca.alumni/files/webform/ermaan-kutsu-movie-eng-sub-openload-writed-by-michael-green-698.html/webform ermaan-kutsu-movie-eng-sub-openload-writed-by-michael-green-698.html
http://www.sahs.org.za/sites/default/files/webform/the-call-of-the-wild-download-full-dual-audio-full-movie-mkv-english-subtitle-746.html

 1. Correspondent - Roseanne Henderson
 2. Info I'm loud, obnoxious, and opinionated. The one thing I'm NOT, is in denial. Trump! THE SEQUEL! 2020

 

 

 

Watch Full Length Friends Part 1 Without Paying kickass Hd-720p

//

▼▼▼▼▼▼

WATCH - STREAM

⇑⇑⇑⇑⇑⇑

 

 

22M / summary A Comedy Series based in Manhatten about 6 young friends, in the struggle to find success and happiness in life, but it is never that straight forward, is it? Rachel Green - A popular schoolgirl of the past, is now a spoiled brat living off her fathers finance. In an attempt to start a new life after running out on her wedding, she shares an apartment with an old best friend Monica Geller, and eventually befriends the other 4 and Monica's older brother, Ross. Monica Geller - A compulsive neat freak, who has trouble with her love life. Monica was teased when she was in high school for being overweight. However, now a head-chef at a top restaurant in Manhatten, she has lost all her excessive weight, and just wants to start a family with 'the right guy' to complete a happy life. Ross Geller - Older Brother of Monica, he has always had strong love feelings for Rachel. A successful professor of science leads him to be often teased by the other 5 friends about his profession. Ross has experienced many misfortunes in life, including 3 divorces and bringing up a child with his lesbian ex-wife. Ross now is devoted to finding a girl to settle down with, without a divorce, and makes it his personal goal to share happiness with Rachel. Phoebe Buffay - Brought up as a fatherless child, Phoebe is a ditzy yet loveable hippy, who has become a personal masseuse. Despite liking her profession, her dream is to become a star in the music industry and bases her songs on her life experiences. The other 5 friends secretly believe that Phoebe will never make it, but still encourage her to write. Phoebe often performs at the 'Central Perk' coffee house, and strongly believes in herself. Chandler Bing - A financially secure data processor, who relies on humor as a defense mechanism. Despite being rich, the other 5 have no idea what his profession is, and Chandler is a wimpy, average looking cigarette addict, who has never had a serious relationship. Will he ever get it, and is she just round the corner from him? Joey Tribiani - Despite being close to all the friends, he is especially open with Chandler, who his also his roommate. Joey is a small time actor, who desperately wants fame and fortune, and Chandler has high hopes of Joey, so helps Joey with money for acting lessons and professional photographs. Despite being a relatively bad actor, Joey is an adorable, sensitive guy, who is very successful with women, but needs to become famous and rich to complete his successful life / Genre Romance / year 1994 / writer David Crane.

Friendsgiving. Friends season 1. Friends & family. Friends of habanos. Friendship ford. Friends netflix. “In addition to the great business opportunities and personal growth I have enjoyed as a result of my degree program, I recently received a significant promotion which will allow me to work in the role that I have desired for years, as well as travel the world! ” “I’m not surprised that Friends University is called one of the best colleges in the nation for adult learners. It's a great university surrounded with good people who really want you to get to your final goals. Whatever you want to achieve in life, they'll help you get there. ” Byron McSwain, Business Management “Yo sé que cuando el tiempo se acerca para empezar a buscar y encontrar su universidad perfecta, hay muchas preguntas y surgen muchas dudas. Tengo que decirles que recibí mucha ayuda y mucho apoyo de los consejeros de la Universidad de Friends. ¡Era excepcional! ” “The Christian Spiritual Formation program is one of the main reasons I came to Friends University. I wanted to be part of the CSF program because I wanted to learn as much about Jesus as possible. There was an unquenchable thirst for God in my life, and the CSF program has helped make that longing more acute. ” Samantha Filer, Christian Spiritual Formation Respect. Inclusion. Service. Excellence. At Friends University we live by our R. I. S. E. values. Friends University does not discriminate against academically qualified students of any race, color, national or ethnic origin, sex, age, or without regard to disability. Our Mission & Values $ 2500 scholarship for Latino Leader students Now is the time. Every day, I have the pleasure of seeing how an education from Friends University benefits the lives of our students. We wish you the same success. Join us to find out what Friends can do for you. Dr. Amy Bragg Carey President.

Friends marshmello anne marie lyrics. ���}�z�H���� ��0�%64�e61�ټ$�� �! )�c��o��'�����O2�TiC'����ŀ��Tթ��Nm����K�� �Ԟ�~ǿg�k�cc]�S��H�6c<��8W�u���#�֓�TD5�Y�f�, b*��TQ�cDK z1 JD���sb�P�m�ȷ��, �tS�(Z�F1Nm15&��0��k2�*���5��7�8ȃ���*�r�&�ͤr�1N�vA�b�4ͻ�R��}kѾ��I���J���ϯ��J<������ܲ'�g��=*�����d�'��%W�/�Z~�x�n���/�κ�Y�T*kd�i)�UM�>R��']�认G}�8T��M7{;, nsgv��*�׭��N����|��o�? UG��j�;VGZ�qx_R�O*�(�6S��|�Ymf��ۣV�ʫ��árw~f�^��������:�*c�m�|��2���6��?. դ�$�g���|�P*f�������Ժw��g�*�Ӌ�ŧ��}nu�^�N����U�j�r�}�lv���:rs���9y9���]��~�˜��W�ue��͇S�b����Oꪬ��Z��My9��E�YA���suM O��j>N[��aʋ7��|�i#0�ujݵ|=<���d6���N��T����7U��O7����L�o�dxܹ�����a�, �5�g|�;�����x���O:��è�x�. n/�G��NK+! '�}��7��(w��e�_Z���}�{�iI�b�܇�hrk[O�"�$��B�lE�� ��$�P���M�W�ͽ{�����2���i䯀? ���@�9QxNN� �? >ϾryN �(���ќ, �8�e��ŴJ��=�>pY��? g�~�쟳_ �Q-�=�u��#! �̲Qf� d�·�3�S���Y�I�=��w��V�V(�z�0�6����1M�r�����@�Қ8'��E&�;�����~:9�Ĵ�s�=�=̦3���! ˤ�%Q�|��������}�_6F��{K�/:����p���A���i��ML�����P�����)8��3����. �? >ɠk�7��RT$/~��}�;�3Ȼ�J7*dd�4�`�w62��z�A���q�M6���Z�~}� �R��������N�j���U:��m��h`�_�, 2+��Q�^����1�o�b��>�ڣ{"ٛ�b}�z����I��R�I|S,! ;҆ NI�{Ϝ�q��ע�����jx��#qs����Ni� e����Ln�[D�{���&��w��gR� �Č��� MaĤL*b�A��һwR�)��b�&I���/�f�X�^�. mu2nC��? ���r�! t�|�~S�������tU��#�h�ݣO��95ܘ4������^[����U��bp�Oؙ���W��_Y(��h���O�d¬�a���)�TT���Tl�;���stk|�J�z�. @�m�����>w�y�~��8�8�{l٢&�<� {j�+N#+� ��r�c�y5�W}�ls! ���4�D�&)�q �6�؏ �}0`�s�! #(>�Q��mϢD�R�U�����)� 8������K$ �! z��hȎ|��{�C�BY�⏈Ѷhx�p�q �w�z��`�}%~����QcS�֚� ����(m���Pm���zE�p��F~7��b�9]� ~~Y����g_Cc������QȦ�ܨ� `=�~4���F&I���^��1̿�Ei�i�c��rR�, M$���L�Hj�. �qD{�+2���0+GTB>���_2�*CW�cEUC��x>rs``�Ĵe�����#��%`����T�@��]. ���ׂ�X]���KE�� ? ��<�=*��$Q�)�����8�i, �3�eh�p1��? �d�ԅ65Y%25�MbY�B���� }���� C����X*I�r�I&�E�N@�sF�(�w �B�>�*t�����Y����[�, ����kN����=r �5o�o��1�! x��q�{qw��݉�����Cp ���sx��'sbN�&��ʜ� �>�����. ��l��HTbn7��|�[��(�f)����eb�2�������$�=�~�4�o����b~? �Ig2�]~? o�i���0-���t��? 8X� /�u1"0��@��j�6�/юq$�D*ʟ�_�ލ��š����bl���dЭ{�q���-S*������c�b� �ģ! ј��H������$����R*^���� $��6��;��, }c��e _{��j�ܷܠ�� 5]-�H���N ��U�P�I�U��lKD���Bu��<�������#���gI��i|���������x�3֠e���Jl�Ks}q��0�? N���! W|�|����p�s���n, B�d�b�N�3���ؒ]�W�e��6�޸�p�7-X|�6Xաe�+=5�8��Y�B@��WZU��9�$H}"�P��~2��7RZX�u �D ��n0��0�p�"Z��id���&9$�`q#K0[3�N��VyH_J���:a����sR��q��n���g�o�K>�T�i�$������% �Z�D"/Dž_"& ���z���aOK4�v��K'��HT;>��i�FB��P�p������zt^Q��d���<��<8�Xm71#菴+d����! &�#2��s+��wPyCɮ���m�yKB! 9S�D��m���#U9˥���w�N3�����iK �S�u1���� ��2�P�����~0��5����z�-? cՈ��~��! ň�y%y�0�5�� _�� m�p��*�s���F��i����l�������_�}v����x)�ڠ}v�pv��hg�����(���qHy������*�p�/�� ~? `? ��斂b; �Nk �IC)�P����>�G'��kE ~־�3���8 �IE���Οk�*� ���w��iXp�����K[**�=[4��1bE��s��m����#(��V�$h1Gb�$�WBMrv�CVc*&eczb�����K�Xg�RY͸R@K}V��>� {0N*�B<��v���Le�o�N���w��K��`C1[hX�Uʵ@1��'+��{k[�lk/�Y�V`IX|�žS��҇��$�U��[Y|O�"�M���E�I, @�a���0 d�buLb�{�VN/K)��! 3D�E9�"��b7����n�=6r�B�қmR ��H}��X�_F�pcB���{[�, ��ߦ$�e������mA��bj� �����K�# ��C{���'�9EY~9[P� (����. ��Me��L^����G���uN������7+W�u�0��� �J�پ"Sz 5�P�ݵ� . ���8�Gk�����@C��7�1+��? f�����K�eڨ����PmdZ�W�Y��g�Q�. J�9�Ҳ��1J�#A9f�vP�Z;�m1{�j<8�XB�, �q"4��1;�h�^x����f� �����n��Y�;�PlqɶMe��L�YʞBX��p2�@Կ-�e�4/H�f��Aꎔ�>`{��hM�[�u�fO��ϐ�aN�%�����o���p��w��"px�a%�&�50n8+P������]�&, ����4��KR3�D(Px�h�W�P�55�O�y�)v^�ԅ�z�/tJ�R����/�h���@I)0P}v�fʼnh�{�? DK���k2���t�ˁ�~9����dyM�X�0ں~��+�. >f��Y��'���R�詫/� 8�+, A������z��f��sh�S {������� 8�cy�t! jf�`�9S���L�� *���9F���Fd�H��M�:d�`���hT`L�*����$����4#KU409���V[ )k$�5 �bє���0%M�0%�. ��T���Q��8B~��hA$lj�*�A2@��*�<l�L+&4��! �-��x�n�ުO[�>���v�����D s�^ S3<K���JTU�s�'�W0&��0 ��X�H�wݜS`��C�;�! 2;W", 7� A�����, �# �����7 z'0� =��Y�J�Z +B�P͠+6d��T����lg�+t��*�5���%! ���'��ؤ[�dl��[�:��m�`$=�C����&�p$�2�`��-#����� ⌸ItS� �! N�F. �W��(���n��Ń���7~/��#�ڳ‡� 4n�/L�F)P�����4h�|'�v�M�/� =���l, ��Q^"z����}�0�Q L�&�PI3���v ����h��p�HXh��¼���_��. @ 3��) ><6��x�"]&��a����W7��|&��d���Y3�����˷N{��P�@+dC����"�. L5��������. T��Q�)��0���魩XQ�p�? Pr�? ����t��j5�V� �]�1h�+� � $vK��=�? *���h� 4QQAI BO�@��s:/�̑�3��%���-9t~� ��;l���$D? g��d. y�|� ��Z�����<;H����(�m�~`����Waq�t��^)�W�n�Mf30�6"0:d�g'� 0=�X�5�`h75`��Ř�y��Z��x �F��S�`�M�2��9�X�¥, b:��k��m���"�[�B'^�@�XX#�Dy��Ӎ�R T=����0�! ��c�JB�i��e�/_�^� [����/���/�}��-i��)k9Ie�H(�/��m�k; �A:b�X4a, �0(�$o� $@2C��&c;�����t���B�-ov�1~8�۲˔�����ڄu�j8�A��v &[W�>p�e��0�3G����9���kS�����0IS�[�)4��v�|��D]O8�נٿC�i;Se�W� 5��n-�/¬��K����4^����Aڊz��n�, Jx! �UgD�(�<+=;��̝zEm[Ņ:�=|�3�s–�p�, _���N���rQT��+�x�G, ���Č� nt��Z�A�;�#Ƌ` �NnD�>*`�� ! ;�d��� g>2, ��F� ����, :+�8��"}�غ� P�H��I܆{��z��Y ��g�h �c�rVcq���ڒ8w�������4. ��� �Ruk1b� t�~l�p]ċ�Vxr�A���T����A��+�� @�T:�J8Lڞ��9V�P� �K���m��#wm�[8�5A@5�S�[��Z$T x@�����0������� �Ai���cfp�|#^G���]{��#X_���oG�l9�G�h�UED�'*�2��M�B��t@���#G�G�� �Ͻ�`4�+ߏ�DF��I� n����u���v�J�p��=. �� �B1o�����i���WLz(�����Nc@q���:�a�#���]��A+q$NO���D��o�:{���c_! �1�1��. ���c1�;�2�c:zU(�X8K�n܂����X���{}����� �+���^�~�T���ν�pO���*P��/cy�k���o`K�Vz�������4J�@����#�(�k�dY`��0qƓ-���Y�OS�S�)# 9��y�}���|� -:�vuP� �R�D��9q�@C. �|�(�*��Z�y]v9W�h�o�L��Vo��nP�J���o�B�QǍx�R���� �j�:�. ��� _j՛�تp�nW���B��g��. �(�ȩ���*A�k�%I�ɀ���m�+�J�z�V�t�R��n9��! ���A ���, ��~Yǝ�E���9��ފ��f�d��/u��@� �ު���f��{9��v_���vx����r��ݽ�ц�iv�_�~�V��v����z�^�7��[�_o�B��_�|K��. ��8j�K��VE(u:B��/U. ���L��n�������`^���R�Q�Km��)�S� N��z}��q^Qԕp{&d�ߤ��XԐ_4�l@Z�:h���[�QG�g���z �A�J{��w�1�G�E�gU��w�@��{�)�3�VT�~������kn���2©Э���:ϪG�y�a� �ax���/���#Yڊ, U������*�~��H����J����5��� [��i? �j� �ďf�Ys�I�. ��ѱ�]k�����������}�|����̄]�dL��m�_&�&�V1{|�9==<>tna��k -�j㣻��A���Բ1]�ە�އ���K5�%�pq��(ؾ��W�z�{�Gc��:OkNJuzR���#~=, _���-������}G��FI�H�n�d��Y}2z��H''��R*I��������v��= ��0[��Bu)]ad�� �n� �$|�nb*����ɍ=^}�vS��F���7�4�<�Rd�o�t�q��n�A�-��Ԣ1�djx�N�}�+�o�:�>H�=�UP���c���a�tt����f��z�ƃ��ۥn�7>|�[�@�e��4�=4t摘z Q8�[4W�a�R�|��*�fSb��=�:, #^}����r�Z�����o�U�/��� ^V�b�� �D�*�VZm7Kh6c�#�L�T��e|�KIil��lrj ~���FMw0�hCQg�:4m]�|�(u�zq/p��j�]o �]rF�� ��={#�|�Ig��UdwPX��q�F9�������. �tz������D�h�0�Vs�'_��|9�Qv*J�D}����[kP<��Kk�, �-Kf�, �ІW�w�w` �w�[���ۗ<��ՠVk ��F5�a�銣��Usv�5��f��ܓgw�Q���jw'W7�=��l)cۍ᧖��=2�Q&W���b��v�jg0^ ��Q�V�����Y훔9~���pVk���C1[;j ���w��8i=N��u���~��jê|3����:���+�v<���ֵ���� �������G�as-��qsp7��KP��{��ooիan�͍���4'����L���[%���wj�Qa���6X8��'�`�ǢĆ��Dž���8ΩZ$��CY��;yͼ�h�BQ�7 B�)�:;, ������H� N�*�o��� �h��N��8�S�W��� �s�0���7�h�r�@�? |;�-�o�r{ʟ��[��$��tΜ�UV��1/��oW�Ȩ�~��� KueCoB� �N, ��8 '�#��]���fM%�� K}��Sm3����b&�BQ0��S��Ht��4�ҹ@�K$9�p3��ٞ���c'�d���#�suN�p�ܚ��B��b~��}���Cm��i�`d�'����'�s���x�Vğ�PbѮ����X��S�u��. J ~�T4��{�z�i��'��5���Y����;w@2P������n�{��v�<4��+S]���ν����5���O��m;���1�z+c�IDj�n� j�. ���uaKx8��l�Hp�J8B�� ��YԷ�@��C��aЯ�Z �e��y�� �@ x�Exb� ��Ŝ<. �p�� A��S����8[ ��9��ʱ��ɽzkXjԫ��� ���6z�2A��i{<�-�G� �ЭWpR����. �5H b|��˔��T��D�lD ��[]װ8{*���ۖEE ��&n�v�`�ƪ���њ��%9�E����8g�+͵t���{~���Ɓ�ƭ�$ɍ�� �c[N8<��bÉ�ζ�n����_�]��� wљ��p�����p�N���yN��u$�z��G� ��R}���A��%�A ���ӟB���xNC�x]�B����[0�7@����dlSn���H�k�i�n��z�o����G�m�s� ��0�1�}���D�g»�����^�uQ�� �_�������Ȫ������7��c�}d�'���k�D��﷛? H�1/�P������PvF���/~� ���V��v���Y���u�R0E"0_lj��N�s, �BNˊ��-�`@�^U�G=�6� ��cE͉�̈+���&X�? ��]]a+��� M��;�_��ڀ����B���t�^��Y���y0T Fo��9�A�h�*�KՀA)ɔ�@8oCd�`TXG�7뭺`cO�/ 18�PLoD]e�7�`�xA�8z��6��%]�б�, YmSqg��E�بQ�����] ��Sjƅ��c �Հ�^ѭ�t�y:�^JI�����7' M* @�|r<�(h�A޷. S�ӢE�'��$�"Y̙e9�3>ov�P��MEh��|�ہ@~�'�Z����v��&�2��`"�|�]����d�[|��AS$�&�i�>z��|�K(�˶��d+G�����, t3��k�e�wh6��j�b�0}�(:B�i���0"���7�^m��]�CI�t�]p�m�}���U�x@�l����S��vY�� � ��������-u�1��}:��F�/�4Uk��=�Vo�CZ�#�^����s8��[�E��>��nqpa�e�;]ݓ VD3*�V�ox�Z��e`�. �o�Yhu0w����1�{ XS�C���~��ӎ�򬘳��伣7�u�� ��7�3��y���h�li�Y���ـ�h^`�Sa�Y����Laq��Gډ� ��]~�`���@ ڄ�$���3��Y��I�� �U�z��Fϝ��y�V�ԭ��Y�=�x��&���9p��. ��cEd��} -�mL'S��qY ���4qndCP%�}�}�n�ck���"�2n$Z��a#X��, ����� �F��9�AT#���f? ��& j�8�'��� _ ��i�B C��3��� 6`j�ωM��Y�@! �ڸ���ubi��? ���u&�XM�s��;�������Iӝ����bct϶���xf*�@ �1�� 0{�]o�qm��n��ٔ�&�{D������~bQ)%����U�K�W�)ѨCp��A�^�0 l� ��M{�Ve�pόA:(r@��l����:/�x�^, �T������X�����m^�Kq��$�W�'��G�H��Qܮ6�M��˩%�S��� ��� ->"+6����]l=5�(7i�c�Wlީ�a�. �F�a. �J��:{�6�潭��"�P���U�� �^���E��]:���y. �٘q��󐊨�q_�5��;�ܭ�=�Y�� a7�o����*�ܖLQ#�L��! ������f��C�����8U�9�-�RJ���-. ���E���-�k}�` ��ܸ��i���ώ��=�έ�Ag�D]Fj�O�N�3��粹����'�g�0���_^����y�4�̿, ->Z $)��+R���Ne/�p�ŭ(&}�+����_%�|��{��{!, -����ʞ������ ��<��)��Dа�Hn �~p���)! ���jo�66���S��o���2=Q��ᇙ�o��1��>��z�"#*Ik/���r���]q�u�U�W�9b�"��S����E"sQ�R�Iu�N��tZ96kP��ʏ�f|��_i�5�����-�:;o��_lIDqhMp���(�Ɩ#]^? x�I��3��hN ������R�<�X�s����=r�S���Pr��w�K^�3@y'K�}>Ɋ��k�F�q� �p�)�2�ˊf, �s��-���T����>��a����� �KN�DUc�X�Y�>{�̛���'��3��D�=���[��0�F� �'�h��#��������ӻ����:�Ӊ�Pp����*���k�-K���s�M�~��7�-^L���Ol�S��Y��f c�%�t�͈��ezi+���[D]iY4gɈ������L��G�E��L��K)|��wHt�^CK����j��_���K��)z�;���J? �G��5%MUv�%Ķ�"��U���V�[J�'�����%r�[z���N�Suǜ5%�x�-�q, ��[G ��n�<1ɳ�:ve1(Z� ̾������1"��Y03�Hi�r�Dd�ڙ e O�w�J�~����Vbo�ɳ��S��i�ۓ �[�������W�V0e��i���L��#��=TG�6���O[�7�ߥP�T���U���x��&�`p��~�f�m�s�����4v�? �DVD. >R, � Y��u*u�j���3/���n�, ����ͪY����g �G�i ��X��R;��- T/d��{x���-އ{� _�)�i���, Hyoț�����+�uʹӂfOM��W�X�k�}�V����O�ꚢ�, ��q�7W���9��~u� Gu�s)�pSK����-yz�[�0��U�NB� �2�p�*� 1N��΋&X��(��M�Y>�`KX�Kь�( 7�DSS�r�=��xQ�A��@Z����o�{&�/�����ɝ�, }m�ۥ�Ӏ�ҮE|u�Q��hh#%���/��-��@l+�o�� �-�? y��0 �R�� ��N���E �(�v�mQ��_���=��q*�b�YnE�Q�B�lBr�E? 0�f��ؙ_P �8[� ��T�7BV��;Dd�. a �@�A�n�Y��v̋? ����V�, ��A�z;�#KW6 E �*/tx��`8�y��, �D�Rvb&��� ��[��B���0}��"�ox،L����� �}����H�3�����kD��! ����S`j7��d$������p1{d�ɜ�|�1��� tXP ��Y�A�W�闭Fr�Fh0e ����. ����/�}m ���O��m�`�U=�F�� �9� HclL�ߕ�! 4���5�O��i#T ր:���d���0}% L�p�tZ b2�{k���peX{�S�}�d�v�嶟��ޖ�· lG���� `@/-�l�7��Oy40��D��E��o! �/�f�o��ST, ���. &��M�d������ �? K��:�G�B���Q�]���6��ܛq�[s�7 �r`N_bZ@C�����D���8O{�(p�T��ʡ�C? ��29>ӿ�W�Ӂ�$�T�ˌ�|��K�F'���v��RT����Qqr%/6��P��? �� ��T*�S�u���1$���? ��, `�V�P���0�+@��b����<1vZ���>��s�DN��Ê�74c�v���m��. �z���� � �Ina�;'t�u ^ �f���+��4C�H� �+�1hͲa+�d�txW�l�pF֐C�ͣ�Jr�sL��A�EΘ��O:��8? ����k�f<��)�'鼷�@7��R������� |�G��G�~H��r��E��^�ь��)c z�o��q��k�� l� ��p���l��1�e7����]! ߾k��vj�g��E*zu�;��ꖰ}Q)�J��喢�xm+~�n��F�MF�ݑk��G��C�@_��_(�g����a8|�H���)|�� ��_D_Y��_���p<+�/<�0� � ���A%_0@�#��i�'�4� =����/<��P �g(^D_8�0����H14��I���Y�s�ѱ� 9|�<����"ٶ��)%�� 'wK�C���? �P�^��ɷ�6����@��p���ю37xw��'=h~���5:, Ķ�hg��aA�����a��ZE;9��ӻ{z�+�hw ��(�rc. ����������mE�r$:�c���n* R��;�x������Dm'3�������X�T�PM~���0lt�&:�n�Yϙ��i*��'�׺? ���a���5F��L�� IDzn�e���xfB����Y�a����d��������Bx�! >D|�� �d"�W�ҡ�]qr���n��Rah�� �*;t@I5��#Y�i�S¢S�A'+�1N@h7f�R{FO. >����eM��*���8�+X��O�MN�>���. ��G'%ʖ�����C’Xx�f��/(�M�%Bc�І� ��Y�@䒞� X*��S��`y���" j�! D����� �]�@3����1L(����F<���[T`3p�u�:�^��6q|{�S��$8��� A��NHN�=� �����Ax� �9���b�xޓh����&����k��:c@+d6����b8~2AHPx 1<�|Їa���@�8eJi����c�M�M��K���lSG����'�W>. ���ˍP�9��v����Ѹ����������<ҩ$�s�A1�����3 �nRGB�s���N1t#�a�C|�8��s���꺐1���`iGj�B��nr������^��T��. ��wآu��d �T��9� �^ꪑ�kQp��Np*2Rm��pٮ �DMx#E L{�z*���%�Pz��mӈtl�Z�p��-Z��B�zw. 7dρd��vt4�����g"����Zj�Z���'W�T3�/��n��dl��6 0���pV���%˟�����)�ѱ�pgCyY�2���I ���Fpko�#�Ϗ'�ҠV C���P#�‚{a�M j4�3�9���*�YE���习��! �5��#)Ku8=! �� T��}"�6Vi`N������� �y^�'���5��Pz@6�K�tc���ƷSǼ�ݣL ͪ�Mm� �Rǒ u �� �C���)�G�s��A�P`������M|��s&y|�fy� Z��nFh�)�$����L��8�·|h�ඦhz�@V�Fm;�ǎC� ����$'� ����0ɺ@�@<��a��1I�����SE��i�D�cE"�бh�R{�ل#/L 2�� �����N�, � U���L����=���ǯI63�+�Sz⛐�Q�؉�DT�+7PS�:� �{��* ��! @%M��m*u V�e�"�"���=�U F��v��(7DQ���s�S�J��xA�P�r� &4A�L���2+��4�<���c�����O|������b������]n��p��2�su���A�ޞ3^ |θ? �A�8���p���$�Z2? �G�Nt�J)���IƑ�C��p�����T�Ğ�=�ɨ@zi#I�-���f��ɐtF^�����}� UN]���G�ձ�_�&���=��R$�qki�&~��wW�y4D�����. �`Б��! �Dڻ�_#�[r�#�������4@R��'84o�o�Ӗ��<���9Tw��ɡlUu�cw�}T�{! ��'"M���Џ���0BP����ީ��Ah��% �aLv �6�"5 q������ Ԃ�1�h, L�(��A�%������$����>p�+���K��<�D�q���5šӡQ9& "�Y�O���詓�����{N���. �;���n}c�j艋�� �� ��sP��y ȸ���G��, F�%�u�r��e�����qN{I��#x��J����������(Y���O}՛�� �΀89�i�W9��T��D��g��}�����%Uf���}T���xP{ ���ܓ1Q�Q) ��y�6s9f�U`���iR�Qu 0� O�� �y�%��aA�F;���� �:��`x�"�i=$ �S1��Ԟ`�4�a�2�, �AZ0�e���t��S�nATtYFh��ہFN�"aM'��1 �h�cX��iJ����&�P�O���Pq0�:1�L�����t ���ޱ嚌` �������(+�� brct��pq�{Z�ܛM�8�^�;YGop��M+9��L m�� ����Y�a������Br��G��לfa�z�LӀ: Ğ��C�`X9b���d�}1�u�3��ݼ��2Z䆎�/�#�o< gOp� �� �����'=����`����ѡ�7�{��i���)��/���L�Grz �x&ct�d> 3��D�@� ��=�gDM����;O� ���Jd8ƈ, �Ǣ��YBځ� �*. ����. �8��QAM���IW�(����V� �q����#���t�/q! ���i! �? t� �t�C�#� �IQ율Y#6�մ̵��6����ᝬ �a� b��h�֎�$�ą��w���Y`2� . LC� �T�w7u;R'! 4x��8k��/ 8�w:���{����⒢z8��p���}`���H:x*�a�% �Fk2���H���E1�. "Ktj��`_��? �: �pZ5�A����Q -i�[Y�噪±�ƋR���ǃ�7<�� 8�pU6��w��@��6 S����ⶩ�}���+? E? X��abac8�x_/J�BU�w��i�j}HD�! Z{{���W���7�$ҧ����~R}��<ϩjZ��" |�*�� 5 �c 0*�K�ndQ�A'P#�7bV! �&��A#�2v� 0V���G? �9�-��Իd𼜜��;o����Q����W�_1bpn�hQ�*}��;���� �S�i" gr���C[�����OhYT;X ȟ�GʎL�^^�mɢ���{EN� P�p*��n���ְ�:@D_��oi}ā磲ⁱA���� �? �j�2�S��Ǖ, ��:(���闃M h��9v��������ߢ���~yW, 7��]T��o�o����o���o�<�Z���`�𖬡~�e�T���w+Ii��T��n �����$�G�z67�*�z�헿� �Lf�hy>z�I��]"� �<�1L�? x^#��l��17PK�d����_��f�N�WR@C���2j�T���1���v������4��b��M�k���gN�xJ�P/0������4�-|%̉�h�� � O�"ˋ�H ��̋W��c����n'�n�h����ulX����L��9^�n+'w�Z�[�Z�� ����x4�6���Y�>jv������c�e�M*pՄ �&H#0m����{x��a���]99�ܣ Lo�����6�}u�5������<��? �YHs�`I��#�rMp��c��p����E<���+M�]���~�o��7��5s��;�����:�[�$�2���[t��p8 -F�qP��{1l�! `�~%����3/#(�|ulc�m��4 � �)^�o~��I~/~ʪ�����W�8R�0�_(8�����$� �|EDC��a����CH� �A*�k������=�G�`�7=b�aB�C1�����)xe�B�&�{sk! ��b�����| �-��I�� 5��<�;�a8x�V��@ �a *� "��/�� ��D�G-���? ��'(��? ����v}����mL(Rqc����LRr����+������-ЍŢ�怯4�N�cy+��It�_{A��*y3[C�A�4R�3�S�V斵%=5��*�ξ%N�{}�? ^D���M��]S*U��M��, ��y6��/��ftJB��L�s�V[�HME�X� ��ǟ�M8C%�t��$�|�)�O�"�|��'�|����ߕ��|�7������7��0���t�'aԓ$R�i_�O� ��E�%ɝKiw��|s-��dbjp*�}U괔ב����j�]ӿ��:3�m���'��, �Y��׼�N����7�� ��_, �:B����E��)̯���k���BfK��L��)K����Ÿ"�n���s� ���������+q? (�x�t��3ېf0��_S��P��O� ANθ7��9�=�n�p��x�GR��s��}�C��(��(��K�/ �, wֻ��u���y����<���. �������Y"��<�N)��7�! �j����zX񋅸�wf�e>*;RfJ�݂P�l��s��. ���u�� ���W �����خ���n������E�ze>Q�CQ��*�ݘ��"! ~�k�����? � �wC ��8���a��g`Yq����<r=w���IO����N��. �7�ҺL�i���(�a��O�8z��)KR�lY�z�h����$I���s���J�*���bK^���x{D5 �5��Y@%<9�Ʊ#Jps�C�߈o[�F���x�����h�x=�! �';���Erp�>�/�4��h�? ���;�4��y����ߗK�>��Ҿ2IK��G�+���~xy�ݣ�x�j�Zt�ے������i酅VR��$, �m�, �^`���=�@���|d��}� Q�f�VZ6f���:1�+���0m<)E ��{_�c�xg��g ���a�&�̡;c~l�q�vG���1Wjw ��$K*2ȫ���혓�:��ԫ}t�*I<�#^��z2G��'�W�0�c(�#����L5�ϞY)�sZ? 5�D� �����Z�e�n��zS��! ~��q�c���? <��@�+��kNg�'2�Km����rb�W{�Key� N����7��J���G�6�� ӑ9+��a��c�R��i�m��F�Ֆ���-�i=���M���‰ �I]����цo��? P;KOF��v�X���O�p�l��6sqi�I�̝;]�)�͒x �Ϟ����p�, Ŀ�Y��{1�������. 3�]N��n��v�eռ��S;�0��� �B���}7��A�Q��m���ihY��]�ֹvaa���Qׁ�� �ϣf�O�f����m��`y��bIP_l�IJ�X�kjw}l��߿�NdND�n��z��~�ː�e�W��ms� G������ݜ֑�� O�cH �SL��p<+$W NL �܎��W�W�3�%�y���W��2��-�̰$�6��Ŵ_��x��S=u��M��6@I��[3O�e+#f�TA �E7B X�����/�%���Ke! z��6��2S���Ҹ�ڤse��R�)����)�u�T���f3����. U���Y��mE����n���V�X��r�5[! k^0��]2��$���? /q �. ����ĵ��8��%b��/WY��ƅ~AV���v�Ʋ��Z5��B����$��4(/�$����������. �OH=h���n��p^p �ǽ�k���P����j�N$����uY�H��K�-� �j����mqD�)Ih1^���d���i1:6�����PW��%H� [�F�3v6U����3ߍ�3�@ �! �w��D��X���_` "��q BH���yR�!? �� H:�:q5ȹ��򺔗oɽe��(�Mǫ6SZ���/ײ��uF��1�6�qG��8��t�~a��H! }��"����Ǩ����A6�? [f~�t5T_ �ށ�#�A�Q�|�amd���{�P0�G����/�wT�:��� =p ��* =�=3�����N:��� ��5� f������4�"���ac�ߒ@�w�z)����6{�]�x�`��xov|���yP, ՙF��=�x t�� �NS_�L_�e��q�ْ5VSu�$1<5�-i�2Nvu<��7! ���*;���b�t��MQ�+�ձ���$iv“�4� ���W�5��j΁�ri{�Kۻ�|�1c�c�d�C�z“�� O��w�|�'�+<����s2I�S�L�l�4[����"�L���$�N���3�sLy. �o��ß�. ������ �R0gؔ޺sꓜ�k7r ~Q�r)q�Kɭ;�>ɥN�F. uT3V��lJ`�cSr�Φϰiv%�}W �E�)Or�Ε�pnV�! Wf', IZ��$�~g�gX���$ 2��'I��$��<� O� O���$�NX����3, 1��r��:�'ƅ:�q�|S�+L <�7tO��^`�{g���^cK螝H�r%�s����W�J޴L�tN�%my—�Ɲ1�c�5�8gC����ܙ�y���ᜉ�&���={� �<��-ly���:�~�@�q�E�;�>åŕ��`����_H)��� �|�W|� O�f�i�q����Y��–�? IQ�����q�G�;�>���� �a, Ns� 1�q�? ϒit�%��/�p%ix•���+��̕�1����'I��$��̾nR�J�Y4�Tgf���=����d�ȹ��iv����� L��1[Gw#8Ǘ��9��|�<_����P��2�BeټW�? ϔ�����z�م� ����Af�1W��V]�V0�f�U�ŝ'��}�'3��%���w�|�%W�ˮo�+V^�@^�'�? �� O*��$�u�! ֝! _���5���saW��)�;S>ϔ+�p� g��w-� �u�? ���"תj�������E�_���C��~l���t. ���V>����J�=��һ0��ݧV��'W�J���h�K� ^Ż{����s�u+k���խi�����aSz�ΩOr�qeZ��S��z�W� s��[w^}�W�������#h�B���/�ʕI�V��z�/L���)�/���ʊض����saIlp_�L�R�o[�J=]�(��"���JVyb���Bb��/X�w�, ��ο�j(����W0�! ś���΃d���Y {� �v�� �$ê�7�j�M�=˨�9>%��l�$�r����g6)ك8ǥ�֝K���L��cC? 璂 �j�}Z��L ��f�6|��K� K���R�/`ɕ��:�M�S�xy)����<���_g��. %/���w���)�t"qΛ� 4�@�y�DW 4݅��sŀ�B�&��FpC�]�[~����覆��+�D>QO4:o�{⟄'��'�z"�'�y"�'�C�� O��DOhC=Q�� ��F@G�a���n拰v[8�cD�� ��q�F0���Q��������Cb�� �2�����C�o�&&���Gf�����G*���< ��-R蛀���ut���9�A����&4Zx�������~`j�qv�u8�M�F�R0��<�F���Yx̻��. �I�ٻ`n�. ���. ���Y���]�t�0�u�� �. B:�2��[9�lr� ��9fz� �ejQhq�$lvrA�o� ��9. ��ց%{ ύ����� v�FI, �&4�o��e�0���E5. ��� &V͏�f� (}��B7*G�Z�(����h��4�K`n��� ��s��W4��l�2��e:�l�޽�{��+���F9T��l�y�r��e=g~#6�_^����c@�%��:p{��p��I^a���)}������E� `nԯr��I���H����E0֍�¯Z]�q��y��Pn���;F�ܨVG��uc�P�ֆ=v#��? �}�4WU��? �� "|�d��ˀn���*��u (�Ͼ �F�H�GȾѥVU׿�R���*��f���V�cv? ��΍ab��Ӹ �F�? |���Pm�:�˖޻Qj0� ��h���F��(лS. ��Q��ޥ��֑E���˜�o����� �n�c�5�*�7:�j��d7Fwm� C�ܡ��! gp���W�^�s��g�sY=�[G2��Pp�U`f����FO�[uz̍Zv�P���� ���ܨ�m7 g��<��p�A�F��_qx�U�9�ǁypc�ڎՙ��n��� W�� o�c:�ܼ, G፶1]�qʍ�u����ٍ`�� 7Z��T�y8э�z8�xҍu}�2m��@���S��X�4B8���4Í�K߰>*J�%�����. q}�������40�uts�m�~4����F#6�, $@3��n";��%����t? >�-���d��V�1BW��GԂS����$� f�aY�CB��q�gp�4��-%W˶�T����Ѓ@������H����^�=H�N1W�oX� g����ł"8tgalb�G� g5L=���`���¤D���? U�{y���#��L�K. a�[w#��, `������F��E�S�h��a�kt�s�����sMS}�|'�:V��&��sW���w�դĺG� L� �]ke�A�F�l�$c0�|��swE������g����! @�$F���q0Sc�� �:6- P�0q& �Uu�a�N2+apŵ�m"������}����-�6�c����9}�u)/ߒ{�. �Q��Wm�vfP��^26�|��'�E��f�@�M�xT֍�]� ����s�����? ���$ �S�o���{*&oN�" �R�]��*��C��V䇬T�sg���! ��p��[$ ��|s���� o���������ǩ���b��P��w��b5����TMs-�А�y������ �<�z�C3� �. 4���{:��h! �g����/�/��6(3 �86��V}�N�g�:�G}sŇAҥԑ���t�J���R �λa�n�����u��)�5/3�wm+���y�6R��l�~Ʋ0����27h�`����N񡚻 H��z��; %#�Ը;�, e4�J{ �z)'w���Tm�����l�������h(��M�m>��^ecΉ]�N����6%��4�i[�j{"H� ����T��@浒����, L��;@{nBAb� ��bz��|Ej3�� De�<��D���Ġ�}��ڃ���j���T��Zn#�˵Y�6㜮��#�m�`��u[�o�UI��}�Ğ��~�͎6����=�V�[ �-��, �ݥ��P��rݛ�g���1��f�L���J �x���̗�2��4��JZ�[�w�d�h�R ����*El�fڊ��v��(u! 7ڕ���f�,, ��Tj�[�o�%��]-��Q�ރ��^� B�? ��{uhw��m��K�t�&Hh�oR�ʰ�g�K��<�5�$:ӏ��J��g�J��t��k��$� ����v7Ӗ[J��>r}�� �x����(�z! 1�}P�g�E�����=�c ��Мl �%x8�A��IɃyG��<�����`�#�V[Bu#G�-7ҏë�zvL���� �7����^��*�j�D��&ɵKm: � ��I�/}�☖! ��-�{�'� ��B���? CEc&���=��~�6o��<0�t��������80�ÇMՆ+��V�d8x �JpL��v{2<_�D�H�! {����=;�'L���i%MmU��e�iv�a�� NX� �! D�x�'�! C �� ���C���������8σ�|e�� $� e5��@���:x�&��;*, ���z�3��D'����6�i'q� h�a�}�Lj<����/��{yvՍ�ry���Y�7)��r���i&ߔ$3� �W)�P�^���ȕL�*��Ce6Df�z�؂ܴ�, U q:�:������9��N��Ƞz�"^mfr�����k6��պ�1�MK�[���duz���"N���b>����v�u�d�����J�2� R>��//��nۤ7o;��R#�Ց��f*�M�{�9ƞ���$�*�a/�#! �7�����(R�I�����1 Mc/܈�(6�޻! ���7�t�c6S�Q_�@�ž tT�-��&��7A`�#�=X��w����@r/w��q��Ь@r. 3D! H�ߕ��o�lVӢ�tϊ�SC�]ߋ��{se7�'t�o���*N��}����K��]� �+���*�]�ܫd{����h�7����Lˣ����ϼg�Y���'Q��Uu8������J_��Q�a��F^r7:T�ƣ�a�2M�̰T}x� ��1��� �&Y���B� #ժ>��}�Dp��Kˡ�m>0� >J<$�m�*���:���G�M�e��:�;��^���*l�1m� ����PM��#, ~�Oo|7g@���6����oƮ���;޷w�۞��>�`e�X��C� ��ti� =��[�����v��]�_Gq� W愠W�����? ����C���K�Yv�p�>Wn��ܐLk�MFm�����? 0, h�$�! ��P��꾹���! ��*P��v6��X�f�mb��O�#� �= �=m-׫ۥ=씬��Y�&�lk2! ���a��w'H�Z�_>��W��c�(}l�(��t�Tb� {l�zO@�u�뢸���E�������[��Z�e���"}I? w�Cb>@�e��"����LB�]U��C�j����~��{��^꽗z��{��^꽗z��{��^���-���ÅJ. #:1-�z֕,? ��G+ÔgE�����淩�N�2I��Q4I�M`)��Ai��;�%��җ<-�i���ڶ��1, ��� W�:KʢFR��G(���? ����? pg>KA�%%��? ����? �V��}dp�4���� �=�{���3E���Ȕ��%�q�� p2� F)9�! �Q�`�2=��Q� �FI�(%k! e���q�1. 2�EƸ�e��q�1. 2�EƸ� SBƽ˸wD�H��, &A3�{�b�Y 3���a F��� p��e�� q�>^# �r`9 Ud�9�� <-];p�)$M ����y��n����b�, �A��)<�3! ����'�:y �d *�`�, T��� �+�������|W7�`7��j�2x���? iA�NϗiK�� L�����p�i�wsl�n4? :%�:�(� �? 3��>3�= �X�(�! ԉ0���^�i�� ��L(4���0{Tu? o�]�50a�#L�O<�q�J��xv�@), � e& ��b;� ��^$/�Jў�, f�����5�������k3�n�E��D�`��7t��$N�b:�Y:��Bwa8/�z�. ֊+W1�, Ϛ=3��Y�uJB��e��U�, �UBZ�:Ӹ��nk��6�|AX����H��GU����~����B՟ɫ/R���j����Բ����* _>j=h���]78O�um� �Y6Vz�E�*g�rFR��D�� <-S�˞��? �s���b�Q���v�E�'��;���|Eiwr��N��� ��9x��_���|��[��n=�������/—ͪ�a4YK/ �PPY� ��_���V�t [4��mc�^ek�[��!? k�������0��%|A�� m7�C#��|? �<���rW2��w���[���%|����:��v�ʙ�^��H3w��K�����K��Bk��|pŘ���߸���, N��+�c�J? C[���<i���:6[� &�Q��-�M�e�12>H����{g�>��p������? �i��ˉ �Qzw���r��$Ѽ�:1����P��l�#��rsӮ�pT�9Z�(CyC��k@�c���e��x��FA����Q�ہ1�A�����4u1�`���? *��}*��q � 88�`�1O= A=��Ys̳F:G�+��? &�hõ��H��+��&��T�� ���1#��+�+9��}� �<�-], �;�W++���S����+�"���J���6�0��tg劬����8�o�*X� � Vԙ���Z��$���g���+�b��Jf��f���V�ؔ������l�J�_� ���Եh��~4Z�R����-�>q<�Đ�. �W ��o��DZ�-�XB. " �H���� �@$'���C��F��j�3Ū�3� Ƴ:��<�O4��y6���7�� X;�۽$E���%�E���C_Q8+�4۶)�5�ʈBڐ�b�V��p ZŌ��g�8hS_Q܊�FRd<�Bo4��&xn�5���W/K_Q܆��E������f*�6�j�gm����ӯ*܊�ODRN�kC~Мk��߸�:��w�D�k#��! �tD�*! r����! y1�g, U�["��&駜y��Eop�[p��wU7~Ȝ_Ȗ�>z��/հ����s1�^F�#v�s�$�R�xyރ#���(������6#4�Q�! �O0ES����I���H����N2�1����Ʌ��xP�����z�rkπKK5��? O��, ��Ψ�X� �>���K� n��k�W~F*���[���4�T�V닢�[��:C��E��T��6;��VTZ��N��� �a�SQ�T�_��^Q|v:�i{�e��Mgfs�Uu�[�����e7۪�T��j�_��_�+#����} ���G�A���_)V�"T�}��τ ��*��9ÒŁ���6ME �� �F"�LB��� ��� J����>3)> pC�u�i, ���P�ߑ �:$����{"�? M��$B��������f0�y^�����#���fp�� �N �F(���u�h5��'������w�_����n�&�㗢�͹ 6h9� �>�g����n�t�� �9�䒾�X�8�� ��&�R�=�q��� � m�� �+E��y�6�8��:�䊹>�����9‹��n8���+�. ��n�AUy�zԋ �Nt{q>�xmX+! � ��ƭ�՚����Z�k����y�7;d��U���s�����f�H]�[���٨n�5�*�׷���jC�+��p}�f$e�2c�ҺoJ|���S���Gd�1=1�F��L������y��4�b���Q��;oߕ*�i<�Ș�`���v��u��biK ����SV��^{%{�J�T+n^-�He˗B/֝! -������T���f�d�3;S{����ԔV��V��2����n��h����>c�XZ�h. �ȓ�Ԧ�Ԙ� �G]-�BN�XnY���zCS��B��rcs��, S�f��`Km�%�s�&�N�a�ڂ��o�K �H��V� ���#u`��G��W�)Su�$0����7�Ǫ�T��ڤ�, U}2vZR�l�櫶�t�^ϕ���%r]�盹�ja���}鬽��w6�8���hL;� f�0�<��Բ�f؏�@�5�Q����y[. Սj����ʠ�t��ٌV2 V���m��{��+R�7��R? G33�K�M��$��:�ۓ�T�H��6����x2�Oc&[zs��B���T�lC:�U�Z��fC]y1�i)��0ߚ�M{�ɋp9�//�l�� E|ekr-*�s�k�6*��Ra��, ryǭxa�>��x)�˱��V��Z*���a������̛�����U�a�3�n �l�Q�GaW������8���%{)ndJ�x`���;iw�&�U�Vn��j����ì1�ۼSu�TU[4j�� �W�;��7o��^�1�����J�Z�� 긷|e{��p9wX6�&��ӉW*���(�h4���9���Z����Ʊ��� K��U�, v8i��%��h7�DI��X�Xab)p�����*˲ym��=�+�3mڙx5�n�rն��b$V�S��δ�Ǿa. �3�DuWY��KG(�4�^�:k�-���P��PW���Yi���R��T��f�0��q�Zkb�V��[k����߾�;S��6��dج1}��{U�֍�p�}����2�;�I�<�~&������^��e���2�i��N6&�i1��`���ɮ�y�, fL�()l�fX�n�qdQl��l���H)? }��}��AѬt�ºU- ���5�m��S�l/��Y[e��U����sٹ_���$�T:*����x �rV? 4VJ{�m)�0d���jO�8�IťM�ړ|�Q��Х)��UU���o0��c�9�'�=���f�r�b�V�2&Diҫ� �s�i߾��V�1c A��. [}1k�f7����4��}q��J�0�yCn��A� z_�ʏ%�V~����iԑMf;D K3 �q�Sjf�=��}=7����ɚ�e��Dt$ͽ�|ɀ`�B�P˜Y��J�7 � ��Z�y�jj�ܜm��Pw��ffEy'�2sZ+����IJ����f�ZR#tCʘku�����;�J�8�SN�z, ���]Az��o���(�. 1�N���Kme�J};�5j��n�w�]�4��nf��#֝ �3�-W��fU���n��r��7���. ^y��M�`� '��� ����m���1�xY, �"U�w������jq�����nP�M�a(d}�K'(u�0S��N(�ܜz��G�$�����ָ��뵊3�������V�}�Ze� ǵҖ��=`�˭Z�����V_"�vm�a�rFn�=gKS����i�#�͵9�*��>���d���)����P˿�V#���_�. X��S�|u)bq%T�_�&�8��4�^'�`�Ŧ�6J� �tŽ�� �m=�$b�ʏ|���yz+�j�T�d���RG�II[�Q_�ϭ�*, g$i��Q�d^y�r�`�f# 3�L�F��w�wUy���w��2+ u�, ��`�`J�j�|���k�<��촽2�R�dj�����kxs���'q�Q�n���`K2tk�I��J;�Z*��v8g��iR�O�s�F�r�2dz1�, �N�q�E�L'k�-YW6[��B�6HU'Cm�}�x��<�skM�5��X��~9*{j)_5��X%��? ��Bw�X=V*=K��f��wb��Ie�о��? ����v��3t{5��cVZ/����+��pж2��2�c�5C��zk(N���Ӕ��t���%S׼"��q���C<�d˞"�V�6K��$�a�u��z]@df��t�� �����`H6�z��32˾���%��2bJ�[7ĩ�)0�H1��(Ot=G=n�Z-X�Զ����/]rW���OQ]7����*s_G�AR�D��(��HuwTp)��&R�;b^c~̿y��$j�*��v��r�Č�QU@ $���L, �369f㤈���z@-����ЧLt�v�|�fF[�BD�� ��q�! �eG��T� ����i��9����rD���fa�Ӄ��f��C�#s��C6S⼙�S�s��lD���*+3�֑��7�#OKd����� ШVa����Yq�g�&����� qळ�;��֫V�G? �4C����a6��X �f��O��5V���3�Õ�%��E����>ʅjC�k����(������aF;��]K�V�����H�H_��2Θ ����8��i? U+M���<8Gu��+c)�������7��D;ͧ�E�c�GG��� �}e{L�"��*�Wx�]M*y$V�1�S��v�� ��F�=�Ҭc��o*l-�hU�97c����7��Ý�k�� �L��ئ�t���y��{gi t2ُj{��GKr�5�a��}m�5�}�DS1�w�2l�|������۶��^�Z@�J�اV�tՉ�����x���x��� �C'[fkx�mg��. e�6`��! R��v�L�c��͖N��5�eh�8��oj���� ��~���X�`�`���CC��(jQ������, �o"qi� �8 u˚BǞ����B����G��H��ڸQ�n�z|������[H�pmϡe%P���r��;�#6�<=œ#G����P� ��6Q�|nnX& g�owpFʛ�|���tr*����m�̾O �Ug@��9��lo�Q]��]+�S�#`I$��$���8{9VB���3�c�l�{6>�aD��U�Ԍz+au����£�ҩ�z! �� �m��:qzS�+q1A3~��l�P[6i��4�>�� �x��clj%UlX[�v�欶�f�*�T)YdX��$� `�T �&cF[A�o(�*e|�A�#����>X%���D�&6Kz��, ��23VC�r�p=�8���q1�=�gYS�(���[Y��, �|��N< �! p��9 G��n^�+N���7>�>j��QX��l�`kd�$DHO��6���U��J�؈|QT�/�fJ�_J;H���F�ʡb��[;L^��U�����4���(�;��p? �I@d`�21[7>. �u ��D�-�0)cm��x��̱fɟ�@d�k�-}? �N�����YO���0Ǡ�K��Q�Yv���}�L�p�+w8�H�H�W��׆ϸ�#53%9� #g w�X�|��, O�p^Ԩ��*ԇR�*���R0��±�CE�, L��W�2����N�v��P��Z�:! �T�c��&؁�t�a�e�! T�u>d`��#���� ����5d2� FRM��"D�c�, C{�'�H���. 8c�ߚ���v ��! �����L��K`�� X�' v�'ՠ�ʉRھ/�;�1�|:9n6���`(ظ�`5�^�w�z��d���z{�cHȣh>_�V�i��_�!? "��j�Q/�#d�`��N���HX�6�d�&�b���3�P���0�:� �U ���a�1b������v����PM�D��! ������Af� ��&��L]� �%� �]���. ��aRM�P�� ���G�%�:ݧ� *W���xrz}%��n��B�, a�j��2�w�e�zA��@S�? ��j1 ��X. �Ts�X�"i�a�, �J����`���l�K�t��ٙq��j8�Kq=š�R'�uU hj-V �HJe�ٍ�k�x�"�~��n���� �3t�:(�H��+ ��a*�'�e�B�����d"s� F�|���� ��g| � �s0}"'s�X�Ej�mLUڡ�[���Έ>� �8mF}a�� �NȪ_�G��כ�x��ʁ�����}�e��3w1'�4;�u���z�/q��7ܚ��pg�S�0)x�80@q��Q��. V, #=���B���� ���rYU5���d�7�� ЪD#^�W�+�)�G&�����`XTB���;K�6&�<��l/��q�y ����v�y9[%F'�Ey�l��, N�c� Mm�m1���:-d����K*�%���s$�TK��M��̎S��xmN�m�uO�� &*! e'I2���b�DD? %�36 F��qi:�ʠN�ϗX, ���;, ��"1�M ZF������ 2�� �����ZXN ^�Z�k���E���˜. 2�j��z���6A��dm ���y�]V b�3�e;QK7�2�k��N��VA��Rh��� =�, HԳ��;27Vx�E%�(�H�JL��'���=�5r㩇��>���(��[1�:܊���XH� ��� ��Q��~! ����%A95��n%��~��00}�n�a��69B, �Щh. 0�;�ѡ���0�ceg;#��Ǣ��1��hw[���z�n��ՌT%]�Ǭc�Bj �f�y�Ս���V��=�I��%��狵�-��D*! �9z[B=�ӾR���x ��J��z�n�X�p�>r�#��Z3� r�Z�g�_�H$�S�b+��(R�4j`'�dF��p ���+��e�F�և, ���, �#k���KP7�L���c9���a4�X�NVK��E���n1, '�eXeǰ�k�/N��+����L�-���NXBbH��ɽ�Q��l��pY����B�l���ak�B� @R�rkU�{9Ȥv^������m'�kԘ���)��Clp����>_0��|0�K�F4����ߛS����upr�/<� ���&q����p�ΊH|��Mc'8���"8_��4Ԏ�5�(H(�[#Z���P�8�r�� =��o��lxX�L4��~8��˯-���t�^â�3�%�0��4���Ys�G���ه��(plf1*^JMa$ <^��r�� ��V�d��X��%ҘH�{2���)|L 5=��'<s�v��y�U��H�a9���U�%;)��7�Б�CaN�jx�2, W;��@o+�Yz�92R>�+hV��Ļ��Ւ�Sr �Fs�D�J�{��tYm��je+�c�ye�t=`�f1�66� �����(9Kz�� �V>�)Ձ�p0��`��G���@�(���U�5P��ƺ0G2? ��n��B��c* �q'�c�aV�L3��F�A G"�:lfP[��)�~���lȜr%�gi���a=���7V�N���ia�R�Y����/c�S�C�, ��H j �hS��9��M�FJ��T! ���Ӛ�)M����qa� 7E��&�K��fY�ZmM-�2�и@'�u���. ���x&�5o�N�)�{, �u2�<��Fšpv��2O���vXN~~�~���. ���]y��9=:��8<e�b�tU�8�a0<���6;s��ي8@���3F�Ol? M��w<��wG�l�Xz�����Ck2�� C�@����-����`Ɇ�;��c��[���UL�ʂ! �(Q��H��F�����/��G�Y���zՇvz/����F���A�r��=n�B)jg�Ա��d`�����őw�X�-�g�1PJ�r�iF��#˞i�Y�L�Tfp�����pWJW�����SF�����#>�"�}� �ż? o�}*Ǭ*XKڴ`�H��98�8�hL��MdSL^�*(�ҦR&� FVo2Zê�tǛ�Ԩz�o�N:t2���F9FB�0��3��>;X:nڣe�h��? 8�v)ز��[y�u�9�ص/��j�(� _��c�M紝Ý���� hǣ�xer#n�� L�, H���TZ���! ŬS-��JÙ�^z�Q�IX�+�`I�Ft8���@��;;I%�z�ް����[�=d�R�&� �-���/U)����? � �L����ʲ"�����j�W"0! �5۷��l�dU �ʄl�j2;M���ܣ�5T��Z�o��6b�F���ۄV�B1�8��u(cIf��D�ΜV�! ��Vv�^͍C�+@��6*ǐ=���̘�^�;s�)P9����G��)ئ���I��&�[��0 bgu�]���=�;��P�۬�Aȳfr$<�o(�J2��P�:�����; ^ZD�B�l5�, �h��q݆Õ��U#<`�ٞ. ��DѤ� �f���X��l�8��h����SX. �=Z������d>P���B�%�߹jG��b�� b�����v�՜�m*n�l#�-Gq�9t`�磉q�di怟��z��x4gh�J�����E�ku? �w�G~KYt)_pK��� ����. �������#4�֩s�|�@{�Z8+�bw���^����? ��&v7zR��y��~p̛�ɴ7�nl'�$m}U�r:}�{�x�g��E��)�. 񏬴�U^;;����%S��}~�, /�`��}�r�s���/n��8ވ��ߞ��}|j��O�2srH}���+ܠ���� G_���m�|2����=����8ȯC���-���Psr��qu�6��W{MU['q� �>��XK ��� z�$N(KP7���n ����l��&[���֣��pܤ�W�S���h�>�Tɢ� ��C&0��̃�(�W����+�ToJh�l6e5�q�`d�`oJ�ˍ�. �O�����rd�3�5D�G���ð`x�;+��f�|����f�. o���)j��_Β�>l��_ ݞ��$� �z���[�}߾�t��������ϗ͊$? ��. U+P^<%N�۠x7���� �<�y%ܫ. �����d0`�f9�жH �E[��X�46-��^i��40�Fj ����UƑ�m��v��� J-��aSgc��2��d���T�B��j�$�-��I-[����ؔ7}oP���M�J�Qc7G��8$�z;���f��ߺ�H �U>>��C+��TUFI�e��c�ȥ�bاIFu! jKQ�G���f�EI�~MqM�>��c���j�&�@[�� m-5�jDN? �um�ԭ8|䲳�X �cɌ��� �u�����V� �g��xqo���"`��G�-֣�m'� Y, ��g�h�J%w���R[Wڦ�t���P�V�I�y�DX4��ReM#����H3*��0R$�A��S �+Z�n�Z�Q�CWb��|���6�A��p��񀆲9��RY�M#{�N'���z#PTll��1�W���G�ܴ����n���^u�)�{��+R@ 7~|S$7�8�[�n�̋w7`�o�kD�����M����ä�핔ϊe�u �����? )�#tB�����K�'��cm�U��Qʱ�r����#V��zK�9��r ��B A�G<��i���t�? zCi��Q�#w���#�'. T�N�SEҵl;w��aY�sWJv�� ��EȫS�ۯ�I];�9�ޡ�A���;E��gZ��$U�[��|�� ؂�f��6�z �yf/�m�l�? ��/(AQ�u����L�u�돯d���r�u�`e�s������N�V�|�T�? ��ђ�F�t�K�ϸ�o �~�M������{�)y2b��, ���8gJ�f)6zn�K��c"? +{9�C]�t-�� ��'�l�m���nz0�5������{��ӆ���u��b���E���~��^����ܶm��H&q�}�=�c(��mDk���$�0FZ-��������C�. �A��y�Jo�^'P����J췸'{���| ���3��;*�(��O? ����}�O �G�J0p�^, ���� ��r�+M�|N����s7�a�H�U�MwV� �`G���6([�3��Yr�? ���iO��X���+ Vk����؅t�:�W1��x%��'��͋�_��Wu�b{�OQ�~~��L6�&�[v�1��Q�5l�m���B_�o��[���, ��heL���Fe�Eɇ�G���F����a�����S�! ��-���=��~�σڧW��j�s����ʹ������I/���? ��(n�cL�7���������)�5g��0���H��I��ɬ�p0�. ^a�s1b�&�W �k�֧��k�/�>9q����i_�I�,. ���GUl#�ș�Jc�����s�쟡�%���h Y���l/��/z =�������o}��>���F�ujO�ir[�? }&�� �n�'�S�N�@`n���su��O�GEN��5�, ��s��d$��IZ�/�)m. v�^���0�~�#��׻�k����M>�H�Y6z��u�т��#�˜�>�]:�_�G����(�S������r! �|��'�8@��_�ю;5�E� ^ۅ4Jm�����v��:R��/0�lx�P8�) ���N _K��tb�Ϩe�D> v�-FɊ�A�5zl�Q��_G���6nԂ��"��H���Ѣ@[lU���v'����[�%p�خ������XY+V�+MTE�W�~�WP:�1���H y��������I~a淾l"? c擧�'�>A�~�ؿ$����S޽t��" ��į�f���W�~���rN����/�u��W|��կ�>4�(����vl�n��u�Kzޫ�q����8d�4ntq��j`]ʱ�S�e[(N�䟕k�U��{E��B�����v]��� 9]æ����`E�4���'�u �����:%�� �Џ���&Bb`�*�׶q�QG�Wl'�! ����? s��=���sӆ����4T���s��? ��o��-&��"��sv! ��n�}�U��ٿ? ����8���̨���u���S��? ڹ��W��(��I ^�԰�а>�^�"���/Nؽ(��� ��1������gc0r���6U? rf��;�IN+��! ���XM��:J��]~>�~{��x�A��, ��>�a��c3��^��g��˯s5(��vX�������FhU�[{. w�O|a� wF�i����ә��ng! ��{. Ҳ#��y�Rf�3�(�w���ԄO2���#'37��Z&d�0���4F�Ÿ�P��Θ��4�P��tf&f'Z_�tu��yR����! �@rdzQ>q�a� �nֹ����P�8. �, �O(��h�/���hMf|�/��*%Z䡬�m� �� M�5Uw6#�! �U�8h&]�5�;���c������ܜr�#Q�nVk�. �I. ���v{/. ��KdL�)��Ը�. cXΩ�F�J��O�<��� ����XQ��4E��IW�d������{? ���l؏f�XA�'�ʬ4��ל"��O�"1�ӷ{? ����TUx��t��j� ����4�e��E e1�>[�c�%�9�����ű���Q�<�x-����3���Ψ�6QdV̋��r�χ�y��l� 0/J�"̋2�ݦp��8 �m�8����EzV�)}"L�z����ϭ�-U�3UVh�׿+'�! �4 �u�_^aNW��g}Vi�I�O��o-|�K�-m? �k�w ���m����g0p:��H6q, ��tU�59�<�� �6���W�W�fZ;Cc�(�Y@1Rt�*'�n̢�|��*�D^��tMN����Is���ܭ�q�I�٪�����(X��Ȟ(���m�dh�3{��͊2<=]f��B��{�h��+k�+�9 ��=�� ʕ�-�gkLQ�1�;����2xi, �7�8��|+�&�����15k�V��F�7�P�]�+�jֆ%�~=) Cyt9��������b ����OR�v��֏c'kW������>��� �e�<�F^<����ď����. ���'�Nj`���4��q "J�_Rs���Hr~xx��G�[k 4ce�8��4�����X� �%���G/�A���K�i_4��O�`e�>��-����w�5�rs���l+�n�E�T�l�s�n�S�1t�y�Kj[�}����Ż���>�F޾n��V�?. ��ߛF�܃�~��)�%��İoz7n�쑷w7k��K&����;Y���T2 ����~ ����j�r�E ����Sd��x<��{�� NKD+J~{x��߽y����. @���͛�'�>zxI�/:��������=��}��)-~�ӿ������^��<����R�={��&��Mv��z� &y�97�ofF��0e�%Y~�ݍ"����_�;]�r�w}'�pä��9]���/→����H~�5wB��k�7[�d�m�{ �N�����;���T�����61w ��3���q�����-��bL��]�e����çef�J. �ṅ�}�wN�O��H�6�����Dm���L���4_�J�kk�>*v"�T��_o�22���=u����͛��׏����ܼ�n�r�)��F�yP����}޼���ooϕ���~l��&�J�g�m�DR[�3AW�����wsI�KP��SRK�S)������O'�:ٿ��1���0h? �v��<���Qx��&6z{��? @w���ī�[�y�����O�y=���p�l�����b+��b�](y����:~{�� ��×�h�Dl���9��#r>)qN�{x��'��a�d_j�T���(����ߗ<�r�/�|����K���N���9N �������í��k���N���z��%�{��͛�f��%'〼iQ�Ңq�! �m����o�=�o��}�, �%�w6��L����S_�<_%�}�@SxYr�� �m�Y ����ލ�mO���{��~2� d�xJ�����=Q��H�{x}5^�q׹M�����]q^. 팧? ���@g�ׅ�����n׺���2��^�1�~y��x�׾�%~����bo�! l+�zO"�͛�? /���_��, w��x�o7�A�������M�*6��nyW�܇�O�/~|S�yO�P�;�c)'���/��޶��v����]oO�����s�w��M���z��^�c�S�˛7���{��B �Ǻ�f~8�����������;3��~{����[�c���r����Ƿ��&� ������l���G`9 ���zg*Y&����LJ�^��fo��l��3ݞ4��Z��{�����Ie���{Μc��kq�� ph3���>X=����%��y�Z����? ��swj������|v�勤��w�ݛ7�O�/���W�Ӊ�����yw]q��Z�T�ֹ������C��H 1� �^� ��A�N ����h��e�]�*�yY�@=n? N�n���s��H�� ���'aY8E�~�NH����~8C����q�T M�%�r�ݶ�mC�y~�. ��+nޛ��|��" X�� �u�X�%�o�O�� �j�>52�0Ml��� LR� � ��k_xBk�G�ʟg��R`P�׌7oڷtz(N~x�oAI �{�97|֖�F=G���F(���A��� ����Rt�������`ޝI-{��ǭH�E'�M��{Ih������#4���[��Y<�F율/;�1"P��"�޼! p�i�~��O���^��� ��lnj�>|R�i�S�0н߂���]�v��{��%x��=�? �? Z�����V�Z����1��]u� ��q�/�u���Sp�R��۵}y�ˣu��*��'��~_:Y�8��V���� ���� ��4��y^�s��i����wO'). ��ݻa���� {/Un`�= �� z����k�, � ����J�;�w�) �%Qj�ܨ�bN�8z*wQ�>�N �Npg�%���>��*߻A�a�;�������, ѳ���*����� ������qp���������]ko���+� ��I�^�ghUl�� �0�O ER, ��mX 7ɯ�93���aoP��ȗ9�93s)9s1g�] �^b��? �7���8�p��JY��3������ �l��S}y�}���#��z~���d���X, g���`T�W���c)���b�Z*7��3��b�z���q����W��t�Y��x��Z? l�'w�Ӎ�c�˻�/��ӫ߽��{dF��񺙬P�/Gw�H={�g��C]�G>��E�X�fs�! kcO�W��Q��|���Q#_{���DC��o��u�7%�z��V=0��R�"[�p���n���������^�_���_��������z�h�H�+�[���=�+��:���� �? ��ma�¤��Wmg�n*x;�7��>�� �� v^�Z���G��|����Q2���*>��_� :��� �� s�R��;Lo�<}�, ��#��Gb�O�&�? �� ���Ē�-��S�VMme눿�W8�V�(/cok��T�x3�~~0mm[���e�[��YHz�&�R(�^)DM�|irc)˶~��jHـdi|m�)ɔ�G*��ے:�:V����[��-��)��j�>��B[T�;���Nd�5�? �YUg�*��� ��o��C[G�? 8V�u9��e�k��ֹ�B�٦�q�#����Pҍꊎ_���z 6�FC�uȥ��ֱ�IF1���*����a�x[񃞴^����U���U�#b��͙���j=��x8��H�w�m =lȥ�B�O�|v"��Y�u��3�:��� 3��p���T��*|�Jƒ��]1� F� ��t�s�Fy#B��a�A�$6�rk��[7���cTx�R�oż�%�j�=L[��f�E7�X��{�>K����r��*�� [�QW�v]�j�O=`�p�����Uy먉3|�̌H�XYM% J��hGG�EzL�k�����6芔�')�s�t[{C�бvԉ �����y����K'&�Y�����{69ʷg"ݤ$����<%�D��QG���(bb����1P�ܞ�8 ��7�eЊ�<����3c�I�7�C�]KO�*�Sa�'L{T���%�Ģ>����ޓ*����! #�;t�� �)#��8U�f��P8�ؘ��j�����IW���5�Al�$�U� ��8��E>d] p5�ezG&d���6�4���Ddv|���"c�Q�@ j��" �;�_i, ���@@+qm��F3���'�? �� ��ARI�X�EV�nl��[�� 3�DԀ�M�㥩�B����<�)0)O�M���d�hYs���� �ȳ��, 8����T}y�Ĉl. [�$���@��E��+X8 qҵ��j 9K��#@tA]O�2�� �I�mY"�i� ���ґ��34��i̍�y���-b0u���կh;V�6. �)����Y�p�K}Ɗ� 4�#�F:�4W�! F��*S, ��ooD hg;�fC�Hj��+�H, ˕U�/{��Y���S�z'���F���2ӂ�-h��n�ť��J-� ��D��o�� �¢(k�*��C/-�M��? #匡�n����V�X� u^f)�t|C! k��8 �&Eu�L�CNJ������U�V����̺j3��Ed��gl��(/���(�"�7�}c߲! �Zk��9�q^;Q��U�J�$�DG0�́cӥ�rc�l�s����iw��K�� �&��v��@J�h���. 9�I��J�t2t���EQzA��! HHؖ��HK�Jo@*, =��c�7b��Q�`��l��_����'7�sv3�q>{�@N������; �{$�4���6�M5/c�CSb�����Jp/vl�=0? �ߐv?? xiC�t�Ѽ�'�6�R���mܰ߈�xɜ���*H�QQ�4��0p��%mÍn! u#�"5��*�V��b��vq%-ش��tYf FB�MH�@$����$��<��c�dm`Y����5�+� ��K`�ͅɒD�ГL�g� v ���g��3�Qn� ' i�e���p�j! `Ӆcwùs��<� #�c��r�vT���}�X���#�ֱy��-? zFE�Ex �(�T����{oi�����-’��/Դ� @ʾњՈ��wc��! ޤޏ+�Π�T+b%�fPV�n4���=v�F�a���g. c��㥒{#=7:o�5��0d%U`t��]�;�؂�TDz��&��k��_1+3GQ��C��&_�f-�Hd]pb� �����8'#Yr�Z�YV"YA��qg�JdGm�u�1�C�9YmQ�`@��n�jו�)������v�as���2��U� �UL, �mt}�H�vuX�2�K�I�# �e��H�~��JV, s�/�I�d������H���-��4W����mW}Q�yǂx6�F��y�K�G�k�a4��r�j_����2�� ���[C���E�)s�3鋝� �-Y���wY�R�O�պ�Yq^�X��A���=�A�Ζ��Dڨ��"�J�~�I/�3�/��V{�h��05�Xm�"�+�f! $�p���j�%+–x�(�)F���~�r^b���o�vNQZ<-� ��tEQ_�V&mS�������&CP, ����� U]���t�� 2����H"���lyI6�1s����3��l�v�0���-����[5���3:�q�$r�8kx���N�v o��E�f��w����_��o�7�������+~�|]���iT, �. G�_! ���G_�ε���o/&���C�ч�<�η��t�p�y>�ϯ��)�m&�ͯ_��P�K�/? �? *z������? �i2�換�z���K~��lޝ���y7_�q��s�_�;t����=�����'$� wG��������S�r�����n2��X��b�t�����l=�4�<�Q., ~�|~xS|��_��n��3�o��M��:�ր��dS��o���������=���f�@m��s�$0[>^�V�ǓK�w0 �O����ט���������wcd�pG����ks#��(�ݿ����e�����g�x�����>�C1Q"��|]�=�B�}����E�Ux$^U�Zmw��i��DH$���䀠������1AY� �0�s� NJ�k"���3�)��������SV�����c�oD��~ �d����|�l�����=t�[��/�! > w� ��N? �7y�%��f��! S��c �y@���o���fa�|�^� ��W��&�򲂜����^�U����_��k�؇8m5 ��l �Q-������ng}5����"��شMu�nʟ�;׾����_�w�#Al�/~�f/�~Q? c{;��? ���lDx>l�C��Î=���ٲo�댶�2nc���ݪ�@ �6�C�ۮ #�}U. 2x, pȈv�����DO��Ζ�� Nr��Y�������������~�����������_Y"�-�JZڦ`d�nob~������! �7����1 �w�������G��;� "`. 2 7B�U�/�3��, ��&Y���/�{���ˈ�_, X��b����b�o��A����. P��<���/��/��g_���|�! �B8�1��/? ����K5[�yU�7��5�t����&����Di}���Q��c�? �h��������M�v������I�J����b^�#Ұ�, ����|�#zG�ٽ/��'. �}��[�|��. ;C�G� f�{��-�5�W�l�? � �q�Gq��_D�o���-��(? � 7���Ԗ���^��q�h��L��P;��K)�**O��&�V����[�z*���� ���am�R��` ڌ����X��Lڞ��cyBkI3e�P�햾^�Ʉl4��q�C�r��~�����W�0. ��Q��1����K��|�i�Du��;{�;�;����Qc�(�����d�_� ���[ǖ�����Pb���B����, E�ХB6m�ܑ+���n�qRȽW�[��������f�6av����z�����! 3� �#97����� �wDN��p��鴗��q�9��Bg4��i0���4�I8? 7����n���;3��S���xӁ��$�w� �GE>" D! ���:j:n:i��6��J��@����np�{����Ȇ��<�k$4Ep�������3�@צ�4 ��u����<���? K�{��sJCxgk����h�}E�A��P�B �i8��Nh��ρ! q 5, M�E���Ϫ ��]���rbQ���^����؛-�Y�� �1��G��8�����M����ui��M�p�z� ��K�#:���A��WpD���&�z��:a�$>�K[*F�܌+:f��rA�! ��Q$���, �:�(�hC�o��{����]�=�l#�̆R����t��E��~pj��T�R����U���m10"���ݰ�+��J@����9:�s� ��iY��'�*>�'� �:�;��DA5���r���b(��C�9�|�����@2S t��a����V�v mi8['��D�*����cV�=)�R;/;C2X��:� �ł�����AF&+�Ydh����S��X��� bЈ~͔�W< ��ا��NU�;�D�2&'�IXfs9<������hGI�*ű}�{�0*��0c]�e��"}W��[5T��a ����;�8���$S�J����Y1�]=El}�����ņG֦�Z������FK�� H4�܊H�� �Y�qj�԰C�ۻ�p����� ʶ|ȡ�_�, E�io ��WS���Kݖ� �~P��jS�t�7N��پ��rK6�30�@4�G� `Bw��p=�>$���B�_�(L qL__"��/'��b�0��jy���'_3���N_Dia�i��`S����͈`�G� p�*׋�JJ��3�S}s? A��ĸ1� �&��FPn��*��'�3�O��n&��q=��%]�ߛ�9�VR���. ��g��ku(��~`XiG�tN. �g#Kd��xn e�s���6f蕯N�`u��m��Yb��l��|l�����%]�! ������5��UYpY�����C��tH�O. ���@@n������, 7���~;M{���cf��, GukxNs6K��n���'��do��l`�$6��Σ? җ�V���=G�D�ǔ���[6�w�"��o֑��Q*�B�ήv�+ﵔi������! �K�8���)hh��1����k (~ �s��m. �-�O�:_�2e;��{G�L��j��ѯ'�M�IS����f��}wU[C�Lqq���~����|�? �g����G}��b�� U #L�n��N"��G��8�h4sh�X�x�{�o3���f����D, ��-%��ZC� t�R0�#r���h�sf �8P�7r�? 2� G�G#֪�Ȑ�Y���)�Zݼ8��;�6�(�ї(oON��=�O3����1| ������X��+*���Q�uH��"�D��j�0D4�1-ܰ ZW��8����o���j���=�G�g�k�_X/�q�['�`Q��2��f�˽�M��v���~�O��� גj�`�Q��P���9��� p��, �gm@����N:��f��e6Ê ߊ�Sfo@��! 7�`6��7׵! �j|�G� �}�ry��{�`J���3���4���������G�(>K! ��|qʬ�$������ �� �~�����i/F]Aҍ! `�M;�]ٱ��zȕ�c��'��ґI��, �I�zؼ���Nj�CW�m�s���6�E`� P���Q�(/:����m��m�iZu�u��mj]�)%�����7�(�c�2턝iy>YZ�K�8�0������$�0�FZq�^�����yj6 �=/l�w�:4�̒6�9��B����Q7F[�XD����m��"MT��a���3�Nj�2�~�7Ti7�Oi�r�&Ʃ�~ڧ�Md��*��36��. �W���q, �8V+&nSX����:�Y���5�O�� ���3V�=�o&d��&7N�|�*���g�Nۂ��O��bF�i� 5�����:�P5��㓞��/r�)�3 f6�5��2=`��X���k��������@��k����~pZ��ʤ���a{�~��V��/�y7�Bɚ"���b~Bf��<�~T���c����b{�����9$|�B5���d2>��_@�%�� ����v���b1=��z(��"�~���L�%��o�_C��s����X}�"�'�$�X�}yG���^, �! w����~�Vj. ��! �3���t1bi�*H��tx3 >IKwʬo����f�CfG� "��2���o`˟���3� o����X {Fz����(�ѝ���3�UwŁ���)��6'�^N$�AL������Ŭ��p#��v�? m���{��μ��n��b�5��ȚB%�š�X�����/��������. �W���2��C�~���� �R����êZݬ�p���yTa_�#�u��Wu+��w��-��+H�? ץ� j��*x�uͳ��Q�M؛7дf���. �wb���׏l`���! h��G:j���ľ���浸�v�{r�� �s8�5� ��q ���h��4��[��ڪ��jϾ[5s�x�s�YOv�ob+? �֡�! cT_z�P� �u�k��K��2@l�����%������j_�i���//��������"����m������FĘ��y�sG�&)'�S=���dj��ٮ����8�����ũ��K��ʲ�)ہ��h�� ����C� 5�������3�l���9A#~Y$����Qޗnֻ��+9͇� ����3 $C2�=�JÒ�*{W�w�oا�8��KVe5f��r�", S����#|wWT�(�5�v&׼[��G-�w$P�d$æ��b���i:��N%c�&����K����s�4*�|. ��k��A�����? _�*��k4ϕyIN���V��4u���zV��. j>�q~��a6�, P�}᭠#���G��Vե���q�XG���ޔ�U�������B;T�qR�W�! X? �#��a��-[f�>�B�PtyyS��JD�p�'k!. �K|�@��׃g b�ZPupuPo8�>��� k-�0�#�~#"G��r/�+�#��E�, ��Y>��L�����ثc&���G�6�Ս�y��}�����h�]�`�|�%9��{�s����, �>�BV�[y�` ��q��O1Z��ܵ�7 t��V�x�b�%{�4{Գ����ݍ������-a������I��b��^�"�֐œӔ�l2�Ai"���p�a�/EG��@����fE=�Т��6FC��t����=-[v����J��ad�;��L���/WNB�/T2�PN�Hǔ%�̡���P~�jޕ���Y�o�U���� �^�}F�5L�g60�R�g%�1�/ �_��/�� w����I�~[��|t�����E6 S�z�ÛH� o�Z_}�|�ޑ��Q�, �5aN�����$���J� r���$��r~d��t��W�~����Q�*w�܄f? �83#�� �ښjr�ts�(��&tc��O�{t���Ǔ���и$2U�M�'j��Ax��׎�mim��7d��k�$��������z�֚� ��V���=��茨��X8'p�s^3۰�E#U�0Z�! �[ٔ^����=`Dԭ��]|8P�� �7N�@ ��w $��g�t�/� �a�{���j����! ��o����v|��YW8�����f�Am��=jG~m���-�js��͆a�M�WD�(���{�J�1r�s:��:F�ӀB:��cR�S̘%��ƣ���>��ʺ�<�j塚�V7|*�g4��� 4��ۄw��CF��e�͊�"{+�ۦ w��������q{� ��5N�ڨU ���� ��_ғ�T, ��f&$=4�<ր�-��g�! ��̔. ��A>� �+���7�[J7�ú�� jw�q��6�j�_� l�'���d� ��)o��R�N��^���H_�bGV{�u>�J���Ցȗ�G�����~U�M'ҭj�t�€�n��#�W~ �����|]f�Q��m�c��o�}�, D4�j_�D� �+��29S���4�E��('{�{V��Z��}��O��_dȟA6�h�� �#�C3����TO����)B��j��|�;� �}%2 �D�刵����¯��C��+��c����_? g�B�٤�y� 56-g���9P��@���k��@z�^���D}���Dy�:�����#` ���L�64)b�tI� �f����? ��x����Vb�e� jq�1ț�����ƻ���͛�q�Ӭ��a*0 �P ¯��� c���'����o�����b�]C�G�%dH�gcmq��+�|�V�0 k�_��PJ�^����[��Y�~������d? �Ҳ{no�珙�{a�W��*�y Z`�g�0g�¶v11� ���Zb�;Gg$i�I��e �zf#�9�8�S�? ��iGr՜�A-�� �aJ4��g�(�s��P�UV"0(a��:G�h�J祊��X i"��M�[6v#(�@��y�B⟢xKV(j����Yq�! 0H*������Ξ���o�&��n�8��"�U��+��`+F����"KEk}��Bocb�gKK3�@ܛ��P GNȞ�+�`�PC�8Z�m ��]jo|bH=q��$E�hq�FBSQۢ�GZ��Z���"���NW���6t=Mk]���ˊ��F��=�! {6��V�y&$�Y! ����~�'4 Q�w~��"��Բo�7���l�q�M ��:f�UĠQ�nT��d�0L6�_�p�'9N���m)&:��ب ��*[)V�Y�*����bհ��]U�˺w� >�OxW��Q�Npl�? �M��s`�DJ�^�0p����t. �r�Z�Zg(< �2~f����}<��-�<���⭳�ܢϯ�Ej �n넞�$j��>�l��O��ZM>1�����ҋ��xZ��׎Nj�����/��9��� ux&�8Դ<-���� ��v5�f(c$�Z���ׅJB�W�A��rS�����1��F�i{qšo3�� �]֐m�� q�-���sx�%m��^��3��(D���b� �A�V���Kn�Xßm���A�&�'��W��v=Np/��+��I2�A}N�||䟭�RH���dG@0����� �L�����G YϠ>�����k��-F�G�[��Z��������S�7쵐4�y�+���E6־���s׮���Fk��w<^#�e�נz��s^? `$�}���sJ� i�;�g����B&�, x�X- H؂0�Ā�G���*p0�_�Ge�J�q}[��R! ������6? �~��x������5��e �� ��u>��:��a��F���|(�>�fM��Y��J�. Gꫣ�F� �˕�˕�o��Yc���k��x���! ����[��l��؜�tw����jį��������1�LJ����O�o���%��l����Q4�I�, �NAu��UI �����v��K�es��K�K. ��+�'Υ�$��? +9sVlάp��� 0D�x%�k�C~c������d@���" j����U�] 5��m��ҋ�a���~B_�aVM���4z��V�������U�����{V3�z;�X��ǘN���E�_��M�Β�� ! %}�c���^���K��6L���J����Ⴂ�2��o|, 氩�̴#�y��8��������d��t�Fm��:�j�0� �ژ���y���*���$-j�|A0G������r= ��(yq�Eui��"i���-��w½� ���(�`�����ʫۖ6��unD''�` S&*�$��7 �p�~�ii����f�Pd$$&�/6����ڄ�2�{b^i���%8��dHf�#R��� P���0��v�=�9/[*�+�&ve�Y}�Ã�. ���)4"a�7[�(���Z�1�. �����a��? C�Z���O��u:�� s��? �r�x_��l���;�%���iM=��N5�؇�{'C����ث*� ���i�����Z���b���EyE]���y�iY� �u��u�U�/�T<'�"����^&���r��ʪ2ĒZ_ю�+���ԣ��� tG4�N�� X�nt-J2�T! �b|+j"#G�hRE�$�p9�G���]G^R]-�J��{��p�r2�(�r? O��~��f�9�@�fS5�r|��H��Zoa��V��. �G�2��b��@��Ƴ��J_:r�����:���l��q�l�TtꗎDt{;�r���>��k�(��-�E =���D�����v��2' �m>%*. ����z�S��ssV� k��dZ�Nޑ�av. J����z��o{��a号��bv ����)�o啑��! �. � �e�*�K ��j��Ȯ�*��IG. ķ��ys�d��ё�|��IS�z����}��<��ʬ}|����b��dJ�����ҧi<m6MjoMT����ן�z��Y�Z ���p`�(1��ق,! �|���~�(u&#(�1���I�)r"���z�u��8*��"ڵ�8���$�mܘ#�8! ����;oL�j�`n*#����m��@xQ��l�P�, �yNF? �_���PmC�����0A���hѣ� y�m���ma^f|+�ے[��O��u�Te�^%#�2�x�! ��uY��� �~��;`/�ս�)��U*4�zR�@���/, D(� �C�2? �c�����ZC"����{�j-5Ns�x���%7��Ⱦ���}��w��5�, 8, i���? (�]��ۺ�CV��ʯ�����Y�t��G�L� �W��`t`�]J�wW��&-g�H�{~��P Ρ�! �{��+k%�E��l���+������? Ʉ�p/�s&�Sd. i�v~�N���0��͖�k����� �e. �&�=�/`{��n>ŧ�暡 o. ����F�Y�s���^��. ����a�. �w �5}�A<=�F? &�@ӽ��u��0h�z�h����W_ةL? pׯ ��nE}'�4Q�w�eZ�AV�)S? aq�ɹxB"<�(e& zףּ���! ��, � ����X 2��ZC�#��^^���y{�b����rk]b�oO�����(����~�~�7yi��|�m}�ě&��xv��! x �7�����n�Z�I���x��]H��©W�0i |��W[g�_��>��59�s�r�B���v�>�w��3�':�iA���ҿ���-s�b5f����3������62�86������y�Xa[��ԥ�o�����h���+�O�� 5��ajJ�uvg�w~��z�! q�;u������9���b��/��m"U r�{MŨ-����ն=��f��X�T���, �B�>��x��;&��^�$�[���AnA����塊aGo�ne�q-�hF��t�0^c̆}�w2����֞�V�! �Y�r��:W�R�϶cyug}T�a�+��~�� 1g&�C#��. ���l� Ϋ�'ݓhd�? �LآuP�V�Qi�QA���j[�+/�ALXM9G-|��jk�r��ꢂ�%�0RC�_İ. ��T����0��}�u�ksL�Y/�Ͷ �? &-N��у�`�1xX�8�����r�+�ͨ ьT��L��ѣY��PM*��/��O �dq, ~�%;��I����[�jJS_��ٸ>�f�qF�mm�L� ($ ����&�Ey+��(}ݕ� �v{&&`3� 9�iW=a}����k"�b�Ar��9�߲W���_�h��tv��, v�Q�C1? *���1�~yA*�uY7���#��|�[Ӵ���d0�@$oa��ՙqD? �F���b�' ��"���Rg��v=N� �7{y<����x6-Q��0x �rJ�|�l�ϱ����'�[KΙ���h��S�R�1��X9P, �Q�#;�Б�� ���5э ��&�'�wf���~��%�y�����-�cF䭆0���J~��^>����62��L�=-�m��ڌ��"(;t������ƽL��e�(�z�������iG7w2�f���юʎd���h���KɴO�Ѯ�ag� �8���v�������Z����:>�b� 86�A o5�pl3? m�3� . �[�9�s? m�ͧ ��V�t���? }�i�OWh�������o�� ���:��. �_/tXB��, /ۯk�#W��p��j�3�;���J�l�/կk�cO��W��3���YҸ_�_׸'��g��� �suԟ�����+�]�;�Լ4Y�Y! �ڴ��53�O�_ɛ�|Ut��Y9�Kj1�G� <�M�9qE��h����Y���(�<�z��T[�y� ���ΠVJŮt�%2 �uJ�J$U���k���O��=��_X��ޚЛ����$�N��h�Rz[� #�w>>�����k��p��� �}��w��o5�̈́�/44��)�5�Tʘ4�HS�A�fA9��C�烈�IsQ#���N}��#�'�;� �e_�"�aH����)�]�p�Mѓe� ���h���Ι�W��? 3V4�#_+��Kܤ� �;�U�92J�����d�c� �+��~ �79F�q���V�C*='2�$D�4���tX��A�n}�]&)~�[�? r���3$F��0m�Ng�G�F�� ��Մ�Ð&G��Ը%��l? ��rFM�Ҏtn]e��y��F�=M�Ʀ��? �&F�[��*q�_? ��� Fֿ���Q�u�J�vH�r������8tc81�P, ��n���@3�z��N. vn�? "8��f�$t�����b��Gf��HTP�G��USN ����, $S� ��"�Y�;�n��f5Z�9�7]/�»ۮ����'�o�(�*��<<�G�����f�(/ɤ|, �ꊏ������LǏ��$�z`�5מ~�g����������#��. �>���! _��1l<�9"f�'� �C���/���ZN7������㉙��*e���=tl1c�O��|͋��]�eNA>T�C �Qo(��i�@<�Pm�:B{-ATnR�^��=Qt? ���۶�a�D��4`xs���ܠf(�[/0���b��@. � Xѥh�k �6�F�>��ޕ���(�X� �JQJBhx~�1����*�z��X`��:����=�a�`3��ޗ�;���ޡPt��|�Y�����`k��ם�N��`�� "�GQuS�tģP�����U�/7���ՠ 5mE�ӣn��U��_��~%����:�7OE �W�r��D��2��䅁VD�-��. �9'�h��t�L�cB&��K�"�:���G���9{��6��Ѣ�����������v��7x�Vsr�3#� ���y�ˍvݗ#�#|*�sQ �<�Y�澎&��1@��n����ڼ$���-� x��e~! ^�����$�r��C��^�s�g=�&�Q��? �����0]-X6�խ#���N 0hp]�t�ǣZN�xD:�c��lu�M^V׏���e�"�1�r�^�U��An@�}B�b�8�����w@-� u �� ��N��J̮�u�, fy�WEs+��? ��/õ)��8/�>�ˍ���Y�>/��GX����9�! rؗ2������xw��o����l-��ȝ��*}E. ����+�LO� � �Z�9��>v�ƍ��)l� |���UC�6[}�+ۮf�k�tӛ[�L� �֪�0I�p���He0? �{�! �p��n� �4e8�ê`�k���. ��nJr�o���n�n�r�D9��۹x(��? 4A�� �U�Շ��䐫��<�9�Y��1 ������vxx�v|�ˆ�3r�Ã������u;f�%+������ � �a[�k�t۲;+��X-�Z! �8S@��a�<���9�d # �rRA��v�|B��ԟ���&��c 6�(Bld �Y=Q|��O4Q:�B<6 ���i�y�~/Usp��c��nq�&�FS�M�(��w�*�����١���$��M6:~r���aWi� ȷ��Vk! �Xs���K>+jz�>�X�: e�W�:��/��8i����H����R��sM, �|��, ��pc�|� F���. � �l䒩�M�`0�}�GX �)�:��j� �{�A�[Qe��I�*�=�t� AJ! E ��dgi�[���t8F��Vu��*�'Y��>�S��R�='/��2T �w��Xs�㞾|lU�i���5GP'�h0�{��uOG���x� k_���v��C}� �4a. "��]�N@r����㕲|�َ�r��o����R<��;G���, �ed�����E������j~X��g�j �b���a[~T0R�t ����lNƑ�N^)O�乬NO���uJ�G<�F�f^i c���- �%��������6zx! ^�v���m�x��L�p9�Փ�;����ib� ��2 ����K�'a&m�F��)���~o�r*�>����镲i����L�oȍϷzϤ����t��{��N�b]�����ŕ���Ÿ�5Á�"cq2� 2�1Z�7� �p�ө�z�w��@v�R�����@G^�r! �1��(w{(bL�:���z{ �, ����=�:s��'R�F8|0�I`�BfC�P6���ܪ��w�sf橡�^&��Ņ]]���[�ѭ�||�l���G. �����%��f��xWn"5C���s��G {�k}�͒Cm�(��� QB�L�|H�p��. 2�Ŏ��Ɲ��יs�����X=t����y����vG7���0�. ���zm-�O�? ���i"��G�ᵴ'���j�Ƴ9є}L$ �&�(7q�v ��^��`fo����#��Ja �Ē�ކ&��d�S$��b�&EÏ�! W�t���8E�)���%�<�4؛f{� JĖ�_S s<`y���Z������KV�^qY���Չ�(e����ݬ? �! M�|C���H�������_��L�S��՛�IW�X��)�K��`��[lt�zl�+�����s�8��h�%�舼��� ���� M�r�����>m��e����׿��Ac6�u�gWO���9'k0�^l�w�vݤ�Y(n�Lxf�bf#K��N�D6� w�6��s<�Ӟu�+�#�դ�����w���p��$�����Q������U��z)�. �S��&�B<�}��ϺH���)s�t�tɔ0z¡Z��=��E�wJz���fVO�١mbamVR�&��m��ϓO����R���x&? ���˛CY��WD �I, |��/�&��74�I���, �GʉL����DYx��:�:�f�i�<��S�`�͗Lt��qY2>mY%X�*hY�N 韑����9�@ƍg%}Ԕt'�̻�) ˮ��Ұ�׎b���|���*I[Szi�NM�"rW��rM:S�מ��T�RM��8����:�5(s�v�B�#���p���"C��JGN�1O�CwVU׮2A�;Q��Qٯ� ��|̸Y�ή�pW]�uT��]Z}��J�JS���F��! �a� SJ�CW=61���^F�u���. ~Q���a�[�ܺ��`�8��RY�2Q��j 0�w�����x��͛~��߽����t�i�ܺ������? a�p���s�;���㷿�}c�4���q}��w���#څђ�W diyu�Z+_�-�xHo|Pm�V9��gɫ, #���T6��{8 ���'�Lǝ�jC�j��{��X�. "�᪛Kd9o VC�a�. ���3��8ȕ�9#Ǖ�6L���W�v���w��. e�H�I�_0S1��g$jgSn��U�8%-�jZQKH1�1��O T+pH1���b�OᎸ�%��^��;:m, ҡ����h�. ��$ +(ּ�? ��G1�����e$����� Jᆒ����G7���I�{E����|l�k���W��6����[K�:�}�)zw����^f�b�gĚ�n�����o��*Ƅ? C>J"��tӓ����U-"�sHPv@��b�O���zD�3���˗�>�+���ϑ� �b����V<�T! �; A9y�t�� �w� �49���� F������2~�]º_�"�y�%e�ݻ6疣&� Y���F��I����F�$F���"�^ܐ�ѷ�]���NŽ�`8b��D���EQݱ � �yȗ%M@)c'��������d�<����dPQ�vx��tMB��f�R7�����ՔڔS��� �_}��$��4�m#��O��u�E5�2v����_�(��ƺ��">gm�W�)�]��y^�^�U���iU�������, ��qE�V�����Y�p[g��6�@���_r�4)i#L2�/�[o�S�f��d. U�$�b��)��d��`m���1�]�öŦJ�pp� ��[�IZs��i��8�N{Y�נ��� ��4�[��0�"exI<-"UFP���T^@Y6�f��[�gP�H�6>B�������mO]{KT�_�Lx��(������Rm<�����߯ f�O6 �b�x ���_�Ho���6(V��Fӫ-�0��~7A"{�� v�J��s�@c�Y�l�ل�[�M����bK��@�a#Z=�q�#��'�X��a�/P8�Z^�6 �kdiO C��%�Z��ݦ���hbK_aB�L&4�ڌ��C���&Ɏ��]Α��ʙD����V"�z�M����rtm�z�b��{�l�{���#��b�(��|��=Q�1��hjzP�V����w"U� �X�̺�'[������I朹{�j��Jsw(D7*��������̗0�X ��)���ru$�b^3��ڰS*]��Y �b�jZ�v�t��+&��M��7ot�EmyW�"� qR�G+td1h%zQ�7�l��. N���^N6: 3{���Ɵ�4��Nc�p�T~��P�i]l�n�x��ȷf��َ9�IUF���o�|��~��o��������? ~���? ��j�M������:ZcZ�� ��"�L6�'Z ����T���Ā#V��? j�5#�k�[r���(x�k����OO4��p���Ā#�٦? n�5c�k�����'& �`�I�����M��������'@O`�'m8gbpά%�����79�ORh��E@��'&��~jb� ���X�iΙ�3��? 1Q��H ����h�s���OM ��9z�? k�93�sڪ�~b��M�i�� ���9��r�&��V��Y�938��z�'& ��v����h�sZ*�~jb� �i�! ���s�s�m5d? 1Q��H ����h��H��S�sN����_�� �s�j�~b��M�i�! � ���9����&��V�p��80l�mu�9qL3`;-9@R �n l�'艂7���4�a;#�iEnmFnmGF �--�-Mɖ-��1��5��V�AyhX�'mu�9qLj�5H��9����� �Ҝ����Cݺ܎y�Z���i� ߴ3+ �r+�iiS�X���2( �򴭾 '�! oD��QyhZ����Yٖ7��x�CC�yZ����y�����x���4')�Q A��y��/ �����u���ӆ�t�X��=��I��9(F�iNO��Aa�LJ/���5�s�7�'��B1^��4ŀ�<�XoNP��D�u°. �ֹ(JjNO��"���4ŀ�5'( ��v�P���ָ(��ޜ�8&�xۛ��sQ�ý9AQ�E��}�N���E���(�{, I ���4ŀ�V����R��! ;��:�V��|�$%x��npQ[�:�KQ�/އ0�@k�oNO��b<��i�׹(�)ߜ�(x��"��>�a�|Z���u�o>���|s�b�. j�]�x�c)���{mOa'}�7�֯����D%x�[PoX���Q��h����^�-�ז�������3`��`�5a�6��F��VlČ�Nێpއ�unj�o��J�෠* �শ:w�? ��h? �c;��аj�d���m�n�C-��CӞݎ}�ڲ��1� �3dMKv�[�E�L9��oAU�. ����-H�C`�!? Q�X�2QbجEF>�_�㤮�|�:�����'�1��u��%`���1�E����]O�ύߞ_B�ח? ����������T�y���߿�ݷ�'���������ǟ�������������? ���u�Xu�T=��O������? ������˧Y7s�I�yR��8? =�9w��0�U�rβZ�, �Z���, ���fk�8���'៿����MS���r�QR�N7#��fq����, V�zwk� =�6p�_�o�V)! ��j��X��kZ���`�Ht*�l^�w)�/�����7QfS'���W^2�_�oy �T��q��#2%"�'�FF���ܰ�#�^$O�yS, �K���a�wLJ}��׼, �����[��FR�N���rh�G�u��H�3_'���xz1 R:ؔ��~���A g��, ��^���r! {�:WOV�iIO��. +[O�`���, ����V{�+�� m� �Ӻ�DPMv��2ѷYq�A^jS�q����H�54�g�U��+�n��pF��E��u�&���2@a��G�F�M��5 ������=��PL3�� ZN������ FzyY, ��y�#�W��9��4�Cn#&a"6�8y_~���| �� ��*Ɩ? R"����c��U9ٯ�_F���Q�^�G-�����L��X_�C��"�#��� ͗Z��yԫ�U/��Ͼ��y���k�+�(�t��(9/���۲� z7<�4]��������5~� ĈX��:B. &�E��E�MZe&EђvX������m:��|0�ڊFˋ���ը��B�Q�~! �-E�pL1by"L����Rd3�l�a�D�ʼ�1, v��3�q|��Җ0KY ï���aՃ�`�=ۉHi^eKA�w�4��O���H�٤IO�b���_I�%z@cc��ju8���׎���h���9�l~}v޲+Ҫ�o��ǒ�T��/�tB�� X��k���9�hr�3̑C32@�Z�b�m`Nv�kE�b u��_���Lyq���ӥ�bfp�Ӟ�J="��XTm���TXѬf�O����o��4�hr)�rQu4�����A��W2±��v�6�Mf����z���X�-�S�����O/b%Q��bys(���>gqE? �������^�a+�Z, �E�����eR��e�8N�/�ߐ�p�_y���k���_)іtSB�h-���jj�����-�I�(�$�7y�)��g1�|��ީҦ>�WF��l�r��UyTHd�'�횥ٓ�쌙l�hˬ�ꀒ�=������mh�5�n�mPH��f�X���7b�H��^gQ�K���8�-�&��g|��ru$�1�-�Ϯ��fB�=&����C3o� ��lK��9����:���ث� �lD�y���"B���. �GP/S�J�X�cX�����=Tl�3>������� CP�����bD��/��11Q�_���Rp�#�;ꍜqx1�G6qqoJ;�Eg4w~������t�액�c�0��k��k����3{E��3�U�/��W�v��j�HU���, ���3W1. � �Tgb`y��ݫ���C�, �=���S��N�������H�#���mC4���c�Ϩ[�t�r(�C�S TQ+Ljф�G�p�Y �Y�>��P��� �͋����V����"d*����(�m�x����{5�? �{�����bzQm��UAt�5a�r�͛��|sm+��? r`i⚩�w�'�ׯe��y�-r&S���r{�9��$�f �D���Zs��ڕ��<��r�=Z}H�����=RNm�X�^}�O�zlnla������Q�S�w���zw�y�FI�{���F��G���x�&�����cu��[xڨ��݊g�Zm���`C�����C1�^��ߜ���"�U-�B�}B�"����P��h�n���E�m�^c�����ȪXUՎ��t%�T3{, ���>� �$��[, �zX&��, 6��C4��������O�X�! v^���Ҙ�o��g�HsK=G���D�q&����V���~�7PL"�ւ$D橈�2z'�Su�&�`N�mhiRú���IW�U�-�N��hF�žf��r6}4�E�G:7t� H_�>V���W��CJ����S�䄱�8�Hz��#�� �֬4�^ ��K�܊YF��3��Z�hv��L���9C���G߲SB����Ǎ��lfk�`�:L���G䟣톫߽��n¸_g�X �:�춆C&��s'%O}�;�L���{������u-`[P'�! �ߜ! 3oW}U�&x��P�AW��j���b (�oY�du���"�����__? j�dg9���7��C�X�o��# ���Lc�����|9;���X�7��x? �����"a��M�� ���/S�nRW�Y7ɋެ�d�h�M2 5�Fp�D4�X��T�NlE9�u@��n��� ���&{#xs���]�E�$�T�F�����>�՞��A�����H�X���, "�@�M�#xv�%&�<� �m3�; a�J���H� rS��' ����{9(�x^rÌ��>����C��8F�kA;�E��1�3Ao8�&6S�4L�ۡ�*�Йq�xD! ����`���R��� 1���x�`ciY�����ê�x�3��3��zW, ��Ꞔ�W'�zY�E(����W�t�ڻ�Ld|;��S*(lB�G�_�+���9TPPl�Id�OV#� ��QN#�>�1��I��K�����z4̈́�� 3�� �祁? ����z���|n3�<�b̰4�Z��Lӻ����)��N��4O�j aSh^uw�2Q�n��w�B}W�f����vH��(�� ��v�� n��I�T��"�=y��M��}��h�RZY�mdjI��|��ϩ铻��~<�W�kĊ? e9Z���a:]@ ^ͣ�E�DPk���˫�*Ai�{��}� �aȴK5�v3� ���l9�Ȝ�>�%A9? �%� κ~�Z;��2������=�����o�! ���nR�WAi���j��� �~�m�Գ�~#�#]���x ����3x�_���_�6�o$�4s��bip���I�ض���y��A� 6wbHn�6�o��#��~ �}=�u�jb�y�&P�%����&�:�66�`51�Ie;C����C:���q9�R�����䮘w�#�Jn�����Gm+k=BB�*uD��*��2w[9�. �q, ���q�G���hJ�gZ紁Yo? �m�2I��#�ց��|����y�<���{�ܶR�9���u'T`��U�hL�_ A��������@�Ai̇4��}�O$�ש1��>:Ǯr�f�j_�? �S� �o30�z�zC&�+�M�ǰZ̏E��&�w�y�>p���xlA������{��U=�a���e�w�ki �C�/��%�O�;��y�A�+* 9 ���j0z�l��[������9�Ţ�����f�u�F&qS�U4f$�������k�{�s�! (hz��׌��m�l��Tؐt�Z�d��<�$! ۼ�ـM���g h��Ga�q��馥`��J����m芳�q��~. T���)M�8<"���n-��1[��&��)f'! �()�l���b���@=��Qr� /b۬�i�E0�S3T�k �R����V��jN f=�&�9�? �y=���f ��ñ�� ���a��>�% ��_dWn�P�3g�k�oo���ձ��}D��C���e�塛u�Q��g����O�ұڶ��g���'. �װb, ���Ţ��2��{�&�*����%bq�C�a�:J����Z_*�b�6�4�- ��3� Q�W �NW��D�_�}�^O����+Na��m��}i���(���#�, ^��;�fj�Q��heOB�P��i��^x�:9���uDzl������g����ߔ��ۭʞNM�, j�6X�X��$����, ����xs��N�, jy�:�<�-6e�@��M�cx�zX�ŖcAkk"��4. ��8ȿA. ��"͕�X�׫}����"����[��~�$Nf�*H �7��~`�w�������K�շ��{�u��H�X�*�&";����fΑ��/e�$l���mI�o�O�:����"��+�F٦ռkH���'C��l�Aչ^��)�[���qL��R k���_J0�uMH޲�0�xwXm�{M����D�� a9�[O}���Nm��i#�EP�t�W/�EşD�zQ<%�p���̵�R_�Ѯ���F�� keBή���L[�]�*t��vK���2 �rLʽ��V->��u���c ��D~��Ih<��3�^�k>� t���3�%�gݗ|]�|IU��>����J��l��+�d�%-щ���K�C�z2�;�J�Ń�G��oGcԷ���홴���x�g���Y��S�(���m d��n, U�ic��BJ���v7����CHzma��S��8 �-H��%ѥ^y��h�38֒:|��#�[���I? A�Ͷҡ, �4;h���'�Ӷ�k������&<:��v3�}��E;, yI�pU��a��r�Ϥ ��r�;&�lv�k���5��~,, 9ncA 3y�o���5@O��y�=�l(�^�ƕηY��h')3���? �BI �]�R �T�cPpI�Cͩ�V�{Rv�q%<��F��p���Eox1���2�G�k�#M�� ���? �N. �N����w�9�2�ZW�F]5��a��<Ō�#�-%�Z/j:���Y�k-�q�*� т��֯��5����'y�t��Z��=�_���~ � ��a�f�e���ޢ�7e�a�D��>�9�9n�RM}�S��ō/R���ȃvz�Zn��e��^xj�[X�m�? ��@����CuIr�d}�x����1ŭHKvp�%�uh�4J�{����kG2E��]���AF*��� �-��5��h����]4��m�tg��m�͟�7fI�|��G~_���]S? ��? ��n}a}��C�~������%�NdR��>K4�m֜���<�ލ��� KX�����Y�����oVs���cU���b�&���]"ٌ�b_�Q�g����R��K���e5��L���EuR���嗂����M���3;����Ԡ�ת�ي~�$��? �@ �����<���%! �Ko迚�������(N����_�E n%F��y&1�w���Q�$&�Q|��Q�$TK�5�b~� �خ��2? ��on��j]�C? $:I�g*�dx�$��d�B_`�$&�u�rS��0q, ��, ;�N{Y�נ��U�� ����y����|C葫`�YUj_�|d��h2�7�Of`r��G��j^�3��]+�9y�/a�z�[������͗~V�W�C��Q�v^���]�2��^Zc߄I���R�N�0<����{��v�)x�a*���9�Ƞ�T3��P���{H��f�0Z]I�u�{�AA�{Z7����:v�2ߗ� Z������b:y�C��U�T�A�O��gؠO��o������T��WB�K��ӷ�څ��Bİ Z��I�i �. Z�N�'���7��R�L�j����Ws[���FS�̙���� �v ' ��*qh��5u� ���j �(�&�1t+�K��f�3²��ͭ@�����ay(6e�9e��h�գ�F�~ش���:��R���? ��3��pR�3��� �&X��)�Ţ8�R���g �����ο�"ԃ��J6�[x��D��:�CY�$=�+�O�8� HH��u�D�/V�ܭ:�Ð�t"�G(�Ϟ��A�#! �>�YGϛ��x*��v6���tU��Ӝ���8�ا�� 6�j���2? >�ˮ�~소F�s�DB�&� m �_Dt���IU%���;y>�W�-, ㎖Ǹ�L3�8�k_3� T<�U����D;�O�ӱ<�F]�Z�v��;���4��`U�Ŗl�k-��>x�3<�Q��5YX����J]�n����2��y��Vf�z�h���6�fOڪA���C�nn���|w_���P����ėq�}�. *�T! �2hϙ8�f��3ShV6Ǒb)1��6K���D��� �1��W���w,, ����! ���xP��������2��G��3���5��#{���hG��h�^�I8�;>bofw��Pf�����^��֗��Xr�iN���/=Nw]|���St�����ݞ�2�7;ݞ'�;J�a� ����m�����[�}���. "Z�. �{����3��t>afw������0G����=��=� ����r�E�Q�n#���2�2����J%a��tB��Uv]�6�����s^�έ��Gj��Rl9��J��l���`�$fu�C+�������b�G�{m��0�r$����m� ��PH����}��hW��! �]�TI��1��E ��7�fR%�f�2d�r���*�⏐I1�����%����C�H��׌�ߐ�[%�HQ�y�-�hQ�w<�����m �sڮ-�*���ӓ��e�v=;��y��Ȗّ��"Gp�D`ρS=��X�p��r���a���mlM2�HMLJ�9si����ۈ>���&& H-)A/Vv�^F���RG��? �Z�A�u�Z K�� G�L�QWTh�# �^ȓ7�so���a�vN�����L�:��B! rS�//o���P> ��__��[�� /:";��˓�����Q�mI�G�`? ��%�4�3 ���JZ����h��O�Xi�"�3:��d<�E u�'�5����rS��N �*��-ܧ�? �0<�O� t���F� >Aggn ���, �tπ�G�K�O�a�%u%�� 1���N�3 K�W�7l2U����1e�6�! 6? �Ǐ�Ƕ���k���}~J��I�? ��GKd���O21����YV���T��=��a�� ����/�����u�ñ9�x C��5K�f����u~N���xv�|t�����{���5��ћz��%=8k�nw��"��9D3�����{� �W m乱~O��g�n��686�� x_ j! N�NDV�l�~��#F! �$$)��0*�< A�����0���? �٤�dA�., 9�y�_��(O��o��m�xv ��VǛ��1�s<�c�p���i�+ګ0J3��g����X���]�Z��f �3���{��s, Z�Iv��Ʉ�A�Z��x�~[�G<����H�4(�:�X��t>�a���1��8h�e�����;�]�w0�������Z��t�B�@]�E1��" N�, ��hQ����Aҷ~�ij75�C�[�-{���| ��L}�7tkVS�}�m���Q���x4������%4gK�w��zo%OG���p7)�̯~��? K�$�05��c_cywbBB�r�V�e̥=F< a5����x_R���3�#���2�U�RN[uJ�߂J�N�*V�y�5���� iv�dr. �+V;�N�j�fŽ)"���A��э�:? �#C{���������9� q/����r�U��8V�=��i���A���"�>�t��e��N<<7�H ��:$���/��/�/]mߥ�+puTP �E٫Ox�(�J�$ө*C�/%C<�'���HP�x��]�7���]gq_�ّ$u���Ǟe����iS�. �X�w� �u �ir���^bj�ʫ��[ȴ��ӓ���ub�4��i��)�[d -��uk����NӻGL�7o��D op��$:A�. E��y��Y�M���1ّ­�4ED��F�, ��fW��͛��> � �;��L�������c�n�$��7 7k"�f�"�Aj^��1X�O��M$�㫇�%z����ɋ�=H*�N���dRn|1w<7Q|�S� �, ��{|�, fl�i�hOJ|A�! ��Z�� -_{���a� S�oT 3��$(7�;������g�F. =�<8��(+^D���bA-�P�M�jdN&��n���#p���]��`��w]������ V�L��? �:��۴������4}@�+G�L�=2��y�{8�O_�� ��چ27���e���l�KIUI<����(3�C�j'�. �b! xaFm��_{٘���Ũ�Uj��`�X�[�uY-i���:o���D`%����[o�n_�Ґ��Sx ��8� �j*'L���4Zʏ�)Nr��{L��&łg�zÉ��AF� Ǡ��5��ҊH᫦���, sf�`���l��>��K곓)@���<�8y���. 栎 9FP��&*uң}���>����$i��������Jm*c1Ю�����J��r���+1jH�ᲈ�k�Q�f$2�r����O�]ᦒ�أ�. e, ]�L՝���7�H��$�2�g(J�F ���#9�^d�=��IU��]-��������{��~��T�� �t��5A�o��-E8��=�Tv*ƫ7]+Bͪ�y^%�Pq�U|/ӫ&<���Y? ;'#D�z���X4�|˧< #_. |�FC�[. L �ྖ���`�c���� ��^$�|�h[��/���O�� ����҈���'`C�ֆ7�HM���ܱ�eʵ��P ��� �U�"�xb�=���RYm�&�����߸k�T߁��d XA ��vyf��7 l�J�s�Y���5�". H�Rac�LG ���R%�� ��@����1��>�V�D�˫�n���@��_���u�ߪ:�" � �vo�3��m�@$�2�����6%M�j���`V'P ���Uy�<. �<�Ϯ'⃤_�������n�Hf�uabl��ś�(vUe��)W��|���1�|��������I����Fԥ�$�-�~�I�F� R�)n�c^��ŕɦ�wUn���kB�{sh����4�=2����d� ���@��<�k��eq�ɂ�G��M�*�� W� "�|�������G�k �A) Nr�T �PY1"�Ѱ|���p�H, o 4��]q�ˡ��ӬTR�m���Ҥ�0OH� �S�. ͐z1]T�Ka�2�4�L��? F�* �J�����_���7�u ���1e�r~���, ���D�-[ �@� @&�����ew, ��V�Df^�0gH�%�Xqc�Lٝk�'���MiU���4? ԟIWfg�"��+|ɐ� �Ba�l�&n�ܺ��l���<�D�W�Z]��U�mj�������؟V3�<Ҕ�4 �OX�F�Uw<}�N_����v�ZnW�DxUv��~�<Ŕ�DɫK �V�Y�j���%�p62:�Ǥ������$ � &={��'2��R���^ѐ�/+ ���/>���έd��p�$�4�. L�K7U�=q�s��ȗ���%�_=�? ����Qy2�R��Y�W���Ӻ(��8�ݴ�f���5i4R6A ��9��yc�YB`��6���Lޤ�[���w�OKґ��1��o��w����_��� S��Y9����g���߾�]|]U2f��un�� ʾ���2�+)����1�/�F��p��? 9a@"��$�>i�m�����~��VDGqϱm�;�! Շ|#�̤�)S8/��²? ��Tr�^�A~��L��Tgoksj��5�@�6��K��LE? ��C%8����ӕ*��� cr�B$r�ݗRd���#WZ�@Y��bd�� ��/k��Kh/��J�cd}�b��S'���ٿ�e��2F(��ڌDu�k#��*�D�&��Z�޶�)��U5#�9�Z����c�+i��c����wlY��G�G���� >F@m^��]Jj^����D*AR�����PU�A���ˤC�o�|P�$ݲ�%=ͷ�2`z��>�W��-��ͫ *��&ئ��ՃH��yys! ø�/U�n���q�j�AY:� ���0J�A�{:�oiPw��� աʏ菥�D�ż�, ��pS@乍��:) ��v�mB�"�j�_�uE#���f�Z���� -�E��o ����y�u���d Ǜ���`p&DŽ�8ՖWO��;��e�" �0}w�a���Z4�CD6�<�N͚����ڣ:��g=k�2�ն3/���t[� �{��y���n�mdx. ��z��k@�YslyC��Q8m�A���V��. ���<���nV����Rcpm�� ��NqA���G�l�1�Ó� ���u��]1��t�$�����9����6�6+Q��IL�ԝ��F@ ��)[�g���ݖ�+e:��3vx0�C�Mߢ���z�Q޴Z��A����'���N}�Ϻ��#��{h���%h�IW�i�X ӹ�)��f� �[��}������ Y����u�E��fQ:��¾�ʹ>�$0��+���a�hp�Q2�8h���:���6܃c~/t�I}(��:�apƛHT������~��o�������� �h�4U#�J�j�x���j�����F! %N. �T&��vǹu7 �ǢA�{}�L��Bs�U��§OQ, �L:�{�S�. ���, ;�h*v1t��Y+������9�ɣ:fʥ����� �h:�s��3Z hh=��o�Lfe�h9z�3��Q�M��}��Ei�x�{�蝪�. ����uV�s�nv�~�O:gx��6��0! :�<�Gɓ*�fS��G����Q��䩿�g��/�C���#�'a��������<�^=r˸WbA���b�I�&�a���_�1o�]��HbE'�Xam�! ���x�k� 6�M�ɕ�<8�Y�����y��*Z�:�@Doܞ�a�H�ܽ �;G�4 ��ϰ=�i�cxHX"��4A��] �� ��N/��>y�„�}��S��p��� 1�D��|����1�w�l�*����N�n%��"O��0㾋#������U���a���/�N#o�1���>���7J�4Ɏ����tǀx�#�X|�JX��ږ ��r���VX07�����I<���X�hS���}�C����y%�f '$yy�r��r��)�|TŻM�a�&��:��io*��oB-(�Ǯw��rj��Pq� �@�x�򌱻|6O�*0ׅN_h'*�s֜1�տϒ���. �����9��R��3%���N��+X̦�y�`�=1������ ���b? �6/�l���5&��v���T�a�wc��%zס��E��w��6 ��I�Ɏx'Oㄸ���`ľ# �|Y�S�. ^���}���! �D�1=��)! ݵvT&���="��9{�������;�����PV$���u���k8�6�{:�K����_|��o�d���! �5�����A�����, }�"�R3���G��=�i��%��d46�! �F��tq��ۗ����r�2��i�x�f� _wp��m�)�? ]ł|���3 AZj�<>An��q�Fv�a8� �a�I�hþ��Pq&y=�1tNJV�r�? �4��c���D�)�t���]�(k=�^Ěx�! �����ԣ6�;߅0� �)�z�2i��Q����x�9ޅH�]�; �9y��z�j�뎂ʴ�����y��D��`���+m�{Lw���В�]r���ZC���hw��9��]��^vm�Ns��A񰣫a�Q��2���a�pRd�뻂I�ų��~�+�� ~�~�y�, RJ�����;|:����U�����Η�R]� �W��. �MU��Ӣ��<����VSoF�:�Œ��8�ֽh��n��6��pǴa�4I�@�6���b�/J/�*�A�q�o"��Vu��#��Z�m���0Z-�+���1Q:�? �15�P���z �7jO;m���]m�G�@Q����颹�����2�]c����D�0��:_&iD@��IR=-��znω�0�! �r��;. Q �o�At��Y��B�:M@����, �d�W�L�le���U� ���1�+� �C ^�qV|�p���$�'� K>��iM;a�X����x�^b�������5��ޘm�I��ڄ�� �{��]+X3;y�X#�m! K@l��_�z��m}[Z0W�! p�D��0P�w��d�#A�ڥ=�݁�����^i׎h�#���x�jn|-�"��d-˱Z&5ǀ��R3��}����7. �s�^���E⥺hB��:���G�P��U�8v�2#���u��) 4���r��^j�6�TQ�v� #b}��)0<�L�j�9_�^���2�y=�81�RjT�����L��:���:����9�x�� '��W~J��'}? ��<�_�)P`��}-:~O��s>��w�%b%�X@ 5�W���bG���m�Q�d�*2d�I��€�5~��"Eh��R�i�ZO�z�R��nD�U<���A�T-޸�g7���9. W<ʩ��)�+����Z� �`����`�+ �}�r]�? S���p��'�{ᨭ PW�Hʆ�̹컛�? �. }^�T$�r�? f�, H�]���3M 5; ��_�}8�m���v'��䱭���D�rIb�xE�D�{B�xWI�d�C[2�����, ��«����:���� ���X�[(�EÓ v)" 7��k-9��6Y��E����j��8�$A{^�w���v���X��mb����2Ҩ*n:'|@�@�&r����4��n����q��b�I��f�����u������2�F]��[H�X=Y�H|P����r[���D/u�$T�9`p���G��(L3ƙ/�57/B*8zpk��(u�+�Sbk��=�L��Y2< J OcC��m%ZV��? ��l��m� ���|ek�~{�Ҭ=��(��R���^ֹ?? �/�%�c�:pP���t��)gu���, �X}��SU����-��[��l�~������[��1��Q+M'nr���k��� ���P)i��%a�i���B�, [��4#V��x:��Y0c8��(&�j�e�wu]�! �#Z��ļ�/�&G����2a�Ê->(H��N�1��v�q��N3����`oXig��D#X�������:X���ih��u=T���rc ��u���]�HҨ�M�s{�. ##��� L�4<��v����:�U�pk��RGz)�E𯾊��(WVŒ���V���W�z�S}AVLɚힴ/��~�g��m&C��2c��cHJ ��OzR;n>׳F���� L�U�νT:$%�m�#�X�~! ���J�J�2�J�r腝Ȫi9�C(E��J5����j�ٝ? �? �%;� j��s6�K6����Ո�cq�ַW���� 2���1`. �0�o0[��$����� ���3�Vgo. z����w�c~�75�l���8�>�X員iK'3m� �41]}�j'�Z������� �xf��h, b�侕D�GO�@K�Kܔ��LC).? ��bᾴt��ճ�;e���W"�*�6=+�cUc�H�� ���^&���6*{0Ɲ������C���$__o�c�o�_��_M{Xy���. cci��7v��W�+�E��Y���l�����7���i� ���N������, #�S�7��J�KP�8����o���Ǯ�q H���}�8�����<�5�t�}(������d����ug{0��r����v�M��-��{��7��dƨ�Z5<�, ��Qf�~ �*O�:蛘k>K�G����W����]n`�����Vu$��W�B���~Pg'�AڋJ����ڮ�I� �, �mҙpftH�H�}2�bwd��}���Yw鶙>��>�'�9��N$�? � �Lf{�z��a�����J�ސ�K�"? �0T��4 ��s�z�`��n�*}�2_}����_. �܌�x�jM������Qx�+6x��K�z8? >b�e5�����P�<1������}�3��iv�̅Ӄ��Y>_=�=�d ��� ���l�ϕ�! 'ork�*���Ѧ�A���sBh�C�&�l� �㦂�QIЫ[Ň/�u ��0����J}ǜ��#�K���aj��n��+S;� �ؤx�:�ƱF��b^6�#L��t��V�n�S��j�T�`�J�*B�I. �J��b����<2�(�� Ǿ�}ӱ��a�e? ���! ���֮p#�m~�&�o�P9�����FP��e�( � � qPT��������Z�xu�~1��c/qbܟ�����������9��+��. ~Z�J��w�����]3���Z>�����3aF��8l�('��G�L��ؙ����������R�y%��j���b����3��&���o�����/P�� S=g]�! ���� {��WY~��(�{��H_���|�ek3���M�%8�ʣ��*��4M��I���! *C&��~�O�D{=��;8�NSŢ �S���U���V��d<�_0��א�ò�Hꤓ� 5/�, �t�&�����P�, ��J���a. ��+��^:����7�}��� �L�X��G�lp�������L�~)*�Y�4KeY�l ��)��( �l�TZ-U�%���c2�'��x��Y�3Ǵ� B O2ݩ�u��|�����aH��i� ��~��? �R��EpKa�O ���`<��H>��}��` ���VlR�H�U>����;��W��]��S/��L���:�+�y��=���f坎���+SP '5q�. ���ȵH�k�����l�ě{�Q2�Ίti�n��! ���jx� D">|��܁���5&�3���c�`�5 M te�%@3q�8�ѹ�*#8�����m���u�T�c? �P���S�w�ˡL����p��ȹ�Ru)T:�h��+��ب���^�d;��S&�m�Մae J������u���ۢ���� �c7*|2A2��1d�:����#u%uE��#i�j�^��y;.. �M��O�w��1h�� ��+��|(��c����o����*~� �e�Q��[��j�/Tm�%�l 6�����C/Y���������j=U�R��k��j�UB���gs��U��UcnyF��A�~RSf1d��Õh��%D��k�2�5G��9���&e�Ty��� 0^? ����t�Ma�'�, {L�n���eI Bc���$�iU<�y�F��C�����3��� ��ݾ�/�9l-���h���t%������ &��z�ޯ� ڒ�K�;�p��2�D�R���Y)������V|�����2s�J��Z�-i8�/��R��, #г�� lN��6�$mK��v*��Q�h�B*j����0d�! <�P_��$RVT@K�X��měR|��n�cg7Q���������{ͪ�܅��M�W��_������3z��|򖴉�����(�>� ��B_���O�Z ;m��t*��ʨq��&�6�wF�$_��}*B2o�l�0��I�(�d��@uJ�&�:-�x;���%��X���+�6�K]Dk�KA�^�AjSx�AIA`��/_K�i�W�y� T�$�gE�Bӫ�J! ��P9T�S��+�Z�. 16����1���T�pI��4e�z������ �r��>�c���ol, =�, �2gK����2�Ѷ�$_�q�M ��:��ZG ��3�L��k��Qv�#0Ӱ�RY;�Ö�ެ�g;:��NI�8��j���λ��L�ǚ�8+ҏlT�پ[OQwI6H�F��. �B�f���ɣA(�����2�U��5� ��, wPO�{�M@�`51;�j�1v��)�js! �'ř��UW��X�A �6�f՚ԏ? � ��k�����zgT�{��� ����VF�3�h�[�D$ޣ2V��JY��)����b�ѡP�gu�P:O��z �z�Λ����q�g�8�%�c�s#o N���Nc��` �V|�0��'�]>���7��H>4Mg�*�Rܣm�Z�w�5���;F�B[������{X��s�����Wj~� f^d�s�X�6�|�kQ Ԟ�6Na��e��jڦ�+7lg�R ���Ǘ���9C����ꔿ���ʠ�� �y���ָ��S]ܦ��������N/�h��3WjON����2#�n��WHT�������5�m6��(L��)�sl��2%i�����/��J���2�<Ə����{Z���/��������������������������-׭���������{8�|��! =�j�oA�1� WN��Lh`���, p}��� ��~UM�}:�Ԇ��������̋, y:�[� 8��Ӂ#�g�(� 8̴���k��V钮����n��~��~�CՒjFo�. :�'2��8�| �h�D�Iko�W<-�%m�:�ߓa�kC ! ��%��o(Un�W�" U���*��}N�: ��0��� ��w��, �q�Dz��kDԾFҎ�W�>��|z�I���h�ģoH���PQ(��U��<#�"3�DZ ��җ��2�޳�*5H�-����̗�(�������x�R��~���B��qX�N���ɖ ^�g����f��ْ��V$f�:�2�ly!, � ��M�P�z[y=��B�������TO��ȿ}�$ QX$��������ʭ �=p-��S){o�h6i�V2ҋ{��+^���R? �V�}�~�(��ٹ��Ϸf���rk��C�x��΢8Q����w /D������o7c��)�L��|N���2l- ��7�ؕ)� 4�/eI� �1p1�������M���. 5:�a����! Z2<�����ɡ7�@c�� �<��_ l�B��R҃>�x�&����wTv(���7*�t+�~k�D��#�n����t�p�NM���+/4N���PKA}����}(��7Lp�f���<��ԕs! Z��n��`��W8���|L4��/�J����êݙ9��q؎�F��4�s���~7�z�zx���g�x��a+Ԕ�"B# X�I%gyh=V����&�����DZ�'0�l w�VH˕� ��ȎBp���MY�Ś��N�m6"N͘q���^EY<6��x, :����Dt��Ӵ�T�Ӵ��I�R��R���t��{�Zf��ڳv����@��'o�[��ZV �I�#�, ��~��/�P6�W��N. 27��sU�5��|� ��;+ ��R�K�Mq�, ���8f���� ��z���+%^�:͌����^��(�x1R�3r� �e�=�Z�y�ÉW#mgv}��1�-2. U, ֏���ıv��Hŕ8����Z:�, �z�{�I���WV���c2�S��=Gvž_��� ��Ϙ�~���d�FK� �%S, w��:�Eg�$�~A��5 �l�U$UD��V? ì��=�޻ W��2�����'{(7蠦��տ�H! �� �7^˽�q�Lv42�? @ŒG�ved����Z�-S� �z��v���wJ�5�- Ʒ^Gfj����E���Z�C�! I۽M+k�0��:x�*`٤���۵�^*���J�o�����΅�`���v. �n{�5�īy~���}8t����ChE֫���. *��Ϛ� �{�. �ț=����C4���Fdʎ ���g��h�J����W��L���/f"�� q���_`��{? � -%[U��U��V�g�[� n�%�-���x&��$� �ُ�Cʈz�2už]n;� uxXU��ֲ���)����ɫ��[EHXs�c����/��N����W? B�7��L��0Q! �B�<���|���;x�x �K��㐈�"����6+L�]}(�A�YK�]�nS�l�@, �n��� ��Y�A6�G�i* $n, �<6��"�j ���KA�R{�wW�� �F�! I2ϐ$��G7�C(�'=�'�A4�gT����9[���T��@'{o�k����v �Y+��be����f�·�~�e�U|[�q4�}�v���=�N(��z�<߲�r/n �Tv�U�a��J�r2U(m���x��, �f���4�>-E�o! P��z�aK�����V�p��n2M�� �I/L���/W�8[�MIFC�MA_{m8��R�[DY3"���� 4Ճ*#��d�-F��d�Ę�*S����'�F�:� p��ORG��g �tƧ��6&x��2pŃ̇b�Ȇzx<$XS=#dL�/�����Z_�dH��犿�$yk���J? |��Q�vw@0)�E�/}����Ɨ��~pؗ�[�PeOX�cb :-z��L��D��������I1/���z�xD��R%V�m8�k6��H����%"��^i�Yd�i�-�ղ�@���M�����ӷ��h��h[�|" �ឰ�N�Re�M���ZB��@��T� p�"Vn*|������Mm%�p, ��~�wbv&�:�T�G'}G��篾 �bM�u˴Q@f�9)��O��M, 3R��s �J��PƼ�ϼA�2(J$/�^u ���t���W������^ M=�'��k{�j�/��f2��6ݠ� 1̅Ƭ� �]D�����l�5B�O��D��@���CQ���K�S�c�ȍ4� I�k���r�`�ݵ��v���2�h �/�y~'�;D���c�ɱ�, ��0�K�1��6e�����@�S|����2�'O�x�N�^�L�s^�NO�Ю! GX3)��� ψ$K]ʈ=I�U-��6��n���(Z^�! N���t�tO�1LCQ��P���T�l�k�Ҵ�e6瑴UY�����(�SԦ��;H$&�D, W�0Y��sk"���d�@wC E���1&̅F��tѮ! �. ���$%(��V�f*#�C���{�L����5}����Ȥ�%���ׅ�>0/iš��r)������E��b��=�/w3F�������5d�a��y�D�C�Ou��n��O��}��l��{v�������������w����? ��������������O��dZ��! �! v��Q eu�7#_NJ�H�}ᗄ}���_ņ�N�*�$B�8+>����l԰�U�$%�Dnrez>. �b� ~�~ft�n�� /#(] ��|�XL�h������? � �LVgQ��X����Bg_R2�rӦ��� C��S�5�v�sv�&����f�2@|5 ���R��jL�⤀���w��`*an��Z� � �0�#���8`�UiT�^m3C�'�Z�W���tp��;�~ه��x�մ� g$�;ҥ�99B߄ض�QR�Wx�Թ+����. ����y�s�w$P����1�HK! �M{`��l�#�*�)l������^g�%-�d �^�4�]�����X� @^��m=F �w�d�k���=�! ���˛��(��S@��]@, �8�O�����֖~��|2��RU��r�j@��2��I�;"{�e�MVO��Q�UFf�[�W* ���tXw�, MG0�V�NՌ �, P{;�{}(��&7��HW��Uv�s 9� t��k��R�j���, �[��� e���3؀�a�P'ب}玣ϻ. ��F|�ĪxWl�n��F�? dH+�nךl���6{���-��a�7�ۺSi���eq�qk����€��_ۇ|��ɖ/��R�gӜ=�Mq $�Ae�qbEa��1osY��Tݮ����:�f�{��IQ�<���HS���J�`�B��r)H�^��! �O*9Rp����L�ws����0I��IH�5���GW�9! i�V�. 8p`��"ˊFh�sf1@颲���Oe��B�r�i�^BMIs�! se%�iM�l��H���dzc�����. �A�������)��|ƽ�S�U�R�-�Y�:KiI�>�J��$@�2��UZ�bE �(�͛Y�;�������Ï��Y@fxVxG����_�����9�����v���O! kt� KR�'Rq �DT|���~���Cko�OG�I0�{Ƈ%��Zn�G���]܄��! Ư�����@̅���^ a<�g~����Vd�^N��b�^. ����D�&G���;������S�9;�)�W�H�ݳa&�BH����D���_�y<�Anz�ugtP�������`�η؜���OL���m���N�L}�v�G(Y�9 ��KN��sb@$��γ��i����s /n�(���7��jS����¨�I�Iyش�� $�Y� �w�_�W��V����[��4 �Ws��Kg��? ���x8�Cm�E@c8�e��׫���^��NW�I� �K�{�I���I����Վ�m�+�X�C�hH8�����e���q#1���U�z�q=�o��ߊ*He��Q�<7ؒ[GF�� '�b���>�ۧW0TFW��D�Of��"֥rW7�Э���Y�j���ʢ�p1�|�L����„Y��Ɨ���j� �4�U^��T��åe�:�3��A��Lq��B� =P�L�@���RP髖��`�Y=l�-Y�_uM������ĵX��� �{#�x�f����� ��y����n=��, v��q�! lY�Ҟ�7�$I/ϵ��l �����Tg�J+#�5����фh��_�-��<��z�%p;�Uq[g��G}�yR�8�. *gx��cTVCj���p��`t]xrܴ��r�ؚϊ��ˡj������*�Ew%��������)g[=�9�B�e�g"K<9�:�͔�YO��=�V+�g�/pq#I! �]�0ikc谪�L�ߡ ���u���4qp�q��X��eֆ{��(�<�=3�Ä�4�0��k� �@�̌�y�1�� �Ʌ{�|�%�&L�]-*N�b��O�n�ؿ/��F-��O��7H�Qg8l���CB��fn�-�. ~�ƃ���-X��u���J�ReN�J��B�ē̫���`�'^�o��/�_K�1j����*>��q�)��V��pK�&S�o�V��������"��=�4we��l�9�L�t�s�J~ |�e2��J�-]g��P6�}-�! �E���>����zdNaG? ����Y2��1)rU�F��_����c�SO���oC7� m���j���B���zN��n���M5k`|�G��xb�;�$6�v�(*� ��&*_�>�U�Sdo/:��=�á�����e�9]n����@���qQ8N�/'~���7PO���L����E�L@�h��0`D��)��>�ͲEC��U����f�:? lfUg�}�@W����É�m�*�PB}��3�1���&�������`n����~ig�f����n��j�8��, h7[�pv! �_�y�" ~�`I�<�[AĊ! �mE��? ��{ƕ+�s�����D}�Z�. ��$�W. V�����? ��. ���"�������b$>)�ȥ[g�i�׷? �������{���Y? q�:T���q;���5V� ���6J� �����8vm��ٝ����8w۠{�� ���ѧ��SH���ޱjm��$:��� ��Jo��5J���+��^��mK? )���os<��� ���M��ۃ�a��X�ut�E��Qy+��F�, @[5Z�Xg�W� ���$�m�5�wuEh�ޚ�z�����:wO����X1�g[#ku�J��x�k����¸�0������t�m����U�T�B��d��HMf�. ׯ��? ��W�'h'>�S���bWXF�|`��a{m�|�w%��f�������mFA���k��� K"=������q�<��q���9�Q����֦��4%���%x��mFܞcc��=N� �ѥc��I�������7L"��i5-�X, q=BC㠷�:�j�z�"�S�H#n1! 7v���T<�~xV`@�G%3�>. ��$A/Ѣ�sq�ҥD"5_��n���� ����I���;}� tb �������edG� ���rl�)m ��S�ft! ���]G�G]�ۓ��'�*�I 7)C��Ҝ��+����e�(W3找|�����2Ņ�FF��ӄ'P�� �_Щ�XZ2mh1�0! ���YK%��uȷ��z���1 ׈��p#�F�S�N��~����aa%]���dz�]�5&�<�M^�<��l��mE6��۴��V�Dm���c�1J���"�ء��)�+�eC��Zd�yvkl#(�Ub��4�-���8��c�m��J� �X͖]���7�, ��b�+'Y� vͧ$l_�O��A�. �V���m�ĐqwJ#�4mVR�8��y@��TS��+'��+��dFn�[�d�l��� GJO. D񯥜�B�y�G��&��������V��D��MqDzZ�Z�*�H�`ڈ�m59N�3e R$n=��<�? ;BL�Ne�����b���� wDs�! �>��D�~I}������(7�%. �, ;��EV��>�]�T��f? �r����a�a�Ļ��£���a�>=��$�����*�F�5����'�:}e�V��3����ٟ]��Ɨ�84:? pV � ��o����w3��{��"G�tJ*%@��. W��}�{�}, ��Z)����c�œ%m�Qk�R���~�5xOu~�w���� 'm������BOa��@4�s%���*[���UVSn'���N �_�>�����7��(�7_�S�o���|����d6�����ʭ��g�j����ұl�2M �o�ʕU�k;A�朆��^��6Z�}>-dF��b�� =���. &>�b��K���dS�ԚE�"2 u�HB���a�h����? Tt��0/N��`��~a$��Hp� �]��Jg��sK�#�Kɭ�w��uδ�;��YR �8�H���H�@�g��0�� �������ɯ<�äxͧ�OsuV�F�������c߽����}��L���{v. tȽ�1�S>DS[�6�ǁ�ᰦg䥣��l~d��Z�2�Z��d�6Ϝ��#���C<7��η��l��y�c�E! Y����^:����+Z����X��E ���Ŀȟ+�I�n�i��e��@�< ����t�Z3�Y2�a���q���H��c��iW]~�g�. �XF! ��V^�qHoi%�t������iAi����>�� �����1e�G2Og4������:/ˎؔ�#�٪;��e�����jˤW�j�NfpNP:�_�Y_P(�+� ��j��P1����M4j�ͻzxڎ�ħQ��LyU�(V�/�qAEk? $%r�%�z��'x�+3���BS�|�$_N���q���9��N��e�T? �"����W1��? �����`χq�k��T������zMg�|���PJ�Ѫ���G{���45U%����Z �Tfl�4��5��W5��MQK��U�[=V@6[���Ē�_��U�u�g}��! )A�x���cΈ>pb����o����}��C���b��uA� U0�� ��䨀�٧�d�`C<����R-�'7��7C��Ƀ���z$�Z�V ��w���`��i�t�/t*�`6�n���������. �<. �N���$@K�aCmv^�F��M�Hp�T�%�=>Ǐ �}�8�)���LW(��'ʹ�G_I_X�e曪r�X�ş�BY��k�k�Z�Nָ�$�}� �A� �0�_�����. �E�{������di����{դɬ�, �L24jϒd�tf���E�0��~w�q�5un, � ���A"�v9�x`0�^��Ŕ��Ϫ�P��Pc߫��}�x����8�:$��B ��. "r:]N��f����8Zu��H�P_�M�|M8�Jϐp#X�;yy�o��q"®�0��w�p�E�+rc�$m��rE���~� �DW�Bd��;%��:. P�b���v��Ply{X��B%i�5ʭuι���1WY%���)��:��������"U�, p��F呍u�t�Vf��Al�EQ8�o��*��l�f�|i�-�A���u��w����U�@���|�0۰��]���D�mvM�W��9l�������/�N#o�1wx�/#��V�����h��dMˡ�������Ĝ��+�9[��X��2�N1�Tz-K�����@� ��C>y���{uT=0/? L|�4���S֞s�җ#q��! A�@)D��b��~�q��lO�A׹ ���=, W�׋2�d2���"�=�ҳ��}:��*�UJ7���. ��Wz�t�V"��e N������/0:�Q-���;��݀vqC5Ğ�rc�M�. =���y9:=� �Lq���倁���"�"��~^� �H��$�+���M��~�c5�y̷"��:�Y���"�<�i��0q�+���ۺ�sy�1Ef�Z𾜩)P�Fl<���ۺ)��m�pZSX�ז� ��*I��1� �N��� f��k���n���Mv��ŕ�W�:��T �, *�f���N#z���5�d��C�����Iε. �� e��6n�_�Rj'oU��gK�+}�k"K�S�Q�ͦ��˔���Zy���Lӊ�"�@w]�� �H�c@��k�NjK�{���K�׽�b<� 1��ڳ) � C'W��0�a�0�źjS�h8��5ˏD_�4�H�&he5d<$��-W�|J. �'_U���H�(�]+]0}��ѱ���t��|�AY/�g� �p�t̖���a-�������B����L5J���0�K��+�Z^���u'�ި3]����E�E���e+. Ӯk�%�ҫu�t���0&xJGZ�^�8��#���E��~���mG��)�E�l]�L�&vļE? �=fs���e�Ώ� o. �, >Nj^z����ڸ[. �[~�[���%x���϶5L���1! ��N�$e{Q�ɨ��7����Z����z����Qd`O8�v�����|ɗ4˙jU+;��<�w��7ॳ�MPD��Hv� [Egm��E�CFE��ݓ�oo$��ծ�! �{nT��=د7�2y3*O"� ������5#�^ƟF��(vA���(E��, (g���W����MP�m��������K=J�Ob�덬-l󔲂�u��������x�'}�Ss�ť�ֹ] �I�q�Cau�% a�Wu�v#>P��KG��Ye>�=w�6�z�t��bYl�g��˭$Jwdlj8�-�������. �SŢ"<�Le����]. ��B �֊��i8ʎ7�~�1R[�OQ��ᑣ�}. ;_�B#��J, i�*�|pR|�)��f�5��6Wű�ܤ�d�P������C�? S��(5�g�� ��m��b�b�C��6ֹs�O2 �D멯��= ���:����t��l�u�fH�a��-��0g�"]? �$�Ѿ:�y���1&Bt5� H��N&�1��e݉��ɀ���b�@�=�����M �e���W�z���l� FT-@�QS����X�[J i6^s��K�A�D(l��6�� ���*9��3yB(�^��Lk�8�$�-�B���:h�C��=Ĥ�$��UDPpL��}�! ����OW���&�3�Ny���"�d�. ^j�ź��ڙ����n�� u��9p#J�+$t���1�3f%����`2��l4�H"A4&��[sK��K��L���8J�� �C�� t � ��/��&�������O? K�A[�����V �R�d��p#�� v��KX~A�o�e����I*Ķ��Iɻ���$p��if�Z�����zS�b���^��&���9�s���bI��$Y�=����01�MRi u��s ���_F+�l�TR��~���<���e�xޒ��t ��&�R��Y�����VB�Y-9��c1�Ϲ6�Η�-� {k��AN�a���O��� 5: ی��u���Y���j �x�����Q�G �)p�Ф>Q80@�D������<��A��Zm��� ���fj<{-�j;�X��Ġ0�"SKGJ����ѝg���@���#���=�9ҩ`ˆ�����4ɔpͧjY�%��Y��2�}�m/;7� bX��<�:V���.? 4P��i�L�n��7C�Ռ�O:uL�B]B�^y7��|Y��� �APC�x��P�%����_�M<�c=yD�@�Gc��X g3̱ w"3Ɔ�cL�2�@^�e�„qw+�:���ّ}��W� �x�nݙθ� ��I�n���- bi��X�*d��٦ت�LQ�:A-���a�Z�ex�g��*=���F����'���Q0��)�E��U��%W�uT����(�|XJ���:RT�F�]? s��z�xk�ʀ����O��d�����y^��9v�{ʙ���li7��)�%��/��r�. �L���]3p�y(OH�Z�ȟ��G '0��^̜jj�O�U"��@4��w��o����P�n��E�{Z�m2|�#KP>f�43� �֙s�$ŀ��D��. /�M&]��:�/��ç]7�W݋ł��� �����&fB�7I0´ PG#9�ˇ��x^�ں��-Ga��I��W�}s��/��; ˭��M&��v��"2�0G! ����G�f��x���s)� ��� e%�Γ. �/��B@�ޟE��:�h��mE"�$�! �@1��. ����A�V�Z���2����xS�����D�)���u�5 �ٯ B`C:�|��⺿�eM(��d�i2x�̳FT��I��Zp�<�ն�hy"�}�#(�Tj�:�>����>�L��W��z�'���#Yn|/. ��7�:! S��G��7��j��M! �)�K3�keh�9��+q+�Yh3y7���X�SX�&�y�Ѕ4g�9��(j/��6���, ���Q�0� h�E|6O� Wh�X�0��^? 稼`a�ov�d�/�5t�Çq+*3�7���$ ��̜�A�#���n�N����9������jG�QH��3Q|P���V`�(��E��u6(��u瞑�׫�+��3�������L���<��OA�R CJ��ŸH�%Z�卷[���:���B�5d�Ji�i�V �*<�. 7�_��! +�xY����V����~��I�, ��$|BK��<��$}��2_� =��(�p�}#�|��0Qм�jF��z�Z[_��>�5�:_Y��q ��U�v"�D>n�ᐿE[����d;a"5����. ��B���|�|� ��, SҐ�T�[<�_����K? ���WE�Z�xљ�>`���� ډ} @�1�;5�(��a���C�il��h��X�r�����L�TB�! ����Vy��{ ��� �x�a왼���y- �ʦ}���j)�ڌmϿ��GF���? HC2�T��Gr�BFן-T ��キψ��K�n5}�'? �p+, X��0/������~0. �p*H������DrO6���i�I; �Q1���V�"9>����g�E���I��u<�T? [=�Q߮�e��P�A��������. �Ec�8��O��v�'Z, �dI�;�K�����z=i�? )q�:���S���k� @�5�Y7�sB��'�R�p�q�2�J�/�c�i�c�e ���:���]! ��)�#�U�D�8��g��Z�N��S�5t�, S2�F� wa8�f;Y7����̣n2-�Y�WS! >���60�Y�A���-�WRY/£"��p�^�D%adZS�Z2�$����%K7�:�Ċ��'��5��`� ��2�Zv>�cۢ����m�h5� �ľ��T�! 8E V�Q�:�0��R^�����:�|��U߭��뻫Ϟ���T��� �#0hК��}���yS��f;KÇ�̸B�{�r��*�~�2e��Yje 鑀��W�p��3�IO1��l� �#�g�8'�e����4��ɸR��vP�����j��QWgx퉖����5^�rd1�C�4��65�h�Ju�e� �m�|b� �ѷ ��K�Kk����m1�w�P2�+8ڏ����k? S��. s�2��1*8an����Ŭ35^"L������OIwIM��, q�ڰO��Hʲ�C�m���? ���V>$���c�%9�;V�8I�E���RJBk�%! ��( 5X�! ��(�K()*�0��f1q�œ���j{_��q�1O#���a@�H�vs�r�S�(� ��Y�=�n4����x>��H3<������� Dy�'�R�ő! jG$�w��i��j�0��y�L��珟#��������1�! I ;^@Q�l�z��T�uJ����f�*� /��Ȏ�1d������}�C�h��)М�U#v�R ��? �����;��O���b1�=�[�3��i_��)���A��! v/��E| |9��}_̶"�����W�Ł. �F"��]��7��tgR�Ȅ�z3�! �Ŵ&�����;��u���Ȃ *c� r�jƄ��Nsb�� x��Á%��4��|>/6J�`��:O�T�h8L�'_�M��ٔ�uSL����<���a��9 ����x�w�g#�VX�C�F���H���j�H�Ȇ�I�, 'S? ���&���uYM��l֗ ���͌��Q�n6��������|�f<����}#Ͱ ��<_��G-����ke�������J���ވ�ٓ��+o���nJ�����p! � UdjSCM��Y:LW���R��t! ;r�~ޫ�x��j���ˁ, Uc*ai! nSf�M-��b5�� �a�. ����Fk�! ��)<�K�2�Y*, ���&���ڶ9g&�6�J��_�&�hla��lc��fO9m�, �Y�]ש�So�� �hɮ��0џ�1W��g���pM��i#�L�]τkWG��"Q�. ��� �o�Y? ;����lģ��_QpDJ�S��:(�)z�F¬��q�Wy$�#�2����(�l�5�t#�B�J�Hİ�$� R{�K;��"�ԜG4˩n��R�4�p��;���d�`�? [ �"xk�6��=V�JjaeL֭[i8���e۩��%&Ha ����J�LKg���k֥����H�n��@p#�Ё�x�`�, �@B�sJ�M=�U��? 8�]` �D�(���ΐ�ڍ62�a��I��VЬ�b{���kص�<�f�Y���B Â�d{�l��e b�ijn -��"�{�� H����p�7�3�wp�5E'�Í�����N����u}��R;|���^��svp��I�)�y{;*�@1��*%����^��3���IDo/�~�o+�c�][`h. �i1/�#â�n���er &��̷�y�MC��^�v�����S�2��1�Jn��fŮFa/�I���Ì��X��`1���] ���u�%wd��D�_ �'b�xskj׍G� ƦIY��є�/M�Uu>�����_U�pX b�7q�^s���^���x��)���2N �pR��{R���]z��X�bH����@5 X�MPꇣ�Y{��Y�)Zrn��Ǘ럚���� y�:���Jv'��|���? q}����k����P�R�! @Xy_? D�62ZY��, y4x����#�)%�+u��-/1^G�s�dR��srPEiYv��x�6 �4T��M��(��G��9m:ƶZK�A߫�b�a'yZ�T��5ܭl�$! Ћ���� M�a���{{��Dfp�U? 6G���$-K%��ԛ���ai ��g�����n�y�J�6�<�H_5x�Ԍ��Xn�����q4��Bշ<�4U��T��쿶�Y! i<::��`�n�N��~���<���p_���`�_pi��'b&�R����� �7�5��仗�Ќ����T��ԃP�j>=5 `9���z%�|�I����5�X��E���V��5y��K�����J�&���M�֠���9�����oV�1�k�d}�������>"G�̖��JN��кXj) gr��<���}�SRMѯ����]�h���t��{�S�����߃f�j_E��j�+�? ���= v}�O��Y�T�H�-�� ^I�_$x$�'����A���] �+��L�Xmv�� �@��Ŝ�bjb|I��OӃ���n5�K���T��#M� L�L��K�J����̲�������? ��J��Ъ�M����a;*��lh��� v�ס�W���b�g�[�ɛ�-I{g��. �z��p߱�r���{�W�z��D�Y��6i�է. �c�y�t�֗P��e2P�:���1���A;1=�OAiRk P'`���AJ�{<�<�0�^f ���a-m�` 3�3Z(��J�3e`O|��g���+��ᢆ�X���� t}��Q3p, ��� �w��%Խ�� � L��( ��۵i��e��M�O�q"���pDzZ�2�To��`H������uu� /�O(Wt�W�~�Gܲ �@t��~ɍ�Yd�7�`RLT��nh�G5��Ն? 9�6u��/��{'����c���jW*��U������-�@�f`1�Q�J$��J���M�S�ְ6���������B;v�u7�l�St:����sa�0�. ��4=��iPI�+��IpR��cEj+��4*�|�jt�֩��0�3I��C���� � ex����(jNg�i�:�߉uI��������ʈ�? 7ϳ���7�)��afQq� � �*L2JzKW�� �X˸[Y, �b�*��M����0fp>��0�w��p|����{�'d[<�w��㔎ZW�� ��J�[�l�3x�V��a. ϵ�4��B�/��5L�h(3� �T����f0�KS�&t��u|� �͘�� +e�w����ҙ�? � I����_@6 �����rT j7���i�e+Q���;����r� 4 0�3�+�*d! �c]~D��P_�󮝟��4�"]�e�ξt(1ҩoRW��QZ��+��W�]*g��~fk�u'+b���ܼ@(39jq��Wd��>̔h[%�Qw���! o| ����r0�������_�kiV �#�8�7�n6�fɲ��IZ_�s�T�����~�;����y#�Ԡ�a�_1���s���$�"�ࢷ��ګ�WگW�b��}k 1�n�F]�0��#(���Ýd���8? o�PM+zK6��6�����ğ��V��)r���������? ���v=����Ǹf�6�C��zm m7f뙧S�s�Nze�I�<��zb)jC��f^�b������`��g��˧�����*�l��s+n=�, �H�D# ��yj�V���K��i�jO�i�kŏ��[X�hd�̘ � �gSw�&пڇN��E�f���)���v�6�[ Hw����/iB� ��, �oHh�*�(#Pth�u�agXx��ۤ��tA�Q�W@W�kP�_a`��L�9�]:���qqp, �� s� Su�>:`eȨl���ͷU���ԮY�;�B������LVO�X�jvd��Έ��B;����-��C��d�5���&�#��)]������2_M���C�D�ԣ�`�����F�Mq�;Ta�F)e��ɺ��ܳ�g�0f���Ү�ҹA��9���-�)�|����J��`t���{k��w, �2p`�`��� ��-Sqـ���m����� 1��N�3pn�-ߢ��j=]}��x�`����st�l�� ��<� &�(�����_s�7�R�w� t�T]��I��Z� �<9V"�H�ׅA�`��EI/ԅ�q����Y�6�+� s�4�<^t+��p�3��l]:)��Z)"p���j��6��)��W����q ��7���EY�Oy? �7�G�7+4�p�;�M, �m9 ��! �������; t�S�_�R��8)��SF���64t�K? �;s�/eiȻ��߶0�8*�8��̕��8h��� �A5)�X��A�^���;�{��PЉ�}� ���g 8�_��'_�B�>���2H�zc���)��Z�}Y� ���4�emp���x^�-� �a�^��ﻧy��u>�Z�g�E�8�*i�)3"A�m kN��! q��g�߈����Ы[XH �|�U���] ��n�Ŗ�"��:2[����9. �ᘋ�Uf��ٛ��n���Y�o4��[? [-=�*�eWC��J�0�ε��`� $M�iNW�'yC4��jy� %�V7gvu��ↅ��Ŵ��l� �2��A�|� �G��M�e�����������b! /-�g'��]����U�M�f�2�Y� ~�Qf�w�ܤ���ʉ�����;�� 1T~� �КcPY������^^|mg4����o? fe��W�! ����Ov"��M����s`��g*br�`[�b��g��Is/s�w櫇m�:���"�=�����:�����Y�w�� �M��ę1����Շ�f��;n��������y��H��4x{%�? jK'�i6M'=[����nU1J&g���{���bF� �. , �4'� 3at��>��Ն��d�S"���������d��G��S�0��s�E�S�]G�J��dV ����đ*, #��? ����1��"�L9�*�=�� �-:�Qr�gY����b�_V�c�(>񅜸�lV�<YdP�̓u�ω$�F�"�}1�(J[�ۈX Ws�͒�Tn2��YI�~����[M��^? ����g� �=yv�%H�%�–kM��؇���d�$����Ѳ��A! г (یH���t����� ��i�k��a�7��? ����J��M�Q�U��:>�AFF�x_�/_�I���ʨ��Q A��oi�9t�m�D�M�p�SP^P�n���緿��������Ͽ���~x���������w�ÿ��������O����������>W ��ڍ��sf�@��l��W�! �k! ��X�/&YU� �a��2����. =�r~���f���[A7���������n���+�V�? 'IzP"{���+k��9�8H9�*��Ј">��JJ�3�F�Pկ��8ቧ��p�n ��ld��ȴ����*x.? ��|�L�ml�@:H�OB[��&�|����3i���1�����L�~ޞ� ��þ�O � �aԛ��? �]��4�K%�c��H�r�w3�]�g��X��R�KӪunxm � �m��%z? �]��xx�6X�F�&, �� <v�|95. /G�! ��ա"фՇ" ��! ��Pn�̝*�m%a*#1������@�w����܁u��sF��? y�T����{�4"�O�J2�����! ��O&Iu�8��j����ٓHɓR��ApSn�%�t�|���t{�ZY��씊�"�r��3�u�� ��b6�! Ȕҏ%]M�3��� PSL�w�c"@N� D^=P*���;ti������. ��⣖�{�l�Xlf�������*�Let[��A>�����ۘ@E�kT�͡��ʇ���]�L��U��)�>�zg`��D�����X']��0�@ &�_O���^��ʆ �B5�u}n�n�}C�Z�̈M��R��Xv�IRZ�w%��K��d*y����r�r D��"�����, s�{AW��<� s-�. �p]. -�p���+��9��p�y�q"�o5�Tzy�x������j��3��. ۓ�ϟ K-�Q��"��R��0��e����S�jJ�H=4��h ��d/���"$���}4Uz���u�����T�N���9�/�[��, ��Ο�uЏ. X��v��|7[�#+L�h�, E)b���1�T�mC������1��y%��'^]:I�՗�����8�²���&��G���7�ma)���_��6�C�����)�iW�C��/��l>/ʴ�F7�>���1�40��PM�"�hx98�eo��_������s�$ �>��[�k�2|n��Bh�� D���#�������-�iC��w��%�6Ϭ���]? �_��5�������2����l��mA�, >�9�����P�<���=_�%�A����NM�� 30^���'�Fw'~R���=�����ٞ �}€p2碴'�TTϨMʼnt��ф;-�FV~R���=�u+�� =� �����𚻧8�+h? �Y�B���z��9�����Ӧ��|�v�/�pQ�S�#�y�ىJ. �s��y;.. 5 �Hf����4�͇:�2놈�J��ü��;g�fK�s�Ćz�e���� ���昬kvZ��T a���� <-p�����юg �Vn�5��lZ�M�o��7�Q�! �孶]5�[z�Gy�$�F]B�R �����&���C5�Q]�5X sDO����� �/*�6d��[���>p�C&�u~�fp��v]a[�@�ҹy�a�2Z�� [�w���lH�R�n��&�[5�|-ȳvǮ�xh>�[�O����*�cȫL7�^A/�T�5�f��23��_��m��3ڲ�񵗍�? �)d����b����T����%4o�vHˆ�������r�9��Y��]sͫ�=u��TvU���s�HD���⼝�'اB�x]����R�K�M�s��l. ��)�o8�~����#��`����Q�v�o4|�v�4&&��� �I�Q��i���OX3��P�X� �$�Rlf*����&�_M. u·��Z, J}. S�2^�eP�v�L��`���kQ�V� EQ�*�D��z1leJ�JD�P�Q;�3n�3/c��4w���S��n"�����L��vR��X�L? ����'*�4a, � �����P4����j. ���{�E �c%S�3�S�3! �O�ApW��-� p�K�N���cm(��w. x����̞��{���_�bʻ&F1����N=�̢DBX�[{��Z_��/Өo�����XQ��׀���=F�0��! �p��O����������BQe)�[�%��{m'I�1���^��k,. ���9~��wI;o? ��K l�^#�7�%�y�+=��UH���]J:=S�5�h�����_�L�x�Ш�b{K���7�� �x-ֹ������������������~0c'�A�Vp���z��#����n�+Y����e P��, ! ���86g�x��p����W������]�i]��ti�Te��T��`�|�M��. �ea�i-����������ָ��$5�[��;���I��w��X�i#I�*Mm. Z%]҂ _� '� �}�9VSN�GRϣ. =V�ɍ��WNM�*��э"��r��z�$/�6l�e� ���D�5�������Τ����X~ �v �>^G�b �ݖu��8E�;I�C��C�&7$������<���VuZ�qMnx�R���<�TO4Z���4��$gm�C�, 6����u�y}�*��G�� tD. A�>X�! uX�&�X���6�e�rPޘh �z@���rIY`� �;��, ��ry���`�N��xѴ*� {�c��4H����u"�B���Z��<_��0�-6K�, E��Xge�vTɯ���8G��~3!! ����0�F�ù��(X�񷿑?? )3�H��]�=3�R�&":͙|�yL�6���S�*�$)I՘'N�����V]M�����~AǕ�CP_n���. � ��6��2���P:x��Oz�L�Xڤ7t��^+>�iY�PO���P�@. �՗jKCX�6Q�lx��D���GAc. е��R���J���, ����_d�� W�L�s����&�e@�F��@�|-���ou�=�a�`a�T(8��~�M�>ڵ! C�@�]JM��T/�8��Fz�Wa*�. �n�ð�d]]OsH������_Gx�bLw1�:��)�BI"�a�{I��Lh��+��r��5#8&:���6��u�Tћ5���E�V �s������_��ܟ�� v�cT�n�ٴ��7�i7�a��7�. 47�(���? �(%o��49HOq���RT����͗|5�&�k�U���1"��Vn�c犓�b������k��2|@�������|;V�z�����)Ǯ����kxώ�;:�)�k! (T4��������)%���=�t�(A<�WW���p���K�@��2́���{��6�$Q���c�6�)� O -��ʒ�L����d�5݀hZ�����}���[���weu7Pc۲H�YYYYY�Dj�n��}�>Ü �ųl"���eʶC�^#8}. 1���"HpjP�/�� �, ���bG�ƞ�p-���pe��. Y����J8�;q�`�E�M| �����c�`�X��r�? _���b=]��AG��7���g�+��J��o�2����%����C^�6�NS�u�"��AK#1�㸊��=�VӴ@z�I�Hi�3��4U~vq:v+����+BB$ ���a�bp�, [�V! �ѓ�� �_�v �8�f�lEm�����W���e�y���M��7^"2�����h�YV�8�n� w�@+4&���4�_[>��o�{������A��������Ӷ�G_�#ơ��5yMZ67�l�K� XM����o��k�s���5|m�}=��� �w�qb�L�%޾%��, {�ׯ=�������p��͊x|������5&��@f'? k�7v� �S���& sĵ{_�`��z�. 󂅱? =a�� �Il��K��6�V��sь1���ь�G���u��"��&54k�fҞ�����F���H���2M#S��M����5�B����j�e���=�����_���:�kZ�UK�& 4W�D�����E>�x�s+�+��d�:�}<}�����Og��;�<��dz_��'g�R�j�k>�䟯! ����! ��ɏ��� �j��"��? ��OdC��h�y������)���:^��o�. NLX�'�I6��=�]^���M�1�. t�! ���� �&t4��"�u�, �'�LBb���%ᛂN�ܕiI��hIJ�a�b憂���F�N}�m����. �ѳ ��'��R6����=�)U-�%���Nȸ yײC� z��٤|����e~ � G��7��*���� ���;��0�@�N-���Y��9K�q˯�JF�2D�d�5. |��sJ�H��3$�Jz��3��9�j �#�S �h�B��w=On��a�;�4�-��P�# ��4��Ky�7��0�1! �s ^ƗU%���礩��9i�D��eT���j����B��X:ٮ, ����]����{�%�5�e���{^#, _%)�Uv����'���h���]c� V~}�`��L��ص��/��+*�M$�-�Ir����zEPD�������_�"��JO�� ߞ�;�v���{����jb����Q�*_�� ($]D@D���-��4��L��+��&�$�a�kS����i�>�1�D�Mڮ�i�Z�*J���{l�%*i ؙ �gk�����I�ފ�! ��F�bFCI�. �K�K/�M4 H��#��^�(�0E��wn^�a�L�7 Hz H]�/�4��4��J bS��(bC� �)}�I��� ��rF��>�y �A�յc7�����[u��M��E�t8������2���ƅ8�T��E�U3A r����u�N. ��YuB������ӯV1>AOK�H>iA���� (�[�IEE���/����TJ�6-���0! �����5F[���~���t�XR�2��'�~�c"Ĉ��I��B���-��j�_�����fz5Mഽ�� ā��1z��z{���*����n_. �/��@�v? 2[��I4�bۍ��2"�j�2���. Ҹ@���d�Q_c<;g�%������;�/��DH<�1L�;�rʉ>/�+�(K��w+ج���rd�c�ƾ�����`�$;�[��ce�5���9<�����M;�)��B�C���55�ǒ ����|���K�_���N�yu2��W*���z, +��� �Y�OW��� #+�J��U��Eݠ�wЈ�����8�s �FP1�8�yC��Ӵ�؋�Hy`� �����Md�a��C��"? �i(����i�CZ3~��(�ƺό2R;��skk�]s��Y�� � Ѳ;��<� �x��#���Z� ���/�%�O)HO���&`tG�_^��'���E8lD�2S)��0:���wY�1���c�2! �X�Dkl�_R�-����h�����='7 �5^D�8�__� ��Ҥ�����U���s����X���qz��b�. �3Ljcgᛮ{~:�$tG�x}�����, ͟��#��x����{�p�H݆���! ������V�_ a#}�'�, 0H�$}�n��Q��u�. �d��"�I������W��TW�H�_(X����#^�-�-�Q�Ә�MK����O�������U����o{��k-ٶ��͛�� � ���:hj�������)h�Ct�(E� =��z�L�v2�V0( mE��_M�s�r+���:_�>���j��Ll��Mh�ۢ�Xˑ"����a����Ã���, ��#�^�d)�􇢎��~� L��O��Zc�<�yK�(;���@�@��A1�ǒ��F�bJf�� -ɚ���� �_��ƱS�u|��9�����vF��A^k�Fw`A�9�t���x<~G�l����/�>��D���d�M�r���ɳ���E���E�[L;� l�9�ɓ{š*ґ$�U�Xĉ'jx� j�, �A���-��/�W酗س�@o��l:�;�J�O��Ƴ������IBBo�&-���X<O|9kϨ�0�N;��f{V�r� ����o'a��5�V�/�0|]#Y��]eS|�+9D��g%�����z�ۋ�|��~�<44>�c���K^�y�Bs}Ct, h�. ��m����|�dt���U��O��G�<�$|��d�C��� ���>��@D�l'(�H���u��]! �ix�:�lg�N�F�T��_�^�_��� ���訿YΈe�H���؇��h�p'�Џ��6LB������ߟ���. �����;*�"��:���kF�$vYW]�)�[~p�. Q�c�h�����Kٳ�y_���1j���]�(-�d��&��$7�! Ц�t��+�p��#�P�KE�bT7�Wޭ_��Xq����� ��z�. B�IQ �&�bSc�Z�)3>KB�l9� ^����K�3fͱ�_3�CQCz4��"��O3V��׸���X, �i�*U/Ⱥ���TL���5���E 8d͊�^� ��]m�q��Gw��=jj���&7, K)��P���π��/��=Uk�DN;Vs5w�a��5DZdJn4Z�A��@5��jkK�O��e(~H�C��N�� �5���oH�6Hг�ބ���� A ȸBZ*}�ҏ�=$Ou���<�r�}^�Rz�Ǯ4b�jr/u�Ɯ���3? �Rv�e���B�^4xv_�O�����! e~A4h+���Y:ɒ�y�. ����� e���Q������c� ��ݭ˔I�`���`T9�Rl�R��2S�w�D�q�䝠��V^��v�Y`}:�ڄh��&��:6�E{����6�, s��*{ck��N�յ, ���Ҵ{��+��� '+����ctj~~lڐ�B9*�إ����% i��o�۬X-��X����ˆ;�;="T�p�wN�K����m� ��{j�R�� � Y>�ʪK�^�2T���p�-�V�p��c�3�Hx�m�^��؄V���WK|�(�T㌛�T)���~�+���l�s�x�n��fۼ�Im���ce� Q�3��E�������0�� ��_�g��];��'9�Y�Z�~����4��)���f�VOh�����]�v���CG�~6 o�9����H���. <��ۉ�z��C���l%l�]��*�&��U%e�;(��E�^-��K��^��=~�v���#�0�ELL��t���? ���F��+�ԇ���HmX�wY�ֵ *��q�M'���$z��CL;�bA9k�����M;9�������A��ڊ6ƭ��3s�����˝�$L��s%N_��c���16� +�x�ie! �ƫ��ލ'�@^^��. ��I_��c�� �H��;��:QU URv�IM���o�Vw@W�c? ��"N��c>B]�uy�g�-������+�I�%i��u�N K��, &NSx��aC���w������'��M��B�Wl������ۛ�řZ�Hs�꺭U� ��O�s�6������I��T/������@E��3�1�m����HvF�{�zI"����g[��Z<�H"-����x��)�7}6F�/f趛�b�ݲ��w�`S�Y΋�:��(�r4� ��e�B�� �M�g(3���A��T҄ٸ�7��H�ɺ�V�;���, ��D�����م*R��X��1., F��o�(˒ĞV�C����+�8�u6��ԛt��ݸ�S��R �����b�}�#v�M ۪�E�H�MB�� � ' �/��Ηz�:+�&<�^�q�}��*5�F p(��=p�� ��0��? �]Ϧ6E{���^Ù�� ���F�O)�(>��^ob���&z��S)` �ũ�����c��l���N�t��e�v�����`WJt�g6�؊��tJ�IT����3��V�ͭ! � G�ҭX�#�&pF�;�'�ӭ��� �Y�3�91��IZ�ݻ��D/� b��ŭ����k! �' ^-�߰�=WD�p *מ��i�9� ��Ŷ�5d� �. �ʇ�E'�T�! nx��#􅺇L�E, �� ����ǖ��#+7|����m���N�-������k1��*TfhV�� ��巣w��&+�)�g��. x�bV3p':A;��Mr��;���V� ��$%�w=jUd�A, ������8�_���PixۂS�ĊEK׺�W��{��51��9�O��"h0z�3-�6��PiA��>7���֤}F_ְId�/�{ d0��Ȓ�(x8Cn� $����p�p8�i���HD���l3�'$��@u�;F�&*�lϺ���~T�����Px6T^���~�1��c�}�ވv���pT��! )���7������)�0�]�U�U"��D��s��Nj�Wj�H#�͓��E��CU4;բm�*çR4�>lae�BY� We�H��������pp� ��({q�0p8�YWt�j��vA�ܔ�����1�� �$ڜC����)@h���s�w��v��R�Ȅq^��K"K����a�ߵ�2�4���#��<���6��'�6JUbT^`$ &�e�7�O>�����w���? ������w�ߝ]��{��{^� ��TVt�2͙�C)}�Fbl���Fq��q{B �ɋ�^q�j͡��"��̓Ή`�Xf/HR��S$��2���gО��Ď��r��ax��1p, �"�3"KF4[����[ܬ��5���4�$��S���1l;�c1Ko�d���>�|�Un�3k�D G��;#� ������q � ����:~d� ���P��ðc$��ZZT��F#�>�=cPr:��3�l -9�? �6�� ��ĥj�v��H_T�셿4~� lF]�k�wJ��P���*L`�Bm����'6W. �����! )��< G��Y�lӜ. /�]b5�]h�J��B/�����J�>3�1�^�Q��`������ �2��%q[�E+A�@&Y�1 u� ����3��K����%�Y@�fVcva�J���H�C�`'Qs�d�iC����p9� o�զF#5ڶ'��k�^Y>�! ���j#&� �1$V�pfs�C�y��� c�Nn;xH 3n�h? b�13L�X�"� �jfs��VŰT��%�, n�l�k�u�c, �����̰E���Enؚ�<`�2��m:ú���|�{~ �T�CS8b u�s�:! � ��n� G�����������ﱥ7�~�W�4&�-q���⍳! �8t��#lb��]`��_+ zz)�7w���PճK� ��'�4�JO��l��� �U6���z�N��*C�o�{���{��A��3G�Ţ[�&=沞�]B-���ɉ�ijqv�����W��)Q �P�p�04�|W��T� r� �T��2PX��$OC@R���s�𗬨o���m�<'��v0��&�6H�[���q��Gw�p�j�Wa넝i����J�&A�#�{B. �� N_�h# ��`�� ���g�dk��ʵ;�! � �k��2V��(6GB$�Yq�b�MB����(����~֒? j��! }{Q���`6l5�>r�<��1) ���{������E)�=3Kޔ�er���5�ؾ4�1'R���R>�Bt�Χϟ�������W8���h? ��o? |�����7�����~�=���x���y������h��v���>�����wo�>���7��� ���߾�����~*���N�NOf�;�����=��翍n�仛���? ���? ��. ����w? ��/�ϟ��믇G�oo~��v�]6��fz�ߞ��O�oY�F�����5���ן��s����=q�T��N'���7y�L��5���G2VmQ+�(��z��g ˸���6���o��dT�쩵��b�d�^�d ��݊F��h6��4Ŝ߲. a�+��Jq�Sr�ƯJtA�˿e, �9�Nf�����/g�OH�z�=��@/���@�E�gb��^��d&q��*n��F4�, ��0�����N��=;��7||��o��|���b}UV�1sx��΀���u�x��Ņ��S��Eۄ���d�f%_+gh�D�p��׷A܇2z^#�E�� �ߋ�5b���[����B����7���|�tח8g�������:U�7w�C�'���g0k�y�7IA�H^c�[U�����H3e�_�C������@�C>��ֆ ��77{M[�D_���4�koo�[��C�5AƋ6�tv���s���`�G��csV=>��CV-�P��oK�:�y�I��ea�Ud�΀�>7y6Q�'�O�|�5��w��@� WHEu�����j�;3�P&��nr&M��/? ���`�>8�H�K�:��T���r�=��yQ�-z�o�@��R��? ��#Q�g�c���P􋨅$_�I�Ӄ5�̈v#L�K�ۏ��S ��ވ��&~�i�8�%u�+3팦J^�O]*���? ��C��1j L�Ϗ���&帗�r��9���"g�dGX��̘����L��̟� Y�|�(��ZbQl���Q:a? F���݇�Eբ�6x�����#�&���Ld��C���V� �S�l��:�T��˥�P��E����������o? �������� ��? �xV*�<����g]�+�f���+C�)Ӎ3����nN�O�+$EaT^Ɨ�����|�5��:��ko���B������mq! ���41e��T35�� ��W��X_:}F�a�pt�q��&��"<�p�sz��8, d �j6J��a����F]/��G�%���C��l��7��|�9=b�����+��y�ҝb��w����z1^���yA���N7k9i��+�ͽ#��cmQ�#�_K��� �_Qͱ���;[�kD����|��L�� ��7��[���}�A �u�. �rx��NK�|�sꋋ�~8w��_���I�'? a������^�Up�t�%�Z�9�i[6�+X���h��JfP>�%�AJ� O"�-����Õ���7s+�rǷ;��Pݺ�SC&�Z��? ��b��R ��@Xw�H��0=�t9�����. ���H��~�j0�LM3[M:A�* $�, r, �9n-I�3�/;K�M��x�@�E�o�ڶ�m��e�ù6�kUl#�x �"�W�/�:���:��, �3M�u-? I�o͟B���A)��u0 �F�7ݵxD���ߖ���R�ZE�{��5�� 1U9��� �_���|�A���[{I ��٭Ͻ �R=PF4h� G�52���'�����f$�̘Z�����V�����@O���Ny�%ƤzD*�/�Vx��� �ݒr����#. ����3�M�Λp=bLI�܍��:YOW�՘�4�H؎eC���')1h �UI>�����xU�s� �� �P�����K�_6 $Tz=�b�, 6je� ��PǢ~L��b_�� D���c�? �~�&e���2� tbr�֘x�L< ����5&)�B'&ɵjL|�L|:q���Wk�Ce���G��e�IA��Q��i�����f06L �X2_a�TIJ����֫X & ��@���%�p, D~��IZ|�� ���8�U6���]Lf�w��H�5*�k��Q���`! Y�. �'E�7��ˈ�-���(2�;#���� GSj�Һ����D�9{��R� ! �`�/�g��Jߎ��iA�����W���z�͛��N~~�•. <��DO߿9�x�����/~>�<��s�ٿ��֔و��N���]G�3~N>�����F��QВ/�>�T�:���ӽ�� �J��B��$���F1K�G���:�����{5Y7u! ��&h��Qg�������3���! ��6����� ��637����K=�#�? ���W�EN�n&��4�h���R� l�����H���`)Q�, >:�Я%�o��(8��&�b�Tn䬎��ly<��L? hqoc���� �. �"�0�J�AA+9�=9T;�A���h��rՉT�E֞ApRg�u��WH�C�m‘s`�(�x��K��(�P5@��O0��, sTJ��݈�u������Z(�8�zȵ�����3]���;�! J`�G=)Pc�+k������%pN���%M��&0�? 3>�C<眲����B��2Q�0�7zs�����'go? ����ees�3h9Ϲ, Ӑ�I���A� brh����)+�����a� �H��Z[Ɵ܅�J��� ��K�l�T-�}�*� ����c���W�i���_�pj����z���p��лPѽn��! }a���z� "�������z�E���+>��f׻��e �|�h�k�@��p��- �~k؀�q�GA�, a�{-��. ����. ��6��/p�؀��h��kz�'��P���k�(�b ��c6����fEa(Wǯx���W0����4/�|�mF��&@0z����� R ˢʶ��8A�F9y�c����+���%������������ ������������������b��7�Б:��ߜ�# հ̋���ꘘ�0��f"��-�o��[�l2��Xa�imC? �،;A���P"�U�Z~����];3Y��_��s�U�������/�}�"�K�|� �ï�U{$�Wiv�{Q�W: 2������}���h�. �IO��<������eu��=��mH�~���x�B��A%! ����( ��Y���8Éx4��#���C+ ���e�@�QE��r�. z���)΍��y�? z�k����/v��b0���B�_a������حRNk�e1Q�JL�]g�m{i���! �g�T��B���-Š_�y�WL�̜ȥ��Сy�i��:���_% 5���r�xz�d� J�c|_��]! /dH*�� ���m�Y��'$���L! ��nc-�e��n�Y���BQ;��P�PQ�RACp I�+� �� �E|�a��U�B��A-��YE�i�/�U ^���t��i�s��"ӏ2e�E��W�3zv�&, �l��aj����Y(��Cg�+ݫ�TIGc�$G�"�! 7i�����Ggd�U�QeUJ�x��KsX���m�p���zea�>�0:7�� �D��T! K�+���N$��2�'@�Y2}�KՍН�ۑ2� F��9z����a�)�I����Oe�Ŏd�r/���j�"�*�p*��e���s�R����>`����qOv�! �KL͉�slt��PsV�ɔ��%��R��(���*$, ������Y飤�c�rl�W��o���tGU�Cw_�0�c�I�tT�r�����T˨:84�11? s���ܰ�{A"�V�! ��X����z2�#k�}dE� ��i. �=������a��7�3�n������#�M2�U���Ş��)�gG�! j&��Fc~�Z�5�a�w�*Ǡ���U���>' �Ʌ`8G�g�j� ���W�%�w�о_? �7�&MWk��� ��Ta���m�, qd� "1���V�D�(h����偊�s|tC�o��@<{����O��ۀ�$Ifqq0ɞ6V�s��t���0U�=ƀ��er�%+��5����BqyE��G>���q`}��s�wI�$ssK��S��;d��P�Y���*��]Q�~ +b�! �FEd��&MuD���A�jV! ���&V(bC"6�I�C�u ͯhN�*� �����S���x����ՃKhZ�Cڨ��: y���`�^G����4u�#�ԏ(O��t�*�h�ՌB�$��5��h̃>�����. O�o�? �ǬXfs+a���j�B�3M�7��ƌ���=��|[a���G�:N���2�{г]�, �#�Ƿ�? �i��ޜ}o$'��kJ��:�ʬh��A�G)�Vz�冔v�@�. ~u�Y/�� k�<��F���#ó@CI9�0�-��"���B�9��K�m�e�P $�B5�? �B�AiI �l�/��, M�� �G, ����55Ĥ�z�*p�9@�ٺ���e��&�z�(�R%�����az�J��Z��b"��mΡ#<+��! �I�l�T���ɜqr7mZq:��(����;O��[n��%��0"I�F���`o���XM? L9�XV�­bHi������w�� -WCȄ�*��=�/�. -�4�- D! ��쀘z���v����� z;�0r�O���s�RB`;A ͓u l%t #��qԏ�� �BS辊v�C�pF�b���. v�d�Y���r��J*F��u? �*�]�Z{�ʐ��h��SVhL. =Zy�b�����7�:9��j���"?! ��Ϻ���hx����Z70{�o�9�t �! 1�pD`��C�vXL%)�K��o���pi�l}��nq����td/ O��(��<$أ��� �>������L3;�U�m�� ���x��yԧ[=�'��ƜЌ&)yU%3R խ�QJw����W� �P! �h ����? ���O^�^��]�wu��������Ix@#(fT��L��R���� �z��T4hFE���S�� ���Q�&@=|� �� `����� e*"�����hS��&t� �_�#/@^:�A@�"���! �Q3J)�tؘ�|�F0z4�P��2%���"�&���pЌ�dJ�S� �jzdX>J��/Q� /! � � S�&)6��C�����>�@#���T���/SRca�d��J�/�Q� �����>�@#�R�7�$P��2%5�}AP(���}Ԍ��dJ6��}�FP(� ��|@�K���K>� Ȕ��C /�Q�K���K�>�@#���T���/SRc��d��J��^C�dO�I6��� ��PՒM�n/X�d�dc�� hsZ���Tɭj�[Ps���6(�k���5]wsewsm�NQ%�~C�w_�x����^�`C��T ��@���r��:�P�7T~�e�wSbj���k��ft�T��W�� I���[#�F��P��W4���o/H�! ~��KM��}U���O ���:? �B�)�! �v ���! D�M@� �hd9� &35� 4�! OZ���L��Ee�& ��P) $35 2��׌�`2(���kD����/Q�e� L�! T��y 4� 2�LS@ǁ&@�FP� �;�"Ky��T���B�*�4�. � U�ĩ&@�FP���<q$��� �J�&�*U�� ��@�*�CA�@#(T�)p q*����1�W+ȳ� ��j. �ü �P����8x��TՂ��1���e�. � U5�a�P�| CB� <�%���4� 6�JU0��&pA�� �t�(� U��CB<�e�jAZ�@� �>hd���K�0(T>N�� �7���lA^��! � �DhhE �fz#�� �Gp��X��i��P���_7)؛k؛��u{ J���5{S���@���w�� �F��FP��� �R�����ҽ�h�V ���roHS���}U�ޔ��������%5U��UM;�m�T�1T>�hh�O��B�S����� �~v�w���w��o���㻓_�M�Nv�v�HP �٬�mBq���ݩ� pՆV�lu? ������{"jdao �o͞(�ytZE��[z��v7 C1��0� �&%S�8z�I�fn�w'ߞ�S���'��L�x��NY��-��aa��5�FҘׁ���䦜����޽;}}���{��ɻ�߿��������7��d��A����l�ܤ��W��q�������O/�u��������3�n& n�g~��Y�5�4�M��6B�t. `<�r���MZ�T�4��OM�]H�;Kb��D�� =t���! ��n�/ȳd�3m��RE;��_qgW����ʒ�s�)V? H��ǚT�K�6�;���������{�Az�ܡ�I@Ow>3�X�v����z�4�]�����F�2��z���� ����"P^��k����z_��r��pғ߼�|c9�uow�m�����f�OLL�]F(��=�������G��"���x�C}���ߖ �mr��Y�"��B���[pQ{���p�:cD�+�]�$��<���bɻ�x1�������3[�xӻ<6�*x���jzo>5�(nw��es�):�dI�D������I^Y�iK�P$vx�b��[]� N��"Oc��n� ���N��A'�5Ի�?. �_�[::jj�. �+�o��)�Ё�x��;@ߤ�:z��? ���BN�Lv�B��, �lg���0=|�<ӽ��A�6z�w�$����v�yq�����J>�R�U��Ƹ~��Z�R}��ҏ�y�Iv��L���rt -�u���_75*! ��0@�'�"^��j�*d�M3B��U�Ǿ�|�Е�~��(�z)m�}85�:�Q D~5�2�8�o1]��Ao�J����`p��N����D�h����[�b�! i�����S|'6r5v 7����i��7�Mn�w(��l�ԭ� [��u��c]�F(B�_�2@�1�"#����oː[/P��! H~=ṆX���T* �)Y7�}gɜ>'�� � T+�&���j�F�Ìl����K�3� ��K�Ev5M/��h��U����}��, *��q/`�Z�@�k�N���U�c�~mPIւY+�%f�Ap�W|��j+d���*�^���R1 8{�T��&(-��X��U��S��� T}�m! �}��%�g����=�E=�P�2iͧYaQ|y[k���U�H�õ�E�ޛ޳���+)���! G��r�% Y^���5lĩ���_R]D}�Г����n�u��/���F��v� �n��ǰ�%���! �ɪ�Ԓ8��|��E+ځ��`-)ز���? B��Fw �5���>�A�b�-��UCS_�ߥ�u �:9qr���v��A���z�����b���, �ψ��b� �h�G��Y->��� ��-W���l��f7� �s����/�;�܂��! : Z�p���H�%+��b�c���tu�n��r��d�M�?. ������ߏ�d�]���:d, ��3�e�Vm�6��)"�8��`�&u����7GP���;��5��SͫYƍ? #�R^��=���vJ�T�;8�L��琘<���Ȱ�>q�K! �3�3���[��q��=}���S�E�2���Deك�x�Jq�L�gc�$=�WA��AG���;Po�rS~F��H��%��X�����J㪸� �<���#Y���Xa�(��<��bh ��Aq{�v�z�A�{��� `H� W�q X�. L ȇZ�QC�2_�D6, ��AZF�U� ���(���y�o)�$���T�lՀID�FM��"'A%T�Td@��}��]�C����Ym��-��}! �A`m� �k$���d��8�]S�aj]�vu �B-�T6J� W� o��q�v���*s���g����, R�̩ؑ�E. |Dn�Ú^�&{�+� �zW� `����K�qJ������R��&�y:���P, f�M2�I�ދ�:. Й�pJt �! i C, u, ��Z��Ka/7� �b���'����� �5|5�i�l���"����#�/�u�� G�d�dEC^à�N>e�j��vQڛzJ���� �qyQ���-n�8n׳����, �dIT�sĴ#$MD�+)5:��z{��ǖ=к�@=��dnk t���8pr! 0"! ��g��P&}P��b�}x%"�! ����ӏ���Z Q�e�lu��$��m����]y����g(=���C�gR. ���-�ۏ��m�g��<�Qt���Y2_���: �ƈUJA��^�>ML������~�P�0�, x L$��L�{P�L� �ת{G/'9�<��'�H�����=/Xw l�����c��@Yv����������RؽZT�Msw�Q����k򲁏���l'�I#�, ��;��]��e��������O����KSQ�o��z �� ��� �d{����+k��������&�i�8=��� �P�‹��b��a�MU��U�E� 3W�zӛ��[�-� wupRj���m���� ����l�ry���NLrqc���JI������m���~����z�~I�����[:�Nʘny�w�ᨶ�H� c_�M�@�{��JV��iZp*��%�]�r�Ѹ�����jF3��ދ�. ��K�I���U��ʞ��]���%O�˟�����]U�7�<�-W�j�'2Ju��) ��܋�A���$�Z�+/[Ҿd���h�"L@ b1���f��j! ����'��FW�? ���E�1�`�R��lu�, ��md����UM�B߂�K����Tw��۹��lI4$��D���Kfv��M�_�hj= R��S�nJ����[�ؾZ����=W23��, XL��_�uD. N��G��'�O�����b|��w�Z��#�S:��B�u����o���r&���:���r]<&C�z��K��xu�L����9���h�Yu�h*��w��g�j��"����z<�;��o0�v�IP��e*�Y-R�, �;, c�G��d�͖Ӕ�n�'(���|���1����G��X�uI�XJ nhJ�zKj3�C. �ҏpꂒ� z�� ��� i�k����3�� 74�H�9D'U�Ҷ�M��ì)�a�A��on �! �X��m��j�D���G=���@�hY��t��. C�ī���j�dS�b~R�m�Ae�>�ʛ�2n�G</fK� 0I��2߾����g'oN�N.? ��s������N>�]D`�)�/�S{ ��ր<����� �(9��A��;���? |����;$�s��z��#t�/��aq��RnӇiG� �Cݲ��d�_�3C��m�ӹ��ExH萞�-��jx��A�f�K�r�r�b�()od�Iv�J1y:o�&�p. �P+a���^ɷ��O0��᝺? �l�ߪ��I>! �EӐ��4b��p׍�4�/G�P�C8�2Ac� �FK��y2K��lY��(�� �U�0eei�+? ������Ċ���f�_��S q�X产����N2O���llpJp��ї��? pQ� Y�qN���N�;���JI�. �<�Fx"qKı�㏛t! }��D����w, �� �(�z�� �? ��r�T�P}�(���ø-O�0FH! Z�Ƌ�s��3�ʨ��hH� u��6���4[�[U��ͱc��C{ �ے*GL���aE�/�;�1�! ��<��f��c���(Eaa��? ��0�V���UQDt�2�y�wN��P��X%�^%l�u��B��H�ƧԺ�s�rJ�go�ޝ���_~<�|�����Oq��woߟ^~<}�:�;G��l ]���_��r�i��J��@�Dy����<ջ�[E3>�J��� �i�Z�)ί:�R����-���u2���:�u}�v��3�������ED�(�� �*�sSp�sr�/�y�>���i����KA����UcYL�qz! &�CE���c��, Z�`�nE��y��ܐ�L �| ||��>�? ;yw�����wo:3=�����. �2�#5'J�C�{-lZ����][�^�@��Pu{u�`3'nk`)Cd-�V�q�k�"#����t��� u�Y1s�����<���U����:�`%�V�P4��Q� ���7��q�&l��M���]zT�HK�3e~�RS 3�[�T&lFSB����Œ|���ӷ�inIndlH�Ĝw�$7(��ЈA��ψEw�I4�sk�x �R�<2�t�g4j>�ѫ�, � ��y����Mmb3��x. �7L/��@4�wXݜ`�����e3Q�Q�pL�O. ��9��Eu1�_�T��;5 8��^�aOp����KB���s�Q�QjM�lp�I! �M��֚���Y��#%�%�r`(����f�͍'�9�R�������EZhX���/RX�e���I�8�8O��"�g�Wr��^茠���p���c*�S�, ��$�RZz��<��E�ty�^=��'/J3�q�� s� HA��J�)M�bH�k$8:�W�b1N��ߟ��=��zH? k�%�М#� �|5�K�ԑ�Ol`+*��N9s6�M$� 茓�2� Y�2/� ne`5�H� NV���^�����r��rq�W���A����GH `������H��x���Z}��z �ފ-�ҥ$g�)�1������&�FX�� ���=�ir�N 'P��rZ�Ф����9/��pag��ơ�5�ђ! IV�mY�� 0U�h�wE�ͯM{b�#��PsB�U=v��L��]�*�)3É�U�r�}t��& �~����V�|9/���k�4�)n�儫h��R� ��pb�{K�Ǭ�Hʦ� �=�H�ƞ�dq-�m2Ȇ�)7�ޥ����Sz��(��1�U�e-�b��ץ<���pu[L���W����;� ����䴽, ;�l6] �A��LQ��b�s}5� &�ɊFV�h������$浼�Z�f��"����J�b-Ҫ�$�p�5�I2a��1)���MH����J�7�;�Z&��7�8��, �`�. : YN�U^tC�`��U<�U��F7T�c�9׋�*p! ��Q�6���D�&�ϤFb�5n�F1���57}��տ�e:�. }fi��V�q��ղ����9h44z0�w�u���j�$T�2���r)j���Ο��. [��V��u�o�z���i6���oI�&���jQ��wn'�(? ���w$B? � �2���U}ߜ}���bo�A�N��:O�� Ψ��e[O��s{J��:��>(V�+RZ-���(7�/�n=%��'��I�U��M�J=�t��h1+ �8'�mhy��nљD��t�zU$�/���D�P�ڋT�L5�_Nj��"]�D�p����6��8�=E�Ζ���p�/�p L'�����h�lU�y��X���r��ToM@'�ָ MR�������Q�xvs|�)5�v�ă�&��ĥ ��t����RPx��ĵ *䚲^"RL�Ԧ��:H �Z�<�P�)V�KI��4%? ;��r�#}��b��ӷ����؍�bA�H�默�1#��� sQn�+? �*�9���������U�Wf���T)RH�w�M�n8�� k�tBs5���L�������~�Ljvdo>��L��}�٦ p�4�w��u��, Y� ��! �. y&��L�y'�^��C����9�_܁�! ��%��dӾ�"[��yhYhB3���"��X«�<�e�W! �ߜ������Nߟ]�x�s���۟�~���۳_. ���͛����](��[8I��<5NC>��B����w�N~����ETgCtM <�Wf�tra�#*3f��� � ��'T��)@ � �_�'%E���U��:'�zh[F=�{�$bc��Z2 ��k�E�$'K�(m�d���a��K�+8��A, |0`�� �M�����! 'k! ���ͧ@�� �Ċl^�M��8Q�A�@@��^�? �3Ll:&�q��|@-�y6_B�ei��Ǵ�3A"'q�, y�c^�e��6�餳��~��_��L��>����>OՅ�buKc*�Ɩ��g���1��j�g�o&썭h�T�H���]H]�����k�ݺ+�UM� �O7��i����A]�`��hu]׫ۅ��>t����c��Cؼ����S(�`R/Zv��s%��q� �W�wg9�')ڽi�3�^&�f�Sy��"���%�C����j���^�;ٵz��6���;����m�%? ���G����, U��G�T��Z�;���C. |�pP3��WWH���x�}�����d�"��r����qU�� �%ːR_�x�rL:e����@� _�)�t&8�2�gټ2> ���}��j��, @�G�w�s�y��%L��2��Ԓ��>>�g� �لt��B���4Si% 72�g|���`��nl�ҩ:+� �_O������s�Z��. ��+iݞPڔ�[�)1Y �Y��[���ˋt�:Z#λ8Ȇn�0^%�ƀ10��R������T������C'_O�U�0o�2�c 1��m2�LS� ��͆9��BZy�� gT�Ea��1J28��d�BN ��a���-�����ɕO^9���� V��e�����B�, ��W�� ��K;�������E������*<��Sl���� �>O�Q�O��כV��nm���@�3�He�j��n:�Ec T�P*�9�A�=U_�m+�! �'j�0ǿ���! ��tt �Gk_�ў�=��p{��1�8]���&��}�����H����z�׭O�)�TwxP���Y��#h7��V����v�F"h�:W�L��&�G����=�A��c5a}�k����0 y����˯1���U{�Y��%YY�����w���+�0! ms��^�hh��r��;����H$h�ц��(R�R� ���> �[h�? �e{��� �P]11aɦrk�}�X�m�܌7b&�, @ q6Dk[��g��°������u��I�T��E�v4����d�h��. �k ��+VM�6�)&cӹ4zU����9�r��݋������4���2�� ���r���r}5��y�Y��! �8�B�cf�N��T6�/m�����_��I�x�w�U)(Lpf$�W�����BX�8�V W̛�gB�! ��5�� �^�C��Si0�I�k����b���y�=�:�sG�*�@�Y���w ֶ�1�~���a: ����? r9~�-�! J�i�. �lu�҂�AR���=���#nl����߼}����k��ϯ_����E��*0���p���5�X�sP��4ў`&�Dt�6s*ux6N��bnµn�K�o�O�9� n���C�`M. h�U��%Y<3�c�R"`T&��Pm�d��GӉ���|��~>�u�ԭ�u�����R�{gv'���uI"�0^V`i�p˜�{���B�7�N�EZ䅻�9iKɀ�1]SP���l�W�|��? eFK*b�yK��>�=VS$�����3�9=6_��M�KyI5�5#���"[N�̠���#i�QU>hTU���:D̘S�? ���-�K$�, �tR��0�o���. �j�i:%�^�, po-N-�bZ���=i ~ۓ8q/à<���35=/KC��4 �TAmU�%�HC �鱥D}�gn�w/�F���ǽn���Ye3|���s�^[_ec�|�=K��n���_ 4��d~�s�1�ئ�{=/ҕc �s�U�]. � �&��$G��k�oy&��ѕ����K�C0t�(��m? t2���! �[e��]2������n1���i7���^ �gRK��F��? �x�+��t���R�ˊj:�p� F���*C�J���czT�yF^�9��Z�Y�7}4�SZ��#h�R]}ׇ �L=THCL��fg���x�5;���Ÿэf0���m��xN�V�j�( �1! �JJ, [/`�����n�! xI6�W�T�M��p�! ������ly��k5�H~`"JT+� I*�������y2ǒ�4�I�t�������ɋ? ��=J�5U@;i�K'%�(�V�S���QSsK, ���@�O��$2C�����M���c�. �p�=�x�[Q��[ Ǽ{�2O� �ė�@��bJUU��^DT%csAO���R�e�S59�%5U���k9We�;1KR5͛����/����]P�;�q�21��WVn�J�? �Ai. �o���O. ����l�ж��+K��Fŧ��ъ�+�}��u�>��1�=7h�f�|��Tэn�U6F��~�ȴ�$���}�c�i���B�Қ����iHoS����S���U�B�FA�ƈ�bԽ��h ��:Yfx8�:ځ �=Yp{`=�������j�:j��o��ՃPV�R��ƐK�Co)� Us�� J6S�ryVE}x@W�, o���^�ū��=�<�ΓY*��t G88F�����B�=J$���bq3M/y��dr9�>��b-�:�{�2�7a�*�P�$:8I�4Iw�$3�T`�. �Q�����h�^ 6�X�ߩu�+KI�g�M#�(�#�F�̄�-���;$ú'4�G/n�%F����Oc�`Q! k ���&��U� ��@yx���=���5��>���@�Zm߭*�-�$dQU��'~1)W�k������#���j���e{CK���q��y�;>�S����4��]@) �b�pW�e�t��ߣ�^�+�m�]�ߒ����8SI�R��u/�P������M�vضx��+�7��y=�'6�(�����3h�Ps�S�9���x��$�Ti2����n~�G A=b�w�}�K�D�Y�8�����! ���$����ԉ ��6���۪6���L�6/:����� �Z�4)�%�M��ѷ��Y�5Wޔn�"�ɜg�>iT��#^��Ev�6JSZt��t�~*��NwϠ=J���xP�؛�Oo�E�"��]24;! 2��M�I6�7�ou4�Q�M� �$M^�;/kD>�����k�H��o+�������f��XT@�e�`��o��j�rm�0��]AHn6��'-a�&�KW��ȰH�a�s�! **M#g�iʃ�����ļ`�w. ��� ����8 � A��3�"&�K! Iemwn�? N>�������@����t��㇏�. W/���kԅ%�u��HƇ��K�C���t��eu ��d��M�U��1�a���w����N�m! ��vFA��TK�0Ʒ��W[��? ���biNC�=�=y�zt:G޷�7K���FUͿ���, g�o�p��i`Dߒ0�Ь�>��%Y�ٛ<��}q:�=EAڛ�R��5���, �4~�T2f? �7���~�Rb�bz{6��e�`�z�Y�r�p�{��$���(N�����]�cT��3=��+���$�-o9���l! ����:��uHB5����A�u-��X���. ����|�Ϋ�}2y��� �IJg�`(˂ ~���J)�<_��S4ǡ��X@(�+Ƥ�^����`�Q��⻴I�h��AU��6���8_[��QM���$��f��r(TH��������*&%����c5����䚉�~�, ��ț� ���+w�輮��@&��+��C[�P�6uV���k���X��4��C��+��N$��� D}R�LOF��'? Ac쎀~Laq&ZwR�����;ƺ�`֢��n�z8��V��:�+Pz�;�YUq��, �a̫7�! КgHOV^ �oR�i$�#���6Ӂ�uun^�0Փ���&�, �����A�)�� ܚ��a��� Hɝ#�5�����f�G�l���W�٩ ~3�8� >�/V���A�P ��"��[�mbR|��? �x�)+��L���5�. H���P�, 8�%�*�fO&���<4�������b��[�������� �9�G@���W%cE>��% �ʂ� e�`�>� V�Ls��O܆|��_�{�f����(#�6. �8��z���/��UY��O���=tm �z�f��j��b�O�N�'�lF|e����̿<־���wI>)�^�pP��Mc�&�$�q�͍(���-mn)! ����k��k���(�F��0v���rT-�� �k4|-. sY�2|! �qa2�~4�/G�L��yg�#�! �dD=sf��������i�"��@�:�X��T���so�u��9Yc_$B�׼�Z�v��1-���(�H� ]��cG������Zil�F��eyz���K*? SQ�'J���8��uЕRxJUh{<����, �v#�;��]��T�LG��0�/&��x�g��]zx׋��g�g9*y���l���u������ۡk��4rIG ���n��C�r���;o�G�o�p��%�/��ɑ�r�K5سg�]�����[��p����U�S��SsUI bێ�5��jDv:Ng��=:]Ra�)�h��m�jl@��-MW�S FT�i�t0�>L�`�����M̯O����$U ��q6��ݨ�J�` <����d=���"$�bbbb! �����/�������Kf�0j����zZ��u2+9�10�EG�>%�AG=1���f4d��&�d�K*�E�CC6Im���iJ�ED#� K��DsPn���3M��4N'�+�V5{, �m���tw ��oLBٕ6� `��i^�hRN�W}���͸%�̖������1���3>�ǧo���+�2q�o��rq�5�� �E��4E����^2��ta���Oʤ�%����������. <�k2P�R��x�O�? �]�����_���uo�3 1�. ����_�W���lv�5�����. �7Ϥ�&�u _��2MV���O�w�N��r$����3�U� aM菠�oB�|Z�V>N]�<��G��W��:�*�HObL ��Cr����#�jBd'T��m��fS� ��f^��gXN߽f��$W? ��D��Tv^��і뭶��бtN~+V���w'��t����˟�~ywz���? |����&��9z�͒=#����qd�?. �²�Q0aY9za�. �՛�p;�d��hH��ݸ ������ �f��������g�3B��<@M��}! p%���X�BI���rjZ ��6���eF3В��A�ߦ�t�����7g���)��(h������V]�[u��IF���2_��If�Ve�JN7`��x9�;�MV�mV�8��|�O$G��"z�! Ղ�ƒ�SZ�Ez? t������V� lćD�����, �)A`۾��*����� �ԫ7Fw��whh�M�+�q�h�s�S�G7qH�M���k, E�Wo�؎:���>�6���^�5�Xp(��x�aV�l�x�L�z���Y��eW�I:MW�g�wE�W? ڮlY�|���n��. &�m�~ �C�5+�׾�Xe�w_�hJ��>��, $ 9Y�ۋ�b�. 1�k���َyTԒ��{F���Q� �V�����UE��A*]�a���-�ݭRBz9? ���9G8���M�7�ٮHL�! �:�)�� �I8L�>޳�*�>�D�_"�0_y����{�v�}�z��$��r���m{�� ���2[����A��I, &��[������h�_�L��R���#��Rؕo� Q, ��W��4� ��� m��-��M�D����G�z�jbEff�M� V��2VN2���W�ִ-]�a�ϓ)��;-U�hf;�8�U���U�����[�G��;ѕ� F��LS0(V���>�bhd�����4N6 |��;J۾��{_��2b��I�-� [z����R�%�$'? dz�XHQ�R�t��/Je��x;"�[�[��F�x��Rq! ²lC��'� 5�n�_�q��F�������-���6<�$_, q)�a��o� �N�+��{WP���`LҸ�v��i���g! ���"^���C�D�֝�e�o�BЗ_DF��q����ı���(���ux�c�%�z���7)Y��g, ]��i��@kA�u{�;v��/�y�)�a���[O���:՝�hCקM�_�d5UjT'�P�X�ne%��~�X�^xY�M���&uM�XJ��/{��! )u*<��, ]�]Ӣ̷�ޢ�'�����-��PIw'�]xn0ࢋ�@7�6�*��9���d���kOT��q�J��A��A���ҁ���R��K7��JQ5e���:YOW�3' @��t_Z��F��Y�HnQ�r8~�z��o�� A�h��mL! b�F�C���8��U����P! ��3$? ��G��$e��c��]+Lk;���'�=�F�orsS��������������$�б@b�Hϲ��C���g�� 5! �� �H9�I6�ʉU0�P���řE�wX���#���t[-�U���xx��. "� �7�uO�=EW�Ty�٬#� �? ɱ��'�p�H�l(owDm��"�, �T��N-��� tӬ�+1_����nH4du���iw��+���#��sN�������)P{�1K9M��vֳ��a��u鱝����I>��D2�x��-D�v)��! y�o��8�xg�Fr�5��n! ��9��q�L�Q�뱸~yϭ:���x�/a׽B #���и�S��VP)���_xpJy��9�(�PM�_-���; �͹����>-�`��Q6^66��F�? �VV*�? ���<���(�#�1ӳ? �����kzp$� 5�9�z-a���HL���R��²�͹? $3 -�%���0���(�2�:�Fu� �cF��� O�P'٧�QOX�4�;��j��q��+�<�����&���ͩ�#�� |��U�&�U��e��/�Kl}�W�4��S�����d�/Ŭ�%J:�}�~��eX����#[�GelYq�D�_������6, ��p��jQW9����nմQc��yg�*�����{� ������#������g�|��t�������ŋI�b�'�vWѱ��[��F�)o3CB/֜��? b�, pE@��Ҿ ���ă��u�&KLX���|Q0�:�G��W���1��q� �U��×, ��|�E A08V�|c? �ncy^h�wr]����v�ߨC>�K="J. ����<4j��� �c�y�wo7���L�Wב�C����G�G�<�ύĖD��Y�R�Bh��>��g�. d" �����RjT��[�����ۡO0Y� ��1���|pͭ�"$`�G�����{�q�)t��F���["�5�f�6���HU(}[cM��������G��K�ȉW�Ԡy������q_�)C^d��HM�D���^O�Pw*f����f;, �gz�$��):)�R�א&w��Bk�U��:xQ�^���U�<:� ��i�f�c��d����Ө3V�~������3[�ɭ�)FS�׆ �6�:yt, 0u|Bp�? �W����qA, ���(B�M�%�4�dG����l�+3���>�W��P����i�d�[` ����*MU� 0�Qs�H2MS:�`��{DJ�K2�? 4^�0�, �m�̷͊�4��, �i|K11�b2�G%�o���I�s^Wγ�Ү7���"�m%�����mLL��^� Y� ���k(. ���F�S�U�����;D��GV�nY��~�. ϝ@��� 6h�E��dEg���w�l�c���uC����Zr�WWN��$���? J���p�I~g��p����� k���� ���b}�*8�ɞE��c���3� <���0��1�3�lylt�j�h� Tu`P�l�K�2���*#, c ytE� ������ �e����� D�d����k���F�5S�#g�������� Y�d�`�mx4� x~>�Q��S��z���c��3���R_�gp�|�3�=�Lה�vG����*� r�� �t@�Bq���a�˼, �����'uу�R�XG�W�֋L��{�sŸ ���a��R��&2��2�V! }�A#��3Zo���T���eW�n�e*vO8��_{۪��=qS! 󐽖ӟ�c[������^�� �HQW@����GjY=�u�������c��[���I1�`kg�goK�gW{O�vW������0h7�phk�. &J;�]�k� �6E�=S�S���E������_�6'��! [��`^�vC�:��b���! ����»�-o��f���F Mu���ˍa�adL�z�G9�[��Ż��)���9^b��>g���v����5^8�&��%=��r� �I�v ֕2��bKB��y�la_��=��0Kt��R� ȷ���{Q���i���Z}+{�˔a�D�$�|0���<_e��1���AhI�0�0䨚'&����%��)|A �%�q=�S�Lg��:�Q�q Wj�{����*�C���� Ɨy��֯�{2�%N]�߲H���q, �5 �W`�>�[�m��o%��;^:�}��O�U��Cg&���A�T&ュ-! ����h���! ��*(? a��+? 53ߜ�2�1q�e� C�� �[�' BŮZZl5�������&gH��}P����M ��R�}�4�H1peK0��+ �! WN���@��� 8�����k&�H|�)�R� U͵��5��U�e����yj^���鶸'�E���O? j�Եȳ]� Rm'5䈗r5��, ���KYW���$́UR��b������t��������|�^��N��2~b��4�l��X�5/�h%RR ��W��=�� ��{�o�l�x�S�����$ �y(��39C _2��x�D���C��:rF�. 3�}. ��������Ä�=�A�#%�#�����ge%�ow�I X���l1}���K��d�$i���b! �y��4C-8��qp��LR��AzFoqy���K�۝�� Z�Z�����c2$�Ds~���ܶ�շ��R���. �U[�R���(ݑ��d$�B���z(���W=E���)J1m�#K��- ��=���&F%��2��B�Z]�qTt3��l���u{Xͥ�����p�����Á��a�D�|4{☀, �f]���). ҩ��|��J�Ez>�Y}��*%�tU? �C�XT|���%~��=C�}*��zf/�HMr&�@$"O�v2�� �/9���i�8�x�|(�aH�/? Q3�#B�2T��ܤ�r��1O�M>1P`�&, �=���m�J@7�X�$�&H�h�H|$�_��K�e�)���i%�$���f�����0��vq�`�ݝ�@$�_�� [�. *弝q�=��f^�$���2)����Q)�v, Ҧ�6@��g���4�, D��r϶��f�q8+͍? ��� �����V�3�� o����1P�-���r �� �X2�� �-ʰȖ����=_, � "t g���0}/g�@2;�! �c+IF>$IN�299S�H�b�l���D9@Zn�6t�PV��k���, c����9䬌�~~�–� �N��T�5�p_Z��+V���*�a���͹��G5'�-�)���:S����2��Al3���M�Ie����2��oMA�y�H� SL��z�ج�pF. �� �m��, �L:aP{��ѫe�5� �BPƦ, 9H��Rl�l|�e�`���Y5 ��a���i��4V+��+%̋�| T�, g�e�V<����� D���$��NYw�W��C4n�NZ���u��_F�Iӕ�(Śs�^��J� F҇�z�l=���+$4ݑ#��æ, �P)�#^��� ��a�0��'�6�8�Y+M��4E�/��&��<��ׅ������= O�Jʁ7���T�v�����;j���9GL�k%�׉- U��l! K��D��m����G��X�$F�8�U��1��8�0��9�$��+Еo�N�[Hoqu+L���C��Zv���G�T�r�5�4�����헼l����O{�")�wO�������x���������_�x��? ���{>5~c��98���r;��'w;��-R�v�~y�~�V����u�2��Ad! �u�x|){��LZ@>P��|7� wX�t���}*�W�/��_�~�����J���A}�����)ſ{]�r��[�ݿ����>���? ���Om, VvB�-����D�l�~t�e�}~ki��_H( [��[ J)υD:k�/��. L�[��/�Im'��c���n. �y���e-*h�گ�9�7=�:hK)'*َGt��M<�����+^F�'8+��9t��&7��z�+�x�́��mכ����*��SV:^��. �N�V%Ȝ^�R�LOr��&���. j��@�0گ���69��9*�. �0S GD�K��AS|ΦO���F^���@�S��m�=s|��8q�`)W�3=IU[�d �����R��A�R�^ݺPѠ9S���K^�t���;��Î, ���w�����U9����2��, �<j%<�T vG*����7�1�90�;CW�8g�|�o�h�O��siu����֖�-�IMѼZF��EI�A�T���Kl툚�=�@��ͻ[? >. �>�Q��%, z8G��q%�p, '*:2�m)6Yeؗ��#Y�j�ٱ�KzLB� �H�`@�uaU^*�S��JH8��06���j'���L��j��Fơ. |�m���+k�=p�IU�R��? ��߀s������g��������7<>! A�:�������%���a���1[�$��_��o���4bj-���X�D74'm>cV�n09'_pp�m[/�k��o�J�^��޸�n_�|�d-�dT����U2�{��դ�n��R� ��3���k�7Ŋg�{&? S�krw�. ���'��bF�^�e#� $�|���p�! �cL��@�"(�/���=��u�[��f���? ehF�*A9h�&2P ��+h7ɯ� d�r�-���~˴�vp�n�0�G/g�y~'ʹ`��:�mK���Ȗ�ʹ�K�! o�. ֏�c@��"��sL��:_#b5SbnY(�z3�? @���v�� gx���P�~�] N��DUB ^e+Y�Q ^�f� ���te�;��p�B��U EȦհ�{��� ��9��m��}��aM�ku�K�>%'���X�pW��T�MD3��h����%=v#��Y9�D6� ay�LF�� ��$�蔿�t/��J�m���b8�i�k�Φ�9 �y��s:��yA-���� `�U�����Ѥ� h���Z���Mfpyy��Q3���k����ޞ�ys��JxBv�AQ豮"��, �QmS���^|�qN����:��9���{<��$�5��'����d�xi��I�aӓ_�� ����M�&ةs��W'x�.. � wA�v��MM��I��C��`�H:5�&^]Լ{b��W�(��z�{�CE�05�OS��ȉ����Â�p^��8�ʱ�! ���I�h���%DЀ�� (�L�����! ��)z@e�b�[�b������/���;O~Z#<�ϓ�u�<)ѧi�o�C�x$���d���`c� 8����E;�@zG:�>�4>�]fL�`�i�[? Δ����+G��� ��Mɝ� �v��y��s�z�e�����/��c�Y��"o0j��h� W2*W�4����x? ��k��� k���ɯ��yj�g�L>;�o��V��P� �+�����m҂} ;��*j%hB� ϕa��]��=�BjU�o2�]�f%� �ˋ����C�RH[�(��j� 6�*�yrp���V�-�#�a ��(���I G�8�4WT ���V�<"5;��%ij�:J⢉4�, }��|�COG K�= ��ʉ]Ya�N�ey�q[���X� n$Bl��R�:��~��=�Xi-�H��vP�! �ݭ7�������r�/ �R�H�قLI���F14���j�I��c{��r�`&�x]� "�h�ͺ`� ���Q�>g�, ��JJ�K�Ӓ�F$[Zu�bE]�O�zY�7�[gz�"�:�N]z���� �HeEo�3��:�~����e��D'o��ek�p�M8������p�M8����+��p�M8���p���� �1R. 3rƉ6�$jF��gd��g�C�_�/��������IQ�vo}1 Q��ey! 0. �Y���5�R �_�g�K *�U���H�$D��<}���D�ak�����@z�IÛ��3���� B�uuRy��9oc�*e�m�s��58j, �� E�� ���UH_���4O�H-�Ɲ�GV��c�]9�Rj�ZAP{�PU���u�g���=N0}��(�䗚(��D��&��gô{���4������q_c��B/��p�x��Kƻ@/o��2��BS�R! @�oM�g�N����w���l�7�'��O�~�^h�~8�W�Ƕ�Ȥ���؜=]�ox�gr&��_K���>)"����: �����Zł���BǨ^��_ǵ�. �H5�_J`:L���T��)D^�pS��LJ�) jת�. ��_�"T�. �P�Kq*e3��}�f��? �`���. �_J #�����c �o^�Z���%�I���E�)�򃮖���-�� G9T��R|ƹ��B, �%� Q�, CIB��O��`K 5�P�jW�K�v�E2V�+�^�J+��N�i�, �@�q���X�h��Tq�αW ���g]��[u3s���z����X�_O���p�0�C�0�L�9���̬������]���a�bt}��4���}���'=��~��=����8)�|q��O; �t���� ����8��� ��f�-{����|C�����P�8d9�̈�N����lZv�D����M��6`ĬGa�m ����� _C�Sq��яh��=k! �c�$8K-<{j ��V�A�&�kV����집�G���W���"�(! ����}���~)��ϛf�? mہl��&݉������B�����? ���-�:��:�Kt]���S{�jW�ʭ�Lgk���"����EC4l�p���1/w�s�a����������Mq���Z�0M�g�E)��ii�R�� � �ɨ� '��������w��Ï? ��]p� �=Sꀛ�%�+��Y1�u�ebcһ=�W�V��򨆖�+� � ă$�"��J��zB? QE��V�����y 1�Q��^5����u����R~HRT�`�h�o�Pj����b�'r��q�2��v}F��rP��p"� �t�&��g��z9�т�A'�� �f���o��W���KW<�E{g&J? R�HJ7�~F$9b����E�(Q�_! �, � ^�s���8�E�� �I�=���K�� �7D���rl�, 0�hKjɒ��58�}V�Lz$�2%��ӣ�pԬ�o�AGQ�پo����AR)��`M�F�x��:�o���Y���b�a&3|����B�;`�x��]�CSn��G�uQ����3�� t0�"��Q�C�1n(_zkw��9E ��;���M�2M��6�T&P�LN�¶�4�1��$�"�*I�f��v��. �+�w �u�c��7�=۔N�=eo|�y��T'2� #�S���~� O9�ޞ� 6�O�W�cՊ���U���'��kqY��pȞm�-J�rƈϼ����Ρ$��� WA��^&F5%��]�����Hr'�R���������� Y*�sܒ T�pw�{�d>�SKI�? i��$�*V��_��, 'y�)�K�3����8���5Q��x�"�����կ�cR��. ���J�K��Z'�(|��%�NA�4�7C'�z�;�E;���I�;�. ���o����D�{����Z�I�x>*��_d������72ɔPɒ�E��� �8���! R2����JI/�ʞе��WU�f/$wrG�z���J�'�j��o0M�g@�)E! ��%ї����a�ZY���|6�cCn�k�;����� z��B�)�S��Q�+ ���E�uw� �7�9�r������ޙΌc����XB"�a�Zn���2P9ϰ�"d ����5��=*�# �mذ��-F�. ��9[��W�ֽ�y�q�����:�ڄ��Y� �+OEdy m�}IrZ? ���E�E6��6Du��b�U���"��%�/A#5$}P�;�}�X����az1 �X�c��l���r���_���a�o�ͽ����h۪� �����X��޸� �f*;{�F't� �e�67�k�=r�M�X�Z�O�����<�Q�T���� 5�, ���R��z�o��S�������. ��2Q����a� ���3���PN�j �}�c8����$��;O���:%�޲�}�KlG�i*���l���nx�Ţ��AT�Mv�>ʢ�R��Q%�e���W1KD ����@�n��f�K�E�$, ��Xu��{�� ��"�g:f��`W��9��*�z��]! �, �e��[�_�n��@�&9s�/�pX�i�%6$���? 3`�I4/���Y���ؤ��^�ރ��8�jQ`� �I�����KZQ8Im, g������ۆ>�}�����y�r? �b��8I�IP�_�؀�����/��3���ܫ��}Z5p+�Z�57&�����u��d�UR����է�G]�+�v? Hm�6K�Q%����_X�Ngō�-���_�#��, [&��m�����T �J�$}�H-��C�3�� gU�r�M?! D? bw���$�Y��X? �p*�U��r������! 7#=d�b�t����z�~w��ψ��'�u��RWܣ�>��ؚg�k�O*�2�Va=9�-l"*���F�1�J6��8�B��"U�)�1bp*Q�%���2��9b7�$� ����Lw Q��P�qa�9�-���ƒ+�&��q�f�ۊ��$�/f�? �i����oק�u*Ůi��ny�#R�#�_, ^'��j5�y�Dž��Z. H�cY/ �(��Ȃ_ox y�ݎT˦�����]��S����4+q��z�3ބ0�03��2o�+�3�� �ƒ�`������q#�F�`�TN��l��>ſ�h�A! %2հ�0�_�L��j�h�^�%�A �C�ظZ,, `�c�1�Av�ݗA0��7Ni)k␐mIݝ��;��< �v��3����Z� �. J{�����t��A�����v�f���Y���SbD�J�wH. /&�T�ї��h�E]h�W�9�2�=m���٬�x��ϕ ����m��W�����, �O���v8����I���;�w@�����g2�|D&-4��`�dЙ���ÃA=461�l��Mw&�w�l��։��u����O���)_���|5}J�+��-�o������f-*w{R��6��l;��+ܾ�/�Z2�I�����? g�m? -�}dr� �5I�U�t���/�m�v�@�|ʦ�|� Ba%v��)M�/��9���;s��x. �Z�����F��K���q��! �WM�q��� �w��I���>u��mzY���q�^� 3=D�-><|�8�RW]�&>F��c�C�n�<�AR��u��n@kR=. �U��5N���R����I�؝�K�{�S+r�n�������? K Jk����U� �����:+rS�;�Z�kr�ADR�[/5�+�f�iy��׫œ2�u��mK~�4������s8R��#��(����3ռ�u�:��@�tU�$�EJpQ�}�y4$V� �����07�rS�B����~�'�G�/���i���Ի��^w0��|�S�$ەlv�n�AX;�iL�-H��3� s_4��f��� {¨y��R�K*����������r��њN2/���y���y2v��^��2���6����F��/VŮ����B�ɛ���Ľ��lE�. ����ӓ��Ѧ�>K����� F3���๖ϟ��{_, �y�! ָ�#���H���. �{���y*��p2q؋%%��J���Ԇ��! Q��*[��AjH lx=u7lxu[> ���9 �g���yR���;r� ��l+}�['t�s�����Iw�i��B�S���e��J@Li���éd��+^f���$^������j��1����a���G�lX�u�|�Y�jUA�r�U�����y&�K��8��N���~(+���c�L���&�� ��pl�=R� q �+'e��ᡪ��! ��YCƱ #�VS��� Z+�)�ł᜗蟖g�jmZ��(N��:��� A7������D��IY%��8�>�'y��=+�~z���]Gtm`���l�"�%��J$' %�z�8D� �O��w�ć�l��r�l�s�C&թ��ˡ�Cm˯�x<�v�����u��)�^`��N`��DT��wsGE�8�Wq�vAx�~���+t���g�:ij�"�;Xd ٪�z�ޠr^lJ����f�ŔC���v��J��Z��E� T����m"g����e���k�Kۓ��:�i�B��$�N2�z�c�}h�"R��<�ĺ���M��Nȶ�ϼ�&�, �8�[��� Y�r��/ 'M�"�Nrz���Θd��*V�dK� �P�鈛�~����&���أ? ��-�7Ll��;�18�)�, O@���H�L�C�5w�0n�� �+�c��`����O�%R�� u���kNPeA����+iz�ϰ��������r� �yG�6f���A&��&+�/��b5]�g8�]��dy�ڽ"�l�� �]<, �+����[�`�s����� �w��„���h����ȬK�! �Yj����b��Ӷ�e����1 �! R��������! ��~i��/I�������aKoIC�6}Q, A��! �W���ڡ�M�֐�䍄����zB���3�g�#� �3T��h �X? e��b�g���]��N���e��UOa�zŁ�9�Jf��4�ʖ��? �e���4=�5(ե@���ݠE ��������#Q�C���kITD�O>�•2U~{ ���5�]���)�r��4� ��sbҬT-�I9�+y��! �� �3�J��3/���>�8Q? ��S���v? ���=�Y���0`E�Z��l$uG7�LIL�)�3���B�Vu�z6�FuP�d�ㅳ�@�&�_ �����K3��Á���? �s��o���ϳN5�Y�eGS)��&�{�~K5�:9�I��X⺓p�Qu&� 0#-y�U-�T��I�hpm����b���y���e[, �k��B����s�l��٨�, �Z���T�)����8�W3�Ɠ )����1�; Y��l����R�P`��AK��U? ��S����� �P]K�g��wEYv8 aO|�A�q��j�(:=M����]n7����U̔��(n��. �ֆR����s�J�ׯ��[��إ! �**ŌL! dg���Y{lݧ��~��j ��ی��o���҅Hy����AՂud. �`� �%D�iB�iA�J�s�8س�%%�m/@gNjZ�}�X(�σ��DX�ox �5�4�� @R�O�CT)�z�, �I>Z�Y�<�T�l�@"];c�-�߻�Y_|����e^YD"�! wZ���J�K�HV��^�? 8��V ������X�Z�Y�� `���df��S�! �R4�J�Fī)��T ��y�:�0I����p�R���Q�f�a�f T2f8 7�=z�Q�Y�sA'���-cB�x84r�DŽ���0]d�ҪD���l�P^����[a���wq�]G�~���(E`���N��elm��v:���Qԑ�w��t�Mtu��"1K)�x0�>�5�j}0����@, W�]�z��)|�pii�@��w��y�[�eVD �C�L�ɟ��b����QU�w�"G��`�C� �3���h�@������:�硔Τ�S�dV �éh �WQ���ƜB��X0N�|�-���+؉�o�E1:š��[t�R;LN9k�sj3�k��q���uJ���Uei�y �=;�Da�):�YY�b7'w=ɵ�QD}�/�? C]�>. z��G-^�`�����D�fMR�U, �Tx��0C `ہ�-״�s����������#? �g���>�S�XC:�;��N�:oD��>֖�}�kנ�و�޾����=����KphȳƒW*�}O��p�G�3�-�ك��! �g۽��/7�"� x����Q������2_��ɇ. �SJk�͔��)qAh%C��*�ݹ)+/�7'�"&�&ݗ�R�Zc��㞤~ĆsH'�-#�9���y �f���H�j�����Ffܭ�2�B����a�y�tl�%�T*���6j, �Ugy�! uAWj�� Þ����l:E��N�� ^X�)�8l���8��=�� P�/�nb��_J��i����, �V��{6 ��ጀ�? �:��j�@bP�� �PbX��h���Ĩ��I ��z@Pim(&��P. ���ʨ�)�*ч<�-�`Is�'ŢU` �4�w:v�/����� �����;2����3�*՜g"�a�M�<��"���'Ru)�J�Q�39ԩ�{*h�W�'��bxv����-~H���Rs�D�m��_���P�<_�KQ�k��ȽQ�F���A[w�J�9�/x 4dx9>ՠ)��8� � �2 �l��g� ��J��C41:��XVJ���'��? >��N��ӊN� B�o�7X��s��>�9���5�K��X�541���|���������ǻ���O��OxwJ/D�D�����g6efĎb��[��Sӏ�x�"��j�c. �^�iOU��|�@���NYR{%LQO���X���l���ȡ�"p�{&�3c����O? �IR�9�hS>8QrQ=��夔g�ѡKr;;���]Z��� �<�ڙ��}�V�! �%)���V�6Z� ���}���Gj�*��$1�. �r��N�� g�ّ��y�URwT�O[포�R��J ��`8��q�����A�Ph��Z��Ԟ}w�iP���po! Dr��2�q'@�����&ū��l1}����y�&�::[*:xE���&^b�[�to Rw�}g�h�|�^�� sl5�OG�٤�m���ё�p����Ÿ0�)2e�~Ɋ[ɦV'�����b��6]�ϸ��%�����"/n~y�αݶ�3�f��l � vj� Y5�}���wY���Q�B2��ӻIQwұ`ˑ�v� �����P��(�5�r�7�� S/��uZΗ��SGMp%e���<�k�N���n���}��#�8��X! ɰB��/H�, JwP@�R4���]m��r��}0��9b�������"ɮ�a�Tz�$��b��l�i�� �w��? ���o��d����üU�� ���2)�_ꖴVrD�2y�»[���}T$#�/��<(�^7�)�x�q5��x�b, �J� �u�ߙ�I��>U�G{ŮսHJ�]����j_���$��V�L+����܌�! zZ�� AJ���NjU5�Ϛӈ�P�R����������ɿ�����Bڇ� l˕T���l��~V��[D<0]�4"o�c��C��I/�٨DB��թ����{R1jYl7��v�� ��"��hT�N|� e�&_��a���H%�+�&g�o�h{e4�ST0�/�DŢl�5*��[*8��2�! Q�D�H�C, :qJ0�tsB�u���/O0��K�B&={~����a��fA�ven8�������)��]ϜU����z�����P��ޒ�b�_�+�;��ީ, �V�Y��__�9���<�kƬ��"��b�%�]ﲓ]�p���! b��}��, ���†�j���H��C�, O"_)f~�h�I�nb%�a*�DJ? Ÿ>���&� rtY [��b�o�l�. �I��ж)>��3�<��@(j����5�"CH�����! =JU, c���l[9mL��^%֩����RN�R�kS����3:�_ �pM}� �Xx%#x��ib���c-�R [I��=��6�J��:bj. �^0��宦+՟O�C���k()/B�H��f. a~��-zFNW! ��x�'BE#�| D� ���v�ǒ�(�7 0��<6zh�A�4б��! ���3����GN[$�=E �̢Ȱ�7�(8�rIld�f��l��HR���1�aЎ�. �������Ne��W���DW, �j��F��. �? 9���)� uTZ6�Ǫ�|{�=�ɝ0�. [�#ߋb*A�l�h%ܙlEG, �H, Luma�! 5`K�H�%�y��# 25x^�t����5��"҄8���#��U�"+RZ��o�x�K�W�����ǻ�}������������/? ��Ǐ4���? ����m���. @��&U�"3M��8߱=? Ą��q ��, ؑ��<�N Q��M8� ��z1 0߰:̲�Z0�F���GY;tZ��i�� 0��w'�æ}����7�9�e�&����l�ʐ��)��"�[l�+����5ʗ3�/! �X"瑐��yUr���������OՕ�uB������qE{*:���)@ lyS�*I+G�_�V��|�Y��#�. �Y�T7���=u�뀰x�'D%CO԰�pȁ¼<�Py�q���O�H����`�W. c�-����9Ϸ�d�������n�#�H�H? ���sn+Mo������X�n`DaƑ��]N���:О���)hT�Lct)�}�I���=���I��V��=b�ڼ߭:�y�}��eY��;�>��a�b�! I<:U�{B1I0^�{w=�T`�/K]J=-��f}�U���K��<�z @�:"�L���g�a�)I5<���}! ��hrKȨ% vPK�|8D����t�D���Y�8@�&��� 5��. �z��o�Z���&��gq�A{��, }, Q���R�u5��� ��o��r��r��)܌���C2r�*WB0� ��}��񫀙P̸�nJ���G(އ@. ��P, �#�kZ����=�؛J�F�m��� z����w�a��G��>��֪7 �^C! ڟ�����Ϗw�������Ma�Y��CAQb<�a�e t���_љ�;�H�z�wsH����IN�ݼ}�����f. O'�@�! ���bIV�0�_~��~�x�Ǐ? ��������/������V�r�49������������܉�rG��%�Ԏj�QS@���)�]��a��wsH? �5��y�ު�˦���#yY)�19Z�1*Է;�H��›�����[�����Zb� ۻp����g�t� r��6H�s��i9�f�<��q�t����e���O��n�y���j��mV �&���Ӭ����� dqs�i���r��-H�_Y�@�_u�S�0�P��>X�$�����`דQi������ #�hb��s*���Z�2_���I gP�)�y� E�Mz`^{��J���}��1�$��e� ɲ�1e�_>Ŷ���ܢ���[�㖇9�h݈Լ�ꃦ���G��Gշ�_Ҙ9��d���Ia��t`[~��I�W�4տ�_? k�? #�;_��� ���� x���{1���Y�ZOc ��(��=d���a�� �+����1�}�ȸb�-���:���U^��'[ڊ�Q�͈S ohHi�v�")a� =�9'<8U���T��sl��O�i ��&�p��� ��V �|�(���=]o�BO4�=�&��}�X ���s'oB�W�dS���2B�0����Z<��vE^3p�! m��kU�'�b���^���b��"@İ��"q�ق���*j��p1t�&u����� �m? U��3��)��Ѝd/�K�t������k��„"ϫ��v��E�@n��YpUgv�Qb����(�H�C ���j�fs��! ��g���ks����]��T���i��? �Z�E܅S&�o�8�x���]��4AzQ����=�X���U#���ۮ ��i��Ûr�pp�y���d�t69R��SP=��v�~]��c{�:�l�e�B�&��2`P�P����DDdw��zJ��%�-����**�: w��UXp��BQ��Y|ʖo�y����h�S���@�c�e���M_t�)kcD�1��Tz}. �e��? $�(�0�›�(�j��#��*�i��5[u��:%P�lԮ���� p�e&O�������4��LZ�����f��c%M���ȇ����JSk���d���v�ޞ�_�i�g�׋ ���t�����W�7�gAr��O��P7����K��u��Q'�� �EF7%�I��&%���v�����d�M��`�A���K��M��5�|G��f��b�rgE� �İL �HY4���̞��F��(ү��0$���0el�qa �ڣ�D��3[��/g$+��M�]�hё�G樚q-pFe���z�B�[�-���UDE4���Dqّ���, Nӧ��~������ �M���0f�vkw�(x����ӸIW�i�TD����ݜ��t��{��-��&���? �-�{ӫ�)���vE��|S��Y����W��D�g�z�J�^�t�tSL? M�+w�sĺ*&SYe�hi� �i%S� ���a�pgk&f��*�? ����k����^2�|�-���xa15�Vj���qZ�K~Įc� �+��4d"�b`%���������bU7�J@)<�5&��Ӟ�aJ+RZg_��{��6:�ļ���� �HzS�� ld�l �Yy���b�٫�~������32|K_��N�OfU���jщ�y��ǵ�(7�G*)�S���? �W�֐m��0@�ɫl� � SB�����I�R* &�7����X�:vݫZͥ���V}($��+�v�QH�p�l�-����V�q�ҏ��E�( D��K�1���`�K��@Jo�X�e. e�p)Oz�s��q%U�f���B�)�%c;���K�� R���Z3N��> �l�F���̳-�(‹�#�Z. v_�R���m^��R37KҮ"�rn2I%9�TB��� ��2�Y�R'�"-���MF��b�l2�<�>��x��ddD4�������3p9�ྒ�J�V��}~�ĮL���Ra矪��ly�@'R��I� Xy��ˍ�#&��q�jO�:�)<�$f^{��x���cN�i>GC �3�����"%��U_��-䈣�d���%;�6��W�! ��r��p] zp�v���������;��/����, �aHc�� �K�v����!, y���ѯ H�H�E�J��ѭ^? � �^���N�� �� �r�aw�3vt�=[-! ����=Kt+��gd&�T�}<��݉[޺��Q&��|A�u��b|Δ%���M@�IK���4��5��RF��"UR4r�8���-Y���-��"��, -V�? [̵��;���, �Kxo�c ��(s`��ੀ? d+DlH_�8���_�l�����%w��u'��y�9�? ��t������l;+�� ���h@���? =l��eR ����3���$�Ì6P�"� �������#Qg������n���kD���6|Ǝz�1Z�+�T�ѓ4������yV���&< -S�~/Hb0����b��|�A�Npo�W�#���q��j�3#Ms|ؒxN��$1���! J�$� � L�Y"�e��ԭhP�{ ʟ�q ���nN �����^q��tD�|z�93�Bz���̯4�N|! L�E>�X���*�N�Y_i�t���ե>�+�{���J�ߣ��^������t��}�p��}��q�/�t��N�l�����e�Bm�b#���eGˋ@/���K��AB�M6��S Ӫ~~��8 ��­�f�[�u�4޸Jg�$�z��tq����? 0���a�F���vk&��̹�JF+��"��ϓ~�C�c쾆5����/���mD��L;ʨ��Z�A�;�������F+e�ox�s^-�1�����fČ����}�j�4�}�Uh�n�j'(|�, �gJ :�46ս�Ջ��'- ķ]>^. ���5��<�젺�"'�9, "�;gl���幵�5�^���&}��W�2����� �6��Ǹ���'پ�ufm�_��Fϳ��_i R��T{�C=�ڤM�m�h��2���'�46u9�sD�G�2�! �%����^�+��Jr~�Є��m֢ (�Z�wQ vw>�3�����"$ˋ�$[�(~�����T��>z�z�&BǏ��⑫�"ZK Fa������$g��� �M��&#�qТv�b��ܹ��q�A�|Y�$���9���s�2��;b�|<�, h �Qc�����<@*�E��w ��� �D���z��JNf! ��a7PvxVܛ4Ҳ�2������Ub����r��I���߳�9Z, �րs��cEj�J]���N���B͜G�䟒_���(HF̭���&�hzvb^�����qE3����w��3�{5�UH7��]��n $'+�9��� ��5� joH��]�j�ѹ&��f��Z:�5��B쪢�ys�V���5��i��v�Y�����J0�����r�S��꬟޽�C�:9�%���x�2�N ��;w� 4��UOl�jH�ക����)�n�j+�����~��, 9ZB���X! ����|/o�u�Є�A��8QՕ�����v>e�[���oZe����(�L���^�T �t� '(�G���_��o2W4Guy? nEA�? @YN�1v�5ٷZ�D� 0�G��Ė�J�Т�D[��i��x�, ���A�`�mH�C�#ګ:�3 �7WPʗ��x�#TZ�'�! ��9%(��<�~hΣZ'���D7p��]� X��"� �R�A'5�}�|����|���DR���s�� �)Yѐ�5�R�XS �/2� �� �C�u��E�nw��P/����R��~={�t�*%���P'N����:�r�mw��! �k�Dz�X���M�ҿ�5�ϰ�z�:�jм�g�;�-(���XKX�/J�֕��Ylt�%�dE��d3��J�O����n�-��4Z:�7�t�pˣUA�„A�Gi$jB� I��bG�%���". 6�y zA��BêH��hS*>]� ���P�C�|�K�݇ [%k�WбF�v���>���*;�޲��WY�4�������! ��:� ����������m�[Њ��w�'lh��](��5�po���M:��i�~5������Җ�][XEJ�O�RyFa2m؎��M+��w�zY �7�ͪ�-�E�X����L! T��L��C��6� o�C�my �� ~�_�V��0�i+1|�/�ϝ6�� 8����y���B�@���j, ��Y���]�c���X, g�C������/f� ����`�O���Η~z�aɖN�Us��A��o�A���Ƣ���21ТoE�0���A�n��L���)���Z? < �h����lc���n<�� ���m|����y��ػ��ôP! �<�t0)�Q�_����o"�z�%-�ۗ#�����9� fQ*�E�׋������ʏ~�����f��γR2W�PmQ�yna�p-a��. b7]�Oā)��Yp9���3�[op�w��u���Zyk��M�bfn����~��7��b����l�����VJ���;$? l�Q���0����}��X���~�Ꝕ�˭wX��ú>�W�yy0o�"���/h�&� pm� �`�R���v��ۢS�s���M8���Z)�? �t�m�F��*OA�lt1"�Z��k��h4����x0l�Z=R�d`u7X��ѱW���W�%2, ia�]��h%����WBEHE띠�, ��S��4z��Y��gKѬNҋ���]~Lu�9�C�@܁��Ap�T�OSxe�/7���γ;%u�`�5Y<��X< m h�m��l�Yq��ݳav�W�8�u�$����R��*H�B-ػ��#z�, j%��c����P�F�{:u���F|������Bc�Eʝ�0�P�yik(c�b�ɿn�B��;)�=`���O3<|��B[��e�w��bWl]kIu��[W���s9T�]�����04� R��H�wP! ϖ��C�y15�4[L�co�$Mpm1���V���jQ, ̯Xphd��Ժ! �e�C��s9��T�2���)h��^h�C`D�, {�yHMl�k�����i�R��a�`�����)Ց'�M�? O�z�}M��r�O? ��;����m�I! �'� b4'�u��S���~pG~)�kb`E�Zc�k�*vI���D�T���� �Qz���1܌�"y$E<��Y��0��&������Ů<��/���—#��A���F� ��%��Q�*�YO �tè. P��@Bx�N�U�Zn� '���f|'������������RS;�Usޤ}�3�{��FD&���aŪ�:<�mD]c�� U��X�� ��v�_�*Qk�v1���ȏ��/��V�:ŀC�Ct�V�ٖ�:����2�Y�"�W�<��x�P^e�qH v`�qU�]A=��n}pL]�vs�M�~Б��}�! �r���C�ІB�YZ��Ń��Z���Jd�2[k�'B�e3ȱ̕�g��:Ծ���+W([|�Zl-���旿��=�&�NUqz(����R���E��w��~u����! ��׽l��"�g-��ĒV��� ꎨ�~��Su, >�*7���*W� ���n����eH�Ÿ����gw9$/5�+ ��. ��K���J�[9�������Hv>h���X�'9�2t��r�H�MF�1�����Bh�y"�f[��3�X_��a����o��-RSi�if�ʶ�b�/�xF�GyQ|��Ý���͖y|0ىz��'��N �I׆������i(+$d�+�h� 7'K ���i�Z����qUK{tf x�~K(X���v��T�����T��:Q�7Y! ��<��ɇ�F�xf�r�, I�h��� �+ ��]>Z��'�nS� Ƙ�����D�� f��WxH�^����h��y� � ��:���6'oT:��%���OA|m� �K^]��pp, �4�O��H�{ b�@, _�H�h$��`@� �4Ev� ��jHPhZ��bM�gd8RR8Xkw���� ބFxH��/j鬘�b@��Tk'4�Lw+�;-��}:���C2�����kb�>F, {�����MF�����CY@��Ix�����. ����@u�<�! ��� �'���} �'�$Xj-��_��nQ�D�ɇ�W+1rl��ڼ� fg>j2��f�ã�oSO��i��D츥R�y'Z�d��W��6�ow������d�"��S m��w:���Du���� T����q��sH��M����8^�D, �ܣ�D������o)�g��������~���. ��H�F�#Z/1Wǧŋ��J;�(8d�����H�i�~5���׷��^j���X��. �'���ݞP%WW|Q9q:� ��Xm. ��(����a��> l6V���[sH�P(R%�R�5ۿ��M;W��4G����R�>�v��a��ɶ����:�1�N[�و'�wL, ��}q��zl3d]�u�Ea4���$p�/]�MsT�>���cG�|0�+� l�c��˙hK#��0�m����9[S������zܒ�UI��mU7�ۈgmJ�e�(���~��d[؄���`�����j�8̩����|5������<+��^ib/u�h��O4��t��t�8&��! ��&���2��=q2��7�i�z�p+<���a��- �f�� �x���W��:���϶w�3���D=~�D����~�6��w? �������@��>�&$�q8H, )D��^�哄�����, ��K��?! C`;$�� �gp/�vOa;���� �W��A/W�� z���Dog� + @5e>�dp:h܌�ih9Z����nY��dn�a��Zgy9��"ħz�vz�0ȡ�k��<��"QY�~J��ͥ �����1z�� �����:�t�މx�N�>F�P�≬���U����6��Te2� x��CĊ��aԉ�:��a� ��2�v�nc�%;�ͱZ�<�a��� t�p�8ض��E�[���gm��7;��n'�Z �=:�o�xt]��װ{�jb��$G�������wr�"�[45Ny��z�Uh�Q�! >�ϲh���sS�:-���-C� ��! 7[}�B)�Ve������gXiO3����ivϦ�uI;oo-�d�[bJ"P�:00[�, ɒ����g��8���ŏ��5/Α���F5, ׉�']�؊��YI��u! ����zkDgknFnwY����~�d�vs~q�;�jd�6�J���=a����AzV�T�CJ���=p���=la�l���0�&B�;lS$�H=m�@9�º��)<�Jp)$�:����"5)a� �U����2���/J�[�#��U�=+V��5`'|U�x���r� =��Y�=�kB;�. ���s-�]"j �$�)��"�'���"V0O��)���I�W�{y�i�"˓tX��F}�����Jm�V�ʋ �4S@)U�O�4LY��ΨW#>Uj��R#��u��N�^4rU/M-��f}�Þ�, )�J��F�:w�f��� �JB�W�O$ͶTn�|f���B����(�? Qs�^�Hm���cX�Oe���ٙ�O�k���T2��e���I~��m��+�TS^w��&�Ft֪ӱ�'�K��� �By�0NJy#k�Y�9;����J����т�K%�W��U�Z^��� ��E��" �C�, O����! �Γ2�qCPO�1��� qlE�����B�� ���D��ʗ��x�? �'=�w>�54�! ����9O�o�. ��n"�N՘"}��HDf���(mh`! >�9���*����#Y�� ����:�Zs��? ��|Ro�l�������*����� 2Ddx[z�. A���3�a �PeF����+��7�[$��͌���y�� ŐƠ��t6[��C��[�� �6�>��cI��ѵX� Ʈq����1{̉8�C��ޞD��&�J�]+n��[܂CL �)��� p�}���yY�#}�q. �[�&7��H�س��V�X9�:��|�Ad���. ��hV2pi�:�ׁG��ʦ��IF�#F��ay�"ۯ��[����s�� ^s��*�_�y�Z&��|j�8�Pm;2~����*T��Xhד�#B��ldc��N��? �����Ć. ���b�LGVr��_%�M����KG��+. y��v1��mF�=UCkE��H ��O�쵚��B�Iy^�X��/�! ��q@�JK� �5��N��: Aÿ�~�r vM���Ӻ���kg�:G= xp�@���6�Y�;WA�qDA�U�'[� ���B�RU�. {L�Y{����o]kp: "|�a���@�_2(����. (�G��W_���ްZ����U$�c��_@�������ɀ��� ��=�~0�p[�у� ^u�N�b]ft�O�u�%��W�=�}� �l�Y�'Z��1�سx�10-�ݠ�o��ST9 ��S����MWn]�ݭ����qgl��O� �"B@�_��N���ej��}���&W���^)��x�i bk�=Q��} �_�(�c���GZ���I�! �)�9]_L|tY�6��:e�T�6W��S qh�����hVm"�z�cTB��m�yy]YO�� g�L��L���j5I4@��4ҝ޹��r4Š�yXrr m����/�[��R���_Yh� ��s��_ ��� �q� �Þ9�0���5l�e*�V� ���u �C�^�Q��j8~�;�m��v�! �PK�Kpo� _�(��=��|����l! ���1�OK$r���ζ�A�_;w���M<_5:�a5�R��L�3��8t-��P^�c�U �r4:����o���! ��[���FL�>�C��IK+D���D��lcA� �. �6�m륛�/���>�l���-n�Դui���j'�u962i[�b��V�Գgx%��8��V ��+cx�, ����1�I��U���! n���1�;r�X>>`�U�����J���ݑZFۀ���*���:~�B6l�+O>yrV ^ ��O. ���#Z�B�j�|^|&��d3³�묒d׎�p�uG�`��ɞ�4ấ��^X�N��9���}�N���n�0)���S�J�`z��� �������C�[��}���y�75o���O�*[�׬xF�ߜ'd���os��lO V׸t��;*�os|�z䋾�ŮXb ��~�4B��A���ȷ�! �������Y�r��C�u��Ͷ���bM2�;�c�������������O����&�Ix~خ�ύ�ޭ�c��� 8�x��C�A�'�'�]$-�ռϔ� ��*+��AI#�m.. �Bڤ��b�$�����1����0d���ކƺ���"��;[�d*T��^�&d���2��*��D9 ��2N[Z3K�ܥ/��x0�}��}�٥��C6���'6�m9�}�du��. =��E� |j��3ִэs&��F�T�As�N[h�p����>=��J Krđ ��h��'�1��l������O���K��ˉ���`�n�N�;���w�y3�Ehb�:O�*���+9�L���M3��K���ϳ�cn�O���B�g�)������S��w��{�c����*MmX���i��jW�c�rkRW:x��uC�r�`�ط�2���^m��&�l�}�t�nS�d;��T4���)H, �Q^��p�wg:��;��ڡ�B�ѷ)��݇p�:80/����#�{v��-�P�"�2���yV��u�� ���#����4��1�. ��P����I��8#ėVKsb��"����%��}� �Μ� �5B`�), i��KpFW������C}V��~����ƞ�. 4����j �! �J ���T�Uqb= ꉴ���cv�Ya󰦵Oԭ�? ��1u, )#c���S�$���H nؼ ��#��lZ�<L�$X��X�>�� �X٥zL�Y�k����ΐ�N���b����k���;��y��G�F�����cSݝ��3׃C(|�#�<�R��`�DqU���>�����J/��>��r�Ŋ Q��"���r";U`�ȁ�kBΉ՘�-4��������{0M^Lq�$X��Q�KY�ӽp���iU�Q���/uȈ��X'��ʿ�SiSV��tW�l�rl+ҽRvZ��4���;! �O}�RJ���q ���sI`p��V&$yԩ�=+�Ǵ�v, ��L���y ʄ�鎪8�{�M�8��? ��|�^XӞ˖�˓bKk�`�6Y�}��>�TC|���yw�mp���l����B�dDOY5zZ}w����������U��^��=��K�f�j? I��z��c<��=a�� �܇����������C)��0��? ��� �m���^�f)��b�Yow� 2q�����݇|�L�|��/�s��a Γ{D�. &��hO�Ɲ�)�a�3a�@��U��n����X6o@Wʁ��F����a=ݗq0�>��N랴 2�c�`_���m^z�5:A�t���������S���? O�6��Xlߦ�+���� �R ��4��TA��*�WQ�/Y��E��}��㍿�Q��JO�&��&��&[�. 5. o`&�(5ofuí�)6�d;�w�ۢ��0�l��h�=�I���/���T �#g z��B4<}����&�f�����?, �~�IJ�Z6! � $�|�m��zK}үX�=�譼��vd�)}|�Ns�{�����qL�l��zXɷ��a���ۤ�E��Ud���D��P����=�k�_92ŁV�<�k2���K�״�Q���j"�I�����ω 1J�o? �BU����Ί7+��B��;���k���C�F+�8� M�! �b��njn����u�f�9~�6JTe�fϪ}L�M�;�G�i�E���F�)�� �fƿ�@8�i�! ^U;��'5���S(�A_R|A�^D" . [��ϛ�F�z��[���f�S���ߩ�x�! �U�|uz��l:'1ͦ�{��zi�H��&#R���� �d�rR �8�y�2E��~ϭ$Y���M? `x�q�dQ�✃�� 1h5=W}�������ws�D�. ��YwC%A�Mn�l;�+� :��b����bW`�bS��y��@����i�bB%��}��i��N�n�AQ�8c2:�G �|9�)1�gRFM�hvYp4! &�@���4�� C��֌�yU�dF��N�򟯓�, }`wWk�ɐH�Hp�att��Q��T�y��BQ#�{��'��IX~#6P�? �ei���1/w^[�Y��=�, +���p�p�� Ҕق. ��%Xt8coj�N$��zM�Q-r����l��8��? ı��1C���l��B��YGϰ�K$�Rc�U�ɣi! ���=�����>/�����'��J���m6+���Pz���-�����P�sU�>�n�3�O ��&�vG ����gw�]�ߣK���0T�N<���T|��f���p�_�^2��_4�����E����rFw��9�f�� ���R�����#f�JO0�cu�`���-, ���b�w/�O"ī�;L�v�#�`��D��}�$��(��EH�|��j���Dy���c��'�����N�L��>=:����%฽uJ�au¤��V���7L, A؆� F. �8+t�[����[�o�z���Q1��(���*�*���s��Ѳ�)#���lڀ��k#���<;@�] D��f���B���1����j��F28_��P��#�A�1Q. �anK����~�@=yN��B�>ʮg�U:�p�W�X��! =�^���k�������8�D~u��S��;FNc/�$*��@a��-cq`bq�! �ݸ�W�P�"ᣌ����X���6����n���ݚ��k �"�J��Y��C��Y<�Zw�/;�ӗ3D��sy�J�#�ڧ:m9� � ʰv�B�W��? o^�����ӏS���oY� a8�"���(�mL��P'�Ӷߍ���aJ? ga��3Z�5��ڴ��r_-, �}i�hN�1 M�����ݟ/ �׸�(_K�_�O��`�H�sDԼ���t���m�$`L�v��C�/p��lfx3f���Qqr��+7;�/�roa ��ш�į���QOe��#�*�_� �����JQP] ��>���4x�R%G� �� Ju�����Xe��Ӳ牾����^3�g�rT(�Tt��bk�x3 ɵgP˕8��V]&���ߧ;���Ϟ�n��)߀�, ��^]��}ܹړ_z�x�����*N��Ԅ���I��: B�2$�����rq�ՃvF�r�<��٬�! �Ce p���@�ܖ�P�;8�V {LE���J( ��� @#J�L��̀���T�yZ��Ai=]�QR�������ڸ��~U�hP��, �qs�XUP5T�'9 fj4+�x�W �Cwh�, ��<<�#B� t�e��Hh�C�ۨx�Vl��ގ��˖�'�0�<��T�{c���~�=�B������R�4Ko�F"? ���� �/R0�}͎x��Jc�nØ�]�I����n���p{%y8�9�ل۳#hhՍ��? �B�]#�$c�c��LJ��1��}��=�C, i���䉪��8X)�ɷ��Ƀ�I�;j. ��-���Pc�2����; m� ���x�v���:rC�X��v�5�QpE�T)��=��;���V���(���& �! oTC��<�~����l@� t�Y������6�0���+x<ߩ���E9��I���֝l����뚚�H����ZQg���~� � R�G�ڏ�ģ�h4�~, W�λ�L��nm7�n�n�*��FE(�w$���b���նն�a���6��kâ9���g�yN�3�3t#��)�`l8�j��� 8+�>7��R�����-ghR(� ��6Ū��(��S~. ـ� �$�Aiˈ�@[� �kl)�WY��ͮKs}l���|���*��ձ�hPx";Ag��? nsA�Z��x���Z�7mU�b;�2�kя��_�� ��Z�flآ�V���7��� �VVc٦��/�c�`e���nvoL/�HE�}��ٛJ�lSV�, DwnM6�����v���֋�E2ST�fB~1�d. �#g�[�V� -�0e�|��v�y�j�$�YXa�=d�8��O��&�N�������^�K��z���iS� ��E�����XcV��Yc�A;��y��, ��1Wvso�����;��zR�++��S V#��l��%}QtX�9F�q��g��e��lK�� �����h�n�E�5�&���L���F�-W�Q��K���KU���r1�wsY�+l=K֦�:�`�/�X�ۘZ�����-��l�5�RxÛ�1��3{QX�H�h���Å�jP�Ar&Fh�$|��^Vf9� ��^�*����of�%ȴ�9�"��K�v�#_g�Ms�e t�m! �Ɉ�����9����?, �Ǣ �h�h���^uE�人���9�o�? ��, s����D�>�+�^���! +���|֑m�����yRK}Ӂ��B��3�1�7n�j3~ԑNJ+m2[�fb��? yז&�2�N���eر�G��iܚ;]A�_V���uG�d}�� �"M��6af��EJ��K��v�v��R�x=�9��lI�Lo����(��8Z ^gẵ �QH�tFr�ȶS��0�žp� �N�@#�7�K���*;j��H��� 5 ����bZ���L򹸶j&IՖ:>��h^���] � 9}�t���Y���ojX4�6�L��1Q�8��O]UC�eC��o���S�6�p1y��'bj�Y�2��Ȏ��+�������QJ? b{�Q������h@F;�V��C�, ��D����3Mh� 9YSz�il��J� #�����j �/K@��iF[g��B~�sp�;���'�������o, s��������Z���h Q6�>��QР�b�K[? e@{X̒M �T�� Z�*�|�$3/���Nq�6��X��[8�|�p�Q�h&T�[�8ϠP��ˣG�וg ���&�GVn�PB�*�09vN�. ��, �VfH0���o�U�Z�g��#���. �;䱽��f�ϖ*��)�Ifd4U%�Z��B�u, �p����6n�Wv�O0��_`���, �2�� Q���z�� ���4i(2q•SV_�m6{q��k�D���[%��<����p���Y[=�� M��P��i3Uh}zJ04�RY�A��Df�jC�r[�ɒ���� =ӏ��l����ޣ3�L�k�3�F�c�� ��}X��`�:�{:��. ��P)Md����3����*���X�m�՞. ��, 4̯�>�5�F_�"R��DeH��"B�buxK��X�9R�U�, i��l���~���T�3��7��7e�'��G�0�0T&���)(��65s�Mo�=�>�p~v��ww�, ^���E��Z�[�X�����^�-V�vn���+�U�����K/1z6 , ���VA��q�� �ص ��`���Lz�x�9�@����U�uwΒ6T��8 s�Ub��־M�o8�׿�p��i*똍𯱿�. _��X g���b-���[��3�R�'F�t#�sЧ�Ȗ�. 1����� 4�sEM� ž����o��W0�/'�� �C��[�7�O����7�I(�v�}�2�pAm���k! ����{(�7��i�rs��, I��m��ʶ������+�fw�g�26�1 �)�Z����|��n�k�EF�G�7h�-C��H��N'ir�g��QJB�vܙ&�nb�S[�ڠ��& 8�*��T���9�u�����] ��$P���>_#��c� j4"7l, w��`��z[��i��k�Qgf�t]u6�O�^���?. ��K�O����k~t����Ȇ����v��q�t��^�i$aы�>A�? �u��ʱ���c�Ш��=�nB�A�z��ŔOB5��sA����0���sFQ_}�g�����#g�T|��B�x��Ş���Yi���2Û�&͍���^�B��氳g��Ć��. �$�#��}��-d3`z���x��l��K�̅3��0w�S����+ Jk[$#��H�Y���ݱ�0��#[գy"���h��QUvX������X�_3`j�7K�X���$ �l �ٽ���Y. ��A)�`td�R$��{sh�� ��>�Fs ��e�>m̕Frή(郸��)��� ����0��U5]�вs� v��0 ���'����v�Ԙ�g����, &�-{����t~}��y2HJs� �� ކb�]H��֪���? 9Ju+^�_v�#{Ur JF��%�N!. Z�]�^'�]rm�����DR�b��n��Z��C��uwM� ��4a���5i^�x�%D�����V��x�b��b�b�d��|2|L�J�-�6��r�ܟvjLj�+S�`ڏ�G�*VWt��, �Z�ն7��d� H��Pv��������, �����X�� �p�Hgv)y��H���k�Sz�R�0�"�1~. ø�f� ^���[�����η���&�if����W��'+�- 2��geJ5鐨�}�$3 ��#NS[2)WJ�؈���X��Ɯ���! ��u����)|����=j� ���Ixpi���2)w���9Lho�%� ��U�Ecyv�}��M08��Fd��7b�a�C��vLC��G�t�RX�������ޖ�! ���]�Ix��b�. f���'���/|��Nv+hj9ݬ��pYA�n�J`� 3�����b`�5#�����v�b�H���%*�lrNG-�90�z����akK���-ߘ|i���<��Ÿ��ݬb����2`Ib4v�k�8f�_, ��ab�p��y�0Cb�`ܢ�q�`W$-)�~��ΈQ��VEK�Ѱ�k�_������IZ�#��C+���Hަ3�Ų�����޹0bI�4����{�Y! ��U���Cp�����N��M��*͜n[2>��FM ұ10X�Fǀv;g~^�t�Q�����m���b�? �L)NՔ������H��}h��ِ����־��eYzY�2�zM� ��� 7�Re��Gx����#��q��!, ��r�X��f}�@�̟�(], w|��`��n�A�-��CZm�1�d GJ��^vD��g�*/�K��[W���H�$��9b2-�fR���E�4��#��-C�+���Pĵ[V�p��~({�~��;���� �V���T�'�&��^�v����������q�l�� "dIxٺ�;�㵩��F�(dB. ���=(nO��e����hj��(�:? ě�� p�$ ��slR#QgEj^}����X �1߲iȉg��8��uy��fN[���M�d r��*)>����<6��e�قu��j! ��Є��U쁫�y�춫����$�Ǣy�L�Y��aq�OA�3�u��ƚ-�Q�HJڹϡ��٠�� ���-�(����C��2b��=�s? m�����% �h�V�o�M�:�����I�̋�tZ����6^mp�S�9�J`c��V��-�9O����H�|�=$��Z�V�u�Νz02�P9e;��v��O*�h�FP�f��0��:���{����? �k��, ����R%3? ��(��J�X���4�%��jl���B�B� ���sF�O���Eߝ�d/�>h����'`>E%C&�@g��a��u�vN����@-���&Һ MZ��1ʼ�)�y��x�E$ �r��s�}���Zth����POJ���c��Fb+t��b9�M�C��� ���<=L�ZƲ�C���Μl ��'��h<��Z�l�qS�Iߖx�R �< UT�oq8(b����ZB�7ڊ ��Q�b_����*�R�r���Sp�Kl{X�jE~F)�geJ�, �jS��<�j���|��9� ��w&�@�ӆl��U�`��U�o��UT�`>�}s�ZQ�, ��(�6E��4��������}����>�E6G��緰! ����� ��]~Z��Q� ث��+/���{Ugi6k�_�$�_0�gӢh( ��0k"3ߨi������cZ� �*�r*� ��f|X[��8��>��p/b��I)]g�zY&�, 8"a�������dy}�^�}�}:u��g�"�:��w�] <�BW��&M��z �ű? hRp���I�e����F��Α狒��h|=h, �e(k& �*G ��r>�F�:���@�4��|����)��scJI��E���Xrt. O�нՕ•������l�0�ą�|(X�`��� ���+�������x� #c4^|:M, ���_ �Y6 �j}iy�k�$�IY9C�v��j�ry�^, ڵ�KZ#ܰp�O|irґfAʚ;P2! )R��z�� �� -Z��9t{��=D;��i�|�> ����^�3桍����9��cƧ|2 �bc��I%� �! ��UB�j��hOip�˄���}�l�_>��4��Ju����+{X�p&gܰ�� vԾ|_2>���v�<�[�Pv�/� y�j����zWz�-�D����d y@��Mf%��, ����Qpn��Ɨ2i���L�s5�,, �us��D�X�#ɼ팚�)%�W���n��m��S[MF�9]F�� �h;oev��A�{z���g#Z4#/H����҂c� �d^�N���a3����9뫋�ϐ�3�;�U�D! Z�]���7aSW:���%����ڰ�+���拜��bL�a���h�řmu�V�tLaV7R�EZ 4RZ �� �-�VoO����8�_�*=�V^��p7@u �Ax>A��� �s�l;�K�R�a�ɘ�b�aDnt�e=�%x�4�o�3���-�㶛��YQ:�/>}%��Y��do��T��- ��J, E]���ql��Kb�� ���*��g�����}�Ij! �'��Bm��k�Ư-̓��M����Z6�̋�mѾ�3U���. iz`)� �pp1��[, ��:��;, �yl�v�r���? �Q�? �CQi`��#%��������G��>�=[��� �. �k���63� �72 oT� ����c�3gA q��(��r#�@V���o<���� ��pY4�j�7C#�s �����N����AM��d�Ӂ�i��. �i�G�&%���'��J1$�x��j�)m., �@v��څ��5*���/���� ���R��y�J`�-�qF���U��������vz�"������8�8��$)�m� ����� #O��}�? „R��褞f�5��@����M��ֹ! ��N/v��&��#9��n�G����R���� ���H6l� ���2K`6��H���>�ș89��~~XݮA. �~/q;�Ǟڵ. V�E�Y�n�[ө���'�? ��atE�j�#7ٵ-��"G7��Jbf��;���EF9Ê���/)[ �P%G{�edN@R4M�-�4���҇��LU�� �t��̥������8Pguu��! #v�"�=�? � &Z�vp! ^t��W �a�� ؋�f#��:��;êAQ��ϊԼ��p���$������#ce���r�:�Tq��� �d�#��@yc1=. �������9��`�b<�}��bU ם�t�n�&�������IOh��7mT�5P���D��7��r����O, ������. �p�v�1L��T��i�-͝�n���x��OR9�. �Z���1W1�7����q(��ꐞ�p�"y��:�HV�4N�����yɳ:I��H��h��! �6�期�G��ɱ�:, ���2Q�kzR���h��z�QG�i���q�RU, �5l�n��UHV UGd6���j�L, �m-�]����)��W|��/ j�RK�O`#�, ���R��G�, �k'�"�&_�1 E1߯���/2g�:�d���9�%�N�Z, ��&eY��D�, �r. ���D�I�4R�k{� �ģ�+j�� ��n�����7V�;%%��'�|4:��R;? �F�����'��ii�g��������mѼR��C�J�ϯ�v��� �J��ȦX��aְ! �*��9��7��N��o���&H>$��|�y���! �>��'�my�̺�~��'��|X1�Z�:DŽ��? �Ʒ�i��:5eT����*��6�Q�� 45i%! WmKI(��O�+{���t]W��%�%��м�RϗSf�� �r�؂xщ|N%�Mx���PȗU Gr�d��pv��w+I�$��Gq v�O�T� ���vX�ݺ��Ǡ[]b���m��}����wɒ��SH5 �S�ȱw��c)�J9�W�)�j���X��>���|�}0��ר��A~^��f�gl�0H�P ��Z)�A�]D y�, W0u�D�$k<��޸_S�oM����kV�M�*7WV���h�+��{-ah(��y��QP��Q4�R��:y��ٞmj�Ε 9��k�昘��Ȫ�v���dm4��9��b�U��o�}�y����E'~���B z, ��U��v}:�V�R�C�бlѶ��Bűɫ�E��|�)� Þ�Ú�� v�y����v�YiҒ�QFB�Z��¤mS��n�. R"l%�R P, [ ����e�H�x��Z��i~�̃�H:, ��? W+��gl���j��uT"ׁy��L���t�D)j�1����-$��R���}-�ɠ��t�}$V]���f��O���UC={*Ȥ? ���-���c�Uk���>�q�ė���Y��1���A� �h�����4�<��ֲs��؈���He�̆F��m�̇^Z��pѐ-�&�fQ/i+{c[S^Z���8_�;��dOyff�H����n���Ȥ�v�F���@��)Iwۮ��ˊ��Sl���o��. ��j�B�[�D��Un=X9�J�xg�g��~�NA�, ��Av]O�-mC�� d�^[Mk� ��k�E��N�(�Hm*u��Ti�$�3su|9��Ǥ��{�M:��KkN7ז����q6�o�o���R���џr�ng�<���6�<�&����f�A���fL��O]_�1�=���`����z�l`����l�dE���$�, +�;U��'�=8nK����k�H4�� � �c�bS��� ���)�j/�=�V �h}� | ��0S��; S�ғm����K9wr�L����|9m��� �G"��s)cf|(�rз��DwW�T���L���L���<�{�=Y�V1. ��2�����t�P�Q��XJ���̻%/ۊ�O��b���]��OY��5�ɰ���#d��(Y}� ̳s��%Ƿi7I�b+"��{�$O�H���xݧ�Z�c�b=�dv5�Ս�QS#���* �I��2��GěǮ��^ �QȏN�^��jө�I�QI�~`!.. ۄ�0��C�t)K�ѽ&�ds��j���t~m쐚�u �ˮԎ�G��l7�z%������AapG��{�{��L�I��*� ��_l8=�? , �i�jm%ڵuJ�nb���Ԑ B��@Ӥ6. �E�9g�}irXO���эb:Y. �^�! �RU/ �x(JFUR��n1� �V�bO�&@��ٮsH)�9�wN���v�3��������aA�C}%����B�Ǽ��z�e%zfvs�^5� �%&����b:a4���NvEG�, Za����'��t���f�Po�vl��_P��T�n��R�o�sļ������'�j6ߡM�[�� ^S0���$I�, ���iCo4�TOk;oD'< �xuщ�Z���-�쌝�z����LU, ��Cl荓�ew�r����r�Z�ΔQ�b|���j��%`��? ^*ބv�ou�@:����#��>yv��V{�y8�]�)QBrл����KՃ�XR�0��zR/iz�4ǟ�f6JV�3! �����r�A�[�C �F, GVn�8%����g^��Q��*�Kb��c/�oY���B���$�ym IE�"��N�����$�, �K��i�%��! ���5Kގ�`� o+Fdqw��p�e�<��~}�QԊ�MTVͨ��! aY�vv�>�to�#�wv���ճǭN�WpS>R]�{6�~���]Y��2K��af%��wÆ3B��Nʭ�ނ��7)fPR��ٶ�, k��j���_y&-:�|W[4���=�����n�s*ܺ�, �a�Z���T6 ��l�{#E]��XN�uPt&�����Y� ��v�_��? 沏Q��X�g$^r2�Y��6��, I���7�� C��>��<�k^S�ˁ, �����d�/r�@)l36��� �z��_4<Cj%���a���e"#侮PЪ�=����. ���ͦ��Xk�V. �ӆ��yr�L��T�U��XƐ̋�Lr]�'�n�Ӟ:{�#y" 6��� ���nl�. �h��g�$ ђ�~`[�n��p�6E�1�5-�<qp3? u�dF���n�, g�F��j�e����"=�����R�7w�ż�k�5���a��J��`���"���, cgb�Â�X���s��8���7ha @�l5m]��L2��Z&�}u4�%s� @d�X��x�����þDz��pȾ����K� ��I4�2WbZ��Zͨ�ܵHۋ�mA91<���ˑ��03�6? d. �v6o��9���P��B���5�a�;<�<��a��<6s��f��y~�>�-_�V#X�m=��uHR|���4sR, ^ �j, wI�ݬS�����@�)����7�R�f���� Ҍ>����M��$��_%3�3 ��0�&˻��~�����W��=ntm@��̗��Es3�헖�<����n�]��(�(��r� �'�B���t�Eb�d��R����<�1dyc�8 ���S�ڊ�r�p��u�'��{��, e�m�9{. _)Qn��q�R`�csg%��3���p��v��_h������v�Q��A�%/Il�7PވI1�n�� �8~)��<_�>�zIh��XI7IF�#`�v�)�! 閾��#��U �N >�]���HD��ؼ�<��l�8��L�&�}�ʺ[�V�[�� ���`��s. ���"Me:7�9�zDZ��jU, 0/;���]�Ҳ�9l�o����&�4���p;�f� k�L�-�Yڝ��V�6��a+�Ȳ�ga�Wa�d^�J�np��]�/mҲQ|fɦ�"4�lZ��$��z2iT��;ب ��6@�ܲ XO���$|��"�u�� YGH��%�d����O_�eS}Bm �n�;��K{�yR��. Wj�ͩ O/��Tc-7��ȸ�_{�����E��xs�R�W��F� �3Y����S�ba�"��x�L�9_�߂-��ɦ=�0��G��ǷR`$f�B�+Ž�SG�v�ٍ�����, G4�>�a�J9aIܘ��""�i����n����cm婰��1E�R+b���J�ȸr�X&m�{. ��d�Fˡ���0%57��{��0qW��I�c�i%@��Y��Z�C}W#o���&g��=� yo����10���ǵ|�N}�t0v��jj�/;F���לj�|B�! 6@7D�@9�����n�)F�s{��_�Z��)�$��m�"X}���+Vd�k�@^ ��$� �4h�Yj�1��g��Ќ����P�T�j�EN���*�ϓ�t��$Ygf�, �e��7����90�3;�$Y�sjΌ���s? �. )Nx�k^��. ���[�&6�}{�l�p�V��P�kӌH��ʜ�f{��hV�k����Z�7��t�h���J���H6~, n�Ll�b��%q�' ��xҠȡH��! w��O���;D]��̦̑��5q! eo*�(z�PikZ. ����"Α �о����l�_��v ����vc%�J&Ü;VLfi�t��L��0lw��"��/�ؙ%��rl�KR���V�{� ���(j��j�ǹ��7$��d�N�v�>�. }|S�J&�H��TJë́��G�zTB`�������(ns�, VbT��V6`�te��o�W+��gL�%���Us1���P�c���n�Zwz� <���a��m5g<^��CRO�(�M��d�n���A��Ð�#��*v���nW��u�ߤMQ>TF��HP�+�|? r8R, '���{t-, o�$�n��]�� ���_LX8z�}o�'��5�>>�0p��v٘�N�����0Y�~�I)��;RQj�Ѻ��6¸R����Φ�U��ϻm��O���� _� X*5 ^[, ���f8MF; �:G��#��l0߈��j8? �;[V��Pe[��, ����u9w1�ӌ0v����~_�����/] �ow��V _0[���ZS���r�����z�2I��߲I��TyJh�47;ƿx;�v�愜��%S��>�+���J�^Nڡׇ�? �r}����&����? }8�-P���z�u|)��� �C��ǡ[W��L��b6i�e��a��'�哃Tk��^Xc�Dku1�Nσ8͞�]�֑]dh�ud�tϘt|�͜���l, �`jb�S���ߔ4��r[U��-���z��2�۩? �6���ŴQE]���c�d�Kn8t�(�3c�iwL�ʧ�)�Zj{o7�Ƕ�+�A��Б["�-{P�+�y W����w��qZ ��G"�N/y�%$_�HE�3��oM���p�o�[��駸��+�)�K�)�pUDrf��J/���V�_��������®)f��J�̾��� DgX�D��� �f�IKz4�YC��~��c. ��f}�&���Ñ#t��I� p�݆�w�*�I@U�U����ߣaWE�y�й[( v蠱L1�Վ����b����"��#�I�:T҇ȶH�E{��:���d����|��n*5R���GK��R���Ɍ���+HYIȅ�t���'�dK-��HJ7����w�d5M���"��9��������gEHb�難��I�, 5���b��7�$kj�A�d�Q�6�8�;Q͍F�i�� Ka�P�NF��F~ҭm�MmM��s�M�h��T., ��������%��HԦ���М���6����~�2�7L���7)��Dž�b$��e�Z��~�����z? l�$�D��u! �j��$뎽��g�Еٱ��VeFU� ����&�����5B�J������N��n���%�q ��D��j��b �b��-h�h`ղ�S� ����׀���T�=��zҝj��0̥ͻ�^(�b��p�nk��T��<�L�����<��>(Z�:<���a˴%��L�#G@|RC �tp;��3W�O ����]OK{�yX4�O�t�Ϣ-�, @N�T:߼��R<*4��d���� �򘆮Sݪ���%���ș_�<�q�EP�d����p~�1�Sc�S�B:�p�S�r����q�Xi�>�(��()=g�я�+[��C-��R���)8�H��~�Z���M0���|*h��_@R �O*����- 5*B���G%)��ɛӏ��h? �m� �r(� �u���}�d�<��9 z�ː�M����I�=O�[Y�Rלl��*��H�g��O�@z����` �O�U�]s�|��b�"��g�|�)���q���d�b�r�q�á�ɣy�? �q1ҏ��̤��[���-��R�B? �� bOƪI��mԡh! �;R��O�􇡂������f���#��'��t�n��*���~Q���z�. 7��������Α^�N�V���t_�z�� ��, �Ă��1[�cԬѐ�T. �*�7�"M^a��O��6׭s��p! J�D � -fj���_��d�v�h�)ʯ�U�V�J΃���cl���J��|�xYsmU�OِŝF��nr�j�˚����N�f+cd��&�؎'��03K1$`���qՊ�n�����'Wܳ���_%�, ���P��&���� � �ƅd/��� "r41�LFD��^ �6��ҤWղ��y��C�M���8 y<��x^+�M�Wk���15'�f��o�r��N��ev����, �A--jx�8�u�އt�9, g7���f5�O烡�*Ӆ�;��Y�C{�:����#JqW��5��[, �|��T�P��f�4 ��*��6o��Q��l�W��r)8��e�cQH&�BI ����, �/Tf�/U������R? �'TL�qV 43�(WWP�(�+ᄗ�tWG�C���z��)XaF��{�F�~yA�u� �z��m=�X�;BO�`++x5���8�'^C�_? ��Ϯ�J�Z �T]Sn������ъs�q L7���ɜ��x_��wƣbYBj�o��'�˚��:�0h ��ų�N����Aڥ�x��i@�:�v����=9xS���;ܧgIuK-�LNv�'�M�=�T��� ��:A�%[=��tl���� "����p�� l�^�]��Dɡ-�@n]�K���EY�t�<_�)Od�p��Yl���aq��@f �c��$P�64�9���ʎ�t+�X��/�蚓�d�����+]BR �d�G-�Iu���. "[t��P0�t? �sЃ `%*��|Y�u%1��56��-���]3��+��Ꜹ2U�f@ >���f�_l������[z_��Cy¥�d��? �;��^ĎIχN�e��G�hغRu:_, g���ֶ�|{�H�Esm�(*�ܧ, �%+�OY. �gh���׸�U g�:�v�v�@����*Y��y�p�4eN��, �L�]�a���2*@�N~hUclP]�4�5e+�� ��X����*��Q�z��er�޶tX��c���4b�n�P[�W��_�2�����N��Iʽ�Q��c�7�2:�T{gáz��s˦T͗J��(7? h��;��M�c���U��, |�Y���� )�*`g! ����Y��&چ�ꔇ �<5�ip or�y��+�*gcI�vj���" �V�q��$��KQ�b �����+��ח�H����Y��l�2+������X�}�|72j��l�~ ��F�Wq���C2LȻ[�R�2@ڭ�*��/�{���C�h����5<����A�liқ�uG<}�Ŏ�~��][�n馘SMT��CK'���8r�C�%�ԐZ�dR�^� ��:K���<�YL�U�t�����F:-1���j�0��h �צ��0���6T%��/I��:� ��N�H��*B��BVd����j3�, �"����;l��M��w��m�������/%���yx���P��y�H�7, �0�z�7�R���Ż��V��CM�J���v��ꥱÊ�Ķ`�s"��e��EʿQX����Tx&#jB�t�PN�� f��V~������XαR7�ʬ4��ޜ���s�a�4���@Gdeb[���7�>��x{�(:L��z��2���U�(�/g�ÎS�_���b}�捛����U�! ~��7L �<|� ʦYht���m, ��j�/��fИ%� �B}���j �ja2�Xؓ����Xv�e��ʉ�4j��Ɣ���#����{�|tp���lw�Qq-` �����nvI#�Yf, Q��Db%`����$@J�%0�́�i�>��b�=4�X*�q5����7ӧ�k��Oe�R������}��2G��F�j1�j#�ZCW(2�l R_��3ժ�#�a�Ǚ�. �{$�ߪ�M ����1���nk��>C���cP�ѸhJ�d7���q�1Y�����t#�8u�[f�. 'R���z��{5 j�^H��Z�e���׳b�#8�𐡗�d��������9��VkOj����! l���d=Sb���? � #��30-h-�v�U�n]Cc����d}�l��֔D����P��^��Uj�r���O���neyUH�v�>�"� _��:�Q�B+�쯢. p�I���F_�ܞ�+�n�m ON��zu�e^�. Ov�a:)�Ay�ك�/���[cJ�. c�&����wsg��I-�ň]��Y��rQi�(+M�i܋5��wR{�s1��][�i��! �V����2����j4���6��'{����8u���ׯ����*�yJ0�:�I��$�x��U����Ln <]? �6|�m8�m�N. ����쪣N�����};]�W��̐����wM��? ��'��l�D��p^�%z^�g7��G=B���p9�1���������GK��g�37��? ���.

Friends prague. Friends forever. Friends ella henderson. "Central Perk" redirects here. It is not to be confused with Central Park. Friends Genre Sitcom Created by David Crane Marta Kauffman Starring Jennifer Aniston Courteney Cox Lisa Kudrow Matt LeBlanc Matthew Perry David Schwimmer Theme music composer Michael Skloff Allee Willis Opening theme " I'll Be There for You " by The Rembrandts Country of origin United States Original language(s) English No. of seasons 10 No. of episodes 236 ( list of episodes) Production Executive producer(s) David Crane Marta Kauffman Kevin S. Bright Michael Borkow (season 4) Michael Curtis (season 5) Adam Chase (seasons 5–6) Greg Malins (seasons 5–7) Wil Calhoun (season 7) Scott Silveri (seasons 8–10) Shana Goldberg-Meehan (seasons 8–10) Andrew Reich (seasons 8–10) Ted Cohen (seasons 8–10) Production location(s) Warner Bros. Studios, Burbank, California Camera setup Multi-camera Running time 20–22 minutes (per episode) 22–65 minutes (extended international TV & DVD episodes) Production company(s) Bright/Kauffman/Crane Productions Warner Bros. Television Distributor Warner Bros. Television Distribution Release Original network NBC Picture format NTSC ( 480i) (original broadcast) HDTV 1080i (2012 remaster) Audio format Dolby Surround 2. 0 (original broadcast) Dolby Digital 5. 1 (2012 remaster) Original release September 22, 1994  – May 6, 2004 Chronology Followed by Joey (2004–2006) Friends is an American sitcom television series, created by David Crane and Marta Kauffman, which aired on NBC from September 22, 1994, to May 6, 2004, lasting ten seasons. [1] With an ensemble cast starring Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry and David Schwimmer, the show revolved around six friends in their 20s and 30s who lived in Manhattan, New York City. The series was produced by Bright/Kauffman/Crane Productions, in association with Warner Bros. Television. The original executive producers were Kevin S. Bright, Kauffman, and Crane. Kauffman and Crane began developing Friends under the title Insomnia Cafe between November and December 1993. They presented the idea to Bright, and together they pitched a seven-page treatment of the show to NBC. After several script rewrites and changes, including title changes to Six of One [2] and Friends Like Us, the series was finally named Friends. [3] Filming of the show took place at Warner Bros. Studios in Burbank, California. All ten seasons of Friends ranked within the top ten of the final television season ratings; it ultimately reached the number-one spot in its eighth season. The series finale aired on May 6, 2004, and was watched by around 52. 5 million American viewers, making it the fifth most-watched series finale in television history, [4] [5] [6] and the most-watched television episode of the 2000s decade. [7] [8] Friends received acclaim throughout its run, becoming one of the most popular television shows of all time. [9] The series was nominated for 62 Primetime Emmy Awards, winning the Outstanding Comedy Series award in 2002 [10] for its eighth season. The show ranked no. 21 on TV Guide ' s 50 Greatest TV Shows of All Time, [11] and no. 7 on Empire magazine's The 50 Greatest TV Shows of All Time. [12] [13] In 1997, the episode " The One with the Prom Video " was ranked no. 100 on TV Guide ' s 100 Greatest Episodes of All-Time. [14] In 2013, Friends ranked no. 24 on the Writers Guild of America 's 101 Best Written TV Series of All Time, [15] and no. 28 on TV Guide ' s 60 Best TV Series of All Time. [16] Premise In West Village, Rachel Green, a sheltered but friendly woman, flees her wedding day and her rich yet unfulfilling life, and finds childhood friend Monica Geller, a tightly-wound but caring chef. After Rachel becomes a waitress at coffee house Central Perk, she and Monica become roommates at Monica's apartment located directly above Central Perk, and Rachel joins Monica's group of single people in their mid-20s: her previous roommate Phoebe Buffay, an eccentric, innocent masseuse; her neighbor across the hall Joey Tribbiani, a dim-witted yet loyal struggling actor and womanizer; Joey's roommate Chandler Bing, a sarcastic, self-deprecating IT manager; and her older brother and Chandler's college roommate Ross Geller, a sweet-natured but insecure paleontologist. Episodes depict the friends' comedic and romantic adventures and career issues, such as Joey auditioning for roles or Rachel seeking jobs in the fashion industry. The six characters each have many dates and serious relationships, such as Monica with Richard Burke, and Ross with Emily Waltham. Ross and Rachel's intermittent relationship is the most often-recurring storyline; during the ten seasons of the show, they repeatedly date and break up. Ross briefly marries Emily. Ross and Rachel have a child together after a one-night stand, Chandler and Monica date and marry each other, and Phoebe marries Mike Hannigan. Other frequently recurring characters include Ross and Monica's parents Jack and Judy Geller from Long Island; Ross's ex-wife Carol Willick, their son Ben Geller as well as Carol's wife Susan Bunch; Central Perk barista Gunther; Chandler's ex-girlfriend Janice Goralnik; and Phoebe's twin sister Ursula. Cast and characters The main cast of Friends. From top to bottom: Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry, and Schwimmer. Jennifer Aniston as Rachel Green: A fashion enthusiast and Monica Geller's best friend from childhood. Rachel first moves in with Monica in season one after nearly marrying Barry Farber. Rachel and Ross Geller are later involved in an on-again, off-again relationship throughout the series. Rachel dates other men during the series, such as an Italian neighbour, Paolo, in season one; Joshua Bergin, a client from Bloomingdale's, in season four; Tag Jones, her assistant, in season seven; and Joey Tribbiani in season ten. Rachel's first job is as a waitress at the coffee house Central Perk, but she later becomes an assistant buyer at Bloomingdale's in season three, and a buyer at Ralph Lauren in season five. Rachel and Ross have a daughter named Emma in " The One Where Rachel Has a Baby, Part Two " at the end of season eight. In the final episode of the series, Ross and Rachel confess their love for each other, and Rachel gives up a job in Paris to be with him. Courteney Cox as Monica Geller: The mother hen of the group and a chef, [17] known for her perfectionist, bossy, competitive, and obsessive-compulsive nature. [18] [19] Monica was overweight as a child. She works as a chef in various restaurants throughout the show. Monica's first serious relationship is with a long-time family friend Richard Burke, who is twenty-one years her senior. The couple maintains a strong relationship for some time until Richard expresses that he does not want to have children. Monica and Chandler Bing later start a relationship after spending a night with each other in London in the season four finale, leading to their marriage in season seven and adoption of twins at the end of the series. Lisa Kudrow as Phoebe Buffay: A masseuse and self-taught musician. As a child, Phoebe lived in upstate New York with her mother, until she committed suicide and Phoebe took to the streets. She writes and sings her own strange songs, accompanying herself on the guitar. She has an identical twin named Ursula, who shares Phoebe's traits. Phoebe has three serious relationships over the show's run: David, a scientist, in season one, whom she breaks up with when he moves to Minsk on a research grant; Gary, a police officer whose badge she finds, in season five; and an on-and-off relationship with Mike Hannigan in seasons nine and ten. In season nine, Phoebe and Mike break up due to his desire not to marry. David returns from Minsk, leading to the two getting back together, but she eventually rejects him for Mike when both of them propose to her. Phoebe and Mike marry in season ten. [20] [21] Matt LeBlanc as Joey Tribbiani: A struggling actor and food lover who becomes famous for his role on soap opera Days of Our Lives as Dr. Drake Ramoray. Joey has many short-term girlfriends. Despite his womanizing, Joey is innocent, caring, and well-intentioned. [22] Joey often uses the catchphrase pick-up line "How you doin'? " in his attempts to win over most of the women he meets. Joey rooms with his best friend Chandler for years, and later with Rachel. He falls in love with Rachel in season eight, but Rachel politely tells Joey that she does not share his feelings. They eventually date briefly in season ten, but after realizing it will not work due to their friendship and Rachel's complicated relationship with Ross, they return to being friends. Matthew Perry as Chandler Bing: An executive in statistical analysis and data reconfiguration for a large, multinational corporation. Chandler hates this job, although it pays well. He attempts to quit during season one but is lured back with a new office and a pay raise. He eventually quits this job in season nine due to a transfer to Tulsa. He becomes a junior copywriter at an advertising agency later that season. Chandler has a peculiar family history being the son of an erotic novelist mother and a gay, cross-dressing Las Vegas star father. Chandler is known for his sarcastic sense of humor and bad luck in relationships. [23] Chandler marries Monica in season seven, and they adopt twins at the end of the series. Before his relationship with Monica, Chandler dated Janice Hosenstein in season one and subsequently broke up with her many times. David Schwimmer as Ross Geller: Monica Geller's older brother, a palaeontologist working at the Museum of Natural History, and later a tenured professor of palaeontology at the New York University. Ross is involved in an on-again, off-again relationship with Rachel throughout the series. He has three failed marriages during the series: Carol Willick, a lesbian who is also the mother of his son, Ben Geller; Emily Waltham, who divorces him after he accidentally says Rachel's name instead of hers during their wedding vows; and Rachel, as the two drunkenly marry in Las Vegas. His divorces become a running joke within the series. Following a one-night stand, he and Rachel have a daughter, Emma, by the end of season eight. They finally confess that they are still in love with each other in the series finale. James Michael Tyler appears as Gunther, a barista at Central Perk in every season of the show, but is only ever credited as a guest star. Gunther, at one point, becomes the manager of the coffee house. It is revealed that Gunther speaks Dutch in addition to English. In their original contracts for the first season, cast members were paid $22, 500 per episode. [24] The cast members received different salaries in the second season, beginning from the $20, 000 range to $40, 000 per episode. [24] [25] Before their salary negotiations for the third season, the cast decided to enter collective negotiations, despite Warner Bros. ' preference for individual deals. [26] The actors were given the salary of the least paid cast member. The stars were paid $75, 000 per episode in season three, $85, 000 in season four, $100, 000 in season five, $125, 000 in season six, $750, 000 in seasons seven and eight, and $1 million in seasons nine and ten, making Aniston, Cox, and Kudrow the highest-paid TV actresses of all time. [27] [28] [29] The cast also received syndication royalties beginning in 2000 after renegotiations. At the time, that financial benefit of a piece of the show's lucrative back-end profits had only been given out to stars who had ownership rights in a show, like Jerry Seinfeld and Bill Cosby. [30] Series creator David Crane wanted all six actors to be equally prominent, [31] and the series was lauded as being "the first true ' ensemble ' show. " [32] The cast members made efforts to keep the ensemble format and not allow one member to dominate; [32] they entered themselves in the same acting categories for awards, opted for collective salary negotiations, [32] and asked to appear together on magazine cover photos in the first season. [34] The cast members also became best friends off-screen, [35] so much so that recurring guest star Tom Selleck reported that he sometimes felt left out. [36] The cast remained good friends after the series run, most notably Cox and Aniston, with Aniston being godmother to Cox and David Arquette 's daughter, Coco. [37] In the official farewell commemorative book Friends 'Til the End, each separately acknowledged in interviews that the cast had become their family. [38] [39] Episodes Season 1 The first season introduces the six main characters: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. Rachel arrives at Central Perk after leaving her fiancé Barry at the altar. She moves into an apartment with her high school friend Monica and takes up a waitressing job at Central Perk. Ross, who has had a crush on Rachel since high school, constantly attempts to declare his feelings for her. However, many obstacles stand in his way, including Rachel dating an Italian neighbour named Paolo, and the fact that he is expecting a baby with his lesbian ex-wife, Carol. She gives birth later in the season and names the child Ben. Joey is a bachelor and struggling actor. Phoebe is working as a masseuse; she is slightly crazy because her mother committed suicide when she was a child. However, the rest of the group loves her regardless. Chandler breaks up with his girlfriend, Janice ( Maggie Wheeler), only to find himself reconnecting with her over the course of the series. Near the end of the season, Chandler accidentally reveals that Ross loves Rachel, who then realizes that she feels the same way. The season ends with Rachel waiting at the airport for Ross, who is returning from a trip. Season 2 Rachel greets Ross at the airport only to discover that he is dating Julie ( Lauren Tom), someone he knew from graduate school. Rachel's attempts to tell Ross that she loves him initially mirror his failed attempts in the first season, but later there is friction between them when Rachel discovers a list of cons of dating her made by Ross after he breaks up with Julie. They eventually begin a relationship after Rachel watches an old home video and realizes the effort Ross made to stand in for her prom date who nearly stood her up. Monica is fired from her job as chef in the Iridium restaurant for accepting gifts against the company policy and as a result, her savings deteriorate to the point of her having to take an embarrassing job as a waitress at a 50s-style diner. Joey gets cast in a fictional version of the soap opera, Days of Our Lives as neurosurgeon Dr. Drake Ramoray, and soon moves out of his and Chandler's apartment, forcing Chandler to get a new roommate, Eddie ( Adam Goldberg). However, Eddie turns out to be an annoying and mentally ill psychopath to Chandler, and Joey's character is killed off after he begins to claim that he writes many of his own lines, bringing him into conflict with the show's writers. With his new apartment being repossessed, Joey moves back in with Chandler, kicking Eddie out in the process. Chandler gets back together with Janice after they both unknowingly chat with each other online. Monica begins dating Richard ( Tom Selleck), a recently divorced family friend 21 years her senior, but eventually breaks up with him when she realizes that Richard does not want kids. Season 3 Season 3 takes on a significantly greater serialized format. Chandler and Janice date for several episodes until Joey catches Janice kissing her soon-to-be ex-husband. Not wanting to destroy her family, Chandler urges Janice to go back to her husband, and becomes depressed over the breakup for several episodes. Rachel quits her job at Central Perk and begins working at Bloomingdale's, an upscale department store chain, and Ross becomes jealous of her colleague, Mark. Rachel decides to take a break from their relationship. Ross, hurt and drunk, sleeps with Chloe, "the hot girl from the Xerox place, " causing Rachel to break up with him. Chandler has a hard time dealing with their breakup because it reminds him of his parents' divorce. Although Phoebe initially believes she has no family except her twin sister Ursula ( Lisa Kudrow), she becomes acquainted with her half-brother Frank Jr. ( Giovanni Ribisi) and birth mother Phoebe Abbott ( Teri Garr) over the course of the season. Joey begins a relationship with his acting partner Kate ( Dina Meyer), which ends when she receives acting opportunities in Los Angeles. Monica begins a relationship with millionaire Pete Becker ( Jon Favreau), despite not initially being attracted to him until they kiss. However, when Pete gets seriously hurt trying to become the Ultimate Fighting Champion, she breaks up with him. Phoebe sets Ross up on a date with her friend Bonnie ( Christine Taylor), causing Rachel to get jealous. She tries to sabotage the relationship by coercing Bonnie to shave her head bald, and eventually admits to Ross that she still has feelings for him. The season closes with Ross being forced to choose between Rachel and Bonnie. Season 4 In the season 4 premiere, after Ross breaks up with Bonnie, he and Rachel briefly reconcile after Ross pretends to read a long letter that Rachel wrote for him. However, Ross continues to insist that the two were on a break when he slept with Chloe, so they break up again. Joey dates Kathy ( Paget Brewster), a girl that Chandler has a crush on. Kathy and Chandler later kiss, which causes drama between Chandler and Joey. Joey only forgives Chandler and allows him to date Kathy after Chandler spends Thanksgiving in a box as punishment. Chandler's relationship with Kathy ends after discovering she cheated on him due to an argument. Phoebe loses her job as a masseuse after making out with one of her clients and she accompanies Monica who becomes a caterer for hire. They soon start a catering business together but Monica, after negatively reviewing a restaurant, Allesandro's, is offered the position of head chef. Despite initially being pressured by the wrath of her co-workers, Monica eventually asserts her dominance in the kitchen. Phoebe becomes a surrogate mother for her brother and his wife Alice ( Debra Jo Rupp). Monica and Rachel are forced to switch apartments with Joey and Chandler after losing a bet during a quiz game, but manage to switch back by bribing them with Knicks season tickets and a one-minute kiss (off-screen) between each other. After her boss dies, Rachel is demoted to personal shopping and meets and later dates a customer named Joshua ( Tate Donovan). Ross begins dating an English woman named Emily ( Helen Baxendale), and they quickly get engaged. Rachel struggles to cope and hastily suggests Joshua marry her, to which he rejects her. In the season finale, the group, apart from Phoebe and Rachel, travel to Ross and Emily's wedding in London. Chandler and Monica sleep together, and Rachel, realizing that she is still in love with Ross, rushes to London to stop Ross and Emily's wedding, but changes her mind when she sees them happy together. While saying his vows, Ross says Rachel's name at the altar, shocking his bride and the guests. Season 5 Ross and Emily marry, but an angry Emily flees the reception. Rachel soon admits her love for Ross, but realizing how ridiculous this is, advises him to work on his marriage to Emily. She develops a crush on her neighbour, Danny, and they date briefly until she realizes that he is too close with his sister. The season features Monica and Chandler trying to keep their new relationship a secret from their friends. Phoebe gives birth to triplets in the show's 100th episode. She gives birth to a boy, Frank Jr. Jr., and two girls, Leslie and Chandler. After weeks of trying to contact her, Emily agrees to reconcile with Ross and move to New York if he breaks off all communication with Rachel. Ross agrees, but later attends a dinner with all his friends, Rachel included. Emily phones Ross, discovers Rachel is there, and realizes she does not trust him, ending their marriage. Ross takes out his anger at work, resulting in him being indefinitely suspended from the museum, and he moves in with Chandler and Joey until eventually getting a new apartment across the street from them. Rachel acquires a new job at Ralph Lauren. Phoebe begins a relationship with a police officer, Gary ( Michael Rapaport), after finding his badge and using it as her own. Monica and Chandler go public with their relationship, to the surprise and delight of their friends. They decide to get married on a trip to Las Vegas, but change their plans after witnessing Ross and Rachel drunkenly stumbling out of the wedding chapel. Season 6 In the season 6 premiere, Ross and Rachel's marriage turns out to be a drunken mistake that neither of them remember until pointed out by their friends. Ross secretly tries to get an annulment because he does not want to have had three divorces. An annulment turns out to be impossible because of their history and they are forced to get divorced. After becoming annoyed by numerous signs that they should get married, Monica and Chandler decide to just move in together, causing Rachel to move in with Phoebe. Joey gets a new roommate, Janine ( Elle Macpherson), and they realize they have feelings for each other and date briefly until Janine criticises Monica and Chandler. After they break up and Janine moves out, Joey struggles with paying his bills and takes up a job as a waiter at Central Perk. He soon lands a role on a cable television series called Mac and C. H. E. S. E., where he stars alongside a robot. Ross gets a job lecturing at New York University and starts dating one of his students, Elizabeth ( Alexandra Holden), despite it being against university rules. He seeks the approval of her father Paul ( Bruce Willis), only for Rachel and Paul to start dating instead. Both relationships soon end, because Elizabeth is too immature for Ross and Paul is too emotional for Rachel. Phoebe and Rachel's apartment catches fire, and Rachel moves in with Joey, while Phoebe moves in with Chandler and Monica. During a visit to a museum which offers wedding services with a two-year waiting list, Monica is persuaded by Phoebe and Rachel to put her and Chandler's name on the sign-up sheet for fun. However, the museum leaves a message about an available booking while Chandler is home, causing Chandler to freak out; however, Monica does not know that Chandler is planning to ask Monica to marry him. During dinner, his planned proposal is halted when they encounter her ex-boyfriend Richard, who soon confesses his love for her and his desire to marry and have kids with her. She becomes upset about the situation, especially after Chandler claims he may never want to get married in order to hide his proposal plans, to the point where she visits Richard and complains to him. Chandler is led to believe that Monica has left him until he comes home to find their apartment decorated for her to propose to him. She is too emotional to finish, so Chandler proposes to her, which she accepts. Season 7 The seventh season mainly follows Monica and Chandler, who begin to plan their wedding and run into various problems. Joey's television series Mac and C. E is cancelled, but he is offered his job back on Days of Our Lives; the show is retconned with the revelation that Dr. Drake Ramoray's "death" merely landed him in a four-year-long coma; and the character is revived by getting another character's brain in a transplant. Phoebe's apartment is rebuilt, but it now has only one large bedroom instead of the original two, so Rachel decides to stay with Joey. Rachel receives a promotion at Ralph Lauren and impulsively hires an assistant, Tag Jones ( Eddie Cahill), based on his looks despite being under-qualified. Tag learns that she has feelings for him at Thanksgiving and they start a relationship, keeping it hidden from their co-workers. However, on her 30th birthday Rachel breaks up with him when she realizes that their six-year age difference makes him too young and immature for her to be dating if she intends to follow her marriage schedule. Just prior to Monica and Chandler's wedding, after Chandler goes into hiding, Phoebe and Rachel find a positive pregnancy test in the bathroom of Monica and Chandler's apartment, assuming that it is Monica's. Ross and Phoebe are able to convince Chandler to return for the ceremony, but he briefly bolts out after finding out about the pregnancy test, only to return later considering the idea of fatherhood. Chandler and Monica get married but when he asks her about the pregnancy test, she denies that it is hers; unbeknown to them it turns out that the positive pregnancy test found in their bathroom belongs to Rachel. Season 8 Season 8 begins at Monica and Chandler's wedding reception. When Phoebe and Monica find out that Rachel is the one who had the positive pregnancy test, Rachel takes another pregnancy test, which Phoebe initially pretends is negative, in order to find out how Rachel feels about being pregnant. Rachel becomes sad when she thinks she is not pregnant, so Phoebe tells her the truth. Rachel, Phoebe, and Monica then rejoice in the bathroom. The season revolves around Rachel's pregnancy, especially once Ross is revealed to be the father. Rachel and Ross decide to have the baby but do not resume their romantic relationship; Ross soon begins going out with Monica's co-worker, Mona ( Bonnie Somerville). Joey takes Rachel out on a date to comfort her due to her pregnancy but ends up developing romantic feelings for her. He struggles with his feelings and encourages Rachel to move in with Ross so he does not miss out on the pregnancy. This results in Mona breaking up with Ross when she finds out, and Joey tells Ross about his feelings for Rachel. Ross initially becomes angry but gives Joey his blessing. Joey tells Rachel that he loves her but she does not reciprocate his feelings; things between them become awkward for a while but they are able to remain friends. Rachel gives birth to baby Emma in the season finale. At the hospital, Ross's mother offers him an engagement ring because she wants him to marry Rachel. Ross does not intend to ask Rachel to marry him, but he takes the ring anyway and puts it in his jacket pocket. While waiting around in the hospital, Monica and Chandler decide to try for a baby. Meanwhile, in the post-delivery room, Joey picks up Ross's jacket while looking for some tissue. The ring falls to the floor. He kneels to pick it up and turns to Rachel, still on his knees and still holding the ring. Rachel accepts what she thinks is his proposal of marriage, while Ross is on his way to her room to ask her if she wants to resume their relationship. Season 9 Season nine begins with Ross and Rachel living together as roommates with their daughter Emma, after Joey and Rachel clear up the misunderstanding with the proposal. Monica and Chandler try to have a baby of their own but several obstacles occur: Chandler unknowingly agrees to travel to Tulsa for work; Monica originally intends to go with him but is offered a head chef job at a new restaurant, Javu, resulting in Chandler commuting back and forth between Tulsa and New York every week. After being apart from Monica during Christmas, Chandler soon quits his job and pursues a career in advertising. He starts at an unpaid internship at the agency, but is soon promoted to junior copywriter. Finally, Monica and Chandler find out that they are physically unable to conceive, and after considering surrogacy and sperm donation, decide to adopt instead. Phoebe begins dating Mike Hannigan ( Paul Rudd) for most of the season until Mike tells her that he never wants to marry again. Phoebe soon begins dating her ex-boyfriend from season 1, David ( Hank Azaria) and he plans on proposing to her, but when Mike proposes first, Phoebe rejects both proposals but gets back together with Mike, only needing the reassurance that they have a future together. Rachel, believing that her co-worker Gavin ( Dermot Mulroney) is trying to steal her job while she is on maternity leave, returns to Ralph Lauren early. She discovers at her birthday party that Gavin has feelings for her and they kiss. However, they decide not to do anything about it due to her history with Ross; but Ross, having seen the kiss, tries to get back at Rachel by dating other women. After realizing that her situation with Ross is too weird, Rachel and Emma move in with Joey, and Rachel develops a crush on him, only to be disheartened when he starts dating Charlie ( Aisha Tyler), a new paleontology professor at the university whom Ross has a crush on. The group travels to Barbados in the finale to hear Ross give a keynote speech at a paleontology conference. Joey and Charlie break up upon realizing they have nothing in common, and Joey realizes that Rachel has feelings for him, but says they cannot pursue this because of Ross. However, upon seeing Ross and Charlie kiss each other, he goes to Rachel's hotel room, and the finale ends with the two of them kissing. Season 10 The tenth season brings several long-running storylines to a close. Joey and Rachel try to contend with Ross's feelings about their relationship and decide it would be best to remain friends. Charlie breaks up with Ross to get back together with her ex-boyfriend. Phoebe and Mike get married mid-season outside the Central Perk coffee house. Monica and Chandler apply to adopt a child and are chosen by Erica ( Anna Faris). Following this, Monica and Chandler prepare to move to a house in the suburbs to raise their family, saddening everyone, including Joey who becomes upset with the changes in his life. In the series finale, Erica gives birth to fraternal twins, to Monica and Chandler's surprise. Rachel gets fired from her job at Ralph Lauren when her boss catches her secretly interviewing for a new job a Gucci. She encounters her former Bloomingdale co-worker Mark, who offers her a new job at Louis Vuitton in Paris. Ross tries to get Rachel her job back by secretly meeting with her boss but eventually gives up after realizing that the Paris job is her dream job. When Rachel says a tearful goodbye to everyone but Ross at her going away party, a hurt and angry Ross confronts Rachel, and they end up sleeping together. Rachel leaves, and Ross — who now realizes he is in love with her — chases her to the airport. When he reaches her, Rachel realizes she loves him too, and gets off the plane at the last minute to reunite with him. The series ends with all the friends, plus Monica and Chandler's new babies, leaving the apartment together for a final cup of coffee at Central Perk. The show ends first with a shot of the keys to Monica and Chandler's apartment, on the counter table, and then with a shot of the apartment's purple door. Production Conception It's about sex, love, relationships, careers, a time in your life when everything's possible. And it's about friendship because when you're single and in the city, your friends are your family. —  The original treatment used by Crane, Kauffman and Bright to pitch the series to NBC. [40] David Crane and Marta Kauffman began developing three new television pilots that would premiere in 1994 after their sitcom Family Album was cancelled by CBS in 1993. [41] Kauffman and Crane decided to pitch the series about "six people in their 20s making their way in Manhattan" to NBC since they thought it would fit best there. [42] Crane and Kauffman presented the idea to their production partner Kevin Bright, who had served as executive producer on their HBO series Dream On. [43] The idea for the series was conceived when Crane and Kauffman began thinking about the time when they had finished college and started living by themselves in New York; Kauffman believed they were looking at a time when the future was "more of a question mark. " [40] They found the concept to be interesting, as they believed "everybody knows that feeling", [40] and because it was also how they felt about their own lives at the time. [40] The team titled the series Insomnia Cafe and pitched the idea as a seven-page treatment to NBC in December 1993. [40] [42] At the same time, Warren Littlefield, the then-president of NBC Entertainment, was seeking a comedy involving young people living together and sharing expenses. Littlefield wanted the group to share memorable periods of their lives with friends, who had become "new, surrogate family members. " [20] However, Littlefield found difficulty in bringing the concept to life and found the scripts developed by NBC to be terrible. When Kauffman, Crane and Bright pitched Insomnia Cafe, Littlefield was impressed that they knew who their characters were. [20] NBC bought the idea as a put pilot, meaning they risked financial penalties if the pilot was not filmed. [44] Kauffman and Crane took three days to write the pilot script for a show they titled Friends Like Us. [40] [45] Littlefield wanted the series to "represent Generation X and explore a new kind of tribal bonding", but the rest disagreed. Crane argued that it was not a series for one generation, and wanted to produce a series that everyone would enjoy watching. [20] NBC liked the script and ordered the series. They changed the title to Six of One, mainly because they felt Friends Like Us was too similar to the ABC sitcom These Friends of Mine. [46] Casting The producers wanted Courteney Cox ( pictured) to portray Rachel, and Jennifer Aniston as Monica; However, Cox and Aniston disagreed, so Cox was cast as Monica and Aniston as Rachel Once it became apparent that the series was a favored project at NBC, Littlefield reported that he was getting calls from every agent in town, wanting their client to be a part of the series. [20] Auditions for the lead roles took place in New York and Los Angeles. [47] The casting director shortlisted 1, 000 actors who had applied for each role down to 75. Those who received a callback read in front of Crane, Kauffman and Bright. At the end of March, the number of potential actors had been reduced to three or four for each part, and were asked to read for Les Moonves, then-president of Warner Bros. [48] Having worked with David Schwimmer in the past, [47] the series creators wrote the character of Ross with him in mind, and he was the first actor cast. [49] Cox wanted to play the role of Monica because she liked the "strong" character, but the producers had her in mind to play Rachel because of her "cheery, upbeat energy", which was not how they envisioned Monica; after Cox's audition, though, Kauffman agreed with Cox, and she got the role. [40] [50] When Matt LeBlanc auditioned for Joey, he put a "different spin" on the character. [40] He played Joey more simple-minded than intended and gave the character heart. Although Crane and Kauffman did not want LeBlanc for the role at the time, they were told by the network to cast him. [40] Jennifer Aniston, Matthew Perry and Lisa Kudrow were cast based on their auditions. [47] More changes occurred to the series's storylines during the casting process. The writers found that they had to adjust the characters they had written to suit the actors, and the discovery process of the characters occurred throughout the first season. Kauffman acknowledged that Joey's character became "this whole new being", and that "it wasn't until we did the first Thanksgiving episode that we realized how much fun Monica's neuroses are. " [51] Writing In the weeks after NBC's pick up of Friends, Crane, Kauffman and Bright reviewed sent-in scripts that writers had originally prepared for other series, mainly unproduced Seinfeld episodes. [52] Kauffman and Crane hired a team of seven young writers because "When you're 40, you can't do it anymore. The networks and studios are looking for young people coming in out of college. " [53] The creators felt that using six equal characters, rather than emphasizing one or two, would allow for "myriad storylines and give the show legs. " [31] The majority of the storyline ideas came from the writers, although the actors added ideas. [47] Although the writers originally planned the big love story to be between Joey and Monica, the idea of a romantic interest between Ross and Rachel emerged during the period when Kauffman and Crane wrote the pilot script. [40] During the production of the pilot, NBC requested that the script be changed to feature one dominant storyline and several minor ones, but the writers refused, wanting to keep three storylines of equal weight. [46] NBC also wanted the writers to include an older character to balance out the young ones. Crane and Kauffman were forced to comply and wrote a draft of an early episode that featured "Pat the Cop. " who would be used to provide advice to the other characters. Crane found the storyline to be terrible, and Kauffman joked, "You know the kids [ sic] book, Pat the Bunny? We had Pat the Cop. " NBC eventually relented and dropped the idea. [40] Each summer, the producers would outline the storylines for the subsequent season. [54] Before an episode went into production, Kauffman and Crane would revise the script written by another writer, mainly if something concerning either the series or a character felt foreign. [52] The hardest episodes to write were always "the first one and the last one of each season. " [55] Unlike other storylines, the idea for a relationship between Joey and Rachel was decided on halfway through the eighth season. The creators did not want Ross and Rachel to get back together so soon, and while looking for a romantic impediment, a writer suggested Joey's romantic interest in Rachel. The storyline was incorporated into the season; however, when the actors feared that the storyline would make their characters unlikable, the storyline was wrapped up, until it again resurfaced in the season's finale. For the ninth season, the writers were unsure about the amount of storyline to give to Rachel's baby, as they wanted the show neither to revolve around a baby nor pretend there to be none. [54] Crane said that it took them a while to accept the idea of a tenth season, which they decided to do because they had enough stories left to tell to justify the season. Kauffman and Crane would not have signed on for an eleventh season, even if all the cast members had wanted to continue. [51] The episode title format—"The One... " [56] —was created when the producers realized that the episode titles would not be featured in the opening credits, and therefore would be unknown to most of the audience. Episode titles officially begin with "The One... " except the title of the pilot episode and the series finale " The Last One. " Filming The first season was shot on Stage 5 at Warner Bros. [57] NBC executives had worried that the coffee house setting was too hip and asked for the series to be set in a diner, but, eventually consented to the coffee house concept. [40] The opening title sequence was filmed in a fountain at the Warner Bros. Ranch at 4:00 am, while it was particularly cold for a Burbank morning. [58] At the beginning of the second season, production moved to the larger Stage 24, which was renamed "The Friends Stage" after the series finale. [59] Filming for the series began during the summer of 1994 in front of a live audience, who were given a summary of the series to familiarize themselves with the six main characters; [40] a hired comedian entertained the studio audience between takes. [34] Each 22-minute episode took six hours to film—twice the length of most sitcom tapings—mainly due to the several retakes and rewrites of the script. [34] Although the producers always wanted to find the right stories to take advantage of being on location, Friends was never shot in New York. Bright felt that filming outside the studio made episodes less funny, even when shooting on the lot outside, and that the live audience was an integral part of the series. [47] When the series was criticized for incorrectly depicting New York, with the financially struggling group of friends being able to afford huge apartments, Bright noted that the set had to be big enough for the cameras, lighting, and "for the audience to be able to see what's going on"; [47] the apartments also needed to provide a place for the actors to execute the funny scripts. [47] The fourth-season finale was shot on location in London because the producers were aware of the series's popularity in the UK. [47] The scenes were shot in a studio with three audiences each made up of 500 people. These were the show's largest audiences throughout its run. The fifth-season finale, set in Las Vegas, was filmed at Warner Bros. Studios, although Bright met people who thought it was filmed on location. [60] Series finale The cast became very emotional while filming the final episode. Jennifer Aniston explained, "We're like very delicate china right now, and we're speeding toward a brick wall. " [61] The series's creators completed the first draft of the hour-long finale in January 2004, four months before its original airing. Crane, Kauffman and Bright watched the finales of other sitcoms to prepare the episode's outline, paying attention to what worked and what did not. They liked the ones that stayed true to the series, citing the finale of The Mary Tyler Moore Show as the gold standard. Crane, Kauffman, and Bright had difficulty writing the finale. They did not want to do "something high concept, or take the show out of the show. " [62] The most critical parts of the finale were shot without an audience, and with a minimum number of crew members. The main cast enjoyed the finale and were confident that the fans would react similarly: [62] It's exactly what I had hoped. We all end up with a sense of a new beginning and the audience has a sense that it's a new chapter in the lives of all these characters. NBC heavily promoted the series finale, which was preceded by weeks of media hype. [63] Local NBC affiliates organized viewing parties around the U. S., including an event at Universal CityWalk featuring a special broadcast of the finale on an outdoor Astrovision screen. [64] The finale was the subject of two episodes of Dateline NBC, one of which ran for two hours. A one-hour retrospective of clips from previous episodes was shown before to the airing of the episode. Following the finale, The Tonight Show with Jay Leno was filmed on the set of the Friends ' Central Perk coffee house, which featured the series's cast as guests. [65] [66] The advertising rates for the finale averaged $2 million for 30 seconds of commercial time, breaking the record held by the Seinfeld finale at $1. 7 million. [64] In the U. S., 52. 5 million viewers watched the finale on May 6, 2004, making it the most-watched entertainment telecast since the Seinfeld finale in 1998. [65] Although not the most-watched episode of the series, [67] the finale was the fourth most-watched series finale in television history, only behind the finales of M*A*S*H, Cheers and Seinfeld, which were respectively watched by 105, 80. 4 and 76. 2 million viewers. The retrospective episode was watched by fewer than 36 million viewers, and the finale was the second most-watched television broadcast of the year in the United States, only behind the Super Bowl. [65] Following the finales of Friends and Frasier, media critics speculated about the fate of the sitcom genre. Expressed opinions varied between a signalling of the end of the sitcom genre, a small decline in the large history of the genre, [64] and a general reduction of scripted television in favor of reality shows. [63] Reception Critical reception Early reviews of the series were mixed; and it holds a Metacritic score of 59 out of 100, based on 20 sampled reviews, indicating "mixed to average reviews. " [68] Tom Feran of The Plain Dealer wrote that the series traded "vaguely and less successfully on the hanging-out style of Seinfeld ", [69] while Ann Hodges of the Houston Chronicle called it "the new Seinfeld wannabe, but it will never be as funny as Seinfeld. " [70] In the Los Angeles Daily News, Ray Richmond named the series as "one of the brighter comedies of the new season", [71] and the Los Angeles Times called it "flat-out the best comedy series of the new season. " [72] The Chicago Sun-Times ' Ginny Holbert found Joey and Rachel's characteristics to be underdeveloped, [73] while Richmond commended the cast as a "likeable, youth ensemble" with "good chemistry. " [71] Robert Bianco of USA Today was complimentary of Schwimmer, calling him "terrific. " He also praised the female leads, but was concerned that Perry's role as Chandler was "undefined" and that LeBlanc was "relying too much on the same brain-dead stud routine that was already tired the last two times he tried it. " [74] The authors of Friends Like Us: The Unofficial Guide to Friends thought that the cast was "trying just a little too hard", in particular, Perry and Schwimmer. [75] As the series progressed, reviews became more positive, and Friends became one of the most popular sitcoms of its time. It is now often ranked among the all-time best TV shows. [9] [11] [12] Critics commended the series for having consistently sharp writing and for the chemistry between the main actors. [76] Noel Holston of Newsday, who had dismissed the pilot as a "so-so Seinfeld wannabe" in 1994, repudiated his earlier review after rewatching the episode and felt like writing an apology to the writers. [51] Heather Havrilesky of thought that the series "hit its stride" in the second season. Havrilesky found the character-specific jokes and situations "could reliably make you laugh out loud a few times each episode", and the quality of writing allowed the stories to be "original and innovative. " [77] Bill Carter of The New York Times called the eighth season a "truly stunning comeback. " Carter found that by "generating new hot storylines and high-decibel laughs", the series made its way "back into the hearts of its fans. " [78] However, Liane Bonin of Entertainment Weekly felt that the direction of the ninth season was a "disappointing buzzkill", criticizing it for the non-stop celebrity guest spots and going into jump the shark territory. Although disappointed with the season, Bonin noted that "the writing [was] still sharp. " [79] Havrilesky thought that the tenth season was "alarmingly awful, far worse than you would ever imagine a show that was once so good could be. " [77] Friends was featured on Time ' s list of "The 100 Best TV Shows of All-Time", saying, "the well-hidden secret of this show was that it called itself Friends, and was really about family. " [80] Reviews of the series finale were mixed. USA Today ' s Robert Bianco described the finale as entertaining and satisfying and praised it for deftly mixing emotion and humor while highlighting each of the stars. [81] Sarah Rodman of the Boston Herald praised Aniston and Schwimmer for their acting, but felt that their characters' reunion was "a bit too neat, even if it was what most of the show's legions of fans wanted. " [82] Roger Catlin of the Hartford Courant felt that newcomers to the series would be "surprised at how laughless the affair could be, and how nearly every strained gag depends on the sheer stupidity of its characters. " [83] Ken Parish Perkins, writing for Fort Worth Star-Telegram, pointed out that the finale was "more touching than comical, more satisfying in terms of closure than knee-slappingly funny. " [84] It may have been impossible for any one episode to live up to the hype and expectations built up around the Friends finale, but this hour probably came as close as fans could have reasonably hoped. Ultimately, the two-hour package did exactly what it was supposed to do. It wrapped up the story while reminding us why we liked the show and will miss it. —  Robert Bianco of USA Today on the series finale. [81] Awards To maintain the series's ensemble format, the main cast members decided to enter themselves in the same acting categories for awards. Beginning with the series's eighth season, the actors decided to submit themselves in the lead actor balloting, rather than in the supporting actor fields. [85] The series was nominated for 62 Primetime Emmy Awards, [86] winning six. Aniston and Kudrow are the only main cast members to win an Emmy, while Cox is the only actor not to be nominated. The series won the Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series in 2002, receiving nominations in 1995, 1996, 1999, 2000, and 2003. [87] The series also won an American Comedy Award, [88] one GLAAD Media Award, [89] one Golden Globe Award, [90] three Logie Awards, [91] [92] six People's Choice Awards, [93] [94] one Satellite Award, [95] and one Screen Actors Guild Award. [96] Ratings The table below shows the ratings of Friends in the United States, where it consistently ranked within the top ten of the final television season ratings. [97] "Rank" refers to how well Friends rated compared to other television series that aired during primetime hours of the corresponding television season. It is shown in relation to the total number of series airing on the then-six major English-language networks in a given season. "Viewers" refers to the average number of viewers for all original episodes, broadcast during the television season in the series's regular timeslot. The "season premiere" is the date that the first episode of the season aired, and the "season finale" is the date that the final episode of the season aired. So far, Friends has been the last sitcom to reach the no. 1 spot on television, as its successors were CSI: Crime Scene Investigation, American Idol, NBC Sunday Night Football, and NCIS. Following the September 11 attacks, ratings increased 17% over the previous season. [78] Syndication Because of syndication revenue, Friends continues to generate approximately $1 billion each year for Warner Bros. That translates into about $20 million in annual residuals each for Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry and David Schwimmer, who each get 2% of syndication income for Friends. [100] All episodes became available on Netflix on January 1, 2015, introducing teenagers to the show. UK Friends reruns' ratings in 2015 increased by more than 10% annually. As of 2016 reruns' US weekly audience, not including streaming, of 16 million would make it a hit on network television were the show still being produced. [101] In the US the series has a syndication deal through multiple networks including Nick at Nite, TBS, and it also aired on Paramount Network through 2019. However, in July 2019, it was announced that from the beginning of 2020, Friends will not be available on Netflix in the US and instead will be shown on WarnerMedia's video-streaming service, HBO Max, which is currently scheduled to launch in late spring 2020 (the series remains on Netflix in several other markets). [102] In the interim, in the United States, the only way to stream the show is through the TBS app and website which have a limited number of episodes. Cultural impact Set of Central Perk at Warner Bros. Studios Although the producers thought of Friends as "only a TV show", psychologists investigated the cultural impact of Friends during the series's run. Aniston's hairstyle was nicknamed " The Rachel " and copied around the world. [20] Joey's catchphrase, "How you doin'? ", became a popular part of Western English slang, often used as a pick-up line or when greeting friends. [103] The series also influenced the English language, according to a study by the University of Toronto that found that the characters used the emphasized word " so " to modify adjectives more often than any other intensifier. Although the preference had already made its way into the American vernacular, usage on the series may have accelerated the change. [32] Chandler's habit of ending a sentence unfinished for sarcasm also influenced viewers' speech. [104] Friends has also been credited in helping non-English speaking students to learn the language. A 2012 poll by Kaplan International English Colleges found that more than a quarter (26%) of its students cited the sitcom as the best show for helping them improve their English. [105] Notable individuals who have also said that the sitcom helped them learn English include Liverpool F. C. manager Jürgen Klopp, [106] BTS member RM [107] and Belgian professional golfer Thomas Pieters. [108] Friends is parodied in the twelfth season Murder, She Wrote episode "Murder Among Friends. " In the episode, amateur sleuth Jessica Fletcher ( Angela Lansbury) investigates the murder of a writer for Buds, a fictional television series about the daily lives of a group of city friends. The episode was devised after CBS moved Murder, She Wrote from its regular Sunday night timeslot to a Thursday night timeslot directly opposite Friends on NBC; Angela Lansbury was quoted by Bruce Lansbury, her brother and Murder, She Wrote ' s supervising producer, as having "a bit of an attitude" about the move to Thursday, but he saw the plot as "a friendly setup, no mean-spiritedness. " [109] Jerry Ludwig, the writer of the episode, researched the "flavor" of Buds by watching episodes of Friends. [109] The Central Perk coffee house, one of the principal settings of the series, is part of the Warner Bros. Studio Tour Hollywood. People sometimes propose marriage on the couch, and many tourists cry when they sit on it. [101] The coffee house has inspired various imitations worldwide. In 2006, Iranian businessman Mojtaba Asadian started a Central Perk franchise, registering the name in 32 countries. The decor of the coffee houses is inspired by Friends, featuring replica couches, counters, neon signage and bricks. The coffee houses also contain paintings of the various characters from the series, and televisions playing Friends episodes. James Michael Tyler, who plays the Central Perk manager in the series, Gunther, attended the grand opening of the Dubai cafe, where he worked as a waiter. [110] Central Perk was rebuilt as part of a museum exhibit at Warner Bros. Studios and was shown on The Ellen DeGeneres Show in October 2008. Jennifer Aniston visited the set for the first time since the series finale in 2004. [111] From September 24 to October 7, 2009, a Central Perk replica was based at Broadwick Street, Soho, London. The coffee house sold real coffee to customers and featured a display of Friends memorabilia and props, such as the Geller Cup from the season three episode "The One with the Football. " [112] In Beijing, business owner Du Xin opened a coffee shop named Central Perk in March 2010. [113] After filming on the finale concluded, Stage 24 at Warner Bros Studios, where Friends had been filmed since Season 2, was renamed "The Friends Stage". In India, there are six Friends -themed cafes, located in Chandigarh (named Central Perk); Kolkata; and West Bengal (named F. R. I. N. D. Cafe), which features many icons from the original T. V. series, including Chandler and Joey's ugly dog statue, the orange sofa, the purple door of Monica and Rachel's apartment, and Phoebe's pink bicycle. The other three cafes are located in Delhi, Gurgaon; Bhubaneswar, Odisha; and Pune, Maharashtra. [114] [115] There are two Friends themed cafes in Pakistan as well—one in Lahore, Punjab known as "Friends Cafe" and the other in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa called "Central Perk". Both of those cafes have an iconic couch, a guitar and foosball table, quotes from the show on the walls and even episode reruns on a projector. They're also planning to have their own Gunther at the bar. [116] In 2016, a Central Perk replica was opened in Outram, Singapore. It is the only Central Perk that has been given the intellectual property rights by Warner Bros. outside of the United States. The cafe also includes feature walls, replicating the walls of the main characters's apartments and memorabilia and props used on the show. [117] [118] In August 2019, it was announced that a Central Perk Lego set would be launched to mark the show's 25 anniversary. [119] Friends has also developed an alternative family lifestyle by representing young people that live unconventional domestic lives. It presents the idea that "all you need is good friends" and can construct families through choice. The audience is able to identify with the program through the troubles seen on weekly episodes. It portrays a new way of living life and developing relationships which are not normally seen in conventional society. [120] According to a pop-culture expert at the University at Buffalo, Friends is "one of those rare shows that marked a change in American culture. " The images of youth and the roles they portray are better defined and represent a lifestyle that centres around creating and sustaining relationships between friends running their own lives and seeking help from each other. [121] Vox stated that Friends impacted the creation of other conflictless "hangout sitcoms", with groups of adult friends who are funny and have similar character traits. One example of this is How I Met Your Mother, which The Guardian ' s TV and radio blog notes also shares its setting with Friends, Manhattan. Other examples include The Big Bang Theory, New Girl, and Happy Endings. [122] [123] [124] [125] Readers of TV Guide voted the cast of Friends their Best Comedy cast of all time, ranking at 29% of the votes, beating Seinfeld, which registered 18%. [126] A poll undertaken by 60 Minutes and Vanity Fair named Friends the third greatest sitcom of all time. [127] In 2014, the series was ranked by Mundo Estranho the Best TV Series of All Time. [128] A 2015 Hollywood Reporter survey of 2, 800 actors, producers, directors, and other industry people named Friends as their #1 favorite show. [129] Reunion On November 12, 2019, The Hollywood Reporter announced that Warner Bros TV is developing a Friends reunion for HBO Max that would feature the whole cast and creators returning. [130] The reunion is expected to be released in early 2020. [130] Distribution Broadcast United States After the produced pilot lived up to NBC's hopes, the series premiered with the name Friends on September 22, 1994, in the coveted Thursday 8:30 p. m. time slot. The pilot aired between Mad About You and Seinfeld, [20] and was watched by almost 22 million American viewers. [3] The series was a huge success throughout its run and was a staple of NBC's Thursday night line-up, dubbed by the network as Must See TV. [131] When Crane told reporters in 2001 that the ninth season was a possibility, critics believed that he was posturing and that at least two of the cast members would not sign on for another season. [78] When it was confirmed that Friends would return for a ninth season, the news was mainly about the amount of money—$7 million per episode—that it took to bring the series back for another season. [78] After year-long expectations that the ninth season would be the series's last, NBC signed a deal in late December 2002 to bring the series back for a final tenth season. The series's creative team did not want to extend negotiations into the next year and wanted to start writing the rest of the ninth-season episodes and a potential series finale. [132] NBC agreed to pay $10 million to Warner Bros. for the production of each tenth-season episode, the highest price in television history for a 30-minute series. [76] Although NBC was unable to bring in enough advertising revenue from commercials to cover the costs, the series was integral to the Thursday night schedule, which brought high ratings and profits to the other television series. [132] The cast demanded that the tenth season be reduced from the usual 24 episodes to 18 episodes to allow them to work on outside projects. [79] In fall 2001, Warner Bros. Domestic Cable made a deal with sister network TBS (both are owned by Time Warner) to air the series in rerun syndication. Warner Bros. Domestic Cable announced that it had sold additional cable rights to Friends to Nick at Nite which began airing in the fall of 2011 (unlike the TBS and broadcast syndication airings, Nick at Nite broadcasts of the series, which began airing as part of a seven-night launch marathon on September 5, 2011, replace the end credit tag scenes with marginalized credits featuring promotions for the series and other Nick at Nite programs). was expected to make $200 million in license fees and advertising from the deal. Nick at Nite paid $500, 000 per episode to air the episodes after 6 p. ET for six years through fall 2017. In syndication until 2005, Friends had earned $4 million per episode in cash license fees for a total of $944 million. [133] Comedy Central began airing reruns of Friends on October 12, 2019. International Friends premiered in the UK in April 1995, with Season 1 broadcasting until September on Channel 4 at 9:30 PM on Friday nights, and immediately became very popular, with the theme song by the Rembrandts hitting number 3 in the UK singles charts in September 1995. It had since aired on different channels in the UK in their original, unedited international versions prior to their being re-edited for US broadcast and syndication. These versions, with additional footage not seen domestically, have aired on such stations as Channel 4, Sky1, E4, and Comedy Central UK. [134] [135] [136] [137] [138] On September 4, 2011, Friends officially ended on E4 after the channel re-ran the series since 2004. Comedy Central took over the rights to air the program from October 2011. Since 2018 Channel 5 started airing the program. In the Republic of Ireland, each season of the show made its European debut on RTÉ2. After 2004 RTÉ2 began to repeat the series from the start before moving over to TV3 and its digital channel 3e in 2010. [139] [140] As of February 2015, repeats of the show have returned to RTÉ2 while also broadcasting on Comedy Central Ireland. [141] [142] Series 10's finale in the UK, broadcast on May 28, 2004, was on Channel 4. It was broadcast from 9pm to 10pm and attracted Friends' largest UK audiences. It attracted almost 10 million viewers, and is currently standing at Number 10 in Channel 4's most-watched shows. Big Brother was moved to 10pm, which Friends had beaten. Friends got 9. 6 million viewers at 9pm, while Big Brother 5 ' s launch attracted 7. 2 million viewers at 10pm, which is the most-watched premiere on UK TV ever. However, on January 3, 2007, Celebrity Big Brother 5 ' s launch was watched by 7. 3 million viewers, and its eviction on January 19, 2007 was watched by 8. 7 million viewers. Friends has aired in Australia on the Seven Network (season 1 only), Nine Network (season 2–10), Network Ten (2007–09, repeats), on GEM (a sub-channel of the Nine Network), and on pay TV channel TV Hits formerly aired on Arena, 111 Hits. [143] [144] The show is broadcast on TV2 in New Zealand. [145] In Canada, the series was broadcast on Global. In later years, it was syndicated on several of its cable sibling networks, including Slice, DTour, and TVTropolis, its previous incarnation. [146] [147] In India, the show is broadcast by Comedy Central at various times. It is the most-watched English language show in the country. [148] In the Philippines, the show was originally aired on ABC-5 from 1996 to 2005 and ETC from 2005 to 2014. In Greece, the show was broadcast on Star Channel. [149] In Cyprus, Friends aired on CyBC 2 while reruns air on TVOne. [150] Remastering Beginning on March 5, 2012, high definition versions of all 236 Friends episodes were made available to local broadcast stations, starting with the pilot episode. For the remastered episodes, Warner Bros. restored previously cropped images on the left and right sides of the screen, using the original 35 mm film source, to use the entire 16:9 widescreen frame. However, because the show was not originally filmed for widescreen, but rather filmed in 4-perf format and protected for 4:3, some cropping problems arise in some shots where information from the top and bottom of the frame is removed, and some expanded shots reveal unintentional artifacts, including set edges, boom mics and body doubles replacing some of the main cast. In early versions of the HD remasters, there were also a few shots, including chroma effects shots, which were sourced from standard-definition 480i videotape sources, as not all of the footage had been located in time for the remaster; the original film sources for these shots were later rescanned for later broadcast and release. [151] These masters had been airing in New Zealand on TV2 since January 2011. [152] Netflix added all ten seasons of Friends in high definition to their streaming service in the United States on January 1, 2015. Home media Streaming In October 2014, Warner Bros. chairman and chief executive officer, Kevin Tsujihara, announced that the company had licensed the North American streaming rights of all ten seasons of Friends to Netflix, [153] [154] in a deal said to be worth around $500, 000 an episode, [155] or about $120 million in total. The show became available on Netflix from January 1, 2015. [156] The Netflix airings are the versions aired on NBC rather than the longer international versions, as discussed below. The series left Netflix on January 1, 2020, as it will begin streaming on HBO Max in May 2020. [157] Blu-ray and DVD All ten seasons have been released on DVD individually and as a box set. Each Region 1 season release contains special features and are presented in their aforementioned original international broadcast versions, although Region 2 releases are as originally aired domestically. For the first season, each episode is updated with color correction and sound enhancement. [47] A wide range of Friends merchandise has been produced by various companies. In September 1995, WEA Records released the first album of music from Friends, the Friends Original TV Soundtrack, containing music featured in previous and future episodes. The soundtrack debuted on the Billboard 200 at number 46, [158] and sold 500, 000 copies in November 1995. [159] In 1999, a second soundtrack album entitled Friends Again was released. [160] Other merchandise includes a Friends version of the DVD game " Scene It? ", and a quiz video game for PlayStation 2 and PC entitled Friends: The One with All the Trivia. [161] [162] On September 28, 2009, a box set was released in the UK celebrating the series's 15th anniversary. The box set contained extended episodes, an episode guide, and original special features. [163] Warner Home Video released a complete series collection on Blu-ray on November 13, 2012. [164] The collection does not feature the extra deleted scenes and jokes that were included on prior DVD releases, and are therefore presented in their NBC broadcast versions. In Australia, the original released DVDs were released were fold out box sets which contained three discs and released as follows: Season 1 and Season 2 on March 13, 2002, Season 3 and Season 4 on July 9, 2002, Season 5, 6 and 7 on July 29, 2002, Season 8 on March 18, 2003, Season 9 on February 11, 2004 and Season 10 on November 24, 2004. Repackaged sets, slimmed into regular DVD cases also containing three discs were released from 2003 to 2004. Collector's Edition sets were released from September 9, 2003 through to February 1, 2006, these sets contains 4 discs, in fat DVD cases, with extra bonus material. On October 4, 2006, the individual seasons were repackaged into regular DVD case sets and marked as "Including Brand New Bonus Disc". Once again each individual season were repackaged with new artwork on March 31, 2010. The first complete series boxset on DVD was released around 2004 or 2005, this was titled 'The One With All Ten Seasons" and the packaging was a black box with a lift up lid and contains exclusive packaging for all ten seasons. The second complete series boxset was released August 21, 2013 and was a red box which contained the 2010 individual season sets inside. On October 1, 2014 was the 20th Anniversary boxset, this was a white box and contained the same 2010 individual releases inside. On October 7, 2015, another boxset was released 'The One With All Ten Seasons", the same name used on the original boxset, however this time slimmed down and contains the 2010 individual releases inside. The outer box is open on insert side for the cases to slide in and out, more of a budget release. In 2016, a repackaged 'The Complete Series' Blu-Ray boxset was issued, contenting the same 10 individual season in the original set, however the box is more cut down and is opened on one side, and also does not include the book that contained the episode guide. DVD name Eps DVD release dates Blu-ray release dates Region 1 Region 2 Region 4 Region A Region B UK Region B Australia The Complete First Season 24 April 30, 2002 [165] May 29, 2000 [166] October 4, 2006 [167] April 30, 2013 The Complete Second Season September 3, 2002 [168] [169] October 4, 2006 [170] The Complete Third Season 25 April 1, 2003 [171] October 4, 2006 [172] The Complete Fourth Season July 15, 2003 [173] October 4, 2006 [174] The Complete Fifth Season November 4, 2003 [175] October 4, 2006 [176] The Complete Sixth Season January 27, 2004 [177] July 17, 2000 [178] October 4, 2006 [179] The Complete Seventh Season April 6, 2004 [180] October 25, 2004 [181] October 4, 2006 [182] The Complete Eighth Season November 9, 2004 [183] October 25, 2004 [184] October 4, 2006 [185] The Complete Ninth Season March 8, 2005 [186] October 25, 2004 [187] October 4, 2006 [188] The Complete Tenth Season 18 November 15, 2005 [189] October 25, 2004 [190] October 4, 2006 [191] The Complete Series 236 November 15, 2005 November 14, 2006 (re-issue) April 16, 2013 (re-issue 2013) September 17, 2019 [192] (re-issue 2019) October 2, 2006 November 12, 2007 (re-issue) September 28, 2009 (15th Anniversary Edition) November 13, 2012 November 12, 2012 November 21, 2012 ( JB Hi-Fi exclusive) August 21, 2013 Spin-off LeBlanc hoped that by having his own show, Joey, "probably the least evolved character" on Friends, would become more developed. [193] Joey After the series finale in 2004, LeBlanc signed on for the spin-off series, Joey, following Joey's move to Los Angeles to pursue his acting career. Kauffman and Crane were not interested in the spin-off, although Bright agreed to executive produce the series with Scott Silveri and Shana Goldberg-Meehan. [194] NBC heavily promoted Joey and gave it Friends ' Thursday 8:00 pm timeslot. [195] [196] The pilot was watched by 18. 6 million American viewers, [197] but ratings continually decreased throughout the series's two seasons, averaging 10. 2 million viewers in the first season and 7. 1 million in the second. [60] The final broadcast episode on March 7, 2006, was watched by 7. 09 million viewers; [198] NBC cancelled the series on May 15, 2006, after two seasons, leaving eight episodes unaired. [199] Bright blamed the collaboration between NBC executives, the studio and other producers for quickly ruining the series: [60] On Friends, Joey was a womanizer, but we enjoyed his exploits. He was a solid friend, a guy you knew you could count on. Joey was deconstructed to be a guy who couldn't get a job, couldn't ask a girl out. He became a pathetic, mopey character. I felt he was moving in the wrong direction, but I was not heard. See also Friends 'Til the End Music of Friends References ^ “Friends (1994). ” Ice Pilots NWT (a Titles & Air Dates Guide), ^ " ' Friends' Was Originally Called 'Six of One ' ". ABC News. April 5, 2012. Archived from the original on August 8, 2016. Retrieved August 3, 2016. ^ a b Lauer, Matt (May 5, 2004). " ' Friends' Creators Share Show's Beginnings". Dateline NBC. Archived from the original on October 2, 2013. Retrieved May 5, 2004. ^ a b Seemayer, Zach (March 31, 2014). "The 10 Most-Watched TV Series Finales Ever! ". Entertainment Tonight. Archived from the original on September 3, 2015. Retrieved May 23, 2015. ^ Conradt, Stacy (February 28, 2015). "The 10 Most-Watched Series Finales Ever". Mental Floss. Archived from the original on May 11, 2015. Retrieved May 24, 2015. ^ Kalin, Natalie (April 29, 2015). "Top 10 Most Watched TV Finales Ever". HuffPost. Archived from the original on May 25, 2015. Retrieved May 24, 2015. ^ "The shows of the decade". Chicago Tribune. December 4, 2009. Archived from the original on August 12, 2012. Retrieved August 18, 2010. ^ Kinon, Cristina. "The Most Watched TV Episode of the Decade Was... The Series Finale of 'Friends ' ". Daily News. New York. Archived from the original on December 7, 2009. Retrieved December 22, 2009. ^ a b Poniewozi, James (September 6, 2007). "All-TIME 100 TV Shows". Time. Archived from the original on February 26, 2009. ^ "Friends". Television Academy. Retrieved October 16, 2018. ^ a b "TV Guide Names Top 50 Shows". CBS News. April 26, 2002. Archived from the original on September 4, 2012. ^ a b "Empire Magazine's 50 Greatest TV Shows of All Time list". December 23, 2008. Archived from the original on July 13, 2011. Retrieved April 2, 2011. ^ Dyer, James; Williams, Owen; Gross, Ed; White, James; Nugent, John; De Semlyen, Phil; Hewitt, Chris (June 15, 2016). "The 50 Best TV Shows Ever". Empire. ^ "Special Collector's Issue: 100 Greatest Episodes of All Time". TV Guide (June 28 – July 4). 1997. ^ "101 Best Written TV Series List". Archived from the original on January 10, 2014. Retrieved October 15, 2013. ^ Fretts, Bruce; Roush, Matt. "The Greatest Shows on Earth". TV Guide. Vol. 61 no. 3194–3195. pp. 16–19. ^ Lomartire, Paul (September 4, 1994). "Fall TV '94". The Palm Beach Post. Retrieved February 14, 2009. ^ Bianco, Robert (March 3, 2004). " Friends played great game of poker". USA Today. Retrieved February 20, 2009. ^ Booth, Jenny (May 21, 2006). "Sarey Carey: Does pride in housework make me bad as well as mad? ". The Sunday Times. London. Archived from the original on June 29, 2011. Retrieved February 20, 2009. ^ a b c d e f g Jicha, Tom (May 2, 2004). "They leave as they began: With a buzz". The Baltimore Sun. p. 1. Archived from the original on June 4, 2011. Retrieved December 23, 2008. ^ Andreeva, Nellie (September 20, 2004). "Kudrow has Comeback; Cox, HBO talk". The Hollywood Reporter.. Retrieved February 20, 2009. [ dead link] ^ "Matt LeBlanc – Friends Interview". NBC. Archived from the original on May 11, 2016. ^ " Friends Star Finally has Chance to Enjoy Success". Los Angeles Times. March 26, 1995. Retrieved February 20, 2009. ^ a b Lowry, Brian (August 12, 1996). " Friends cast returning amid contract dispute". Los Angeles. ISSN   0458-3035. OCLC   3638237. Retrieved March 8, 2009. ^ Carter, Bill (July 16, 1996). " Friends Cast Bands Together To Demand a Salary Increase". The New York Times. ISSN   0362-4331. OCLC   1645522. Retrieved March 7, 2018. ^ Rice, Lynette (April 21, 2000). "Friendly Fire". Entertainment Weekly. Archived from the original on July 19, 2009. Retrieved March 8, 2009. ^ Guinness World Records 2005 (Special 50th anniversary ed. ). New York City: Guinness World Records Ltd. 2004. p. 288. ISBN   978-1892051226. OCLC   56213857. ^ Saah, Nadia (January 21, 2004). " Friends til the end". ISSN   0734-7456. Retrieved December 19, 2008. ^ Rice, Lynette (April 21, 2000). p. 2. ISSN   1049-0434. OCLC   21114137. Archived from the original on July 20, 2009. Retrieved March 7, 2018. ^ Carter, Bill (February 12, 2002). " ' Friends' Deal Will Pay Each Of Its 6 Stars $22 Million". Archived from the original on March 8, 2013. Retrieved March 28, 2012. ^ a b Jicha, Tom (May 2, 2004). Retrieved December 23, 2008. ^ a b c d McCarroll, Christina (May 6, 2004). "A family sitcom for Gen X - Friends cast a new TV mold". The Christian Science Monitor. Archived from the original on January 31, 2009. Retrieved December 19, 2008. ^ a b c Kiesewetter, John (January 27, 2002). " Friends grows in stature, ratings". The National Enquirer. Retrieved January 5, 2009. ^ Zaslow, Jeffrey (October 8, 2000). "Balancing friends and family". USA Weekend. Archived from the original on May 26, 2012. Retrieved December 19, 2008. ^ Power, Ed (May 6, 2004). "Why we will miss our absent Friends ". Irish Independent. Retrieved December 19, 2008. ^ "People: DeGeneres tries to calm the howling pack". The Denver Post. October 18, 2007. Retrieved December 19, 2008. ^ Wild, David (2004). Friends 'Til the End: The Official Celebration of All Ten Years (Authorized collector's ed. New York City: Time Warner. ISBN   978-1932273199. OCLC   55124193. ^ Wild, David (2004). Friends 'Til the End: The Official Celebration of All Ten Years. Time Warner. ISBN   1-932273-19-0. ^ a b c d e f g h i j k l m Lauer, Matt (May 5, 2004). " Friends creators share show's beginnings". NBC News. Retrieved May 4, 2005. ^ Wild, p. 206 ^ a b Kolbert, Elizabeth (March 8, 1994). "Birth of a TV Show: A Drama All Its Own" Archived January 22, 2009, at the Wayback Machine. Retrieved on January 19, 2008. ^ "Behind the Scenes". TV2. Archived from the original on February 3, 2009. Retrieved January 10, 2009. ^ Stallings, Penny (2000). The Ultimate Friends Companion. London: Channel 4 Books. pp. 102–103. ISBN   0-7522-7231-4. ^ Wild, p. 215 ^ a b Kolbert, Elizabeth (May 9, 1994). "The Conception and Delivery of a Sitcom: Everyone's a Critic". Archived from the original on January 22, 2009. Retrieved December 30, 2008. ^ a b c d e f g h i " Friends: Kevin Bright". April 23, 2004. Archived from the original on July 15, 2013. Retrieved December 28, 2008. ^ Kolbert, Elizabeth (April 6, 1994). " Finding the Absolutely Perfect Actor: The High-Stress Business of Casting Archived October 8, 2016, at the Wayback Machine ", The New York Times. Retrieved on January 19, 2008. ^ Couric, Katie (May 5, 2004). "Can David Schwimmer leave Ross Geller behind? ". Retrieved December 23, 2008. ^ Friends Til the end: The Official Celebration of all Ten years. Time Home Entertainment. 2004. ^ a b c Holston, Noel. " Friends that were like family". Newsday. Archived from the original on January 24, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ a b Kolbert, Elizabeth (May 23, 1994). "A Sitcom is Born: Only Time Will Tell the Road to Prime Time". New York Times. Retrieved January 1, 2009. ^ Shayne, Bob (June 10, 2001). "No Experience Wanted". Archived from the original on June 16, 2009. Retrieved January 4, 2009. ^ a b Bauder, David (May 15, 2002). "Baby episode could make Friends TV's top show". Seattle Times. Retrieved January 3, 2009. ^ Radloff, Jessica. "The Creators of Friends Reveal Brand-New Secrets About the Show". Glamour. Retrieved December 3, 2018. ^ "Have yourself a mocha latte and reminisce a bit". May 5, 2004. Archived from the original on February 11, 2018. Retrieved February 11, 2018. ^ Endrst, James (February 23, 1995). " Friends wins friends with caffeine-fueled energy". Austin American-Statesman. Retrieved January 3, 2009. ^ Pollak, Michael (November 27, 2005). "F. Y. ". New York Times. ^ "52 millon friends see off Friends ". China Daily. May 8, 2004. Archived from the original on January 25, 2009. Retrieved December 31, 2008. ^ a b c d Ryan, Suzanne C. (December 7, 2006). "Friendly art of funny". The Age. Melbourne, Australia. Archived from the original on August 25, 2009. Retrieved December 30, 2008. ^ Gilbert, Matthew (January 15, 2004). " Friends end painful, cast says". Boston Globe. Archived from the original on January 21, 2009. Retrieved January 5, 2009. ^ a b c Hartlaub, Peter (January 15, 2004). " Friends challenge - finding right words to say goodbye". San Francisco Chronicle. Archived from the original on January 23, 2009. Retrieved December 28, 2008. ^ a b Shales, Tom (May 7, 2004). "A Big Hug Goodbye to Friends and Maybe to the Sitcom". Washington Post. Retrieved December 28, 2008. ^ a b c " Friends heads for much-hyped farewell". The Indian Express. Archived from the original on January 29, 2009. Retrieved December 19, 2008. ^ a b c "Estimated 51. 1M Tune in for Friends Finale". Fox News Channel. May 7, 2004. Archived from the original on December 17, 2008. Retrieved December 28, 2008. ^ Oldenburg, Ann (May 5, 2004). "And now, the one where Friends says goodbye". Retrieved December 28, 2008. ^ " Friends timeline". The Hollywood Reporter. May 6, 2004. Archived from the original on January 14, 2009. Retrieved February 19, 2009. ^ "Friends Season 1". CBS Interactive Inc. Archived from the original on May 16, 2014. Retrieved March 29, 2014. ^ Feran, Tom (September 22, 1994). "New Series Softens Dabney Coleman—A Little", The Plain Dealer, Newhouse Newspapers. Retrieved on January 4, 2009. ^ Hodges, Ann (September 22, 1994). " NBC sitcoms make Thursday less funny Archived February 26, 2013, at the Wayback Machine ", Houston Chronicle, Hearst Newspapers. Retrieved on January 4, 2009. ^ a b Richmond, Ray (September 22, 1994). " Season Premiere of Friends Leaves Room to Grow ", (Registration required). Los Angeles Daily News, Los Angeles Newspaper Group. Retrieved on January 4, 2009. ^ Rosenberg, Howard (September 22, 1994). " NBC's Strongest Evening of the Week Has Its Weak Spot Archived April 2, 2015, at the Wayback Machine ", The Los Angeles Times, Tribune Company. Retrieved on January 4, 2009. ^ Holbert, Ginny (September 22, 1994). " X Marks Spot For Friends On Thursday. " (Registration required). Chicago Sun-Times. Retrieved on January 4, 2009. ^ Bianco, Robert (September 22, 1994). "Six Friends Sittin' Around, Talking", Pittsburgh Post-Gazette. ^ Sangster, p. 14 ^ a b " Friends climax watched by 51m". BBC News. Archived from the original on February 5, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ a b Havrilesky, Heather (May 7, 2004). "Never forget your Friends ".. Retrieved January 1, 2009. ^ a b c d Carter, Bill (February 18, 2002). "Plot Twists Paid Off For Friends ". Archived from the original on November 18, 2007. Retrieved November 13, 2007. ^ a b Bonin, Liane (January 9, 2003). "Is Friends overstaying its welcome? ". CNN. Retrieved January 1, 2008. ^ "Friends - The 100 Best TV Shows of All". August 13, 2007. Archived from the original on April 30, 2009. Retrieved April 27, 2009. ^ a b Bianco, Robert (May 7, 2004). "Rachel stays, so Friends are able to leave together". Retrieved January 1, 2009. ^ Rodman, Sarah (May 7, 2004). "Six pals depart on a classy note". Boston Herald. p. 3. ^ Catlin, Roger (May 7, 2004). "The Long Farewell is Over; Lots of Fans, Little Fanfare for Mich-Anticipated Finale of Friends ". Hartford Courant. Retrieved January 1, 2009. ^ Perkins, Ken Parish (May 7, 2004). "Farewell to Friends: The finale to the 10-year series wraps up all the loose ends". Fort Worth Star-Telegram. Retrieved March 7, 2018. ^ Lowry, Brian (July 19, 2002). "Its Coffin Overflows". Orlando Sentinel. Retrieved December 19, 2008. ^ Friends Archived October 10, 2011, at the Wayback Machine. Retrieved June 1, 2014. ^ "Advanced Primetime Awards Search". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved January 5, 2009. Type "Friends" in the "Program" field, select "1993" and "2008" in "Year range" field, and select "NBC" in "Network" field. ^ Keck, William (June 2, 2005). "Kudrow back in the fold". Retrieved January 5, 2009. ^ "15 years of recognition". TelevisionWeek. April 25, 2005. Retrieved January 5, 2009. ^ "HPFA - Jennifer Aniston". Golden Globe Award. Retrieved January 5, 2009. ^ "Fed: Logie Award winners". Australian Associated Press. May 12, 2003. [ dead link] ^ "Fed: Full list of Logies winners". April 19, 2004. [ dead link] ^ "Entertainment Awards Database". pp. 2–3. Retrieved January 5, 2009. ^ "Tim Allen Wins Twice at Awards". Rocky Mountain News. March 6, 1995. Retrieved January 5, 2009. ^ "2001 5th Annual Satellite Awards". Satellite Awards. Archived from the original on December 18, 2008. Select the "Television" field. ^ "The 2nd Annual Screen Actors Guild Awards". Screen Actors Guild Awards. February 24, 1996. Archived from the original on May 25, 2013. Retrieved July 10, 2013. ^ a b c d e f g h i j k Ratings for Friends by television seasons: Season 1: "TV Season Rankings 1994–95". Archived from the original on September 3, 2015. Season 2: "How Twitter is Changing Television". Archived from the original on September 3, 2015. Season 3: "A Milestone Year". Archived from the original on June 30, 2015. Season 4: "What Ranked and What Tanked". Archived from the original on February 16, 2015. Season 5: "TV Winners & Losers". Archived from the original on October 29, 2009. Season 6: "Nielsen Ratings for 1999–2000". Archived from the original on February 3, 2014. Season 7: "Friends Or Foes? ". Archived from the original on September 3, 2015. Season 8: "How Did Your Favorite Show Rate? ". Archived from the original on October 15, 2015. Season 9: "A Look at the Good Ol' Days of Broadcast Primetime TV: You Know, 2003". Archived from the original on September 3, 2015. Season 10: "Nielsen TV Index Ranking 2003–04". Archived from the original on August 18, 2015. ^ a b c d e f g h Madison III, Ira (October 31, 2014). "You Won't Believe What America's Favorite "Friends" Episodes Are". BuzzFeed. Archived from the original on June 20, 2015. ^ "Nielsen Ratings (December 1996–January 1997)" (PDF). Archived (PDF) from the original on March 3, 2016. Retrieved August 12, 2015. ^ "You'll never believe how much money the 'Friends' cast STILL earns today". USA TODAY. Retrieved April 5, 2018. ^ a b Sternbergh, Adam (March 21, 2016). "Is 'Friends' Still the Most Popular Show on TV? ". Retrieved July 17, 2019. ^ " ' Friends' Won't Be There for You on Netflix Starting in 2020". Retrieved October 22, 2019. ^ Anne, S. (December 27, 2004). "Take it easy yaar! ". The Hindu. Chennai, India. Retrieved January 4, 2009. ^ Crook, John (May 2, 2004). "Going 'Friends'-less / Long-running show drops the curtain". Toledo Blade. Zap2It. pp. V3. Retrieved October 15, 2012. ^ Fern, Charles (July 30, 2018). "Students learn English from "Friends" on American TV". Voice of America. Retrieved August 6, 2019. ^ Blackburn, Liam (August 6, 2019). " ' How you doin'? ' - Klopp admits to learning English by watching Friends". Goal. Retrieved August 6, 2019. ^ Weiss, Suzannah (August 6, 2019). "BTS's RM Reveals He Learned English from "Friends " ". Teen Vogue. Retrieved August 6, 2019. ^ Curtis, Charles (May 2, 2019). "9 athletes who learned English from watching "Friends " ". Retrieved August 6, 2019. ^ a b Littlefield, Kinney (February 7, 1996). " ' Murder, She Wrote' parodies 'Friends ' ". Pittsburgh Post-Gazette. Retrieved October 29, 2009. ^ Kalsi, Jyoti (May 8, 2006). "Where Friends hang out". Gulf News. Archived from the original on July 8, 2008. Retrieved December 30, 2008. ^ Ellen DeGeneres (host) (October 16, 2008). " The Ellen DeGeneres Show: Lisa Kudrow/Natasha Bedingfield/Jalen Testerman". The Ellen DeGeneres Show. Season 6. Episode 29. NBC. ^ Thorley, Chantelle (September 15, 2009). "London to celebrate 15 years of Friends with Central Perk pop-up". Event. Haymarket Media. Archived from the original on April 10, 2010. Retrieved September 22, 2009. ^ Hong, Haolan and Jo Ling Kent. " 'Friends' in China: 'Central Perk' hits Beijing Archived March 4, 2016, at the Wayback Machine. " CNN. July 2, 2010. Retrieved on July 4, 2010. ^ These Cafes in India Are Based On Your Favourite 'Friends' TV Show, August 4, 2017 ^ Tiwari, Shwali (September 27, 2016). "India Now Has 5 F. S Themed Cafes, But There's A Catch". India Times. Archived from the original on February 11, 2017. Retrieved February 11, 2017. ^ "A real-life version of Central Perk from F. S in Peshawar". The Good Times – Unique Pakistan. Archived from the original on December 12, 2015. ^ Quek, Eunice (November 28, 2016). S-themed cafe Central Perk opens for business". AsiaOne. ^ Singson, Ysa (December 1, 2016). "Central Perk, The Cafe From 'Friends, ' Just Opened In Singapore". Cosmopolitan Philippines. ^ Pritchard, Tom (August 6, 2019). "Lego's Friends Central Perk Set is Out Next Month And Could We BE Anymore Excited". Gizmondo UK. Retrieved August 6, 2019. ^ Katzman, David M. (Summer 1998). "TV and American Culture". American Studies. 2. 39: 5–12. ^ DellaContrada, John (April 16, 2004). " " Friends" Reflected Change in American Society, Among First TV Shows to Portray "Youth on Their Own, " says UB Pop-Culture Expert". Buffalo News. Archived from the original on May 28, 2012. ^ VanDerWerff, Emily (January 13, 2016). "Friends was a great show — that just happened to ruin TV comedy". Retrieved October 6, 2019. ^ Pickard, Anna (September 9, 2009). "How I met Neil Patrick Harris". The Guardian. Retrieved June 16, 2018. ^ Martin, Daniel (September 19, 2016). "The Big Bang Theory: show returns for 10th season, but is it time it went bust? ". Retrieved August 2, 2018. ^ Lyons, Margaret. "Happy Endings: Wait, Which Friends Clone Is That Again? ".. Retrieved August 4, 2012. ^ "Your Favorite TV Casts", TV Guide, January 3, 2011, page 11 ^ "Is 'Seinfeld' The Greatest Sitcom Ever? ". Deadline Hollywood. December 3, 2012. Retrieved September 30, 2013. ^ "As 100 Melhores Séries da História, segundo jornalistas brasileiros! " (in Portuguese). Ligado em Série. October 28, 2014. Archived from the original on October 31, 2014. Retrieved November 1, 2014. ^ "Hollywood's 100 Favorite TV Shows". September 16, 2015. Retrieved July 17, 2019. ^ a b " ' Friends' Reunion Special in the Works at HBO Max (Exclusive)". Retrieved November 15, 2019. ^ Welsh, James (January 15, 2004). "NBC elaborates on Friends finale plans". Digital Spy. Retrieved December 31, 2008. ^ a b Carter, Bill (December 21, 2002). "NBC Close to a Deal to Keep Friends for Another Season". Retrieved December 29, 2008. ^ Dempsey, John (July 11, 2005). "Friends of Friends ". Variety. Archived from the original on January 19, 2012. Retrieved September 3, 2009. ^ "Ross and Phoebe "quitting Friends "". December 23, 1999. Archived from the original on February 6, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ "Channel 4's £100m Friends deal". December 16, 1999. Archived from the original on May 22, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ "Channel 4 to stop showing Friends after 15 years". The Daily Telegraph. February 10, 2010. Archived from the original on February 13, 2010. Retrieved May 3, 2010. ^ " Friends finale draws record 8. 6m". May 29, 2004. Retrieved January 1, 2009. ^ "Same time, different channel". Comedy Central. September 2, 2011. Archived from the original on September 25, 2011. Retrieved September 4, 2011. ^ "European debut of Friends finale on RTÉ". Raidió Teilifís Éireann. May 11, 2004. Retrieved January 1, 2009. ^ "TV3 Friends". Archived from the original on March 24, 2011. Retrieved March 25, 2011. ^ "TV – Friends – ".. Archived from the original on May 18, 2015. ^ "Friends – CCUK". ^ Warneke, Ross (November 18, 2004). "Rewind". Archived from the original on February 15, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ "Channel Ten seriously in trouble at 7 pm timeslot".. The Daily Telegraph (Sydney). November 7, 2008. Archived from the original on June 25, 2013. Retrieved April 6, 2012. ^ " Friends ". Archived from the original on February 4, 2009. Retrieved January 1, 2009. ^ Global Television Network – Friends Bumper version 1. YouTube. November 29, 2009. Archived from the original on May 23, 2015. Retrieved April 12, 2015. ^ "Friends".. Archived from the original on April 2, 2015. Retrieved April 12, 2015. ^ Choudhary, Vidhi (July 11, 2016). "Friends most watched English show on Indian TV in January–June". Live Mint. New Delhi: HT Media Ltd. Retrieved January 24, 2018. ^ "Κωμωδία | Τα Φιλαρακια (Friends) | Star Tv". Star Channel. Retrieved February 18, 2018. ^ "Friends - Τα Φιλαρακια". TVOne. Retrieved February 18, 2018. ^ Albiniak, Paige (March 5, 2012). "With Friends Like These, Who Needs Standard-Def? ". Broadcasting & Cable. Archived from the original on February 26, 2013. ^ "The One With the High Definition". ScreenScribe. January 17, 2011. Archived from the original on July 26, 2013. Retrieved July 10, 2013. ^ Lieberman, David (October 15, 2014). " ' Friends' Licensed To Netflix In Warner Bros Deal — VIDEO". Retrieved December 24, 2017. ^ Raftery, Liz (October 15, 2014). "Friends Is Coming to Netflix! ". CBS Interactive. Archived from the original on October 18, 2014. Retrieved October 15, 2014. ^ Heyman, Jessie (May 1, 2015). "Seinfeld vs. Friends: Breaking Down the Economics of Two Beloved '90s Sitcoms". Vogue. Retrieved December 24, 2017. ^ Welch, Chris (January 1, 2015). "Every episode of Friends is now on Netflix". The Verge. Retrieved December 24, 2017. ^ 'Friends' Officially Leaving Netflix for WarnerMedia's Streaming Service. The Hollywood Reporter'. 9 July 2019. ^ Dretzka, Gary (November 2, 1995). "Hit Show, Hit Soundtrack: It's No Longer An Accident". Archived from the original on August 23, 2009. Retrieved January 3, 2009. ^ Burlingame, Jon (December 27, 1995). " Friends Theme Leads Pack of Hot-Selling TV Soundtracks". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends Again: Various Artists". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends: The One With All the Trivia ". Retrieved October 8, 2009. ^ "Friends – Season 1–10 Complete Collection 15th Anniversary DVD: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, James Michael Tyler, Elliott Gould, Maggie Wheeler, Christina Pickles, Paul Rudd, Jane Sibbett, David Crane, Marta Kauffman: DVD".. Retrieved July 26, 2010. ^ "Friends – Warner Home Video Press Release Announces The Complete Series on Blu-ray Disc! " (Press release). Warner Home Video. June 19, 2012. Archived from the original on June 22, 2012. Retrieved June 19, 2012 – via ^ Wolf, Jessica (February 11, 2002). "More 'Friends' for Fans".. Archived from the original on March 2, 2002. Retrieved September 10, 2019. ^ a b c d e Fisher, Nick (May 27, 2000). "Videos to buy". The Sun. News Group Newspapers. p. 47. ^ " Friends (Season 1) (4 DVD Set)". JB Hi-Fi. Archived from the original on January 20, 2009. Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Second Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ Wolf, Jessica (May 23, 2002). "Warner's Got More 'Friends ' ".. Archived from the original on June 4, 2002. Retrieved September 10, 2019. ^ " Friends (Season 2) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Third Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends (Season 3) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Fourth Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends (Season 4) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Fifth Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends (Season 5) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Sixth Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ Fisher, Nick (July 15, 2000). "Video view". p. 40. ^ " Friends (Season 6) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Seventh Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends: Complete Season 7 - New Edition [1995]". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends (Season 7) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Eighth Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends: Complete Season 8 - New Edition [1995]". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends (Season 8) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The Complete Ninth Season ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends: Complete Season 9 - New Edition [1995]". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends (Season 9) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends - The One with All Ten Seasons (Limited Edition) ". Retrieved January 3, 2009. ^ " Friends: Complete Season 10 - New Edition [1995]". Retrieved January 4, 2009. ^ " Friends (Season 10) (4 DVD Set)". Retrieved January 4, 2009. ^ "Friends: The Complete Series Collection (DVD)". WB Shop. ^ Endrst, James (September 5, 2004). "Matt LeBlanc's Joey goes West to seek fame & fortune". Archived from the original on January 12, 2012. Retrieved January 4, 2009. ^ Levin, Gary (July 24, 2003). "NBC has sitcom plans for Friends pal Joey". Retrieved December 30, 2008. ^ " Joey finds new friends on NBC". September 10, 2004. Retrieved January 4, 2009. ^ Weintraub, Joanne (July 11, 2004). " Joey co-star looking for sitcom laughs". Milwaukee Journal Sentinel. Archived from the original on February 9, 2006. Retrieved January 4, 2009. ^ de Moraes, Lisa (September 11, 2004). " Joey & The Apprentice: Downright Unfriendly". Retrieved December 30, 2008. ^ "Weekly Program Rankings". ABC Medianet. March 21, 2006. Retrieved December 30, 2008. ^ Bauder, David (May 15, 2006). "NBC Betting on Aaron Sorkin's New Drama". Retrieved December 30, 2008. Further reading Littlefield, Warren (May 2012). "With Friends Like These". Vanity Fair. Archived from the original on April 22, 2019. Retrieved April 22, 2019. An oral history. Articles concerning the cultural influence of the program: Allen, Samantha (September 12, 2014). "The Best Reason to Love 'Friends' Is the One We Never Realized at the Time". United States: Mic. Ihnat, Gwen (August 18, 2014). "How 'Friends' Changed the Sitcom Landscape". The A. Club. United States. Harrison, Andrew (12 September 2014). "The Hunting of the Snark: Friends, 20 Years On". New Statesman. United Kingdom. External links Official website Friends on IMDb Friends at Friends on Rotten Tomatoes Friends at Curlie Friends at The Interviews: An Oral History of Television v t e Nielsen Media Research top-rated United States network television show 1950s 50–51: Texaco Star Theater 51–52: Arthur Godfrey's Talent Scouts 52–53, 53–54, 54–55: I Love Lucy 55–56: The $64, 000 Question 56–57: I Love Lucy 57–58, 58–59, 59–60: Gunsmoke 1960s 60–61: Gunsmoke 61–62: Wagon Train 62–63, 63–64: The Beverly Hillbillies ( S1, S2) 64–65, 65–66, 66–67: Bonanza 67–68: The Andy Griffith Show (S8) 68–69, 69–70: Rowan & Martin's Laugh-In 1970s 70–71: Marcus Welby, M. D. 71–72, 72–73, 73–74, 74–75, 75–76: All in the Family ( S2, S3, S4, S5, S6) 76–77: Happy Days (S4) 77–78, 78–79: Laverne & Shirley ( S3, S4) 79–80: 60 Minutes 1980s 80–81, 81–82: Dallas ( S4, S5) 82–83: 60 Minutes 83–84: Dallas (S7) 84–85: Dynasty 85–86, 86–87, 87–88, 88–89: The Cosby Show ( S2, S3, S4, S5) 89–90: Roseanne (S2) / The Cosby Show (S6) 1990s 90–91: Cheers (S9) 91–92, 92–93, 93–94: 60 Minutes 94–95: Seinfeld (S6) 95–96, 96–97: ER ( S2, S3) 97–98: Seinfeld (S9) 98–99: ER (S5) 99–2000: Who Wants to Be a Millionaire 2000s 00–01: Survivor (S2-AO) 01–02: Friends (S8) 02–03, 03–04, 04–05, : CSI: Crime Scene Investigation ( S3, S4, S5) 05–06, 06–07, 07–08, 08–09, 09–10: American Idol ( S5, S6, S7, S8, S9) 2010s 10–11: American Idol (S10) 11–12: NBC Sunday Night Football 12–13: NCIS (S10) 13–14, 14–15, 15–16, 16–17: NBC Sunday Night Football 17–18: The Big Bang Theory (S11) 18–19: NBC Sunday Night Football.

Friends of animals.

Press alt + / to open this menu

Friends noelle sheldon emma. Friends chandler. Friends ross and rachel. Friends smelly cat. Friends video. Friendship bracelet patterns. Friends font. Friends season 1 episode 1. Friends on the other side lyrics. Friends season 6.

Friends in low places lyrics.

 

Friends like me. Friends funny moments. Friends coffee house prague. Jennifer Aniston... Rachel Green 236 episodes, 1994-2004 Courteney Cox... Monica Geller /... Lisa Kudrow... Phoebe Buffay Matt LeBlanc... Joey Tribbiani Matthew Perry... Chandler Bing David Schwimmer... Dr. Ross Geller James Michael Tyler... Gunther 151 episodes, 1994-2004 Elliott Gould... Jack Geller 22 episodes, 1994-2003 Christina Pickles... Judy Geller 20 episodes, 1994-2003 Maggie Wheeler... Janice 20 episodes, 1994-2004 Paul Rudd... Mike Hannigan 18 episodes, 2002-2004 Jane Sibbett... Carol 15 episodes, 1994-2001 Helen Baxendale... Emily Waltham 14 episodes, 1998-1999 Jessica Hecht... Susan 12 episodes, 1994-2000 June Gable... Estelle Leonard 11 episodes, 1994-2003 Tom Selleck... Dr. Richard Burke 10 episodes, 1996-2000 Aisha Tyler... Charlie Wheeler 9 episodes, 2003 Giovanni Ribisi... Frank Buffay Jr. 9 episodes, 1995-2003 Lauren Tom... Julie 8 episodes, 1995-2002 Eddie Cahill... Tag Jones 7 episodes, 2000-2001 Bonnie Somerville... Mona 7 episodes, 2001-2002 Cole Sprouse... Ben Geller 8 episodes, 2000-2002 Jon Favreau... Pete Becker 6 episodes, 1997 Amanda Carlin... Dr. Long 6 episodes, 2001-2002 Steven Eckholdt... Mark Robinson 6 episodes, 1997-2004 Paget Brewster... Kathy 6 episodes, 1997-1998 Mitchell Whitfield... Barry 6 episodes, 1994-2000 Debra Jo Rupp... Alice Knight Buffay Steve Ireland... Mr. Zelner 6 episodes, 1999-2004 Hank Azaria... David 5 episodes, 1994-2003 Tate Donovan... Joshua Burgin 5 episodes, 1998 Elle Macpherson... Janine Lecroix 6 episodes, 1999-2002 Anna Faris... Erica 5 episodes, 2004 Alexandra Holden... Elizabeth Stevens 5 episodes, 2000 Larry Hankin... Mr. Heckles 5 episodes, 1994-1996 Mike Hagerty... Mr. Treeger 5 episodes, 1995-2001 Morgan Fairchild... Nora Tyler Bing Charles Thomas Allen... 5 episodes, 1996-1999 John Christopher Allen... Cynthia Mann... Jasmine 5 episodes, 1994-1998 Michael Rapaport... Gary 4 episodes, 1999 Ron Leibman... Dr. Leonard Green 4 episodes, 1996-2004 Cosimo Fusco... Paolo 5 episodes, 1994-2000 Laura Dean... Sophie 4 episodes, 1997 Kim Harris... Casting Director #1 4 episodes, 1999-2003 Joe Everett Michaels... Bakersfield Guy Douglas Looper... Fireman 4 episodes, 1997-2002 Heather Sims... Emily 4 episodes, 2000-2003 Marlo Thomas... Sandra Green 3 episodes, 1996-2002 Alison La Placa... Joanna 3 episodes, 1997 Bruce Willis... Paul Stevens 3 episodes, 2000 Adam Goldberg... Eddie 3 episodes, 1996 Christine Taylor... Bonnie Kathleen Turner... Charles Bing 3 episodes, 2001 Dermot Mulroney... Gavin Mitchell 3 episodes, 2003 Teri Garr... Phoebe Abbott Sr. 3 episodes, 1997-1998 Dina Meyer... Kate Miller Rick Pasqualone... The Croupier 3 episodes, 1999 Phill Lewis... Steve Sam McMurray... Doug 3 episodes, 1997-2001 George Newbern... Danny 3 episodes, 1998 Reg Rogers... The Director Lisa Avery... Erin 3 episodes, 2000-2003 Jeff Brooks... Stage Manager 3 episodes, 1997-2000 Matthew Mullany... Stage Manager 3 episodes, 2000-2004 Alexandra Margulies... The Waitress Steven Harad... Acting Student #2 3 episodes, 1996-2000 Fritzi Burr... Mrs. Weinberg 3 episodes, 1995-1996 Billy Dec... Airplane Passenger 3 episodes, 1999-2004 Michael Ensign... Dr. Ledbetter 3 episodes, 1998-2001 Joanna Gleason... Kim Clozzi 2 episodes, 1999 Thomas Lennon... Randall Reese Witherspoon... Jill Green 3 episodes, 2000-2002 Gary Oldman... Richard Crosby 2 episodes, 2001 Sean Penn... Eric Christina Applegate... Amy Green 2 episodes, 2002-2003 Alec Baldwin... Parker 2 episodes, 2002 Jon Lovitz... Steve 2 episodes, 1995-2003 Dorien Wilson... Mr. Douglas 2 episodes, 1995-1996 Ron Glass... Russell Vincent Ventresca... Fun Bobby 2 episodes, 1994-1996 Max Wright... Terry 2 episodes, 1994-1995 Shelley Berman... Mr. Kaplan Jr. 2 episodes, 1996-1997 Fred Stoller... Stu 2 episodes, 1997-2001 Angela Featherstone... Chloe 2 episodes, 1997 Tom Conti... Stephen Waltham 2 episodes, 1998 Gregory Itzin... Theodore Hannigan 2 episodes, 2002-2004 Sam Pancake... The Waiter Michele Maika... Kiki Paxton Whitehead... Mr. Waltham Eddie McClintock... Clifford Burnett Melissa George... Molly 2 episodes, 2003 John Rubinstein... The Doctor 2 episodes, 2004 Barry Heins... 'Pie in the Hood' Man Troy Norton... Jake Cristine Rose... Bitsy Hannigan Brian Chenoweth... Ken Monique Edwards... Claudia Roark Critchlow... Dr. Horton 2 episodes, 1996 E. J. Callahan... Al Zebooker 2 episodes, 1997-2004 Jennifer Saunders... Andrea Waltham Evie Peck... The Nurse Maury Ginsberg... Isaac Jennifer Milmore... Lauren 3 episodes, 1997-2002 Nina Mann... Attendant Christopher Miranda... Bobby Steve Park... Phil Pat Finn... Dr. Roger 2 episodes, 2000 Jim Rash... Nervous Male Passenger Alexis Arquette... The Customer 2 episodes, 2000-2001 Mark Roberts... The Director Shane Nickerson... Guy #1 2 episodes, 1999-2001 Ashley Clark... Roger Carole Gutierrez... Nurse Jackie Bright... Mr. Weinberg Jim Bentley... Another Tour Guide 2 episodes, 1998-2000 Jason Kravits... Man in Cab Anthony Cistaro... Gate Attendant Peter James Smith... the Assistant Director Peter Eyre... The Registrar Hunter Cochran... Manao DeMuth... Ticket Agent Brian Palermo... Airline Representative Michelle Pereira... Female Passenger Vincent Boyle... Another Passenger Baillie Gerstein... Customer 2 episodes, 1995-1999 Andrew Bilgore... Wayne Maurice Godin... Sid Robert Alan Beuth... Professor Klarik Alison Shanks... Nancy Oberblau Olivia Williams... Felicity Jon Haugen... Ugly Naked Guy 2 episodes, 1996-1999 Mary Pat Gleason... Nurse Sizemore 1 episode, 1994 Jill Goodacre... Jill Goodacre Geoffrey Lower... Alan Sofia Milos... Aurora John Allen Nelson... Paul Camille Saviola... The Horrible Woman Robert Costanzo... Joey Tribbiani, Sr. 1 episode, 1995 Beverly Garland... Aunt Iris Jennifer Grey... Mindy Melora Hardin... Celia Chrissie Hynde... Stephanie Stan Kirsch... Ethan Audra Lindley... Frances Brittney Powell... Jade Claudia Shear... Fake Monica Jonathan Silverman... Dr. Franzblau David Arquette... Malcolm 1 episode, 1996 Peter DeLuise... Carl Peter Dennis... Sherman Whitfield Chris Isaak... Rob Susanna Midnight... Margha Julia Roberts... Susie Isabella Rossellini... Isabella Rossellini Mae Whitman... Sarah Tuttle Jason Brooks... Rick 1 episode, 1997 Sherilyn Fenn... Ginger Dan Gauthier... Chip Matthews Michael Vartan... Dr. Tim Burke Sarah Ferguson... Sarah Ferguson Christopher Liam Moore... The Hotel Clerk 1 episode, 1998 Gregory Sporleder... Larry Bob Balaban... Frank Buffay Sr. 1 episode, 1999 Kristin Dattilo... Caitlin Conchata Ferrell... The Judge Willie Garson... Michael Monks... Dr. Miller Sarah Peterson... Elizabeth Hornswoggle Billy Stevenson... Kristin Davis... Erin 1 episode, 2000 Stacy Galina... Julie Graff Louis Mandylor... Carl Kevin Spirtas... Dr. Wesley Jason Alexander... Earl 1 episode, 2001 Andrea Bendewald... Megan Bailey Kevin Rahm... Tim Denise Richards... Cassie Geller Winona Ryder... Melissa Warburton Susan Sarandon... Cecilia Monroe Trudie Styler... Trudie Styler Alison Sweeney... Jessica Ashley Lisa Thornhill... Kristen Sasha Alexander... the Interviewer 1 episode, 2002 Selma Blair... Wendy Dan Bucatinsky... the Waiter Molly Hagan... Sarah Harry Van Gorkum... Don Jennifer Coolidge... Amanda Buffamonteezi 1 episode, 2003 Jeff Goldblum... Leonard Hayes Greg Kinnear... Dr. Benjamin Hobart Marisol Nichols... Olivia Danny DeVito... Roy - The Stripper 1 episode, 2004 Anita Barone... Carol Willick Elinor Donahue... Aunt Lillian Kim Gillingham... Angela Beth Grant... Lizzy Marianne Hagan... Joanne Clea Lewis... Franny Corinne Bohrer... Melanie Brian Buckner... Office Worker #2 Megan Cavanagh... Luisa Lee Garlington... Ronni Arye Gross... Michael Michael McKean... Mr. Rastatter Alaina Reed-Hall... The Admissions Woman Karla Tamburrelli... The Teacher Chris Young... Steven Fishman Steve Zahn... Duncan Khalil Kain... Cal Nicky Katt... Arthur Patrick Kerr... The Restaurant Manager John Lehr... Eric Audrie Neenan... Emily DeeDee Rescher... The Record Producer Brooke Shields... Erika Jean-Claude Van Damme... Jean-Claude Van Damme Obba Babatundé... James Hong... Hoshi Laura Interval... Amanda Penn Jillette... The Salesman Stephen Kearney... Mischa Kevin McDonald... Guru Saj Taylor Negron... Allesandro Rebecca Romijn... Cheryl Sam Anderson... Dr. Harad Gary Collins... Gary Collins Zen Gesner... Dave Julie Lauren... Krista Scott Mosenson... Teacher Michael Winters... Brooke Boisse... The Potential Roommate Patrick Bristow... The Stage Manager Lilyan Chauvin... Grandma Tribbiani Soleil Moon Frye... Katie Daniel Hagen... The Casting Director Alex Kapp... Stephanie John Kassir... Stanley Ralph Lauren... Ralph Lauren Jeanette Miller... The Elderly Woman NiCole Robinson... The Smoking Woman Samantha Smith... The Window Woman Kristian Alfonso... Hope Brady Michael Kagan... J. D. Lewis... Bess Meyer... Dana Keystone Oliver Muirhead... The Jeweler Scott Paetty... Sebastian David Sutcliffe... Kyle Phil Abrams... The Anxious Wedding Guest Eva Amurri Martino... Dina Mark Consuelos... Policeman #1 Mo Gaffney... Casting Director Jason George... the Fireman Kyle Howard... Alan Lewis Lela Lee... The Wedding Guest Arden Myrin... Brenda Chris Parnell... Bob Gabrielle Union... Kristen Lang Krista Allen... Mable Janet Hubert... Ms. McKenna Cleo King... Nurse Kitty Debi Mazar... Evil Bitch Jonathan Nichols... Ray Richard Penn... Doctor Dedee Pfeiffer... Mary Ellen Jenkins Alan F. Smith... Kevin Rena Sofer... Joe Colligan... the Director Ivana Milicevic... Kori Weston Maria Pitillo... Laura Luis Antonio Ramos... The Tanning Salon Guy John Stamos... Zack Timothy Starks... The Handyman Dakota Fanning... Mackenzie Jane Lynch... Ellen Jim O'Heir... Adoption Agency Worker Ellen Pompeo... Missy Goldberg Jack Armstrong... Nancy Cassaro... Shelly Jenifer Lewis... Paula Tommy Blaze... Spencer Cherashore... Waiter Lynn Clark... Danielle George Clooney... Dr. Michael Mitchell Janice Davies... Woman on Bench Danny Dayton... Buddy Doyle Barry Diamond... Phone Guy Buck Kartalian... Frankie Heather Medway... Victor Raider-Wexler... The Doctor David Sederholm... Coma Guy Harry Shearer... Dr. Baldharar Darryl Sivad... Office Worker #3 Fisher Stevens... Roger Dan Castellaneta... The Zoo Keeper Lisa Roberts Gillan... Cathy Charlie Sheen... Ryan Matt Battaglia... Vince Elizabeth Daily... Leslie Richard Fancy... Mr. Posner Markus Flanagan... Robert Rhoda Gemignani... Mrs. Potter Carlos Gómez... Julio Jamie Kaler... Mike Matt Kaminsky... Tony Mimi Lieber... Mary Therese Tribbiani Jim Pirri... Sergei Gretchen Wyler... Mrs. Burkart Richard Branson... The Vendor Michal Connor... The Singing Man Cindy Katz... Dr. Zane Christina Moore... Marjorie Jennette Robbins... Cynthia Lisa Rotondi... The Stripper Sandra Thigpen... Mark McCullough Thomas... Liam David Dalton... Guest #1 Christopher Darga... Mark Fite... The Salesman Todd Glass... The Airplane Guy Victoria Kelleher... Woman #2 Tembi Locke... Karin John C. McDonnell... The Grip Lex Medlin... The Tall Guy Kevin Ruf... The Porsche Owner Megan Ward... Nancy Julia Campbell... Whitney Larry Joe Campbell... The Fan Merrin Dungey... The Museum Official Brian Dunkleman... Amy Hill... the Woman Steve Hytner... Mr. Thompson Chris Kennedy... Patrick Suzanne Lanza... Woman Jill Matson-Sachoff... The Receptionist Terry Rhoads... the Maitre D' Richard Roat... Burt Michael D. Roberts... The Head Librarian Joeanna Sayler... The Woman At The Table Jean St. James... Hilda Susan Yeagley... Woman #1 Gina Belafonte... The Second Guest Jack Betts... Tom Shawn Christian... Dr. Schiff Jackie Debatin... The Hooker Joyce Guy... the Supervisor Lyn Alicia Henderson... the Ticket Agent Harry S. Murphy... The Man at Wedding Tammy Townsend... Vince Vieluf... Ned Morse Kevin Farrell... Elaine Hendrix... Sally James Le Gros... Jim Nelson Freddie Prinze Jr.... Sandy Tucker Smallwood... Mr. Tyler Adria Tennor... Katherine Susan Ward... Hayley Irene White... Chandler's Assistant Matthew Yang King... The Student Iris Bahr... Glenda John Balma... Professor Jarvis Oberblau John Bentley... Waiter #2 Anne Dudek... Precious Evan Handler... Teck Holmes... Jordan Ken Lerner... Professor Spafford Ming Lo... Dr. Li Blake Reed... Chase Daryl Sabara... Owen Jonathan Slavin... Manny Myra Turley... Matt Winston... the Charity Clerk Hira Ambrosino... Donny Osmond... Donny Osmond Annie Parisse... Sarah Stuart Fratkin... Lowell Lara Harris... Obsession Girl Wayne Pére... Max Leesa Zelkin... Joel Beeson... The Hombre Man Catherine Bell... Robin Marcus Jacques... Waiter Kerrie Klark... Flight Representative Leah Remini... Lydia Philip Rayburn Smith... Actor Brenda Vaccaro... Gloria Tribbiani Nancy Valen... Lorraine Angela Visser... Samantha Noah Wyle... Dr. Jeffrey Rosen Michael Bower... Roy Gublik Mark Cohen... Mattress King Mary Gallagher... Tilly Jason Graae... Mary-Pat Green... Jeannie Jana Marie Hupp... Mindy Seth Isler... Monkey Trainer Phil Leeds... Mr. Adelman Linda Lutz... Horrible Woman Laraine Newman... Mrs. Buffay Kyla Pratt... Charla Nichols Marissa Ribisi... Betsy Nancy Rubin... Guest Fred Willard... Mr. Lipson Micheal DiMaggio... Drew Robert Gant... Jason Marcy Goldman... Gina Hecht... Richard's Date Alex Meneses... Cookie Tribbiani Jennifer Rhodes... Mrs. Lynch Brian 'Fish' Smith... Josh Ken Weiler... Peter Tom Bailey... Doug Benson... Anne Betancourt... The Saleslady Patrick Fabian... Dan Robert M. Koch... Carlos Lacamara... The A. D. Hugh Laurie... The Gentleman on the Plane John R. McLaughlin... The PBS Volunteer Adamo Palladino... Devon Alexia Roberts... The Female Student Linde Gibb... Guest #2 Marc Goldsmith... The Man Rojai Holloway... The Security Guard Charity Nicole James... The Woman 2 episodes, 1999-2002 Judy Kain... Janelle Paradee... Meg Missi Pyle... Hillary Lise Simms... Kara Antoinette Spolar... Aloma Wright... The Saleswoman John Apicella... Mr. Bowmont Janet S. Blake... Jeweler #2 Doug Budin... The Librarian Sean Corvelle... Josh Coxx... Eldad Paul Gleason... Jack Cheryl Hines... Caroline Keenan... Melissa Ron Recasner... Cody Tucker... Kathy Ilia Volok... The Dry Cleaner Greg Wrangler... Fireman #1 Scott Adsit... Director Chuck Martinez... Policeman #2 Teresa Parente... The Woman at Wedding Jim Piddock... Dennis Phillips Geoff Pierson... Mr. Franklin Dale Raoul... Mrs. Verhoeven Mailon Rivera... Steven Rozic... The 'Hey Guy' Guy Wayne Edward Sherwood... The Man in Sports Car Daniel E. Smith... the Boy in the Cape Marla Sokoloff... Dina Tribbiani George Stults... Fredrick Nikita Ager... Poppy Chris Payne Gilbert... Bill Robin Krieger... Cathy the Realtor Tim Maculan... the Food Critic Kat Sawyer... Catherine Susan Slome... Prospective Nanny Caryn Ward... Gregory White... Dr. Gettleman Terence Paul Winter... The Waiter #2 Shayne Anderson... Customer #1 Jennifer Aspen... Michelle Debra Azar... Spa Receptionist Alex Borstein... Bitter Woman on Stage Kyle Gass... Ernie Grunwald... Tom Gordon Cathy Lind Hayes... Dr. Biely Jim Meskimen... Carly Thomas Smith... Tabitha Andy Umberger... Dr. Connelly Audrey Wasilewski... Jorge Luis Abreu... Gregory Jbara... Gene - 'Pyramid' Contestant Alex Craig Mann... Casting Assistant Sarah MacDonnell... Sandy Sean Whalen... Pizza Guy Hugh Dane... Jim Jennifer Grant... Nina Jo Jean Pagano... Customer Larry Poindexter... Fireman Dave Emily Procter... Annabel Elizabeth Sjoli... Tia Warren Berlinger... Andre Rosey Brown... Delivery Man Lewis Dix Jr.... Man Candace Gingrich... Minister Tim Hutchinson... Supervisor Steven M. Porter... Security Guard Romy Rosemont... Troop Leader Vanessa Sandin... Amber Peter Spears... Joel Scott Stewart... Lou Thornton... Gail Shannon Maureen Brown... The Woman On The Train Richard Gant... Dr. Rhodes Brien Perry... Gym Employee Penny Santon... Nonna Tribbiani Wendy Schaal... Jeannine Marc Unger... The Thief Lee Arenberg... Shirley Jordan... Thea Mann... Sleep Clinic Worker Alec Mapa... The Housekeeper Robin McDonald... Ticket Counter Attendant Rocky McMurray... The Cigarette Guy Iqbal Theba... Joey's Doctor Lisa Cash... The Flight Attendant Stephon Fuller... Guest #3 Devyn LaBella... The Little Girl Frank Novak... The Gambler Sandra Plazinic... Dancer on Platform Jim Wise... Mongo Brownlee... The Instructor Jonathan T. Floyd... Gary Cynthia Graham... Nurse #1 Brad Koepenick... The Producer Sarah Murdoch... The woman Natasha Pearce... Zoe David Warshofsky... Fireman #2 Barry Wiggins... the Man Wendee Cole... Marge Rachel David... the Ballerina Reggie Jordan... The Front Desk Clerk Darlene Kardon... Aunt Millie Cindy Lu... Accountant Johnny Messner... Kash Ford John O'Brien... the Airline Employee Marc Rose... Wesley Thompson... The Locksmith McKenzie Westmore... Presenter Martin Yu... Kevin Brief... Bartender Ellen Gerstein... Aunt Lisa Rachael Harris... Julie Angee Hughes... Mark Lutz... Mona's Date Scott Richards... the Acting Teacher Lori Alan... Sonya Dan Desmond... Professor Sherman Ethan Erickson... Dirk Suzanne Ford... the Female Producer Cheryl Kennard... Heather Keith Pillow... Customer #2 Kellie Waymire... Colleen Leslie Charleson... Leslie Charleson Tim Rhoze... Carla Toutz... Joan Benjamin Caya... Bratty Boy Carolyn Lowery... Andrea Jay Acovone... Fireman Charlie Carlo Imperato... Roy Richard Lyons... Michele Lamar Richards... The Lamaze Teacher Jennifer Sommerfeld... Becky Edo Azran... Young Ross Tim Bohn... Jonathan Josie DiVincenzo... Tattoo Artist Sandra Gould... Old Woman Sean Masterson... 'Monkeyshine' Guy Christy L. Medrano... Waitress Brian Posehn... Messenger Symba... Chrissy Ethel Ayler... Hospital Administrator Christopher Carroll... Bank Officer Carole Goldman... Mrs. Becker Hillary Matthews... Joe O'Connor... Stevens Amy Smallman... The Kitchen Worker K. Steinberg... Gina Tribbiani Charlton Heston... Charlton Heston Robyn Pedretti... Ginger John Bennett Perry... Mr. Burgin Sherri Shepherd... Rhonda, The Tour Guide T. Thyne... Dr. Oberman June Whitfield... Sybil Azur... The Dancing Girl Rick Fitts... The Professor Ralph Manza... The Old Man Gabi Simson... The Woman Dealer Dennis Singletary... Guy #2 Louisa Abernathy... Roger Eschbacher... the Photographer Tori McPetrie... Susie Park... The Dry Cleaner's Wife Renee Rogers... Nurse #2 Anita Dashiell... the Front Desk Clerk Robyn Donny... Frannie Emily Osment... Lelani Mayolanofavich Tim DeKay... Marc John C. Moskoff... Uncle Dan Greta Sesheta... Matthew Ashford... Matthew Ashford Michelle Anne Johnson... the Casting Director Cynthia Newman... Jeanette Johnny Sneed... Customer #3 Allisyn Snyder... Leslie Buffay Kimberley Davies... Adrienne Turner Brent Spiner... James Campbell Joan Pringle... Dr. Oberman Marilyn Tokuda... Nana's Nurse Joel Gretsch... Fireman Ed Leila Kenzle... Fran Devanow Stan Sellers... Manager Gene Crane... Christmas Tree Customer Lea DeLaria... Simon Harvey... Jester Sierra Dawn Hill... Young Monica Tahj Mowry... Little Boy James E. Reilly... Writer Stephen Samuels... Arik Yasemin Baytok... The Poughkeepsie Woman John McCarthy... Referee Lisa Melilli... Amber Smith... Maria the Gym Lady Ben Stiller... Tommy Brenda Isaacs Booth... Pat Crowley... Mrs. Burgin Miles Marsico... The Smart Kid Joshua Duvall Preston... Young Chandler Ian Meltzer... Alex Steve Pierce... The Passerby Andy Brewster... The Guy in Library Larry Cox... Arthur David Moreland... Mel Anil Raman... First Dorm Guy Eric Rutherford... Stryker Joe Coyle... Stuart Stephanie Dicker... Allen Lulu... the Photographer Ivy Malone... The Cowgirl Steve Susskind... the Priest Ashly Holloway... The Girl in the Doctor's Office JoNell Kennedy... Tim Silva... The Male Guest Kristen Ariza... Paul Logan... The Soap Actor Kyle Lowder... Kyle Lowder Sierra Marcoux... Chandler Buffay Ryan Carlberg... Pizza Delivery Boy Tom Dugan... Merrill Markoe... Marsha Helen Hunt... Jamie Buchman Lou Wills... Shashi Bhatia... Acting Student #1 Lawrence A. Mandley... Mindy Sterling... Wedding Planner Hope Allen... Karen Lambert Bruce Buffer... Announcer Laura Cayouette... Cailin Vic Helford... The Conductor Heidi Beck... The Delivery Room Nurse Jane Carr... The Ticket Agent Jack Ong... The Older Scientist Michael Naughton... Matt Weinberg... Raymond Cacey Kirshner... Jacqueline Schultz... Lisa Nicholas Thomas... The Guy Student Jim Hanna... The man Michelle Haury... the Waitress Laurie Okin... Claudia Stedelin... Amanda Aixa Clemente... The Female Guest Logan Hudson... The Boy in the Doctor's Office Henriette Mantel... Nurse #2 DeAnna Kane... Dante Pastula... Frank Buffay Jr. Jr. Tracy Silver... Dressing Room Woman Helen Eigenberg... the Realtor Cyndi Martino... Henrietta Patty Tiffany... D. Elliot Woods... Cheryl Francis Harrington... Interviewer Matt Bellner... The Crew Member Tony Nichols... The Maitre D' Jessica A. O'Sullivan... The Girl Student Dane Anthony... the Bandleader Megan Linder... Mary Margaret Lewis... Rita Karman Kruschke... Coma Woman Daniel Caltagirone... Chip Chinery... Another Scientist Steffani Brass... Melinda Kendall Hebert... the Second Girl Craig Robinson... The Clerk Heathcote Williams... The Older Guest Mark Daniel Cade... Alex Ball... Ralph Lauren Employee Rachel Snow... Gert Laura Margolis... Woman Giving Birth Karin Co... Woman with Mild Contractions Jimmy Palumbo... Sick Bastard Sarah Rush... Nurse #3 Julie Grady Thomas... Girl Scout Ferdinand Mehlinger... Party Guest Alex Boling... The Latte Guy Craig Rees... George Alan... Groom Jason Carroll... Hotel Valet André Fortin... The Guy on the Tape Katie... Marcel the Monkey (uncredited) 9 episodes, 1994-1996 Cali Sheldon... Emma Geller-Green 8 episodes, 2003-2004 Noelle Sheldon... Elizabeth Davidson... 5 episodes, 2002 Tony Sagastizado I... 3 episodes, 1995-2003 Marta Kauffman... Director 3 episodes, 1996-1997 Anthony Backman... Coffee Shop Patron 2 episodes, 1995 Thomas James Kepner... Concerned Parent Kevin Bright... David Crane... Paxton Culpepper... Joel Heyman... Guy on Plane Roger Hamilton... Wedding Guest J Graigory... Jeannette Papineau... Girlfriend in Coffee Shop Angelika Roberts... Jeff Astrof... Hockey Fan James Burrows... Adam Chase... Dick Clark... Dick Clark Renee Fishman... Central Perk Coffee Shop Patron Jillian Fontaine... Freud! Theatre Actress Bryan Hanna... Mike Sikowitz... David Sobel... Brian Jay Leno... Jay Leno Patrick O'Bell... Jack Riley... Airline Passenger Alex Spencer... Girl #1 Lea Thompson... Caroline Duffy Willie Basse... Studio Engineer Jim Cummings... Monkeyshines Beer Announcer Richard Lawrence... Groomsman Darin Mangan... Dan Martin... Jill Melody... Counter Dancer Richard Saxton... Business News Anchor David Abbott... Tank Abbott Robert Aguilar Jr.... Video Store Customer Laura Bennecke... Coffee House Patron Peter Bonerz... Theater Patron Billy Crystal... Tim Shannon Frank... Bar Girl Holly Gagnier... Mary Angela Tribbiani Andre Johnson... World's Greatest Trainer Lisa Maris... Tina Tribbiani Shelly Markham... Piano Player Dena Miceli... Veronica Tribbiani Scott Sandler... Jonny Ira Ungerleider... Noisy Upstairs Neighbour Robin Williams... Tomas Shelly Desai... Man at Airport Nick East... Adult Film Actor John Luder... Civil War Stretcher Bearer Greg Malins... Man on Airplane Johan-Carl Nowack... Eric Garcia Rodney Sherwood... Doctor #1 Craig Strong... Nick Shannon Brown... Bike Messenger Paul Gebeau... Man Kissed on the Plane Alex Kalognomos... Dancer on Screen James Paradise... Casino Boss Paul Sinacore... Party Goer Preston James Hillier... Joey Clone Ben Hisoler... Shane Keller... Twin #2 Elizabeth Talbot-Adams... Scarlett Ian Thorpe... Coffee Shop Customer Chad Wingerd... Patron Jeff Asch... Mike J Daugherity... Kim Delgado... Airport Security #1 Sarfraz Manzoor... Christopher Michael... Airport Security #2 Janelle Pierzina... Patron in Coffee Shop Brad Pitt... Will Colbert Kurtis Rintala... John Wheeler Jeri Slaughter... Dancer Kevin Alexander Stea... Vanessa White... Bob Bencomo... Male Guest Joel Berti... Guy in Coffee Shop Michael Burgess... Mr. Squiggles Phil Donlon... Bellhop Mikey Evgen... Baby #3 Jodi Knotts... Dr. Toes Michael Kurtz... Walter Andre Lachaumette... Tom Engel Lauren Bush Lauren... Girl in Coffee Shop Ben Shephard... Man with Microphone Danielle Stratton... Bill Blair... Convention Prankster Mary Castro... Coffee Patron Susan Chuang... Receptionist Al Collado... Bernard Curioso... Intern Farah Fath... Farah Fath Gregory Graham... John Rhymes... Nacho Guy John Damien Ryan... Alexis Thorpe... Alexis Thorpe George Adams... Reunion Guest Valerie Anastasias... Bridal Shower Guest Edward James Gage... Father Chris McNair... John O. Nelson... Reunion Attendee Paula Newsome... Stewardess Ray Quiroga... Jake Store Clerk Garrison Taylor... Partygoer stand-in (193 episodes, 1996-2004) Don Ohlmeyer... president of NBC West Coast (131 episodes, 1994-1999) Mary Rodriquez... production coordinator (106 episodes, 1996-2000) stand-in: on-camera (106 episodes, 1999-2004) Dana De Vally Piazza... technical coordinator (92 episodes, 1995-1999) John Malakoff... production travel consultant (92 episodes, 2000-2004) Kimberly A. Harrison... production assistant / executive assistant (90 episodes, 2000-2004) Benay Karp... animal trainer / animal provider (85 episodes, 1994-2004) Roger Christiansen... technical coordinator (84 episodes, 2000-2004) James L. Thompson III... post production coordinator (72 episodes, 1995-1998) Ran Barker... administrator (52 episodes, 1995-1999) Deborah Brighton... animal trainer (41 episodes, 1999-2004) Shana Goldberg-Meehan... story editor / executive story editor (40 episodes, 1996-2000) Scott Silveri... Jill Bayor... Writers' Assistant (38 episodes, 1998-1999) Mark J. Kunerth... writers assistant (37 episodes, 1997-1998) Michelle Peerali... assistant to showrunner/director kevin bright (32 episodes, 2003-2004) Nick Bohr... production assistant (31 episodes, 2002-2003) Richard Rosenstock... creative consultant (30 episodes, 1996-1997) R. Lee Fleming Jr.... executive story editor (30 episodes, 2001-2004) Wil Calhoun... executive story editor (25 episodes, 1996-1997) Matt Day... production assistant (25 episodes, 1996-1997) Seth Kurland... Andrew Reich... executive story editor (25 episodes, 1997-2000) Erik Emi... technical coordinator (25 episodes, 1999-2000) Ted Cohen... executive story editor (24 episodes, 1997-1998) Gigi McCreery... executive story editor (24 episodes, 1998-1999) Perry M. Rein... Brian Boyle... story editor (24 episodes, 2000-2001) Patty Lin... executive story editor (24 episodes, 2000-2001) Robert Carlock... executive story editor (24 episodes, 2001-2002) Mark A. Freid... production assistant (23 episodes, 1994-1995) Emma Baksi... production assistant (22 episodes, 1998-1999) Michael Lewis... production accountant (21 episodes, 1995-1996) Erika Harrison... production staff (21 episodes, 2002-2003) Jillian Fouts... production staff / intern / stage assistant (18 episodes, 1999-2000) Seth Cohen... production assistant (18 episodes, 2003-2004) Jeffrey Wheat... technical coordinator (17 episodes, 1994-1995) Stacie L. Speaker... production assistant (14 episodes, 1995) Rachel Osborne... production assistant (13 episodes, 2001-2002) Mara Shapshay... production (11 episodes, 1998) Nerissa Politzer... animal trainer (7 episodes, 1994-1995) Phil Perez... technical coordinator (5 episodes, 1994) Victoria Harvie... intern / production staff / stage assistant (5 episodes, 1999-2000) Michael Giorgio... technical coordinator (4 episodes, 1998-2003) executive story editor / story editor (3 episodes, 1994-1996) Robin Antin... choreographer (3 episodes, 1999-2004) story editor (2 episodes, 1994-1995) story editor (2 episodes, 1994) Alexa Junge... Kate Garbett... production secretary: UK (2 episodes, 1998) Louis Gendron... post production consultant (2 episodes, 1998) Sarah Wheale... writers pa london / writers production assistant: London unit (2 episodes, 1998) Paul Swain... magna doodle artist (2 episodes, 2001) story editor (1 episode, 1994) Susan Benedon... animal trainer (1 episode, 1994) Rick Beren... technical coordinator (1 episode, 1994) executive story editor (1 episode, 1995) Marjorie Mullen... technical coordinator (1 episode, 1995) Kamel Krifa... personal trainer to Jean Claude Van Damme (1 episode, 1996) Carole Lowe... product placement and production resources (1 episode, 1996) Adam Shankman... choreographer (1 episode, 1997) Fred Einesman... medical consultant (1 episode, 1998) Dan Fendel... technical coordinator (1 episode, 1998) Michael Gorgio... Paul Perigo... additional credit sequence (1 episode, 1998) Donna Racine... Genio Borghi... stage coordinator (1 episode, 1999) Beverly Jackson... director's assistant/development associate (1 episode, 1999) Adrienne Turner... assistant: Mr. Crane (1 episode, 1999) Phyllis Larrymore-Kelly... dialogue coach for jonathan t. floyd (1 episode, 2000) Inger Johnson... crafts service gang boss (1 episode, 2003) John Penna... production accountant (uncredited) (138 episodes, 1998-2004) Elisa Robichaud... production intern (uncredited) (39 episodes, 2002-2004) Krista Thomas... personal assistant: actor (uncredited) (25 episodes, 2000) Josh Zaretsky... production assistant (uncredited) (24 episodes, 1995-1996) Paolo Paci... production assistant (uncredited) (24 episodes, 1999) Holly Payberg-Torroija... assistant to ms. kudrow (uncredited) (24 episodes, 1999) Carey Goldstein... stand-in (uncredited) (15 episodes, 1996) Joe Rivera Jr.... production assistant (uncredited) (3 episodes, 1998) Omar Capra... production assistant (uncredited) (2 episodes, 2004) Matthew Parton... Bruce Gray... sculpture art provided by (uncredited) (1 episode, 1996) Jill Gable... music and talent relations (uncredited) (1 episode, 1999) Lynda Tarryk... video switcher (uncredited) (1 episode, 2003).

Friend   (frĕnd) n. 1. A person whom one knows, likes, and trusts. 2. A person whom one knows; an acquaintance. 3. A person with whom one is allied in a struggle or cause; a comrade. 4. One who supports, sympathizes with, or patronizes a group, cause, or movement: friends of the clean air movement. 5. Friend A member of the Society of Friends; a Quaker. tr. v. friend·ed, friend·ing, friends 1. Informal To add (someone) as a friend on a social networking website. Archaic To befriend. Idiom: be friends with To be a friend of: I am friends with my neighbor. friend′less adj. friend′less·ness n. Word History: The relationship between Latin amīcus, "friend, " and amō, "I love, " is clear, as is the relationship between Greek philos, "friend, " and phileō, "I love. " In English, though, we have to go back a millennium before we see the verb that we can easily connect to friend. Frēond, the Old English source of Modern English friend, is related to the Old English verb frēon, "to love, like, honor, set free (from slavery or confinement). " Specifically, frēond comes from the present participle of the Germanic ancestor of Old English frēon and thus originally meant "one who loves. " (The Old English verb frēon, "to love, set free, " by the way, survives today in Modern English as to free. ) The Germanic root of frēond and frēon is *frī-, which meant "to like, love, be friendly to. " Closely linked to these concepts is that of "peace, " and in fact Germanic made a noun from this root, *frithu-, meaning exactly that. Ultimately descended from this noun are the personal names Frederick, "peaceful ruler, " and Siegfried, "victory peace. " The root also shows up in the name of the Germanic deity Frigg, the goddess of love, who lives on today in the word Friday, "day of Frigg, " from an ancient translation of Latin Veneris diēs, "day of Venus. " friend ( frɛnd) n 1. a person known well to another and regarded with liking, affection, and loyalty; an intimate 2. an acquaintance or associate 3. an ally in a fight or cause; supporter 4. a fellow member of a party, society, etc 5. a patron or supporter: a friend of the opera. 6. be friends to be friendly (with) 7. make friends to become friendly (with) vb ( tr) 8. (Communications & Information) to add (a person) to one's list of contacts on a social networking website [Old English frēond; related to Old Saxon friund, Old Norse frǣndi, Gothic frijōnds, Old High German friunt] ˈfriendless adj ˈfriendlessness n ˈfriendship n Friend ( frɛnd) n (Protestantism) a member of the Religious Society of Friends; Quaker Friend ( frɛnd) n (Mountaineering) trademark mountaineering a device consisting of a shaft with double-headed spring-loaded cams that can be wedged in a crack to provide an anchor point friend (frɛnd) n. a person attached to another by feelings of affection or personal regard. a person who gives assistance; patron; supporter: friends of the Boston Symphony. a person who is on good terms with another; a person who is not hostile: Who goes there? Friend or foe? 4. a member of the same nation, party, etc. ( cap. ) a member of the Society of Friends; Quaker. t. Archaic. to befriend. Idioms: make friends with, to enter into friendly relations with; become a friend to. [before 900; Middle English friend, frend, Old English frēond friend, lover, relative (c. Old Saxon friund, Old High German friunt), orig. present participle of frēogan to love] friend′less, adj. friend′less•ness, n. friend 1. 'friend' Your friends are people you know well and like spending time with. You can refer to a friend who you know very well as a good friend or a close friend. He's a good friend of mine. A close friend told me about it. If someone has been your friend for a long time, you can refer to them as an old friend. He or she is not necessarily an old person. I went back to my hometown and visited some old friends. 'be friends with' If someone is your friend, you can say that you are friends with them. You used to be good friends with him, didn't you? I also became friends with Melanie. friend Past participle: friended Gerund: friending Imperative friend friend Present I friend you friend he/she/it friends we friend you friend they friend Preterite I friended you friended he/she/it friended we friended you friended they friended Present Continuous I am friending you are friending he/she/it is friending we are friending you are friending they are friending Present Perfect I have friended you have friended he/she/it has friended we have friended you have friended they have friended Past Continuous I was friending you were friending he/she/it was friending we were friending you were friending they were friending Past Perfect I had friended you had friended he/she/it had friended we had friended you had friended they had friended Future I will friend you will friend he/she/it will friend we will friend you will friend they will friend Future Perfect I will have friended you will have friended he/she/it will have friended we will have friended you will have friended they will have friended Future Continuous I will be friending you will be friending he/she/it will be friending we will be friending you will be friending they will be friending Present Perfect Continuous I have been friending you have been friending he/she/it has been friending we have been friending you have been friending they have been friending Future Perfect Continuous I will have been friending you will have been friending he/she/it will have been friending we will have been friending you will have been friending they will have been friending Past Perfect Continuous I had been friending you had been friending he/she/it had been friending we had been friending you had been friending they had been friending Conditional I would friend you would friend he/she/it would friend we would friend you would friend they would friend Past Conditional I would have friended you would have friended he/she/it would have friended we would have friended you would have friended they would have friended Thesaurus Antonyms Related Words Synonyms Legend: Noun 1. friend - a person you know well and regard with affection and trust; "he was my best friend at the university" individual, mortal, person, somebody, someone, soul - a human being; "there was too much for one person to do" alter ego - a very close and trusted friend who seems almost a part of yourself amigo - a friend or comrade best friend - the one friend who is closest to you comrade, brother - used as a term of address for those male persons engaged in the same movement; "Greetings, comrade! " buddy, chum, crony, pal, sidekick, brother - a close friend who accompanies his buddies in their activities companion, comrade, familiar, fellow, associate - a friend who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms" confidant, intimate - someone to whom private matters are confided flatmate - an associate who shares an apartment with you girlfriend - any female friend; "Mary and her girlfriend organized the party" light - a person regarded very fondly; "the light of my life" mate - informal term for a friend of the same sex roomie, roommate, roomy - an associate who shares a room with you schoolfriend - a friend who attends the same school 2. friend - an associate who provides cooperation or assistance; "he's a good ally in fight" ally associate - a person who joins with others in some activity or endeavor; "he had to consult his associate before continuing" blood brother - a male sworn (usually by a ceremony involving the mingling of blood) to treat another as his brother foe, enemy - a personal enemy; "they had been political foes for years" 3. friend - a person with whom you are acquainted; "I have trouble remembering the names of all my acquaintances"; "we are friends of the family" acquaintance individual, mortal, person, somebody, someone, soul - a human being; "there was too much for one person to do" bunkmate - someone who occupies the same sleeping quarters as yourself campmate - someone who lives in the same camp you do connection - (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections" end man - a man at one end of a row of people homeboy - a male friend from your neighborhood or hometown messmate - (nautical) an associate with whom you share meals in the same mess (as on a ship) pickup - a casual acquaintance; often made in hope of sexual relationships class fellow, classmate, schoolfellow, schoolmate - an acquaintance that you go to school with 4. friend - a person who backs a politician or a team etc. ; "all their supporters came out for the game"; "they are friends of the library" admirer, booster, protagonist, supporter, champion advocate, advocator, exponent, proponent - a person who pleads for a cause or propounds an idea anglophil, anglophile - an admirer of England and things English believer, truster - a supporter who accepts something as true Boswell - a devoted admirer and recorder of another's words and deeds cheerleader - an enthusiastic and vocal supporter; "he has become a cheerleader for therapeutic cloning" Confederate - a supporter of the Confederate States of America corporatist - a supporter of corporatism enthusiast, partizan, partisan - an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity Francophil, Francophile - an admirer of France and everything French free trader - an advocate of unrestricted international trade functionalist - an adherent of functionalism Jacobite - a supporter of James II after he was overthrown or a supporter of the Stuarts loyalist, stalwart - a person who is loyal to their allegiance (especially in times of revolt) New Dealer - a supporter of the economic policies in the United States known as the New Deal Graecophile, philhellene, philhellenist - an admirer of Greece and everything Greek mainstay, pillar - a prominent supporter; "he is a pillar of the community" Roundhead - a supporter of parliament and Oliver Cromwell during the English Civil War seconder - someone who endorses a motion or petition as a necessary preliminary to a discussion or vote Shavian - an admirer of G. B. Shaw or his works endorser, indorser, ratifier, subscriber - someone who expresses strong approval well-wisher, sympathiser, sympathizer - someone who shares your feelings or opinions and hopes that you will be successful toaster, wassailer - someone who proposes a toast; someone who drinks to the health of success of someone or some venture maintainer, sustainer, upholder - someone who upholds or maintains; "firm upholders of tradition"; "they are sustainers of the idea of democracy" verifier, voucher - someone who vouches for another or for the correctness of a statement Whig - a supporter of the American Revolution 5. Friend - a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers) Quaker Quakers, Religious Society of Friends, Society of Friends - a Christian sect founded by George Fox about 1660; commonly called Quakers Christian - a religious person who believes Jesus is the Christ and who is a member of a Christian denomination friend noun 1. companion, pal, mate (informal), buddy (informal), partner, china (Brit. & S. African informal), familiar, best friend, intimate, cock (Brit. informal), close friend, comrade, chum (informal), crony, alter ego, confidant, playmate, confidante, main man (slang, chiefly U. S. ), soul mate, homeboy (slang, chiefly U. ), cobber (Austral. or old-fashioned N. Z. informal), bosom friend, boon companion, Achates I had a long talk with my best friend. companion rival, enemy, opponent, competitor, foe, adversary, antagonist 2. supporter, ally, associate, sponsor, advocate, patron, backer, partisan, protagonist, benefactor, adherent, well-wisher the Friends of Birmingham Royal Ballet Quotations "A friend should bear his friend's infirmities" [William Shakespeare Julius Caesar] "The belongings of friends are common" [Aristotle] "My best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake" [Aristotle Nicomachean Ethics] "Friends are born, not made" [Henry Adams The Education of Henry Adams] "True happiness" "Consists not in the multitude of friends, " "But in the worth and choice" [Ben Jonson Cynthia's Revels] "Friends are God's apology for relatives" [Hugh Kingsmill] "Old friends are the best. King James used to call for his old shoes; for they were easiest for his feet" [John Seldon Table Talk] "Old friends are the blessing of one's later years - half a word conveys one's meaning" [Horace Walpole] "The only way to have a friend is to be one" [Ralph Waldo Emerson Essays: First Series] "Of two close friends, one is always the slave of the other" [Mikhail Lermontov A Hero of Our Time] Proverbs "A friend in need is a friend indeed" friend noun 1. A person whom one knows well, likes, and trusts: 2. A person whom one knows casually: 3. A person who supports or champions an activity, cause, or institution, for example:.

Friends of god. American television series Friends, popular American television sitcom that aired on the National Broadcasting Company (NBC) network from 1994 to 2004. It won six Emmy Awards, including outstanding comedy series, and from its second season until the end of its run maintained a top five or better Nielsen rating, hitting number one in its eighth season. The cast of Friends (from left to right): Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, and David Schwimmer. © Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved. Friends was created by David Crane and Marta Kauffman and is about a group of six young adults who are either roommates or neighbours in New York City’s Greenwich Village. Much of the show takes place in the friends’ apartments as they visit one another. The program revolves around the characters’ individual and collective search for sex, commitment, and meaning. The friends consist of three men and three women, whose varied personalities and shortcomings allow for both broad audience identification and abundant comedic moments. At the beginning of the show, Monica Geller (played by Courteney Cox) is a chef who often changes jobs and boyfriends in her search for the perfect match. Her brother, Ross ( David Schwimmer), is a paleontologist and divorcé (three times over by the end of the series) with a child. He has a long-standing crush on Rachel Green ( Jennifer Aniston), a fashion-minded woman who grew up in a wealthy family but works (for a time) as a barista at Central Perk, a café and popular meeting spot for the group. Eventually she lands a job with Ralph Lauren. Phoebe Buffay ( Lisa Kudrow) is a ditsy masseuse and would-be musician with a quirky outlook on life. Joey Tribbiani ( Matt LeBlanc) is a mostly struggling actor and buffoon who often confides in Chandler Bing ( Matthew Perry), a well-off statistics and data analyst who has terrible luck with women and in time develops an eye for Monica. Throughout the series, the friends live together or apart in different combinations. As the show progressed, each character became a household name and each cast member a celebrity; they moved on to careers of varying success in motion pictures and television. The cast was renowned for its closeness and ensemble approach to their work on the series. The finale of Friends was watched by more than 52 million people. Joey (2004–06), a spin-off starring LeBlanc, was much less successful. The Friends theme song, “ I’ll Be There for You, ” performed by the Rembrandts, was a minor pop hit in its own right. This article was most recently revised and updated by Amy Tikkanen, Corrections Manager. Learn More in these related Britannica articles: Television in the United States: Urban humour > Friends (1994–2004), and ER (1994–2009), all part of NBC’s celebrated Thursday night lineup. Like so many of the situation comedies from the 1980s and ’90s ( The Cosby Show, Roseanne, Home Improvement), Seinfeld was based upon the act of a standup comic, in this case the… Television in the United States: Prime time in the new century Both Friends (NBC, 1994–2004) and Frasier (NBC, 1993–2004) completed their network runs in 2004, and Everybody Loves Raymond (CBS, 1996–2005) concluded the following year. Although there were few traditional sitcoms left, new half-hour comedies shot in a single-camera style without a live audience began to find… Jennifer Aniston …spoiled waitress Rachel Green on Friends. The series, centred on six friends in New York City, premiered in 1994 and soon ranked among the most-watched shows on television. Rachel’s on-and-off relationship with Ross Geller (played by David Schwimmer) became one of the show’s more popular story lines. For her portrayal….

Friendship lamps. Friendship motorsports. Friends from college season 3. Friends malayalam full movie. Friends marshmello. Friendship poems. Friends in low places garth brooks.

Friends episodes. Friends joey speaks french. Netflix has confirmed you'll be able to keep binging " Friends " episodes in 2019, so it's the perfect time to take a look back at what the show's core group almost looked like... Find out Top Rated TV #41 | Won 1 Golden Globe. Another 76 wins & 214 nominations. See more awards  » Edit Storyline Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing and Phoebe Buffay are six 20 something year-olds, living off of one another in the heart of New York City. Over the course of ten years, this average group of buddies goes through massive mayhem, family trouble, past and future romances, fights, laughs, tears and surprises as they learn what it really means to be a friend. Plot Summary Add Synopsis Taglines: Spend some time with your Friends See more  » Details Release Date: 22 September 1994 (USA) Also Known As: Across the Hall Box Office Opening Weekend USA: $246, 168, 24 November 2019 Cumulative Worldwide Gross: $89, 007 See more on IMDbPro  » Company Credits Technical Specs Runtime: 22 min 5, 280 min (Entire series) See full technical specs  » Did You Know? Goofs When Joey and Chandler convinced Ross not to tell Rachel he slept with Chloe, she never showed any contempt towards them. See more » Quotes Jack Geller: [ watches touchdown on pocket TV at Funeral] God, now I'm Depressed! I mean more than before... See more » Crazy Credits At the end of the 2nd part of the episode "The One With Two Parts" the epilogue is totally syncronized in Spanish, a reference to Marcel turning the TV's language into Spanish at the first part of the episode. See more » Alternate Versions "The One Where It Could Have Been" originally aired as one part. When split into two parts for syndication, the ending credits to part one have an extra scene with the alternate Monica dancing while eating. See more » Connections Referenced in Cash Trapped: Episode #2. 25  (2017) Soundtracks Smelly Cat Written by Adam Chase Performed by Lisa Kudrow See more » Frequently Asked Questions See more ».

Friendship quotes. Friends season 3. S7 | E19 The One With Ross and Monica's Cousin 20 min • Expires in 6 days S7 | E20 The One With Rachel's Big Kiss S7 | E21 The One with the Vows S7 | E22 The One With Chandler's Dad Expires in 6 days. Friends pop-up new york. Friends leaving netflix. Friends of a friend.

Friends on the other side.


Reporter outdated hair pics
Info: And now, I'm just trying to change the world, one sequin at a time. -Lady Gaga

 

 

A Hidden Life Free Movie english subtitle in Hindi Online Terrence Malick

A Hidden Life Free Movie english subtitle in Hindi Online Terrence Malick
4.4 stars - Quintero Jessica

▼▼▼▼▼▼▼

Server 1 Link

https://onwatchly.com/video-9735.html?utm_source=zopaz.blogia

⟰⟰⟰⟰⟰⟰⟰

 

 


Reporter: Ross Neir
Biography: geeology theek

. Directed by=Terrence Malick. The Austrian Franz Jägerstätter, a conscientious objector, refuses to fight for the Nazis in World War II. 7,9 / 10 stars. Duration=174 min. Audience score=2878 votes. A Hidden Life Free. I've messaged the mods of r/Movies to ask why there has never been an Official Discussion for Terrence Malick's A Hidden Life - which was released back on December 13, 2019. I never got a response, and I don't know why this film from a major director was completely overlooked here. This film is a notable return to form for Malick as a narrative writer. I believe that this film merits a discussion here. The acting, the cinematography by Jörg Widmer, and the subject matter of Franz Jägerstätter's real life story deserve more attention. Please discuss.

A Hidden Life Free movies. More guilt tripping Germans. The art form of film and television simply would not exist without cinematography -- and some even stand above others when it comes to this inspiring art form. So, please join us in sharing your favorite moments of cinematic beauty! A Hidden Life Free movie. May 19, 2019 10:00AM PT Back in Cannes with his best film since 'The Tree of Life, ' Terrence Malick poses tough questions about personal faith in a world gone astray in this epic return to form. There are no battlefields in Terrence Malick ’s “ A Hidden Life ” — only fields of wheat — no concentration-camp horrors, no dramatic midnight raids. But make no mistake: This is a war movie; it’s just that the fight that’s raging here is an internal one, between a Christian and his conscience. A refulgent return to form from one of cinema’s vital auteurs, “ A Hidden Life ” pits the righteous against the Reich, and puts personal integrity over National Socialism, focusing on the true story of Austrian farmer Franz Jägerstätter’s rejection of Adolf Hitler and his refusal to serve in what he sees as an unjust war. And lest that sound like more flower-power finger-painting from a director whose oeuvre can sometimes feel like a parody of itself, consider this: Without diminishing the millions of lives lost during World War II, Malick makes a case for rethinking the stakes of that conflict — echoes of which can hardly be ignored in contemporary politics — in more personal terms. Here, it is the fate of one man’s soul that’s at play, and nearly three hours of screen time doesn’t seem the slightest bit excessive when it comes to capturing the sacrifice of Franz (German actor August Diehl), who was ostracized, imprisoned, and ultimately executed for his convictions. Over the past decade — during which Malick made his Palme d’Or-winning magnum opus, “The Tree of Life”; whispery self-doubt drama “To the Wonder”; and cost-of-celebrity critique “Knight of Cups” and its music-world equivalent, “Song to Song” — has any filmmaker delved deeper in exploring, and ultimately exorcizing, his own demons? With the benefit of hindsight, those four features represent a cycle of increasingly avant-garde, if ebbingly effective semi-autibiographical projects. By contrast, “A Hidden Life” brings Malick back to the realm of more traditional, linear narrative, while extending his impulse to give as much weight to wildlife and the weather as he does to human concerns. Better suited to the director’s adherents than the uninitiated, “A Hidden Life” could be seen as a continuation of themes raised in 1998’s “The Thin Red Line, ” which also took place during WWII, albeit halfway around the world. In that then-radical tone poem, Malick focused on how ill-suited a group of American infantrymen were to the role of combat, melding their interior monologues and interchangeable faces in tragic tribute to the waste of innocence that is war. By contrast, “A Hidden Life” depicts the proactive decision a single would-be soldier makes not to yield to the boiling bloodlust, but instead to follow what the director has previously dubbed “the way of grace. ” Though it privileges the voices of multiple characters — by now, a Malick signature — there can be no question that Franz represents the film’s hero. Delivering his lines in mostly unaccented English rather than his native German, Diehl carries the film despite being largely unknown to American audiences (he played a smug SS officer in “Inglourious Basterds, ” and here represents the opposite), relying more on body language and what goes unspoken behind his eyes than on the film’s typically sparse dialogue. Still, Franz is not a conventional Western protagonist in the sense that his story is defined not by his actions but by choices — and specifically, the things he doesn’t do. “A Hidden Life” introduces this salt-of-the-earth Aryan tending the land with his wife, Fani (Valerie Pachner), high on the slopes of St. Radegund, a bucolic West Austrian town. To the extent that all of Malick’s films represent the notion of Eden interrupted, this setting feels particularly primeval. “How simple life was then, ” the couple recall — though the sentiment hardly bears articulating when they are shown picking wildflowers and playing games with their three daughters. Then, in 1940, Franz is called to the nearby Ennis Military Base, where he and a fellow trainee (Franz Rogowski) find amusement among the military drills. The point of these exercises is to prepare the young men for combat, although Franz refuses to swear his allegiance to Hitler, or to support the war effort in any way. When he is called to serve, Franz instead goes to the town priest (Tobias Moretti) seeking help, only to discover that the church he respected has become complicit in the crime of “killing innocent people. ” In truth, Father Fürthauer had been appointed to his post after an earlier priest was ousted after giving an anti-Nazi sermon, and could hardly be relied upon to oppose the new regime. Appealing to the bishop (Michael Nyqvist, the first of several major Euro stars glimpsed only for a couple minutes), Franz argues, “If God gives us free will, we are responsible for what we do” — and just as importantly, “what we don’t do. ” Despite its epic running time, the movie doesn’t bog down in the details, or else we’d learn that Franz was the only person in St. Radegund to oppose the Anschluss — or peaceful annexation of Austria by the Fatherland — a vote of daring personal opposition that was never reported. It’s worth mentioning here because that early stand already revealed the extent to which his community was allowing fear to poison its judgment, driving the groupthink that made Franz feel like an outcast among his own people. Once Franz makes his oppositional position known, those who might have once been his friends turn on his family. In one scene, a pack of local kids throw mud at his daughters, and later, after Franz is sent away to Berlin’s Tegel prison, neighbors spit at Fani in the road. Where other storytellers might exaggerate such cruelty, Malick doesn’t overplay such slights — and even contrasts them at times, as when an elderly woman stops to help Fani collect what’s spilled from her broken wagon, a gesture of kindness that outweighs even the sadistic behavior shown by Franz’s Nazi guards elsewhere in the film. Till the end, and at great personal cost, Fani supports her husband, while nearly everyone (including Matthias Schoenaerts and Bruno Ganz in brief appearances) seeks to spare his life at the expense of his soul. Working with a mostly new team of artisans, Malick leans on DP Jörg Widmer (who worked alongside Emmanuel Lubezki on “The Tree of Life”) for the film’s intense short-lens anamorphic widescreen look, which distorts whatever appears anywhere other than dead center in frame. Since the director likes to place his characters off-axis, expecting audiences to reorient themselves with every jump cut, this creates — and sustains — a surreal, dreamlike feel for his longest film yet (not counting director’s cuts). This heightened visual style contrasts the rigorously authentic costumes (by Lisy Christl) and sets (from Sebastian T. Krawinkel, rather than career-long collaborator Jack Fisk), while composer James Newton Howard lends ambience and depth between a mix of heavenly choirs and meditative classical pieces. Don’t let the period setting fool you. While “The Tree of Life” may have felt more grand — and how could it not, with that cosmic 16-minute creation sequence parked in the middle of the film — “A Hidden Life” actually grapples with bigger, more pressing universal issues. Between “Days of Heaven” (Malick’s first masterpiece) and “The Thin Red Line, ” the director disappeared from cinema for 20 years. Since his return, his work has been infused with questions of faith, putting him up there with Carl Theodor Dreyer as one of the few film artists to engage seriously with religion, which so often is ignored or dismissed by others despite its prominence in society. In this film, Malick draws a critical distinction between faith and religion, calling out the failing of the latter — a human institution that’s as fallible and corruptible as any individual. At one point, Franz goes to a local chapel and speaks to the cynical old artisan (Johan Leysen) restoring the damaged paintings on its walls. “A darker time is coming, and men will be more clever, ” the man tells him. “They don’t confront the truth. They just ignore it. ” In recent years, Malick may have seemed out of touch, responding to issues that interest him more than the public at large. But whether or not he is specifically referring to the present day, its demagogues, and the way certain evangelicals have once again sold out their core values for political advantage, “A Hidden Life” feels stunningly relevant as it thrusts this problem into the light.

A hidden life free movie 2016. A hidden life free movie streaming. Masterpiece. A hidden life movie free download.

 

I had never heard of Sorry We Missed You or A Hidden Life until now. They both sounded interesting. 🤓. A hidden life movie online free.

Jesus Christ, this is beautiful. Time for James Newton Howard to get that Oscar

We watched The New World in my 9th grade history class and I remember being really confused. 1 1 Posted by 6 days ago 123Iflix[HD] Watch A Hidden Life (2019) Online Full Movie And fREe sub English comment 100% Upvoted Log in or sign up to leave a comment log in sign up Sort by no comments yet Be the first to share what you think! More posts from the baarokaah community Continue browsing in r/baarokaah r/baarokaah baarokaah 1 Members 3 Online Created Apr 29, 2016 help Reddit App Reddit coins Reddit premium Reddit gifts Communities Top Posts Topics about careers press advertise blog Terms Content policy Privacy policy Mod policy Reddit Inc © 2020. All rights reserved. Watch a hidden life movie online free. A hidden life free movie free.

A hidden life free movie 2.

A Hidden Life Free movie reviews

I love watching your new videos whenever they come out. Keep them up, Patrick H. Willems

Clip looks like an pretentious car ad. wheres Matt McConaughey in his Lincoln. A Hidden Life free movie downloads. I hope someone comes out with a pretty in pink reverse remake in a few years and cast him as the lead. I swear he looks just like a male molly ringwald to me. This is such a good movie. I love Terrence Malick. He's truly phenomenal and wonderful and unique. He's a magical filmmaker and created some of my absolute favorite movies. Badlands, Tree of Life, and even Knight of Cups and Song to Song are all totally perfect to me. I don't dislike any of the other ones, but they didn't resonate with me the same way. Days of Heaven is pretty, but the voice over felt kind of unnecessary and off. Thin Red Line is very good too, but a bit overly long and in need of shortening. I haven't seen the New World, but Tree of Life is absolutely perfect and I could literally watch it an infinite number of times and never get bored. Same with Badlands, probably the best romance movie ever in my opinion. But after Tree of Life, generally considered his master work, is where things get iffy. His movies start to get more similar, which they weren't before. One theory is they become more personal. Tree of Life was about the death of Malick's brother, for example. To the Wonder is next and is probably about Malick's first marriage ending. Also, it's quite good, but never reaches the same level as his previous works. I enjoy it a lot but I feel Affleck may have been miscast. Maybe that was the point though. Still, beautiful film and very memorable. Knight of Cups is phenomenal. Really, no flaws at all here. This one also seems to be about Malick's brother's death but also his father. I really, really like this one. It's one of his best. The backlash it got simply made no sense to me. It's when I started to stop trust critics entirely. Song to Song is also truly amazing. Beautiful, heartbreaking, sweet, and mesmerizing. The symbolism is amazing, the dialogue is very good, and it just feels like an extension of Knight of Cups but in the best possible way. The two films fit so well together. The final shot of Song to Song is possibly the greatest image Malick has ever produced. It's an amazing movie on so many levels. But then I saw A Hidden Life. And really, I didn't hate it. It's still beautiful, it's still unique, and the acting is very very good. But it's far too long and says far too little. There's no development, no change within the characters, just self indulgent meandering is misery. Over and over again, we see the same images, same places, it's like a slide show. He doesn't tend to do that, his movies are vast but somehow efficient. Usually. Not this time. The final shot is the true disappointment. Usually his final shots are perfect, something meaningful and symbolic to resonate with the viewer. This is literally just a shot of a mountain that could have literally been at any other point in the film. It's awful. Maybe if it wasn't such a dour film it might work? I didn't think Thin Red Line fit his style either. I just don't think it was a good story for him to adapt I guess.

A hidden life full movie online free. A Hidden Life The Austrian Franz Jägerstätter, a conscientious objector, refuses to fight for the Nazis in World War II. Duration: 173 min Quality: HD 720 Release: 2020 IMDb: 7. 7. No one: Captain Obvious: Morena Baccarin is such a dish. A hidden life free movie youtube. This is like the gem of upcoming movies. I need to see this.

The Austrian Franz J�gerst�tter, a conscientious objector, refuses to fight for the Nazis in World War II. Director: Terrence Malick Writer: Terrence Malick Starring: August Diehl, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, J�rgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling Producers: Grant Hill, Charlie Woebcken, Christoph Fisser, Henning Molfenter » See full cast & crew 8 fans 84 Blu-ray collections 1 iTunes collections 1 MA collections A Hidden Life Review Review by, December 18, 2019 There was once a lengthy period of time when writer/director Terrence Malick didn�t make any films. Now he�s issued his sixth release in the last decade. There�s a clear creative purge going on with the notoriously press-shy helmer, who�s been trying to lead with his efforts, not his explanations, resulting in a wildly uneven collection of semi-experimental endeavors that all share the same drive to merge dramatic poeticism with striking visual achievements. �A Hidden Life� has no surprises, closely adhering to the Malick way of cinema, wandering through turmoil and thought over an extended ru.. more... 8. 4 825 Downfall 2004 7. 8 141 Sophie Scholl: The Final Days 2005 7. 5 771 Che: Part One 2008 7 1, 415 Jarhead 2005 7. 6 1, 118 The Dirty Dozen 1967 7 95 Overlord 1975 7. 1 183 Che: Part Two 2008 7. 2 1, 494 Rescue Dawn 2006 8. 7 1, 454 Paths of Glory 1957 6. 8 37 The Exception 2016 7. 4 132 Stalingrad 1993 5. 8 37 Cesar Chavez 2014 8. 3 2, 227 Patton 1970 8. 3 595 Army of Shadows 1969 8. 3 426 Grand Illusion 1937 8. 3 756 Generation Kill 2008 Show more titles » Similar titles suggested by members Related products A Hidden Life (Soundtrack) $9. 99 See all related products ».

A hidden life free movie full. Holy tinkytonk balls! Did I just really hear Mark say Sandler should get an Oscar nomination. Free online a hidden life movie. A hidden life free movie stream. A hidden life free movie watch. Wonderful video. This is gonna be hard to sit through without breaking down. There is a peaceful joy in the faces of these sisters. The same joy I saw in my fathers sisters who were both Catholic nuns. The peace and joy of being close to God.

Wow this trailer has me feeling feelings. a person who avoids joy to save his life? man, that's a unique premise. I'd see this film just for Michelle Yeoh, but Emma Thompson too? ❤️❤️❤️❤️. Australia's most trusted source of local, national and world news. Comprehensive, independent, in-depth analysis, the latest business, sport, weather and more. A hidden life free movie games. A hidden life free movie downloads. Yes finally a movie I really want to watch. Glory to God 💙🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts log in sign up 1 1 Posted by 2 days ago 1 comment 100% Upvoted Log in or sign up to leave a comment log in sign up Sort by level 1 Original Poster 1 point · 2 days ago Available for free streaming A Hidden Life 2019 auf deutsch u/Distinct_Asparagus Karma 1 Cake day February 12, 2020 help Reddit App Reddit coins Reddit premium Reddit gifts Communities Top Posts Topics about careers press advertise blog Terms Content policy Privacy policy Mod policy Reddit Inc © 2020. All rights reserved Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies.   Learn More.

I need to watch this, for Michelle. ❤❤. A hidden life free movie reviews. 3 wins & 14 nominations. See more awards  » Learn more More Like This Drama | Romance Sport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. 7 / 10 X Traces the journey of a suburban family - led by a well-intentioned but domineering father - as they navigate love, forgiveness, and coming together in the aftermath of a loss. Director: Trey Edward Shults Stars: Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr., Alexa Demie 7. 4 / 10 A young actor's stormy childhood and early adult years as he struggles to reconcile with his father and deal with his mental health. Alma Har'el Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe Biography Crime 7. 5 / 10 American security guard Richard Jewell saves thousands of lives from an exploding bomb at the 1996 Olympics, but is vilified by journalists and the press who falsely reported that he was a terrorist. Clint Eastwood Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Brandon Stanley History 7. 6 / 10 A corporate defense attorney takes on an environmental lawsuit against a chemical company that exposes a lengthy history of pollution. Todd Haynes Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins World-renowned civil rights defense attorney Bryan Stevenson works to free a wrongly condemned death row prisoner. Destin Daniel Cretton Brie Larson, Michael B. Jordan, O'Shea Jackson Jr. 7 / 10 A couple's first date takes an unexpected turn when a police officer pulls them over. Melina Matsoukas Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine Comedy 6. 5 / 10 Based on the novel by Charles Dickens. Armando Iannucci Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton 6. 8 / 10 A group of women take on Fox News head Roger Ailes and the toxic atmosphere he presided over at the network. Jay Roach Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie Mystery Consummate con man Roy Courtnay has set his sights on his latest mark: the recently widowed Betty McLeish, worth millions. But this time, what should have been a simple swindle escalates into a cat-and-mouse game with the ultimate stakes. Bill Condon Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey Horror Sci-Fi 6. 3 / 10 A secluded farm is struck by a strange meteorite which has apocalyptic consequences for the family living there and possibly the world. Richard Stanley Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur Martin is a fisherman without a boat, his brother Steven having re-purposed it as a tourist tripper. With their childhood home now a get-away for London money, Martin is displaced to the estate above the harbour. Mark Jenkin Edward Rowe, Mary Woodvine, Simon Shepherd Documentary War 8. 6 / 10 FOR SAMA is both an intimate and epic journey into the female experience of war. Directors: Waad Al-Kateab, Edward Watts Hamza Al-Khateab, Sama Al-Khateab Edit Storyline Based on real events, A HIDDEN LIFE is the story of an unsung hero, Bl. Franz Jägerstätter, who refused to fight for the Nazis in World War II. When the Austrian peasant farmer is faced with the threat of execution for treason, it is his unwavering faith and his love for his wife, Fani, and children that keeps his spirit alive. Written by Anonymous Plot Summary Plot Synopsis Details Release Date: 30 January 2020 (Germany) See more  » Also Known As: A Hidden Life Box Office Opening Weekend USA: $50, 383, 15 December 2019 Cumulative Worldwide Gross: $3, 369, 397 See more on IMDbPro  » Company Credits Technical Specs See full technical specs  » Did You Know? Trivia Joerg Widmer previously worked with Terrence Malick as his Steadicam operator on his previous five films and stepped into the filmmaker's long-time collaborator Emmanuel Lubezki's shoes for A Hidden Life. See more » Quotes Lorenz Schwaninger: [ Talking to his daughter Fani, who is also Franz Jägerstätter's wife, about Franz's imprisonment and the resultant mistreatment that the family is facing] Better to suffer injustice than to do it. See more » Crazy Credits The title card at the end of the picture comes from the final sentence of George Eliot's "Middlemarch". See more » Frequently Asked Questions See more ».

A hidden life free movie 2017. A Hidden Life Free movie page imdb. Nearly half a century lies between this film and the only previous Terrence Malick I'd seen, BADLANDS, which I admire very much and have watched a number of times. As might be expected, he's a very different film maker now. I found A HIDDEN LIFE something of a puzzle. It is undoubtedly beautiful to watch, even as its subject matter gets progressively grimmer. Its religiosity was something of a challenge to me, as was its stilted dialogue. Its story is the familiar one of a man suffering for what he believes. It is the story of John Procter, the hero of Arthur Miller's play THE CRUCIBLE; it is the story of Ibsen's Dr Stockmann, in the play ENEMY OF THE PEOPLE. And of course it's the story of Jesus Christ. There is a tragic grandeur to all of these, and, whatever my reservations about it, there is tragic grandeur to A HIDDEN LIFE. My husband found it unbearably pretentious. I can see why. But I admire the way that this film isn't like anyone else's, that Malick has, in the course of the last half-century, found a way of working that delivers something unique. It certainly won't be to everyone's taste, and aspects of it test one's patience. All the same, I was glad to have seen it, not least for the cinematography and the performances, and the retelling of a story that we all still need to hear in these troubled times.

A Hidden Life Free movie page. A hidden life free movie release. 1 1 Posted by 14 days ago DOWNLOAD LINK: Hidden Life 2019 DVDSCR x265-TOPKEK comment 100% Upvoted Log in or sign up to leave a comment log in sign up Sort by no comments yet Be the first to share what you think! u/uitveegds34 Karma 4 Cake day November 23, 2019 help Reddit App Reddit coins Reddit premium Reddit gifts Communities Top Posts Topics about careers press advertise blog Terms Content policy Privacy policy Mod policy Reddit Inc © 2020. All rights reserved.

A hidden life free movie download. A Hidden Life Theatrical release poster Directed by Terrence Malick Produced by Elisabeth Bentley Dario Bergesio Grant Hill Josh Jeter Written by Terrence Malick Starring August Diehl Valerie Pachner Matthias Schoenaerts Music by James Newton Howard Cinematography Jörg Widmer Edited by Rehman Nizar Ali Joe Gleason Sebastian Jones Production company Elizabeth Bay Productions [1] Aceway Studio Babelsberg Distributed by Fox Searchlight Pictures Release date May 19, 2019 ( Cannes) [2] December 13, 2019 (United States) Running time 174 minutes Country United States Germany Language English German Budget $7–9 million [3] Box office $3. 4 million [4] [5] A Hidden Life (formerly titled Radegund) is a 2019 epic historical drama film written and directed by Terrence Malick, starring August Diehl, Valerie Pachner, and Matthias Schoenaerts with both Michael Nyqvist and Bruno Ganz in their final performances. The film depicts the life of Franz Jägerstätter, an Austrian farmer and devout Catholic who refused to fight for the Nazis in World War II. The film's title was taken from George Eliot 's book Middlemarch. The film had its world premiere at the Cannes Film Festival in May 2019 and was theatrically released in the United States on December 13, 2019. [6] It was the final film to be released under the Fox Searchlight Pictures name before Walt Disney Studios changed the company's name to Searchlight Pictures on January 17, 2020. Plot [ edit] Austria, 1939. Peasant farmer Franz Jägerstätter ( August Diehl), born and bred in the small village of St. Radegund, is working his land when war breaks out. Married to Franziska (Fani) ( Valerie Pachner), the couple are important members of the tight-knit rural community. They live a simple life with the passing years marked by the arrival of the couple's three girls. Franz is called up to basic training and is away from his beloved wife and children for months. Eventually, when France surrenders and it seems the war might end soon, he is sent back from training. With his mother and sister-in-law Resie ( Maria Simon), he and his wife farm the land and raise their children amid the mountains and valleys of upper Austria. Many scenes depict cutting and gathering hay, as well as the broad Inn River. As the war goes on, Jägerstätter and the other able-bodied men in the village are called up to fight. Their first requirement is to swear an oath of allegiance to Adolf Hitler and the Third Reich. Despite pressure from the Mayor and his farm neighbors, who increasingly ostracize him and his family, and from the Bishop of Salzburg, Jägerstätter refuses. Wrestling with the knowledge that his decision will mean arrest and even death, Jägerstätter finds strength in Fani's love and support. Jägerstätter is taken to prison, first in Enns, then in Berlin and waits months for his trial. During his time in prison, he and Fani write letters to one another and give each other strength. Fani and their daughters are victims of growing hostility in the village over her husband's decision not to fight. Fani is eventually able to visit her husband in Berlin. After months of brutal incarceration, his case goes to trial. He is found guilty and sentenced to death. Despite many opportunities to sign the oath of allegiance, and the promise of non-combatant work, Jägerstätter continues to stand up for his beliefs and is executed by the Third Reich in August 1943, while his wife and three daughters survive. Cast [ edit] Production [ edit] Development [ edit] On June 23, 2016, reports emerged that A Hidden Life (initially titled Radegund) would depict the life of Austria’s Franz Jägerstätter, a conscientious objector during World War II who was put to death at the age of 36 for undermining military actions, and was later declared a martyr and beatified by the Catholic Church. It was announced that August Diehl was set to play Jägerstätter and Valerie Pachner to play his wife, Franziska Jägerstätter. [7] Jörg Widmer was appointed as the director of photography, having worked in all of Malick's films since The New World (2005) as a camera operator. Writing [ edit] Malick said A Hidden Life will have a more structured narrative than his previous works: "Lately – I keep insisting, only very lately – have I been working without a script and I've lately repented the idea. The last picture we shot, and we're now cutting, went back to a script that was very well ordered. " [8] Filming [ edit] The film began production in Studio Babelsberg in Potsdam, Germany in summer 2016. From 11 July through 19 August 2016 the production shot on location in South Tyrol. Locations there were the church of St. Valentin in Seis am Schlern, the valley of Gsies, the village of Rodeneck, the mills in Terenten, the meadows of Albions in Lajen, the Seiser Alm, the Taufers Castle, the Fane Alm in Mühlbach, the Puez-Geisler Nature Park, the renaissance Velthurns Castle in the village of Feldthurns, the Franzensfeste Fortress, the gardens of the bishop's Hofburg in Brixen and the Neustift cloister. [9] [7] In August 2016 reports emerged that some of the film's scenes were shot in the small Italian mountain village of Sappada. [10] Post-production [ edit] Actor Franz Rogowski said in a March 2019 interview that no one knew how the film would turn out or when it would be released, considering that it had been in post-production for more than two years at that point. Rogowski added that Malick is "a director who creates spaces rather than produces scenes; his editing style is like that. " [11] Music [ edit] The film's original score was composed by James Newton Howard and features violinist James Ehnes, who had also performed with the composer on his violin concerto released in 2018. [12] [13] It was released by Sony Classical Records on December 6, 2019. Speaking about the score, Newton Howard stated that "It is a spiritual sounding score... Terry often spoke about the suffering inherent in love, and you feel yearning, suffering and love in that piece" The score features 40 minutes of original score mixed with selected classical works by Bach, Handel, Dvorak, Gorecki, Pärt and many others. It was recorded at Abbey Road Studios in London in one day in June 2018 with a 40-piece string section conducted by Pete Anthony with Shawn Murphy as score mixer. [14] All music is composed by James Newton Howard, except where noted. A Hidden Life (Original Motion Picture Soundtrack) No. Title Length 1. "A Hidden Life" 2:51 2. "Israel in Egypt, HWV 54, Part I, No. 16 "Chorus: And Believed The Lord"" (Simon Preston conducting the Choir of Christ Church Cathedral, Oxford and English Chamber Orchestra) 4:25 3. "Surrounded by Walls" 2:53 4. "Return" 2:41 5. "Indoctrination" 2:12 6. "Morality in Darkness" 3:13 7. "Love and Suffering" 7:44 8. "Tabula Rasa: II. Silentium" ( Jean-Jacques Kantorow conducting the Tapiola Sinfonietta) 15:46 9. "Hope" 2:30 10. "Descent" 6:25 11. "Czech Suite in D Major, Op. 39: I. Allegro Moderato" ( Antoni Wit conducting the Polish National Radio Symphony Orchestra) 3:54 12. "Kleines Requiem für eine Polka, Op. 66: IV. Adagio Cantabile" ( Rudolf Werthen conducting the I Fiamminghi) 6:25 13. "Knotted" 3:39 14. "There Will Be No Mysteries" 4:42 Total length: 69:30 Release [ edit] A Hidden Life premiered in competition at the 72nd Cannes Film Festival on May 19, 2019. [15] The following day, the film was acquired by Fox Searchlight Pictures for $12–14 million. [16] [3] The film screened at the Vatican Film Library on December 4, 2019, with Malick making a rare public appearance to introduce the film. [17] It was released in limited release in the United States on December 13, 2019 followed by a wide release in January. [18] Reception [ edit] On review aggregation website Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 81% based on 182 reviews, with an average rating of 7. 44/10. The site's critical consensus reads, "Ambitious and visually absorbing, A Hidden Life may prove inscrutable to non-devotees—but for viewers on Malick's wavelength, it should only further confirm his genius. " [19] On Metacritic, the film has a weighted average score of 79 out of 100, based on 38 critics, indicating "generally favorable reviews". [20] Peter DeBruge of Variety writes: "Whether or not he is specifically referring to the present day, its demagogues, and the way certain evangelicals have once again sold out their core values for political advantage, [ A Hidden Life] feels stunningly relevant as it thrusts this problem into the light. " [21] Jägerstätter biographer Erna Putz was touched by the spirituality of the film after a private screening in June 2019, stating that Malick has made an "independent and universal work". She also considered Diehl and Pachner's performances to be accurate to who Franz and Franziska were ("Franz, as I know him from the letters, and Franziska, as I know from encounters. "). [22] Accolades [ edit] References [ edit] ^ McCarthy, Todd (May 19, 2019). " ' A Hidden Life': Film Review | Cannes 2019". The Hollywood Reporter. Valence Media. Retrieved May 24, 2019. ^ "The Screenings Guide 2019". May 9, 2019. Retrieved May 9, 2019. ^ a b D'Alessandro, Anthony (May 23, 2019). "The Epic Three-Year Journey Of Terrence Malick's 'A Hidden Life': Can Disney-Fox Searchlight Improve Auteur's B. O. Track Record? – Cannes". Deadline Hollywood. Retrieved May 23, 2019. ^ "A Hidden Life (2019)". Box Office Mojo. IMDb. Retrieved 30 January 2020. ^ "A Hidden Life (2019)". The Numbers. Retrieved 26 January 2020. ^ "Cannes festival 2019: full list of films". The Guardian. Retrieved 18 April 2019. ^ a b "Terrence Malick Announces Next Film 'Radegund, ' Based on the Life of Franz Jägerstätter". The Film Stage. 2016-06-22. Retrieved 23 June 2016. ^ Sharf, Zack (6 April 2017). "Terrence Malick Vows to Return to More Structured Filmmaking: 'I'm Backing Away From That Style Now ' ". IndieWire. Retrieved 27 June 2017. ^ "La IDM FF & Commission a Cannes con Malick". Cinecittà News. Retrieved 13 August 2019. ^ "Trailer For 'The Thin Red Line' Restoration Arrives as Terrence Malick Commences 'Radegund' Shoot". 11 August 2016. Retrieved 14 August 2016. ^ Elfadl, Murtada (9 March 2019). "Franz Rogowski on Playing a Ghost in 'Transit, ' Disorienting the Audience, and Terrence Malick's 'Radegund ' ". Retrieved 12 March 2019. ^ "UNE VIE CACHÉE". Orange Studio. Retrieved 18 April 2019. bande originale: James Newton Howard ^ "One Big Soul, The Terrence Malick Community". Retrieved 18 April 2019. ^ Burlingame, Jon (December 6, 2019). "From "1917" to "Jojo Rabbit, " Composers of Some of the Year's Top Scores Talk Shop". Variety. Variety Media, LLC. Retrieved December 8, 2019. ^ a b Tartaglione, Nancy; Wiseman, Andreas (April 18, 2019). "Cannes Film Festival 2019 Lineup: Malick, Almodovar, Dardennes; Four Women Directors In Competition – Full List". Retrieved April 18, 2019. ^ Keslassy, Elsa; Lang, Brent (May 20, 2019). "Cannes: Fox Searchlight Nabs Terrence Malick's 'A Hidden Life ' ". Retrieved May 20, 2019. ^ "Terrence Malick's 'A Hidden Life' Gets Rare Vatican Screening". ^ D’Alessandro, Anthony (June 27, 2019). "Terrence Malick's 'A Hidden Life' Lands Year-End Awards Season Release". Retrieved June 27, 2019. ^ "A Hidden Life (Une vie cachée) (2019)". Rotten Tomatoes. Fandango Media. Retrieved January 5, 2020. ^ "A Hidden Life Reviews". Metacritic. CBS Interactive. Retrieved January 5, 2020. ^ DeBruge, Peter (May 19, 2019). "Cannes Film Review: 'A Hidden Life ' ". Retrieved August 13, 2019. ^ "Berührende private Vorführung des Jägerstätter-Films "A Hidden Life" in St. Radegund". Katholische Kirche in Oberösterreich (in German). Diözese Linz Kommunikationsbüro. June 4, 2019. Retrieved July 30, 2019. „Beide Hauptpersonen sind sehr gut getroffen – Franz, wie ich ihn aus den Briefen kenne, und Franziska, wie ich sie aus Begegnungen kenne".... habe Malick ein „eigenständiges und allgemeingültiges Werk“ erschaffen ^ "72nd Annual Cannes Film Festival Held In Cannes, France From 14 To 25 May 2019". May 29, 2019. Retrieved June 7, 2019. ^ Oubrayrie, Edward. "Le Prix du Jury œcuménique 2019 décerné à 'A Hidden Life ' ". Jury oecumenique au Festival de Cannes. Retrieved 7 June 2019. ^ Lewis, Hilary (December 3, 2019). " ' The Irishman' Named Best Film by National Board of Review". Retrieved December 3, 2019. ^ D'Alessandro, Anthony (2019-11-21). "Spirit Award Nominations: A24 Leads For 4th Straight Year With 18 Noms As 'Uncut Gems' & 'The Lighthouse' Come Up Big". Deadline. Retrieved 21 November 2019. External links [ edit] Official website A Hidden Life on IMDb.

The Village vibes. A hidden life free movie online. A hidden life free movie poster. A hidden life free movie game. Only watching this to admire the beauty of this woman. I looooooove True stories ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

A hidden life free movie torrent

A hidden life free movie review

Its a bit unfair reviewing a film, when he has never seen the sublime stage show. You have to really know what the stage show is like an all about before you review the film. The stage musical is one of finest lloyd Webber, Tim Rice creations. Its non stop action and excitement from beginning to end, with the famous Memories right at the end. Ive seen most of his great musicals, and Cats is up there with the best of them. A Hidden Life Free movie database. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts log in sign up 1 1 Posted by 25 days ago comment 100% Upvoted Log in or sign up to leave a comment log in sign up Sort by no comments yet Be the first to share what you think! u/Direct_Assistant22 Karma 4 Cake day November 16, 2019 help Reddit App Reddit coins Reddit premium Reddit gifts Communities Top Posts Topics about careers press advertise blog Terms Content policy Privacy policy Mod policy Reddit Inc © 2020. All rights reserved Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies.   Learn More.

A hidden life free movie cast.

 

 

 1. zenkabutsu.shopinfo.jp/posts/7767606
 2. https://sokugaiji.storeinfo.jp/posts/7770726

 

 

 

Free Watch First Cow no registration Without Paying Without Membership

4.1/ 5stars

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

https://stream-flick.com/16701.html?utm_source=zopaz.blogia

⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑

 

 

Kelly Reichardt audience Score=72 vote star=Rene Auberjonois, Orion Lee writed by=Jonathan Raymond 8 of 10 Stars reviews=First Cow is a movie starring John Magaro, Orion Lee, and Rene Auberjonois. An skilled cook has traveled west and joined a group of fur trappers in Oregon, though he only finds true connection with a Chinese immigrant also seeking. Level 1 I really like that actor. He was good in Umbrella Academy too. level 2 I didn't realize there was a cow in that show. level 2 John Magaro. He was great in The Big Short level 2 Also played a drone operator in Jack Ryan level 2 He was also Lorna's boyfriend/husband in Orange is the New Black. Minor role, but I liked him in it. I'll have to check out Umbrella Academy. level 2 He was great in Overlord too level 2 Actually didn't recognize him with the beard, had to go look up who the hell you were talking about. level 2 Good call. I also enjoy the actor in his other works. level 2 I dont know his name but every time I see him in a movie I say "Joe DiMaggio" with an accent. level 2 Wait, thats the same actor who played Ed "MOTHER" Kemper in Mindhunter? level 1 Didnt expect to see The Expert level 2 "Would it be possible to make the cow produce coffee beans. No. Well you haven't even tried yet. level 2 I had to google the cast to figure out where I knew him from, it was a trip. level 1 First Reformed, First s going to close out the A24 trilogy? level 2 First First. About the first person to get gold in the first Olympics. Honestly sounds like it would be dope. The athletes were all male citizens of the city-states from every corner of the Greek world, coming from as far away as Iberia (Spain) in the west and the Black Sea (Turkey) in the east. Koroibos, a cook from the nearby city of Elis, won the stadion race, a foot race 600 feet long. Bunch of diverse characters and great piece of history of humans coming together. level 2 First Kid remake still staring Sinbad.

About Maya Maya Theaters offers first-run Hollywood movies in high-end cinemas focused on quality of design, state-of-the-art film presentation technology, and providing first-rate entertainment with superior customer service.

Thanks for the good video 👍need to make some, Hey Bob I'm Working, bumper stickers lol

This site is marked private by its owner. If you would like to view it, youll need two things: A account. Dont have an account? All you need is an email address and password — register here! Permission from the site owner. Once you've created an account, log in and revisit this screen to request an invite. If you already have both of these, great! Log in here. Your training the cows to the feed bucket was a good idea. But maybe you might set up an electric fence lane to the new pasture. It would help keep the cattle pointed in the right direction.

Free Watch. Free Watch First cow. Free Watch First com. Free Watch First com autour. Looks like Bob's in a minority of one. Its called Afterlife cause they know the last movie killed the franchise. (Edit: Guys its just a joke please calm down and be civil... SPIDERMAN HEEE HEEE HEEE HEEE.

Free Watch First cowcotland clubic. Free watch first cowboy. Whoever thought of releasing the trailer NOW needs a raise. Directed by Kelly Reichardt Written by Kelly Reichardt and Jon Raymond Starring John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, and Ewen Bremner Synopsis Kelly Reichardt once again trains her perceptive and patient eye on the Pacific Northwest, this time evoking an authentically hardscrabble early nineteenth century way of life. A taciturn loner and skilled cook (John Magaro) has traveled west and joined a group of fur trappers in Oregon Territory, though he only finds true connection with a Chinese immigrant (Orion Lee) also seeking his fortune; soon the two collaborate on a successful business, although its longevity is reliant upon the clandestine participation of a nearby wealthy landowners prized milking cow. From this simple premise Reichardt constructs an interrogation of foundational Americana that recalls her earlier triumph Old Joy in its sensitive depiction of male friendship, yet is driven by a mounting suspense all its own. Reichardt again shows her distinct talent for depicting the peculiar rhythms of daily living and ability to capture the immense, unsettling quietude of rural America.

Level 1 Looks beautiful, but it's the kinda film I have no idea how to predict. I'm guessing it won't get a wide release in most countries. level 2 box office predictions are irrelevant for these small scale releases as it completely depends on the release strategy. You can't tell if it will be in 10 theaters or 500, and that is a factor of 50 in potential box office difference. level 1 Looks odd and weird, good on A24 for making this type of film. level 1 Before watching the trailer: is this about the President bring married to a cow, or a cow going into space, or both? level 2 This is set in Oregon territory 1820s level 2 Going to be honest, those were my first thoughts as well. level 2 No, its about a war vet cow who goes looking for an old friend and gets in trouble with the local police and has to defend himself. level 2 The title is totally got that Sinbad as the sidekick 1990's vibe to it level 1 God bless A24 for making these kind of movies. 10m ww. level 2 A24 doesn't make them, but gerd bless them for distributing movies like this and giving them a bigger audience level 2 god bless Kelly Reichardt for making these kind of movies. level 1 I was looking for a more Cow related Thriller, but I will settle for a Cow Tear-Jerker level 1 Is this part of the First Man Extended Universe? level 2 This and first reformed are also in the First Cinematic Universe (FCU) level 1 Kelly Reichardt is so undervalued. Wendy & Lucy, Old Joy, and especially Meek's Cutoff deserved so much more attention than they got. level 1 I want to see it now, looks so lighthearted and inspiring. also delicious. level 1 Why the 4:3 format, does anyone know? level 2 I guess the director of photography decided it's a good look that not enough movies do. If they do it well then I'll be happy they did it. level 2 My only guess without reading any comments from the DP is to give it that older look.

Free Watch First cowboy. Free Watch First cow parade. The world ain't ready. I screened this film a few weeks ago and I still can't shake it. Revolutionary. Never has a film so masterfully tapped into the innocence of childhood. It makes you want to turn back time. My life has been forever changed. So why not use a screw gate, that is unscrewed for day to day use, and you still have the ability to ditch it if necessary, and then have the ability in longer slower situations to twist it closed, arguably best of both worlds. If I see something going down that I think I might want to clip into I have a tendency to reach down and make sure it's unlocked but that only takes a moment and it's before the actual contact. That being said if I'm going to do some vegetation infested micro creek I may want it locked. Or on the kokatat ronin PFD their is an actual sealed pocket for the carabiner, limiting it's snag potential even more. So that being said why not an unscrewed carabiner in your situation.


That was the best Oscar acceptance speech I've heard.
Um. what.
August 30, 2019 8:47PM PT Kelly Reichardt gently explores how friendship and other human connections may have worked in a remote trading post in the Oregon Territory, circa 1820. After reports she was looking to make a movie abroad, Kelly Reichardt returns to the familiar wilds of Oregon with “ First Cow, ” a loose yet engaging adaptation of Pacific Northwest chronicler (and frequent Reichardt collaborator) Jon Raymonds novel “The Half-Life” — which, according to the director, was the book that made her want to work with him in the first place. Set a decent stretch before “Meeks Cutoff, ” an austere frontier disaster movie that explored the tragic fate of ill-prepared pioneers along the Oregon Trail, “First Cow” restores this familiar territory (which she and Raymond have been exploring since “Old Joy”) to an earlier time, just as the Royal West Pacific Trading Post receives its first dairy cow. Today, Americans take convenience for granted: Milk is sold by the gallon, biscuits can be gotten ready-made and a sophisticated economy exists for the buying and selling of goods. But Reichardt imagines a situation before so-called civilization — although, by the 1820s, the area had in fact been inhabited for thousands of years, it was still a few decades from statehood — when two outsiders without status found opportunity there, as well as an unlikely kind of friendship, by stealing the milk from the aforementioned cow to make “oily cakes” in a far-flung camp starved for any taste of home. In their capacity as a mass medium, the movies have been such a powerful tool in shaping the publics ideas of masculinity that its uncommon to see grown men embrace, or otherwise show any kind of physical affection. With this film, and to the extent that you accept Reichardts minimalist version of the past as accurate, the director invites us to consider what we have lost since society caught up with this primeval enclave on the edge of the world. Considering the attention Reichardt typically pays to female characters, one might rightly ask, where are the women in “First Cow”? Theres one in the opening scene: Alia Shawkat plays an anonymous young Oregonian — lets call her Wendy — whos walking her dog (might as well be Lucy) in the woods, when the animal finds a bone. Turns out, its a human cranium, long abandoned and only half buried. Lucy wanders off, while Wendy kneels and starts to brush away the surrounding dirt, slowly (everything happens slowly in Kelly Reichardt movies) to reveal two skeletons, both male, lying side by side, holding hands. Thats the last we see of Wendy or Lucy. From there on, “First Cow” unfolds in the past, concerning itself instead with other mysteries: Who were these two men? How did they get there? How did they die? And what was their relationship? At least, these questions are where certain minds will immediately gravitate, although the beauty of Reichardts work is that her movies are slender and unhurried and open-ended enough to invite any number of reactions. With “First Cow, ” we could just as easily muse on the fact that this 21st-century hiker has chosen this afternoon to venture out into the wild, looking for … what? Most likely, she just wanted to escape her modern life for a few hours, to get away from the traffic, ignore the telephone and lose herself in nature. “First Cow” offers audiences the same opportunity, even if this particular excursion should be laced with melancholy, seeing as how the two men were about to meet are bound to die together. Following along as he collects mushrooms, we meet “Cookie” Figowitz (John Magaro) so-called because he prepares the meals for a traveling group of salty fur trappers. Cookie is soft-spoken and too gentle for the likes of them, barely capable of catching wild animals for supper (at one point, he pauses to flip a salamander squirming on its back. Hes certainly not prepared to defend himself from the curious stranger (Orion Lee) he stumbles upon hiding naked in the brush. At first, Cookie assumes this exotic-looking man is a Native American, only to discover that hes in fact Chinese, a sailor named King-Lu, on the run from a group of Russians, and desperately hungry. Cookie could easily turn him in, but instead chooses to assist King-Lu, establishing in that instant a connection that blooms when the two men are reunited a short time later at the trading post, a makeshift community with precious few women — and even less in the way of livestock. Here, Reichardt and Raymonds script takes its most significant departure from the novel. In the book, Cookie and a different friend earn their fortune trading castoreum, a sweet-smelling substance beavers use to mark their territory. The screen version streamlines their capitalistic venture considerably: Cookie cooks — while King-Lu markets — “oily bread” they make using milk stolen from the colonys English chief factor (Toby Jones) who has married a Native (Lily Gladstone) lives in a proper house and owns the primitive settlements first and only cow. Thats a simpler idea, and one that lends the ensuing story a basic, fable-like quality — far preferable to the relatively elaborate plot of Raymonds book (described by Kirkus Reviews as “unglamorous and sad, but compelling, ” which could also be said for most of Reichardts movies. Reichardt specializes in pared-down narratives, sometimes stripping away so much that boredom sets in. “First Cow” may be lean, but it offers ample room to ruminate in the comparison between its two time periods. Reuniting with “Meeks Cutoff” DP Christopher Blauvelt, Reichardt once again confines the Wests panoramic potential to a nearly square cinematic frame — although in this case, the boxed-in Academy ratio serves to shift our focus from the land to the special bond between these two characters, which is a beautiful thing. If there are conspicuously few female characters in Reichardts latest film (Natives are also included, but strictly in supporting roles) its because the director wants to draw attention to a kind of homophilic connection. While not impossible today, it seems easier beyond societys reach, when the Pacific Northwest was still wild and friendship wasnt something one declared publicly via Facebook moments after making someones acquaintance, but a kind of profound intimacy that developed over time. James Bond made his way to Super Bowl LIV, debuting a new trailer for “No Time to Die. ” The footage, putting the spotlight on Daniel Craigs British spy, promises the 25th “Bond” movie will change everything. “No Time to Die” is Craigs fifth take on the secret agent, a role he first assumed in 2006s. Scarlett Johansson and Florence Pugh take center stage in the new “Black Widow” trailer that dropped at the 54th Super Bowl. Details are scarce on the next Marvel movie, directed by Cate Shortland, but new footage teases Natasha Romanoffs life before she was an Avenger. “You dont know everything about me, ” Johanssons Black Widow says. Tom Cruise has made an enemy in the newest “Top Gun: Maverick” trailer, which premiered during the 54th annual Super Bowl on Sunday. “My Dad believed in you, Im not going to make the same mistake, ” says Miles Teller who is playing Bradley “Rooster” Bradshaw, son of Nick “Goose” Bradshaw, deceased wingman to Cruises character. The Sundance Film Festival is fighting a battle thats been building for several years, and what its fighting for can be summed up in one word: relevance. What makes a Sundance movie relevant? In a sense, the old criteria still hold. Its some combination of box-office performance, awards cachet, and that buzzy, you-know-it-when-you-see-it thing of. When Tim Bell died in London last summer, the media response was largely, somewhat sheepishly, polite: It was hard not to envision the ruthless political spin doctor still massaging his legacy from beyond the grave. “Irrepressible” was the first adjective chosen in the New York Times obituary. “He had far too few scruples about who he. After three weeks in theaters, Sonys “Bad Boys for Life” is officially the highest-grossing installment in the action-comedy series. The Will Smith and Martin Lawrence-led threequel has made 291 million globally to date, pushing it past previous franchise record holder, 2003s “Bad Boys II” and its 271 million haul. The first entry, 1995s “Bad Boys, ”. World War I story “1917” dominated the BAFTA film awards, which were awarded Sunday evening at Londons Royal Albert Hall with Graham Norton hosting. The wins for “1917” included best film, best director for Sam Mendes and outstanding British film. The awards are broadcast on the BBC in the United Kingdom and at 5 p. m...

Level 2 Thank you, I didn't know about that sub: level 1 These look delish btw, grass fed? level 2 Yes but we also gave him corn but I guess not enough since the meat tastes like grass fed. We got 600 Ibs of meat from him though. 1 1/2 yr old steer level 1 F Edit: press F to pay my respects to the good ol boy that gave its life to produce these fine steaks. level 1 Can I ask what your slaughter process is? I'm from the suburbs and people here are so disconnected from where their meat comes from. I'm always curious about how people who have their own farms maintain and harvest their food. My dream life is to have a small farm of my own! level 2 We take em to a little slaughter buisness in the town 1 hour away and they do whichever cuts we of hamburger lol. With this first cow it costed 600. level 2 I'm actually not sure if we got Brisket. I'll have to look through the bags and see level 1 How much does it cost to buy and raise a cow to butcher? It the input worth it in your opinion.

Free Watch First com www. Dir: Kelly Reichardt. US. 2019. 121 mins. Some filmmakers produce wide, colour-splashed canvases. Kelly Reichardt makes subtly shaded miniatures. First Cow, arriving at the New York Film Festival after its Telluride bow, is another in her carefully carved cameos of equally circumscribed, working-class lives. Although its unlikely to expand her appeal – and the ensemble lacks the marquee value of some of her recent casts – its quiet humanism and painstaking attention to detail are sure to appeal to the core audience which has faithfully followed her for more than a decade. Reichardt has always told small stories for a small audience, and even within those self-imposed constraints, First Cow is a minor work. Her first period piece since Meeks Cutoff (and one of her few films not to find a part for regular collaborator Michelle Williams) Reichardts First Cow takes place in wild, early-19 th -century Oregon, where men trade beaver pelts for silver ingots, and the arrival of that singular, titular livestock is a remarkable event. Its a time and a place where the future is still unwritten – and so two strangers decide to write their own by selling delicious baked goods to trappers hungry for a taste of home. Its an unusual partnership. Cookie Figowitz (John Magaro) a quiet wanderer from Maryland, is a skilled cook but naturally shy and cautious. King Lu (Orion Lee) a Chinese immigrant on the run from a murder charge, is a born opportunist, impatient to start making the fortune he knows he deserves. Beavers werent the answer. But its possible Cookies cakes might be, particularly if the two men can steal enough fresh milk from that new cow – a literal cash cow – to keep expanding their business. It seems unlikely their plans will proceed unimpeded (particularly since the film starts with the present-day discovery of a shallow grave. But Reichardt isnt interested in conventional suspense, or even constructing a complicated narrative (the script, which she wrote with novelist Jonathan Raymond, jettisons a large part of his book. Instead, Reichardts focus is, as usual, on the economic struggles of her rural characters. How will Cookie Figowitz and King Lu, starting with nearly nothing, build any security for themselves? What crimes and compromises will be necessary? Reichardt, however, is interested in constructing more than just an economic parable. Because while Cookie and King Lu are partners in business, they soon become partners in life, too, treating each other with gentle concern, complementing each others strengths and weaknesses. Its never eroticised, Brokeback Mountain style – not even when, after first meeting a terrified and naked King Lu in the forest, Cookie invites him back to his tent. Yet theres a sweet companionship here thats both charming and very real. The film has other charms. Cinematographer Christopher Blauvelt, whos shot Reichardt has last three pictures, draws dramatic distinctions between the greens and blues of the unspoiled Pacific Northwest (verdant forests, rushing rivers) and the browns and greys of mans improvements (foul streets, crumbling shacks. And the cast is filled with lovely little surprises, character actors who not only add life to the proceedings but a reminder of what a mess of transplanted misfits the frontier was, with Toby Jones as an Englishman trying to keep Regency styles alive, and Ewen Bremner as a rough Scot desperate for a decent game of cribbage. (Best is the veteran Rene Auberjonois as a hermit who barely gets in a word, yet seems to get all the films laughs. ) Reichardt has always told small stories for a small audience, and even within those self-imposed constraints, First Cow is a minor work. It doesnt have the ambitions of Certain Women, which laid out various narratives and then brought in the star power of Williams, Kristen Stewart and Laura Dern; it doesnt build to the heart-rending climax of Wendy and Lucy. But it is still perfectly made, perfectly acted and ultimately moving – a melancholy memory in miniature, a Daguerreotype of a distant time that may be more like our own than we know. Production companies: Film Science International sales: A24, i Producers: Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani Screenplay: Kelly Reichardt, Jonathan Raymond, based on the novel by Jonathan Raymond. Editing: Kelly Reichardt Cinematography: Christopher Blauvelt Music: William Tyler Main cast: John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Rene Auberjonois, Ewen Bremner.

When I look the door which change to black I remember silent hill 😍. Who else is here re-living the past after James announcing he's leaving Cow Chop? 😢😢😢. This film was snubbed at the Oscars BIG TIME. Free Watch first contact. Edit Summaries A loner and cook (John Magaro) has traveled west and joined a group of fur trappers in Oregon Territory, though he only finds connection with a Chinese immigrant (Orion Lee. The men collaborate on a business, although its longevity is reliant upon the participation of a wealthy landowner's prized milking cow. Synopsis It looks like we don't have a Synopsis for this title yet. Be the first to contribute! Just click the "Edit page" button at the bottom of the page or learn more in the Synopsis submission guide.

Me and Courtney been talking about having a House party in Miami FEB 7 for the longest and we finally got our eventbrite up for the TICKETS. FIRST COME FIRST SERVE AND WE NOT PUTTING MORE TICKETS YALL cause its LIMITED SPACE ONLY TICKETS LEFT IS MALE TICKETS SO IF FEMALES WANNA BUY THEM YOU CAN. lettssss TURNNNN UPPPP.

Toby Jones gives me hope this film will be good, worth a whirl I reckon

Free Watch first coffee. First 3 is interesting, the else is from the other level I think. “ First Cow, ” shot entirely on location in Oregon last year.  “ A taciturn loner and skilled cook (John Magaro) has traveled west and joined a group of fur trappers in Oregon Territory, though he only finds true connection with a Chinese immigrant (Orion Lee) also seeking his fortune; soon the two collaborate on a successful business, although its longevity is reliant upon the clandestine participation of a nearby wealthy landowners prized milking cow. ” Writer-director, Kelly Reichardt, has used Oregon for the backdrop of many of her features and indeed many of the production team (such as producers, Neil Kopp, Anish Savjani and Vincent Savino) have worked together on other #OregonMade projects such as; “ Wendy and Lucy, ” “ Night Moves, ”  “ Meeks Cutoff ” and “ Certain Women ” among others.  Johnathan Raymond (“Mildred Pierce”, “Meeks Cutoff”, “Wendy and Lucy”) authored the novel on which “First Cow” was inspired.  Raymond and Reichardt co-wrote the “First Cow” screenplay and indie studio, A24, produced this feature. “First Cow” previously played at the Telluride and New York Film festivals. Opens March 6th, 2020.

Thank you for all the work you do 🙂. This video is really sad now that James is leaving. Free Watch First cowblog. Free watch first cowboy boots. Hello, As the title suggest I am wondering what the release date for First Cow in Australia is. The Lighthouse was only very recently released here several months after it's release in the USA, and on IMDb they say that the American release is March 6th. Does anyone have any info pertaining to it's release in Australia. More Original than Swiss army Man. Free watch first cowboys. Free watch first cowboy movies. "First Cow" redirects here. For the upcoming film, see First Cow (film. Pauline Wayne was a Holstein cow that belonged to William Howard Taft, the 27th President of the United States. Also known as "Miss Wayne" Pauline was not Taft's first presidential cow: she replaced the lesser-known "Mooly Wooly" which provided milk for the First Family for a year and a half before suddenly dying in 1910, reportedly after eating too many oats. [1] Taft and his wife, Helen Herron Taft, had growing children, and Taft was a notoriously large eater; accordingly, Mooly Wooly was replaced by Pauline Wayne. Wisconsin senator Isaac Stephenson bought Pauline Wayne for Mrs. Taft. [2] The four year-old cow was pregnant and gave birth to a male calf named "Big Bill" after the President) which was later sent to a Maryland farm. [1] Pauline Wayne became a popular showpiece at the International Dairymens Exposition in Milwaukee in 1911. Pauline Wayne was being shipped to the show in a private train car that was attached to a whole train of cattle cars bound for the Chicago stock yards. The cow went missing for two days because a train switch crew had mistakenly switched Paulines car. The attendants who found Pauline Wayne convinced the stock yard that this was indeed the Presidents cow, and she was saved "from the bludgeon of the slaughterer. 1] 3. From 1910 to 1913, Miss Wayne freely grazed the White House lawn. [4] She was the last presidential cow to live at the White House and was considered as much a Taft family pet as she was livestock. When Taft left office, she was shipped to Wisconsin. [5] Her Bovine Blue Book number was 115, 580. The origin of the name "Pauline Wayne" is unknown; however, the New York Times noted that she was "a member of the great Wayne family of Holsteins. 4] See also [ edit] United States presidential pets References [ edit] a b c Powell, Mark J. (January 7, 2017. The President's Cow Is Missing. Retrieved November 21, 2017. ^ Anthony, Carl Sferrazza (2005. Nellie Taft: The Unconventional First Lady of the Ragtime Era, pp. 239-40. Harper Collins. ISBN   0-06-051382-9. ^ Pauline Wayne, President Tafts Famous Cow ^ a b "White House Cow Arrives. Pauline Wayne, 3d, Comes Safely from Wisconsin - A Calf Expected" PDF. The New York Times. November 4, 1910. Retrieved January 15, 2017. ^ Taft Cow on Retired List. Pauline Wayne Goes Back to Her Old Wisconsin Farm" PDF. February 2, 1913. Retrieved January 15, 2017. External links [ edit] Pauline Wayne, Presidential Cow.

Level 1 This was posted unironically in STC btw level 2 I dont know STC but Im not surprised this was posted unironically somewhere. level 2 they should just get it over with and admit that they're horny for Ruin and his milk. level 2 Im so glad they censored Kathleen Kennedys neck. level 1 Thanks, I hate First Cow (2020) level 1 This is utterly absurd hyuhuhuhuhuhuh level 1 Why would you make me look at this, why is the image of Rian Johnson going IN on Kathleen Kendadys alien tittys so etched into my mind right now. Why did you post this heresy.

I just want to ask u u r all 2m long or the net is not high. It follows fur trappers in the 1820s. Kelly Reichardt Daniel Bergeron If your first thought upon hearing the words “ First Cow ” is “that must be the name of the new Kelly Reichardt movie, ” congratulations on your savvy. A casting call for the “Certain Women, ” “Meeks Cutoff, ” and “Wendy & Lucy” directors next project notes that the film is set to shoot from November 2–December 11 under production company FilmScience (“I Dont Feel at Home in This World Anymore, ” “Green Room”) meaning we could see it as early as next year. Heres a brief synopsis: “When Cookie Figowitz, the cook for a party of volatile fur trappers trekking through the Oregon Territory in the 1820s, joins up with the refugee Henry Brown, the two begin a wild ride that takes them from the virgin territory of the West all the way to China and back again. ” The casting call is only for extras, suggesting that the roles of Cookie and Henry have either already been filled or are being cast elsewhere. A note about the films use of Native American talent — which is intended to be more thoughtful and accurate than that of most other movies — provides further details about the plot: “This film is an independently-produced narrative fiction set in an Oregon fur trading post in the 1820s. During this time, European settlers and Native Americans traded furs and other goods as foreigners settled in the region. The Native American characters in this film are people who live in & around the trading post and vendors at the local market. ” “Certain Women, ” which starred Michelle Williams, Laura Dern, Kristen Stewart, and Lily Gladstone, premiered to great acclaim at Sundance in 2016 and eventually became Reichardts most financially successful film. According to Ion Cinema, “First Cow” is an adaptation of at least one half of Jonathan Raymonds novel “The Half Life, ” which tells of two different events that take place more than 170 years apart. Sign Up: Stay on top of the latest breaking film and TV news! Sign up for our Email Newsletters here.

I can smell that barn thru my tablet... That was my reaction when I sold my BlackBerry and got one of those 'new' androids. And found the filters. This is the first time I had seen cows jumping happily,I can't stop crying 😥bcoz they are free to roam n lush green,thank you for treating them nicely, god bless you.

Free Watch First. Alberto Barbera l'avrebbe voluto a Venezia a settembre, ma First Cow, il nuovo film di Kelly Reichardt (Meek's Cutoff, Night Moves) non aveva ancora un distributore italiano e la A24 non intendeva sobbarcarsi i costi di una prima veneziana. Così il film è stato a Telluride e poi al New York Film Festival, raccogliendo grandi… Continue reading First Cow: il primo trailer del nuovo film di Kelly Reichardt. I remember reading the books when i was young😂😂. Free Watch First cowcotland. Ranch drama, is that a thing, and sometimes things move in many directions, sometimes not always the way it is supposed to, oh life throws so many curves at everyone, this was an unfortunate event for you all, but as a viewer, spot on, 👍👌❤🇨🇦the word slick comes to mind.

Free Watch First com favicon.

 

 1. https://www.goodreads.com/group/show/1073146-first-cow-watch-full-length-torrent-solarmovie-for-free-123movies
 2. https://raikunama.theblog.me/posts/7758432
 3. First Cow
 4. seesaawiki.jp/nkokoshi/d/First%20Cow%20Watch%20Full%20No%20Sign%20Up%20kickass%20youtube%20no%20login
 5. https://gumroad.com/l/download-first-cow-without-paying-hd-720p-kickass-part-1

 

Free Online Panga youtube mkv Full Length putlocker9

//

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

onwatchly.com

⇪⇪⇪⇪⇪⇪⇪⇪

 


Director - Ashwiny Iyer Tiwari Summary - Panga is a movie starring Kangana Ranaut, Jassie Gill, and Richa Chadha. Panga is inspired from the life of a national level Kabbadi player from India. It follows her triumphs, struggle and overcoming of stereotypes. It shows how countries - India 8,4 / 10 runtime - 2hours 11min.
Free online panga song.
Free online panga games.
Why panga only plays with limited player.

Free online pangarap. A feminine noun is almost always used with feminine articles and adjectives (e. g. la mujer bonita, la luna llena. feminine noun 1. (light motor craft) Regionalism used in Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama (Central America) Regionalism used in Mexico (Mexico) a. outboard fishing boat Mis amigos alquilaron una panga para ir de pesca. Mi friends rented an outboard fishing boat to go fishing. 2. (flat-bottomed vessel) Regionalism used in Mexico (Mexico) a. barge La panga puede llevar hasta ocho carros al otro lado del río. The barge can carry up to eight cars across the river.

Free online punjabi movie. Home 18 EVO 23 Captiva New Inventory Pre-Owned Contact Us Newsletter Signup Consoles and Parts Menu The best of the versatility and performance of the historic Panga design combined with modern manufacturing and technology. We are in production and have boats ready to deliver.  Call us today to learn how Panga Marine can get you into the boat of your dreams! 941-358-6800. Panga Boats USA Panga Boats USA The Real Deal Original Yahama Hull Design Learn More Finished To Perfection Check Out Some Of Our Finished Products View Gallery.

Neena Gupta. Wow 👌... The way ashwani represent her panga. 👌. OFFERING YOU THE BEST PANGAS Welcome to PANGA USA LLC. We are the exclusive importer and distributor for IMEMSA pangas in the U. S. Imemsa is the boat division of Yamaha of Mexico. This is not an Americanized panga with wide beam and deep V hull. This is the real deal; built in the traditional manner with all the benefits of the original Yamaha hull design built in. Read More Please note, some models are available with non-skid floor, center console, anchor locker, splashwell and fuel tank and are not pictured on this site.  Please contact us for further information. Powered by.

Plz watch panga. i request u all.

Free online punjabi movies 2018 hd

Free online panga youtube. Nice sir. Free online panga movie. 3:32 LOL. Free online pangea puzzle. Free Online panda security. Free online pangaea. Panga Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Actinopterygii Order: Perciformes Family: Sparidae Genus: Pterogymnus Smith, 1938 Species: P. laniarius Binomial name Pterogymnus laniarius ( Valenciennes, 1830) Panga is the common South African name for Pterogymnus laniarius, a small, ocean-dwelling fish, native to the southeast Atlantic Ocean and southwest Indian Ocean. Alternatively called "torpedo scads. they are cold-blooded with white flesh. Their scales are generally pink in color with whitish underbelly and blue-green stripes running laterally along their sides. Over the course of its life, a panga will undergo periodic sex-changes with as much as 30% of the population being hermaphroditic at a time. Despite the presence of both sex organs, it is thought unlikely that both are simultaneously active. Panga are slow to reach sexual maturity, with a minimum population doubling time of 4. 5–14 years. In other countries, the name panga may refer to a different species. In Indonesia, it refers to Megalaspis cordyla, in Spain, France, the Netherlands and Poland it refers to Pangasius hypophthalmus, and in Kenya it refers to Trichiurus lepturus. References [ edit] Pterogymnus laniarius. Integrated Taxonomic Information System. Retrieved 19 March 2006. Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2005. Pterogymnus laniarius " in FishBase. November 2005 version. External links [ edit] FAO's Species Fact Sheet about Megalaspis cordyla.

Panga Theatrical release poster Directed by Ashwiny Iyer Tiwari Produced by Fox Star Studios Written by Nikhil Mehrohtra Ashwiny Iyer Tiwari Screenplay by Nitesh Tiwari Starring Kangana Ranaut Jassi Gill Richa Chadda Neena Gupta Music by Songs: Shankar–Ehsaan–Loy Score: Sanchit Balhara Ankit Balhara Cinematography Jay I. Patel Edited by Ballu Saluja Production company Fox Star Studios Distributed by Fox Star Studios Release date 24 January 2020 Running time 131 minutes [1] Country India Language Hindi Box office est. 29. 79 crore [2] Panga ( transl.  To mess with) is a 2020 Indian Hindi-language sports drama film directed by Ashwiny Iyer Tiwari and produced by Fox Star Studios. The film features Kangana Ranaut, Jassi Gill, Richa Chadda and Neena Gupta. The story depicts the jovial life of a kabaddi player. [3] Filming took place from November 2018 to July 2019 in Panaji, Bhopal, Delhi and Kolkata. [4] 5] The film was released in India on 24 January 2020. [6] 7] Synopsis [ edit] Rooted in the subculture of societal facts, Panga is an emotional roller coaster tale of a middle-class Indian woman, where a forgotten kabaddi world champion catalyzes an inner desire to give a new meaning to her existing role as a wife and mother and takes an ingenious decision to come back to the sport despite the challenges of age stereotypes and new generation complexities which creates an upheaval in her life as she is torn between societal pressures of family responsibility and love for the sport. Jaya Nigam is a former kabaddi world champion and current railways officer who is married to Prashant Shrivastava, a railways chief engineer, and has a son, Aditya a. k. a. Adi. Currently living in Bhopal after Prashant's transfer to the city, she is propelled both by the arrival of her former teammate Meenu and a push from Adi, who learns of her achievements through Prashant, to return to the sport despite facing challenges of physical fitness and newer, more experienced players. Initially unable to deal with the pressures of a hectic job and the exercise routines that Adi's enthusiasm pushes her through, she finally regains composure and, with support from Prashant and Adi, goes on to mark her comeback to the sport as a mother of a 7-year-old after her story gets noticed again. How she gets back on her feet as the renewed player forms the rest of the story. Cast [ edit] Kangana Ranaut as Jaya Nigam Shrivastava Jassi Gill as Prashant Shrivastava Richa Chadda as Meenal "Meenu" Singh Neena Gupta as Rachna Nigam Yagya Bhasin as Aditya "Adi" Shrivastava Megha Burman as Nisha Das Production [ edit] Development [ edit] Panga was announced on 21 August 2018 with Ashwiny Iyer Tiwari sharing an emotional Instagram video montage of herself, Kangana Ranaut, Jassi Gill, Neena Gupta and their families, indicating that when your kin stands behind you, no one in the world can take ‘panga with you. [8] Ranaut told the Mumbai Mirror in an interview: “When Ashwiny narrated the film's story, I was completely moved. My family has been my pillar of strength and have always stood by me through thick and thin. I could really relate to the emotions of the film. Plus, Ashwiny is known for her slice-of-life films and I loved her recent work in Bareilly Ki Barfi. Panga is even more special for me as, for the first time, I will be playing the role of a National-level Kabaddi player. That's going to be challenging for sure! I am looking forward to some exciting times with Ashwiny and the Fox Star team. ” [3] Gill who is playing the role of the husband of Ranaut in this film told the Mumbai Mirror: “I loved the script, especially the inspiring family angle. The film is a roller-coaster of emotions but to me the real Indian family feeling was the most heart-warming part of the subject. Since I come from a very close-knit family, I could identify with the story. ” [3] Training [ edit] The actors appearing in the film as kabbadi players including Ranaut underwent training in kabaddi for over two months. [9] Filming [ edit] The film went on floor on 23 March 2017 in Panaji. [4] 5] The first schedule of the film was wrapped up on 7 December 2018. [6] The second schedule of the film was wrapped up on 22 June 2019. [7] The director planned next schedule in a Delhi stadium in April. [10] The third schedule of shooting began in April 2019 in Delhi. [11] The Delhi schedule of the film was completed in mid April and next schedule of shooting to begin in Kolkata. [12] The filming was completed in mid July 2019, Ashwiny Iyer Tiwari, the director of the film wrote on her Instagram account, My dearest Panga Humans are the sun. The sun that spread a ray of hope when things seem really impossible to achieve. 13] Marketing and release [ edit] First look of the film was shared by the director of the film Ashwiny Iyer Tiwari on 7 March 2019, a still photo in which leading pair is laughing while looking at the sunset. [14] The first look poster of Ranaut was released on 19 December 2019. [15] On December 23 official trailer of the film was launched by Fox Star Studios. [16] The film was released in India on 24 January 2020. [17] Soundtrack [ edit] Panga Soundtrack album by Shankar–Ehsaan–Loy Released 21 January 2020 [18] Recorded 2018–2019 Genre Feature film soundtrack Length 23: 55 Language Hindi Label Saregama Shankar–Ehsaan–Loy chronology Chhapaak (2020) Panga (2020) External audio Official Audio Jukebox on YouTube The film's music is composed by Shankar–Ehsaan–Loy while lyrics are written by Javed Akhtar. Track listing No. Title Singer(s) Length 1. "Panga - Title Track" Harshdeep Kaur, Divya Kumar, Siddharth Mahadevan 3:19 2. "Dil Ne Kaha" Shahid Mallya, Asees Kaur 4:46 3. "Jugnu" Sunny, Shankar Mahadevan 4:40 4. "Bibby Song" Annu Kapoor, Sherry 2:50 5. "Wahi Hai Raste" Mohan Kannan, Asees Kaur 4:28 6. "Dil Ne Kaha" Reprise) Jassi Gill, Asees Kaur 3:52 Total length: 23:55 Box office [ edit] Panga earned 2. 70 crore at the domestic box office on its opening day. On the second day, the film collected 5. 61 crore. On the third day, the film collected 6. 60 crore, taking total opening weekend collection to 14. 91 crore. [2] As of 30 January 2020, with a gross of 25. 43 crore in India and 4. 36 crore overseas, the film has a worldwide gross collection of 29. 79 crore. [2] References [ edit] External links [ edit] Panga on IMDb Panga on Bollywood Hungama Panga at Rotten Tomatoes.

Free online panganiban. This person has my respect for so many reasons now... Free online panga boat. Free online panga sites. Free online pangako. Lots of respect to shreya didi. Free online panga movies. Free Online pangasinan. Thanks kangna. Free Online panga. Free online panga converter.

Makseplatvorm PayPal käivitab Eestis tasuta teenuse Foto allikas: Makseplatvorm PayPal laiendas Eestisse P2P makseteenust, mis võimaldab kasutajatel omavahel väikestes summades kiireid rahaülekandeid teha. Read more Makseplatvorm PayPal käivitab Eestis tasuta teenuse Dokumentide digiallkirjastamise portaal DigiDoc muudab nime Foto allikas: Mõne aasta eest Leedu ettevõtte dokumentide digiallkirjastamise portaal DigiDoc on läbinud tootemargi uuendamise protsessi ning saab uueks nimeks Dokobit. Read more Dokumentide digiallkirjastamise portaal DigiDoc muudab nime Eesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et SEB ja Swedbank lahkuvad Baltikumist Foto: Ekraanitõmmis Eesti ja Läti finantsinspektsioonide juhid kardavad, et Rootsi pangad võivad Baltikumist lahkuda, nagu on seda juba teinud Nordea ja Danske rahapesuskandaalide tõttu Read more Eesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et SEB ja Swedbank lahkuvad Baltikumist Tagatisfond on hüvitanud Versobanki klientidele 84 miljoni euro eest hoiuseid Tagatisfond on 19. aprilli seisuga väljamaksmisele suunanud 2400 Versobank ASi kliendi hüvitised kogusummas 84 miljonit eurot. Väljamaksete tegemist alustas Tagatisfond 5. aprillil. Read more Tagatisfond on hüvitanud Versobanki klientidele 84 miljoni euro eest hoiuseid COOP Pank avas Pärnus kontori Täna avati Coop Panga Pärnu kontor uuel aadressil Pikk 11, otse bussijaama vastas De Lange maja I korrusel. Ratas toetab Laari jätkamist keskpanga nõukogu esimehena Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas on valmis toetama Mart Laari jätkamist Eesti Panga nõukogu esimehena, kui president Kersti Kaljulaid sellise ettepaneku teeb. Read more Ratas toetab Laari jätkamist keskpanga nõukogu esimehena Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas Versobanki likvideerijad teatasid, et kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, kuna pärast pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele ühtegi makset vastu võtta. Read more Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäevasel koosolekul, et Finantsinspektsiooni taotlusel tegevusloast ilma jäänud Versobank AS-i klientidele hüvitatakse nende hoiused ja investeeringud seaduses ette nähtud korras. Read more Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler: pank ei andnud meile Liisi klientide kohta infot Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ei näe probleemi, et eilsel Versobanki teemalisel pressikonverentsil ei mainitud probleeme, mis tabasid umbes 13 000 Liisi järelmaksukaardi omanikku, kirjutab Ärileht. Read more Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler: pank ei andnud meile Liisi klientide kohta infot Post navigation.

Panga full movie online free. Free online panga game. If Anupama still giving stars to the films, it is easy 4 by her standards of rating. I know you have stopped giving stars but for the sake of long term follower of your reviews,Am I right? 🙃. Learn more More Like This Action, Biography Drama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. 4 / 10 X Tanhaji Malusare, a military chieftain in the army of the Maratha king Shivaji, leads the charge to capture the strategically important Kondhana fort guarded by the army of the fierce Rajput chieftain Udaybhan Rathod. Director: Om Raut Stars: Ajay Devgn, Saif Ali Khan, Kajol Imtiaz Ali Sara Ali Khan, Kartik Aaryan, Arushi Sharma Comedy 7. 6 / 10 Two couples with the same surnames pursue in-vitro fertilization and wait for their upcoming babies. Trouble ensues when they find that the sperms of each couple have been mixed with each other. Raj Mehta Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Diljit Dosanjh Kangana Ranaut is all set to make the Diwali of 2020 all the more 'Dhamakedaar' with her next film Dhaakad. Razneesh Ghai Kangana Ranaut, Mimoh Chakraborty, Manoj Tiwari 4 / 10 A coming-of-age story based on the lives of street dancers. Remo D'Souza Varun Dhawan, Shraddha Kapoor, Prabhu Deva 6. 4 / 10 Story of Rani Lakshmibai, one of the leading figures of the Indian Rebellion of 1857 and her resistance to the British Rule. Directors: Radha Krishna Jagarlamudi, Kangana Ranaut Rimi Sen, Danny Denzongpa Crime 7. 7 / 10 Shivani Shivaji Roy is back and this time she's on the trail of a 21 year old merciless villain who targets women. Gopi Puthran Rani Mukerji, Vishal Jethwa, Shruti Bapna 6. 8 / 10 A 40 year-old playboy's life turns upside down when he comes to know that he has a 20 something year-old daughter. Nitin Kakkar Tabu, Alaya Furniturewala Pei Liu, Luodan Wang, Ping Zong History 8. 2 / 10 Lieutenant Sodhi and his army fight for Indian Independence during World War II as part of the Indian National Army; the journey and sacrifice of the Indian National Army from its soldiers' point of view. Sunny Kaushal, Sharvari Wagh, Tj Bhanu 6. 9 / 10 A police officer on a chase to hunt down a dreaded gangster for fulfilling his own secret agenda. A. R. Murugadoss Rajinikanth, Nayanthara, Sunil Shetty Mystery Thriller 7. 9 / 10 The Tashkent Files is a thriller that revolves around the mysterious death of India's 2nd Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri and attempts to uncover if he had actually died a natural death, or, as alleged, was assassinated. Vivek Agnihotri Shweta Basu Prasad, Mithun Chakraborty, Naseeruddin Shah Edit Storyline Rooted in the subculture of societal facts #Panga is an emotional roller coaster tale of a middle-class Indian woman; A forgotten kabaddi world champion who catalyzes an inner desire to give a new meaning to her existing role as a wife and mother and takes an ingenious decision to come back to the sport despite the challenges of age stereotypes and a new generation complexities which creates an upheaval in her life as she is torn between family responsibility and love for the sport. Plot Summary Add Synopsis Details Release Date: 24 January 2020 (USA) See more  » Box Office Opening Weekend USA: 285, 689, 26 January 2020 Cumulative Worldwide Gross: 604, 929 See more on IMDbPro  » Company Credits Technical Specs See full technical specs  » Did You Know? Trivia Kangana Ranaut's first film in which she plays the role of a mother See more » Soundtracks Bibby Song Vocals by Annu Kapoor & Sherry Lyrics by Javed Akhtar Music by Shankar Mahadevan, Ehsaan Noorani & Loy Mendonsa See more » Check out the Indian movies with the highest ratings from IMDb users, as well as the movies that are trending in real time.

2:10 i liked. Is tarah se logo ko pagal na banaye chakkar movie ko panga bata rahe hai koi bhi like mat karna frod hai you tub wale. For the fire flower mashing sections, if you are in a boot, it does not limit the speed at which you can shoot fireballs. You could theoretically shoot 30 per second if you were fast enough. Outside of a boot, you can't shoot them near as fast. Free online pagan dating.

Free online punjabi movies hd. I cant recreate this. How do you get the ground block. Kangna queen of comedy. Free online panga boats.

The red pows respawn and destroy the big bomb omb

Free Online panda. Saw: Mario. Athya sehty improve. Impressive... Nice paji You are great paji Always love paji b. Kangana from BJP and Richa from INC 😂😂😂 opposite direction in one perspective. 5:19 I dunno man, it looks actually surprisingly simple. Ye gana sirf sunny bhai ke liye kon sun raha hai like karo plz. Free online pangasinan. 녹두로 나왔다고 자동으로 추천해주네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. Free online pagan books. Free Online pangaea. Free Online pantalon. Free Online panda cloud. It's not stealing it's borrowing without permission. Free online punjabi class. Lovely video. Free online panga songs. (Redirected from Panga (boat) Look up panga in Wiktionary, the free dictionary. Panga is the common South African name for Pterogymnus laniarius, a small, ocean-dwelling fish Panga may also refer to: Biology [ edit] Basa (fish) or Pangasius bocourti, a species of catfish Iridescent shark or Pangasius hypophthalmus, a species of shark catfish Millettia stuhlmannii or panga panga, a species of timber tree Places [ edit] Mto Panga, a settlement in Kenya Panga, Burkina Faso, town in Comoé Province, Burkina Faso Panga, Kirtipur, a settlement in Nepal Panga, Lääne County, village in Ridala Parish, Lääne County, Estonia Panga, Saare County, village in Mustjala Parish, Saare County, Estonia Panga Posht, a village in Gilan Province, Iran Boats [ edit] Panga, an alternate Spanish spelling of Bangka (boat) traditional outrigger canoes from the Philippines Panga (Chamorro canoe) a small Chamorro traditional outrigger canoe without a sail, derived from Filipino bangka Panga (skiff) a small flat-bottomed fishing boat common in developing countries that was originally developed by the Yamaha Corporation in the 1970s Other uses [ edit] Operation Panga, a 1971 military operation launched by the Rhodesian Security Forces against the communist insurgent group, ZIPRA Panga Cliff, a coastal cliff located near Panga in Saare County, Estonia PangaeaPanga or Alex Tan (born 1996) American ROM hacker and tool-assisted speedrunner Panga (knife) a large cutting tool in East and Southern Africa Panga (film) a 2020 Indian Hindi-language sports drama film.

Nice movie just watched. Actualités Infographie Edge vs Cloud Computing Si internet était un pays, il serait le 3ème plus gros consommateur d'électricité au monde. Les infrastructures réseaux supportent nos échanges massifs de données, mais comment vont-elles faire face à l'arrivée des objets connectés? Patrick Simon intervient sur la sécurité des données personnelles au 20h de TF1 M. Simon est intervenu en tant qu'expert au journal télévisé de 20h sur le thème: Internet: pourquoi vos données personnelles sont si précieuses" dans le cadre de notre projet  Hosen qui vise à protéger les données personnelles issues des objets connectés. Infographie Cybersécurité et données personnelles Quels risques courent réellement nos données personnelles? Quelles données sont visées? Quels sont les pièges utilisés par les hackers et quelles habitudes prendre pour se protéger? 29/10/2019 Venez nous rencontrer les 4 & 5 novembre 2019 Palais des Congrès de Paris - Village Startup 13/08/2019 Nous serons aux universités d'été de la SBA Village Startup SQUARE - Palais des Congrès de Bruxelles 4 & 5 septembre 2019 11/04/2019 Retrouvez-nous avec Huawei, au stand J06-019 Salon Viva Technology Paris Expo Porte de Versailles 20/02/2019 Retrouvez-nous au salon Niort Numéric Le Lab Grande Halle de L'Acclameur à Niort Du 27 au 28 mars 2019 20/05/2018 Retrouvez-nous avec Vinci, au stand J10-014 Salon Viva Technology Paris Expo Porte de Versailles.

You are being redirected... Free online punjabi lessons. Execellent review 👌🏼. Free online punjabi comedy movies. Public newsprint and television news articles including special programs on the History and National Geographic Channels... more... Analysis of some Recent Large EQ's 2012 Mw=7. 8 Haida Gwaii Earthquake 2011 Mw=9. 0 Tohoku Earthquake GIPSY Kinematic Point Positioning Tiltmeter & Real-time GPS from Pacific NW 2010 Mw=7. 2 Baja Earthquake PANGA's Cascadia Earthquake Rupture Model ETS constraints on future subduction zone earthquakes moves rupture patch inland PANGA & USGS Joint GPS Occupation Three Sisters Volcano.

이새기 미쳤노. No shell jumps? lol. Panga movie watch online free. You are best sunny bhai 😎😎 And I love you.

 

 

Aguas oscuras watching

↓↓↓↓↓

https://moviebemka.com/id-7560.htm?utm_source=zopaz.blogia DOWNLOAD

123Movies >>>

↑↑↑↑↑

 

rating: 7,7 / 10 star
Todd Haynes
2019
Genre: Drama
country: USA

Aguas oscura. Plugin no soportado Título original Dark Waters aka AKA Dry Run Año 2019 Duración 126 min. País Estados Unidos Dirección Todd Haynes Guion Matthew Carnahan, Mario Correa, Nathaniel Rich (Artículo: Nathaniel Rich) Música Marcelo Zarvos Fotografía Edward Lachman Reparto Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Bill Pullman, Victor Garber, William Jackson Harper, Mare Winningham, Kevin Crowley, Trenton Hudson, Marc Hockl, Lyman Chen, Courtney DeCosky, Scarlett Hicks, Lea Hutton Beasmore, Denise Dal Vera, Louisa Krause, Daniel R. Hill, Chaney Morrow, Lisa DeRoberts, Brian Gallagher, John Newberg, Wynn Reichert, Tera Smith, Tyler Craig, Barry G. Bernson, Amy Morse, Jeffrey Grover, Teri Clark Productora Killer Films / Participant Media. Distribuida por Focus Features Género Drama, Basado en hechos reales. Drama judicial Sinopsis Inspirada en una impactante historia real. Un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad. Premios 2019: Satellite Awards: Nominada a Mejor guion adap. y actor drama (Ruffalo) Críticas Mostrar 16 críticas más Tu crítica Votaciones de almas gemelas Regístrate y podrás acceder a recomendaciones personalizadas según tus gustos de cine Votaciones de tus amigos Regístrate y podrás acceder a todas las votaciones de tus amigos, familiares, etc. Si alguna sinopsis cuenta demasiados detalles del argumento -o para corregir errores o completar datos de la ficha o fecha de estreno- puedes mandarnos un mensaje. Si no estás registrad@ puedes contactarnos vía Twitter, FB o por email a info -arroba- filmaffinity -punto- com. Los derechos de propiedad intelectual de las críticas corresponden a los correspondientes críticos y/o medios de comunicación de los que han sido extraídos. Filmaffinity no tiene relación alguna con el productor, productora o el director de la película. El copyright del poster, carátula, fotogramas, fotografías e imágenes de cada DVD, VOD, Blu-ray, tráiler y banda sonora original (BSO) pertenecen a las correspondientes productoras y/o distribuidoras.

Aguas oscuras claudia gray pdf. Peliculas aguas oscuras. Ya me dio miedo de casarme. 😂😅. Diana aguas oscuras. Aguas oscuras pelicula completa en español. Cartelera y Entradas Tráilers y Vídeos Reparto Críticas de usuarios Críticas de Medios Crítica de SensaCine Fotos Ver el tráiler Cartelera y Entradas (27) Usuarios 3, 3 13 notas incluyendo 2 críticas puntuar: 0. 5 1 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 4. 5 5 Quiero verla! Escribir mi crítica Sinopsis Película no recomendada a menores de 7 años Robert Bilott (Mark Ruffalo) es un experimentado abogado defensor de grandes empresas corporativas. Cuando un granjero contacta con él porque cientos de reses de su ganado han muerto de forma repentina como resultado de una presunta intoxicación, Bilott decidirá cambiarse de bando. Con su bufete en contra, comienza entonces una larga investigación sobre la todopoderosa multinacional DuPont Corporation. Descubrirá así que las prácticas de esta empresa eran muy poco respetuosas con el medio ambiente, ya que DuPont había estado arrojando durante décadas desechos químicos, incluido un compuesto químico no regulado llamado ácido perfluorooctanoico (PFOA. Llegando incluso a arriesgar su vida y la de su familia, Bilott decide emprender una larga y difícil batalla legal representando a 70. 000 ciudadanos cuya agua potable había sido contaminada por el gigante químico. Título original Dark Waters Distribuidora Entertainment One Films Spain Ver especificaciones técnicas Cartelera La Crítica de SensaCine En el cine más o menos contemporáneo, esto es, de los últimos treinta años, el drama judicial ha perdido bastante peso como género, ya sea porque en Hollywood se cansaron de adaptar las novelas de John Grisham o por otros motivos más pedestres. Porque si los años 90 del siglo pasado el género vivió un época dorada –Algunos hombres buenos (1992) de Rob Reiner; En el nombre del padre (1993) de Jim Sheridan; La tapadera (1993) de Sydney Pollack; El cliente (1994) de Joel Schumacher; Las dos caras de la verdad (1996) de Gregory Hoblit; Legítima defensa (1997) de F. F. Coppola; El dilema (1999) de Michael Mann, etc. –, en este siglo XXI tenemos apenas un puñado de buenos procedimentales: La conspiración (2010) de Robert Redford, o El puente de los espías (2015) de Steven Spielberg, por citar dos claros ejemplos. Sirva esta reflexión en torno a la escasez de dramas judiciales recientes... Leer crítica Tráilers 2:26 2:45 Entrevistas, making-of y clips 5 videos Actores y actrices Reparto y Equipo técnico Crítica de usuarios IMPRESCINDIBLE PARA ENTENDER COMO LAS GRANDES EMPRESAS DEL MUNDO SE LUCRAN A COSTA DE LA SALUD DEL PLANETA Y DE LOS QUE VIVIMOS EN ÉL. SOLO IMPORTA EL BENEFICIO. ENVENENAR EL AGUA QUE BEBEMOS Y LOS ALIMENTOS QUE COMEMOS ES UN ASUNTO MENOR PARA ELLOS. A QUIEN LE IMPORTE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA. NO SE LA PIERDA Una producción de denuncia como otras muchas vistas. Es correcta, quizás me falte mayor implicación a su actor protagonista, queda muy limitada su interpretación. Pero opino que hay que ver películas como esta, su reivindicación nos debe hacer pensar en que mundo vivimos. El dinero por el dinero. El ser humano no importa. La vida no importa. Todo tiene un precio. 2 Crítica de usuarios Ver todas las fotos Secretos de rodaje Director nominado al Oscar Todd Haynes fue nominado al Oscar a Mejor guión original por Lejos del cielo (2002. Basada en un artículo La historia real que cuenta la película se basa en el artículo escrito por Nathaniel Rich para el New York Times Magazine titulado: The Lawyer Who Became DuPonts Worst Nightmare. David contra Goliat La cruzada medioambiental de Bilott comenzó en 1998 cuando fue contactado por un granjero de Parkersburg, en Virginia Occidental, debido a que su ganado había estado muriendo como resultado de una presunta intoxicación. El granjero creía que la compañía química DuPont era responsable de sus muertes, pero ningún abogado local estaba dispuesto a aceptar su caso porque la entidad corporativa ejercía demasiada influencia y poder en la ciudad. Bilott... Leer más 8 Secretos del rodaje Noticias 4 Noticias relacionadas Comentarios.

Mark Rufallo en la película Aguas oscuras - MARY CYBULSKI / FOCUS FEATURES - Archivo MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) A principios del próximo año llegará a los cines 'Aguas oscuras' el nuevo filme de Todd Haynes, director de filmes como 'Carol' o 'I'm Not There' en el que Mark Ruffalo interpreta a un abogado que inicia una cruzada contra una compañía de productos químicos que durante años ha estado vertiendo sustancias tóxicas que llevan años minando la salud de los ciudadanos y sus animales. " Han estado envenenando conscientemente a 70. 000 personas durante 40 años. denuncia Robert Bilott, el abogado interpretado por Ruffalo en el primer tráiler de la película estrenado en primicia para los lectores de Europa Press. Un adelanto de más de dos minutos de duración en el que el que, ante el terrible secreto que ha descubierto, el protagonista tendrá que elegir si "quiere tirar toda su carrera a garete" y hacer lo correcto. o seguir adelante con su vida como si nada hubiera ocurrido. Tienen todo el dinero y todo el poder. Y lo usarán. Lo sé porque yo era uno de ellos" dice Bilott sabedor de que su cruzada no le saldrá gratis. Cargando el vídeo. Anne Hathaway, Tim Robbins o Bill Pullman son algunas de las estrellas que completan el reparto de lo nuevo de Haynes, en el salto a la gran pantalla de la la historia real de un abogado que, tras años trabajando para grandes corporaciones, descubre cómo una poderosa empresa química ha estado envenenando las aguas de una localidad estadounidense durante décadas. Será entonces cuando Robert Bilott opta por cambiar de bando y defender a los habitantes ese pequeño pueblo frente a la imparable maquinaria de las grandes empresas. Basada en un artículo de prensa publicado por Nathaniel Rich, que también es coguionista del filme, Aguas oscuras' llegará a los cines españoles en 2020.

Aguas oscuras sinopsis. Para ésta peli tristeza. no hay otra palabra. Y cuenta la leyenda que desde que la vi, ya nunca dejé una canilla abierta, odio las goteras. Soy alguien simple. Veo a Ryan Reynolds en la miniatura, hago click en el vídeo. Enter the characters you see below Sorry, we just need to make sure you're not a robot. For best results, please make sure your browser is accepting cookies. Type the characters you see in this image: Try different image Conditions of Use Privacy Policy 1996-2014, Inc. or its affiliates.

 

Inspirada en una impactante historia real, la película se centra en la figura de Robert Bilott, quien tras ejercer durante ocho años como abogado corporativo cambió de bando para enfrentarse en los juzgados a la todo poderosa multinacional DuPont Corporation por sus prácticas poco respetuosas con el medio ambiente. En el proceso arriesgó todo, su futuro, su familia y su propia vida, para exponer la verdad. Puntuación Espectadores:  Actores:  Mark Ruffalo Anne Hathaway Tim Robbins Share with your movie friends. Aguas oscuras pelicula japonesa. ES TERROR O Q. Aguas oscuras del crimen. Ropiendola como siempre. Mira lo que trae el multiverso de Marvel :v (Autolike para no desaparecer. Aguas oscuras wikipedia. Aguas oscuras imdb. Aguas oscuras critica. Aguas oscuras pelicula completa en español latino.

Ya la vi no es tan buena como aparenta e visto mejores. Aguas oscuras lol. OOOOH mierdisima que buena pelicula. Es por esto mismo que paso la crisis social en todo america latina... Otra historia de feminazi🤪. Aguas oscuras martin castillo. Aria salio de Rosewood. Really liked this movie. Compelling storytelling and visuals, as well as good acting across all the main characters.
Pulled me into the story, and also surprised me with the actual ending/credits.
Highly recommend if you like this sort of movie "based on real events/litigation/questionable corporate conduct" around our everyday commercial products and name brand companies.

😮😮Valiendo verga creo que en la vida real nos están envenenando así y no nos damos cuenta🥺. El libro es buenísimo. Quienes dicen que el trailer muestra demasiado no saben. I de qué hablan. Lean el libro. Se llevarán una grata sorpresa. Poco que ver con “La ventana indiscreta”.

 

Aguas oscuras diana. Movie Stream Aguas oscuras Aguas*Fo'u,n.d*on* page Watch A`GUAS` Online Speedvid. Aguas oscuras libro. Aguas oscuras. Clasificación por edad: 7 años Género: Drama Duración: 127 min Director: Todd Haynes Reparto: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, Bill Camp, William Jackson Harper, Mare Winningham, Kevin Crowley, Trenton Hudson, Marc Hockl, Lyman Chen, Courtney DeCosky, Scarlett Hicks, Lea Hutton Beasmore, Denise Dal Vera, Louisa Krause, Daniel R. Hill, Chaney Morrow, Lisa DeRoberts, Brian Gallagher, John Newberg, Wynn Reichert, Tera Smith, Tyler Craig, Barry G. Bernson, Amy Morse, Jeffrey Grover, Teri Clark Distribuidora: Entertainment One Films Spain País: Estados Unidos Idioma original: Inglés.

Me imagino estar jugando y que de repente un NPC mal renderizado se ponga a hacer destrozos :v


“Good hunter. Lost in the nightmare”.
Aguas oscuras claudia gray.
Primero el precio del poder (peliculón) ahora el precio de la verdad, lo próximo será el precio del pan pd: bromas aparte, tengo que ver esta película. A Mark Ruffalo se le dan bien esta clase de papeles.

YouTube. Gracias por subirla no la encontraba quería verla d nuevo. This skin is very beautiful. Ah re vamos a copiarnos de noche de expiación jajaajaja. Aguas oscuras film. Jan 6, 2020 Willone Banned 0 Comments Thanks! Share it with your friends! You disliked this video. Thanks for the feedback! 7 Views Read More From: News - خبر Cinema & Music اخبار سینما و موسیقی Post your comment Sign in or sign up to post comments. 0 Comments Be the first to comment Related Posts... Birds of Prey (2020) Full Movie... Árok (2020) Teljes HD Film Magyarul online... Categories New Posts Hot Posts News - خبر Cinema & Music اخبار سینما و موسیقی Events حوادث History & arts تاریخی فرهنگی و هنر miscellaneous رنگارنگ News Sport اخبار ورزشی Health & Medicine پزشکی و سلامتی Emigration مهاجرت Cooking آشپزی Women زنان Psychology روان شناسی Fashion & Makeup مد, آرایش و زییایی Science and knowledge علمی و دانستنیها Iran's my house ایران سرای من children کودکان Spectacular photos عکس های دیدنی و جذاب Religion and Spirituality مذهب و عرفان Nutrition and herbs تغذیه و گیاهان video advertisement.

Watch Aguas oscuras Online Restlessbtvs Aguas oscuras cost-free Without~Signing~Up~ watch Aguas oscuras online hollywoodreporter. Aguas oscuras pelicula 2020.

 

 

Free Stream Lost in America yesmovies no sign up Full Length Online Now

↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡

STREAM

⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧

 

 

 

 • Genres Documentary
 • USA
 • brief Lost in America is a feature documentary on the issue of youth homelessness in America, following director Rotimi Rainwater, a former homeless youth, and his team as they travel the country to shine a light on the epidemic of youth homelessness- highlighting issues like: human trafficking, the foster care system, youth rejected because of their sexuality, domestic violence, abuse, and more. It also examines what many organizations, politicians and other public figures are doing (or not doing) to help these youth. Featuring interviews with Jewel (executive producer), Rosario Dawson (executive producer), Jon Bon Jovi, Halle Berry, Sanaa Lathan and others, the project has captured the attention of dozens of organizations and members of Congress that have since become involved. In addition, the upcoming film campaign has been sponsored by the organization Sands Cares, Las Vegas Sands' giving program. More than a film, Lost in America is a movement. It started with one man's journey to shine a light on the realities of youth living on the streets. Then, a group of filmmakers formed a team dedicated to telling the story of this important journey. Now, this movement is spreading across the country to thousands who are standing with the film to make sure homeless youth are no longer - lost in America
 • casts Jewel Kilcher
 • scores 17 Votes
 • 2019


Lost in america movie clips.
Lost in america netflix.

My recent conspiracy post: The original Mandarin is inside the Pastebin, along with their english translation. After I received their message, I suggested they post it, but their account was too young, so I promised I would post it for them. 所有中国人民应该立即发现和学习的最大图片. The Biggest Picture that all Chinese people should immediately discover and learn. I believe and have compelling circumstantial reason to believe that the American CIA injected and planted the so-called "Wuhan virus" into Wuhan, China in or around the dates of October 31st 2019 and December 31st 2019 with intent to harm China and with potential to destablize and perhaps even motive to collapse China from within. US wants to re-route global supply chain around China, to bypass China and isolate China on the world stage vs China wanting to use Huawei-enabled digital-blockchain Yuan, cashless WeChat, etc to topple the US Petrodollar hegemony and the BRI relationships and bi-lateral trade/infrastructure agreements in order to propel the world to adopt the use of the digital Yuan, and in order to have the world bypass the SWIFT system (since US has abused its dollar status and weaponized it for unlawful sanctions) and the US dollar as the default global reserve currency etc. It was a race against time to see whom would pull the rug from underneath the other countries feet first. US, unable to compete fairly due to its structural disadvantages and many other shortcomings, decided to go the biological attack route, which allows it to hide under the cover of "plausible denialability" since it is more difficult to conclusively prove the attribution or source of a new mysterious virus than it would be to track the trajectory of an incoming thermnonuclear missile etc) to inflict maximum damage to China while minimizing the potential blow back. Right after the signing of the so-called "Trade Deal" in which the US didn't get what it wanted (the US did not get the sort of Plaza Accord concessions that it was hoping XI/CCP would kowtow to etc) and immediately into the start of the new decade (marking the turn of the second decade in what the PNAC would called the "new american century" the US resorted to biological attacks in order to contain, isolate and attempt to cripple China/CCP internally and on the world stage at large. After its NED/CIA sponsored Hong Kong destablization/radicialization didn't spill over into the rest of mainland China, and right after its intense year long anti-China anti-Huawei campaigns have peaked in effectiveness, the US releases the evil demon virus into the heart of mainland China, at the absolutely worst possible location (Wuhan being one of the Chinese main Central hubs in terms of transportation and an important city for China's Belt and Road initiatives and estimated to have as high as 8% growth in GDP in 2020) and in also the absolute worse possible timing (right before the Chinese Lunar New year, otherwise known as the greatest annual human migration event, during a time in which shopping, spending and consumerisms activity would have been at a peak etc) in order to cripple China economically, to cut China off from the rest of the world and even force China to isolate its own cities from within, and to have the effect of smearing China's reputation on the world stage and invoking the escalation of fear, racisms and bigotry towards the Chinese people abroad. All this comes right on top of the heels of the event last fall, African swine fever (ASF) which had never before seen in China but now mysteriously appeared with the onset of the US trade war, decimated half of China's pigs, which doubled pork prices and contributed to inflation causing pricy US pork exports to double in China. The odds for two such consequent anomalies, timing and location are exceedingly low. Yet both did occur – in almost perfect sequence. Particularly devasting is the very real possibility that this virus was intentionally engineered to have as long an incubation period as possible, and with the ability to hide within plain site, by being asymptomatic during its initial stages hence making it orders of magnitude more difficult to eradicate. Just recently, as recent as Feb 1st 2020, there has been yet a third mysterious outbreak in China, this time of the bird flu kind that is far more deadly to humans and wiping out Chinese chicken and poultry at the most dire of times. Indeed the coronavirus victims so far, both inside and outside of China, are only people with Chinese type of blood, Haplogroup O-M175, designed to attack that type of blood and specifically Chinese people. Dr. Steven Hatfill Biological Weapons Expert says the Wuhan virus it will have to play it out and "run its course" not only in Wuhan but the greater mainland China. The host Steve Bannon (Trump chief campaign advisor) predicted this will crush China economically, and that its the end of the Xi/BRI/OBOR and will give US the chance to re-route trade of all countries to go-around and bypass China bringing the global supply chain back to US and its allies whilst isolating China economically, politically, etc. They are selling this to the American people and pitching it to the world as this Chinese Belt and Road connectivity is what is allowing this virus to spread so fastly to the rest of the world and that it would behoove mankind and all nations to reconsider the security and stability of their own supply chains and basically urging everyone to pull their companies, people, trade, businesses etc out of China. This is not unlike what Wilber Ross US Commerce Secretary already stated a few days ago. that this virus is good for America and will help bring lots of jobs back to the USA. seems like the goal is to use this event to pull the rug underneath China's development feets. I suppose it could be a coincidence that China, the geopolitical adversary and economic enemy to the United States (according to the US itself) suddenly gets this mysterious virus seemingly more potent than SARS (which itself apparently only targeted Chinese ethnic DNA and left the white/Caucasin population untouched) at the worst possible timing and in the worst possible location. Wuhan being Chinese's central hub and this being the Chinese Lunar New Year, it has the highest ability to spread and go "super viral" whilst impacting the max amount of damage to the stability of the China, both in terms of having the max potential to cause political turmoil in the homeland (ruining people's new year, quarantinee and lockdowns of cities of unprecendeted porportion, causing many Chinese citizens to get angry etc) and doing the maximum amount of possible damaage to the Chinese economy, ruining the New Year in which consumerisms was supposed to be at its very highest points. Even the SARS of 2003 had an negative impact on Chinese GDP by as much as 2% and has already turned out to be far worse and at a much more accelerated speed of spread and deaths. Unsuprisingly without need for a single bullet fired or sanction imposed, it already managed to force China to self-impose the closure of its borders and cities, most nations have already stopped flights to China including the United States itself, on the world stage it is another "ding" for China's image and gives the propaganda mouthpieces of the West something else to gripe about, whilsts at the same time an attempt to cap Chinese One Belt One Road ambitions and sabotage China's growing economy and hegemonic rise. It comes right on the crisp of Trump signing the fake "Trade Deal" and the UK decided to go against the US and work with Huawei. I say something else is going on behind the scenes, more than what we are being told. We could have transition from Trade War, to Tech War to now maybe bio-war, if that is the case, then very likely the US already fired the first, second, and third shots, so to speak. China should at least stay vigilant and have a credible deterrence contingency plan in place. In the nuclear world in which China has DF-41, the "MAD" doctrine is still well in place. But a mystery virus affords far more "plausible deniability" for the US. Thus achieving the goal with less fear of attribution and thus retribution. Instead of directly confronting China in the SCS militaristically immediately, maybe they think a better way to take China down a notch or two would be the use of "other means" to an ends... Science and technology in the world has come a long way since the days of Westerners giving Native Americans blankets laced with smallpox to "thanksgiving" them. It is the human condition to be risk/loss adverse. A nation that would stop at nothing to achieve Maniesft Destiny on the way up surely wouldn't have any qualms of preserving its hegemony at all costs on the way down. After all, the American way of life is nonnegotiable and Graham T. Allison predicted the likelyhood that this confrontation of a rising power with a declining power will inevitably lead to war, and history has shown that to be indeed the case. The US is applying its doctrine of maximum pressure to destroy China on all fronts, with Trade War, Tech and supply chain War, cyberwar, information and pysops war, and now biological warfare and most likely to be followed up with conventional or even nuclear war once US believes China is sufficently weakened. Steve Bannon was hoping to "break the back of the CCP" by cutting off China's supply chain, and was hoping the HK roits was going to catch fire in the rest of the mainland and force the CCP to lose control making it easier to do an opportunistic regime change. I'm sure both China and US have their own red lines. If the US had any involvement in this new virus, if China finds any credible evidence, then there are a number of things China can do besides retailiting with its own bioweapon. for example, we all know the Trade War is not about trade, but wanting China to slow down in terms of hegemonic rise. for example China could simply start building Huangyan Island in the SCS, making a move that would seal the US fate as the "falling empire. If China militarizes the island it would give China total control of the SCS region, so China can declare ADIZ over SCS, America would be pushed back to Guam, and it woulld be the beginning of the end of the petrodollar hegemony (which never could have lasted forever anyway but it would push it up along the timeline to make it collapse that much faster) Some have said that well the virus is RNA single stranded which makes it harder to target any race specific without mutations losing the specificity over many infections cycles. And that if it were double stranded it would make it that much easier to create vaccines for and kill/contain. But I believe in this case it is about maintaining "plausible deniability" whilst not crossing any hard red lines in case attribution is established in the future. A virus outbreak that dings China's GDP by 2 to 5% in 2020 is not comparable to an end of civilization event that wipes out 90% of the Chinese population, for example. Whatever blowback or collateral risk is considered acceptable levels since it was deployed to China's central Wuhan, naturally China has a self interest in containment, and the vast majority of the damage will be internal to China. It may have been engineerred as race specific single stranded RNA and knowingly by hostile forces that predicted by the time it lost its race specificity that China would have already contained it. Hence "mission accomplished" with little attribution and minimal blowback. What better way to undermine China/CCP than to have its population grow resentful of or turn against its very Government! Already Western media is talking about how Chinese are filthy and if it wasn't for eating rats, bats, dogs, etc this wouldn't ever have befallen. Perfect cover for re-enforceing racists stereotypes for the ulterior motives of containing and isolating China, and that of Chinese culture, and Chinese ideology on the world stage. All of this should be seen within the larger context and backdrop of the so called Thucydides's Trap. For various reason, biological warfare against mainland China gives America multiprong strategic and asymmetric advantages, hence why it has now become the method and weapon of choice for the US to use against China. At what point does China take action or else find itself too little and too late to be suffering same fate as Native Americans? History has shown that America is willing to wipe out entire Han civilization to maintain american hegemony and regain full spectrum dominance and supremacy. Kissinger is credited for giving Nixon the idea to open up China. It appears as the 45 year rapprochement comes to a sudden close, the US has regretted the long term decision. When viewed threw the lens of optimization of entropy maximization and the 2nd law of thermodynamics it is all about the counterbalance needed to an unchallenged US uni-polar scheme that impedes the progress and destiny of a universe in evolution. Steve Bannon was quoted to say that it is Ten times more important for the US to kill Huawei than it is for Trump to sign any trade deal. USA realizes that China will soon surpass them if status quo isn't changed. The true motive of the trade war is to decouple the US from China quickly enough to asymmetrically target and destroy any tip of the spear Chinese companies/projects/tech such as the Huawei, 5G, DJI, EV, trains, Cancer research, TikTok, SenseTime, etc etc to cripple China's plans to move up the value chain and hi-tech-ify its economy and to do so with enough force to set back China and permanently prevent it from successfully climbing the arch trajectory of replacing the US. For the US its not just about losing the top spot to China, if America were to ever lose its petrodollar hegemony it would collapse in much the same way as happened to the USSR. The whole US empire is built on house of cards, ever since Brentwood they got away with taxing/usurping the world using the dollar as economic weaponization through 'quantitative easing' and its military to control OPEC to sustain the petrodollar hegemony. In the 1980's Japan became a threat to the US so they forced Tokyo to acquiesce to the Plaza Accord resulting in the "lost four decades" and Japan never recovering. Nowadays Trump, Steve Bannon, Pompeo and other Hawks are trying to impose the same sort of colonization on China, but much harder to do since China doesn't entertain US troops/US bases unlike the Japanese vassal so the next best thing is to subvert Hong Kong by way of CIA/NED and other propaganda techniques. And which nation killed a million civilians in Iraq after a false flag event and a WMD pretext but now is banning Chinese AI startups ostensibly because they care about the human rights of Muslims in China's internal Xinjiang region? This is all part of the bigger picture to contain China's continued rise, as we see that if the US ever lost its hegemony it would be game over. America views Chinese ambitions such as Made In China 2025, One Belt One Road, 5G, AI, etc as existential threats to its very lifestyle and way of life, hence the whole "Huawei is a national security issue" stance. Now even TikTok, a dancing video app, has become a "national security" threat and targeted and singled out by the US Congress. By "national security" they really mean China is offering the world a better deal and they are pissed that they are being undercut and view Chinese success as a direct threat to American hegemony. The West had its chance to help out Africa but did nothing, now China wants to help them develop and US is getting resentful, the supreme irony is accusing China of predatory lending. This will only get much worse, Xi predicted this will last a period of 30 years until which time China has become the undisputed Number One in the world economically, technologically, politically and militaristically. As the declining power the US isnt going to just go down without fighting. Just like the Roma Empire, as the US declines on the way down the lip service of freedom, democracy, etc stops and the true colors of the ugly side all comes out, they just did another coup in Bolivia after China signed a lithium deal to secure development of batteries for EVs, and now US is even sanctioning its own "allies" like Germany for daring to buy energy from Russia (NordStream 2, etc. Like others have already brought to light and mentioned, with the multiple initial sources surrounding this Wuhan virus, it makes "intentionally starting a pandemic with a bioweapon" scenario much more likely. The virus failed to spread with the first group of targets, so they tried again with the market. For those who refuse to believe the US could ever be morally capable of doing such a coordinated strike and biological attack on mainland China, even if you do not at all believe US had anything to do with it, and even if US in reality had nothing to do with it, it still doesn't change the fact that this virus has changed the power dynamic and upset the balance; and we already have evidence from US such as Wilber Ross etc willing to take full advantage of the situation. China must be prepared to adapt and adjust to this fluid situation as well, short term and as well as long term. This thing could very well politically isolate China (it is already having such an effect) and crater China's GDP, and most importantly strategically pressure China to give up its long term development aspirations and also to sign away certain concessions (give up on MIC2025 etc) right at the most critical moment in history. Sure we understand that the flu killed already 10000 US person this year alone, I also know the numbers in terms of how many up to 80, 000 die of flu alone last year. And yes some of the hysteria and panic of this Wuhan thing may cause more damage than good at this point, sometimes the fear is more than just the virus damage itself. Having said that, on the other hand, the facts are this banning of all flights from China to the US, the enactment of the quarantine is described by the US CDC itself as the heaviest action it has taken in 50 years. Indeed when was the last time Russia closed its borders to China? When was the last time Disney shutdown, and all these hundreds of other things shutting down in China and all the countries closing their door to China? Precisely my point regardless of whether or not the real or percieved threat of this virus is overblown or not, the fact is the reaction to it has already greatly harmed China substantitively at what could be argued as the worst possible timing. so yes, this virus has changed the power dynamic and upset the balance. The fact of the matter is the rest of the world isn't closing its flights and borders to the USA, despite the flu in the US killing way more people, but the world is closing its doors to China. This cannot be good no matter how it is spun. I'm concerned this will be the point of inflection in which the tide permanently turns and China regresses back to being closed, isolated country and America pulled the supply chain rung under China's feet while China is down/ill and then convinences the rest of the world to a new Brentwoods to basically maintain US hegemony for the next 100 years. Perhaps this is what Trump was secretly hinting at when he gleefully announced at Davos that "now is the time for renewed and great optimism. Maybe he was hinting at world events to come that will greatly benefit America at the direct expense of China, events that by the time he made the speech at Davos would have already been put in place by the CIA. If America has declared war on China. first by economic decoupling via sanctions and tariffs then by trying to kill off Chinese technology ascension by attempting to cut off China's tech supply chain, and finally by covert biowarfare to destroy China's food supply and then poision the Chinese people with a sinister virus in hopes of destablizing the entire country. etc and by all appearances it has, with Pompeo openly stating that the Chinese CCP was the "central threat of our times" and Bannon calling for Trump to "takedown Xi" and "break the spirit and crack the back of the Chinese people" then it behooves China to defend itself and its citizens and interests appropriately. This information better be spread across Chinese media so that the average Chinese develops a healthy and warranted suspicion of certain nations that have taken it upon themselves to stop at nothing to destroy the Chinese way of life and to destroy China's development and progress. Making more mainland Chinese aware of the underlining truth that all of China is constantly being targeted with warfare of all categories and at all levels by everything American cannot possibly be a bad thing. America has been applying every kind of means of warfare that exists under the sun against China, against the Chinese government and against the Chinese people and their well-being; be it Trade War, Economic War, Proxy War (Taiwan, HK, etc) Tech War (Huawei/5G/AI/tiktok) Supply Chain War, CyberWar, Information propaganda Warfare (including the "reverse conspiracy theory" and other false flags) Biological Warfare and soon to be Conventional war and perhaps even someday Nuclear war. The Chinese people for their own good should be more aware of the ideological war that America has inflicted upon the Chinese citizens both at home and abroad. The stark constrasting juxposition could not be more supremely ironic and hypocritical. Brain drain from the rest of the nations in the world to the US is called "free market" and labeled as "freedom loving scientists going to work in open democractic Universities with higher pay and better quality of life" and yet this same notion of "brain drain" from the US to the rest of the world is called "intellectual property theft. spying" or "sending spies to steal 'American technology. For when as China or Russia or India jailed their scientists for working with US universities and earning US research grants. If they did that, immediately the US media will instantly accuse them of being "totalitarian communist police state with no academic freedom" etc. During China's moment of greatest need and vulnerability we see Westerners racism and xenophobia come out in full blossom from Universities that say it is normal to be xenophobia to so-called "free speech" newspapers that take delight in China's plight and openly incite hatred and racisms by publishing intentionally vile depictions of the Chinese people and the Chinese flag in order to kick China while it is down. America knows that "time is on China's side" be it with regards to GDP PPP, or the situation in the South China Sea, or that of Hong Kong, and later Taiwan, as China's sphere of influence continues to grow in Eurasia; or even in the larger context of the digital blockchain Yuan and China's BRI/OBOR to replace or supplant the US petrodollar hegemony and so many other aspects. America knows that if status quo doesn't abruptly change that one day it will be too late to confront China. Trump, as their self-proclaimed "Chosen One" has openly stated from the beginning that he won't allow China to surpass America "on his watch" and that if his administration doesn't stop China right now that no future generation of administrations will ever be able to do so again. The US recognizes that the situation is quickly reaching an inflection point past which there is no point of return or going back. It is now or never. And since a direct nuclear confrontation is not going to help America achieve its goals or retaining its status, nor reversing its decline, and coming back on top in terms of once again being sole unipolar hyperpower with no contender or meaningful challenger, then only option left after a failed trade war and failed tech war was to attack China in the back by secretly using biological warfare against China, not once, not twice, but now for a third and potentially ever more devastating time as each attack is increased in boldness and exponential in unprovoked escalation. The end. After I promised to post it, he sent me one final message to underline and summarize everything said: Motive, means, and TIMING, all just too suspicious. in terms of the African Swine Flu that started attacking chinese pigs for the VERY FIRST TIME immediately after Trump started the Trade war in 2018 causing China to buy MORE Pork from the US at higher price/cost! Then immediately after China signs the "trade deal phase 1" this wuhan virus happens, and US already saying they will bring jobs back and push china harder on phase 2. Then, on top of everything, bird flu happens in china too, and now chickens are going dead! The timing is just too suspect, how come India and bunch of other dirty countries that eat bats and whatever never had outbreak? Then they found out this virus only targets Chinese DNA. We also noticed that the only Asian donor (male) has a much higher ACE2-expressing cell ratio than white and African American donors (2. 50% vs. 0. 47% of all cells. This might explain the observation that the new Coronavirus pandemic and previous SARS-Cov pandemic are concentrated in the Asian area. The result indicates that the ACE2 virus receptor expression is concentrated in a small population of type II alveolar cells (AT2. Surprisingly, we found that this population of ACE2-expressing AT2 also highly expressed many other genes that positively regulating viral reproduction and transmission. A comparison between eight individual samples demonstrated that the Asian male one has an extremely large number of ACE2-expressing cells in the lung. ” Americans of Chinese descent, including those with partial Chinese ancestry constitute 1. 5% of the total U. S. population as of 2017. Which conspiracy do you like more? Which one is more believable.

Lost in america poster. Read a Better layout Version here below My Opinion ( updated Final Draft) Democratic Socialism Isnt Going Anywhere. Its the Future and the Past of the Democratic Party. The people want something Bold. From FDR to AOC and now Bernie Sanders is in the Lead in Iowa and NH, and it is my bet he will win both. But this ideology in recent times not just championed by him, but also Elizabeth Warren who is currently in third, and that not a bad thing but speaks volumes on the current narrative norm people want and the kind of action they expect in these trying times from politicians. Both sides of the political American experience are pulling the center, and widening the gap of for centralist, and redefining the term to be closer to each party's ideology... I believe the Elizabeth Warren style progressive policies will be the new left of center in this new century. The current political climate I would summarize in two words, “Popcorn Politics”. Actions like this have not been seen since the fierce campaigning since the time the radio was invented. The birth of the internet has created platforms like social media, which allow a greater voice and, narrative for the individual. Like minds attract other like-minded people and tribalism and echo chambers have formed. They want to feel safe and sane in their own principles and ethics. At the end of the day though it emboldens ego and people don't want safe. They don't want the safe choice anymore in the party. Safe is boring. It not an instant or dramatic change for the better its the same old, same old and the majority of the population between x-z live in an instant world. With more instant knowledge, we want more instant action and answers that lead to more questions. They want something deeper, something bolder. If you say an extremist cant win I say you do not know America. Sex, excess, hard music, hard alcohol, and extremes sports sell; why not extreme politics? Rarely is it argued the only way to counter one extreme is with another of equal weight in order to find or create a middle. I say extremes will be the case for the 21st century for politics. Why extremes in the Democratic party? well, maybe it is to make up for the lack of action on all the social movements of the past 20–60+ years. From the Anti-War movements, civil rights, and womens rights. to recently Occupy Wall St, to Black Lives Matter, Antifa, Metoo. They are the Disenfranchised screaming about the issues, and what has truly been done? The status quo has not worked those are disenfranchised and forgotten. Lets Have a maybe moment. Maybe its because two of the longest wars in American history; the Iraq War, and the War in Afghanistan were voted by centralists, who forgot the errors of Vietnam or were enticed by the military-industrial complex and forgoed evidence, facts, and diplomacy. Maybe it was the fact that some centralists worked with Segregationists during the 60–70s to find solutions, instead of protesting and standing with people of color. Maybe it was because centralists voted for a bailout for corporations during the recession instead of helping those facing bankruptcy and foreclosure. Maybe its because Democratic Centralists did not do more for abortion rights aka equal body autonomy, settled with a hyde amendment and now there is a 5 to 4 Supreme Court Conservative majority that could overturn. Maybe it was the 90s crime bill that put a generation of non-white people behind bars for petty drug crimes voted by centralist, along with stop and frisk programs enacted by Centrists. Maybe it was the fact that 20 years ago the majority of Centralists were against Equal Marriage or LBGTQ+ rights. Maybe its the fact that the whole generation is burdened with college debt which costs compared to the cost of what it was 40 yrs ago has increased to almost debt slavery for X-Z Generation. Maybe is hows Rent is out of control, and people want rent control to better regulate the market from scumlords. It could be few of these things or all these things. Either way, the status quo has not worked those that disenfranchised and forgotten. Some say its a time of generational change and ideals within both partys; that it is a passing of the torch with the Democratic party, as bold and equal to its rival. Others say its return to the roots, to something similar to FDR progressives. People are upset because they believe Bernie is not centralists enough but perhaps that is a good thing or is that narrative of a broken system that is being force-fed through teleprompter journalism. Some divisive people within the democratic party still blame Bernie for an Electoral College loss, despite him being on the campaign trail for Nominee. There is still part of the democratic party still mad Hillary lost the electoral college but won the popular vote with Bernies help and other Democratic candidate help, despite the lawsuits against the DNC, and Obama asking the Chair at the time to step down aka Debbie Washington Schultz after accusations of favoritism, and the DNC leaked emails do not help. The emails shed light on the backroom antics of the “fair and honest” DNC. Either way, that issue is resolved Hillary is not running, and you are not in the game, who are you to criticize others playing it, youre not playing. the idea of America and other modern democratic societies have been about balancing two ideologies; Individualism and Collectivism. Both have qualities to admire and despise. The trends of both though, have weighted differently in popularity and value; at different times throughout the history of this nation, and many others. But a balance must be found for sake of security of collective individualism and collectivism. We have a subtle system designed to divide and conquer. A system designed to manipulate and extort time and money, to the point of exhaustion by creating an environment of the overworked individuals through isolationism, at work, school, home breaking the collective down to the family to better control. For when there is no other influence, the individual few can control their narrative, because it is easier to control the individual when they are not part of a collective. We live in a world where personal ego/vanity/opinion matters more than collective fact (scientific/other) things matter more than collective or the individual it is done purposely to damage the collective as much as the individual for greater control of narrative created by the individual few to distract from their own collective pursuit of truth and happiness. In the end, the collective is as strong as the rights of the individual. only as a collective can truly change progress happen in the face of the tyranny of traditional systemic division, where the few control/represents the many through division. the quality of work is not equal to the quality of life or quality of life is not equal to the quality work, it damages the idea of a free nation. “The law will never make men free; it is men who have got to make the law free. “ ~HENRY DAVID THOREAU I open my thoughts with that quote because it is one that should echo forever in every land that believes in liberty. As I share my many thoughts in order for others to understand my perspective I do not wish to convince or sway but provide the many thoughts of this one being, me. by definition in the Merriam Webster dictionary liberty. 1: the quality or state of being free:a: the power to do as one pleases b: freedom from physical restraint c: freedom from arbitrary or despotic (see despot 2) control d: the positive enjoyment of various social, political, or economic rights and privileges: the power of choice. I say and paste this so all and others will understand the word, a word that is part of a declaration provided by our founders. The rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Those in Political Power, whether they are a Judge or Politician, He or She sits in judgment and sentences and or judge others, they sentences there own consciousness eternally aside and must consistently be in a consistent judgment of oneself; words and action equally for America is made up many faiths, ideas, and dreams. They must take and weigh not just there own perspectives into account and weight but all perspectives unbridled and unswayed by there own. There in total 322, 762, 018 Americans roughly within our borders of this great nation at this point in history. Some illegal most legal but i believe all long for the liberty of all if not-self, and if not for self then why not for all, why denies what you the individual pursues or loves. All that long for liberty and freedom illegal or legal are equally American in sentiment, heart, and spirit, so who can truly deny them passage to the land of liberty that is at the heart of the matter. For it would be to deny ones true belief of liberty in which one and others have stood for and died for. To deny one or a group choice is to deny liberty and freedom. To be a true American patriot is to be a patriot of liberty and its freedom of choice. For In a truly free nation each individual has the right to liberty whether it your body( abortion, medication, etc) your heart(gay, straight, trans, etc) or your spirit(religion, belief or opinion) it is your own, its your choice, your liberty and it should be respected, and equally tolerated, and because of that; it should not be imposed onto others by-laws rules or regulations but tolerated equally and respected. It is for the individual to decide, not the state or the nation to impose for that would be tyranny. It is for each individual to decides if they are a patriot for one either court's love of tyranny or love of liberty whichever is truer is up to the individual and what lyes within the heart, their words, and their actions. But many could argue that one persons liberty is other individuals' tyranny. In regards to Politics in many cases, politicians free themselves but shackle the people to mans many constructs of control. In regards to Justice and Law, money has now, in essence, become freedom, the more money you have the freer you are to enjoy a better lawyer and more lawyers in most cases who have more sway based on there social, educational, and professional connections all intermingling and overlapping. by this, having the ability to achieve the end result desired of any case civil, criminal, state or federal. Money, None of which is based on principle or morality, constituents, or constitutional, or law and justice, let alone freedom or liberty, but one tied to a monopoly of moneys influence on the industrys of laws of traditions and ability to manipulate the weight of perception and needs of the system of which amounts of money is justice and freedom. But one must ask themselves if and when the value of things out weights the value of people wither we have lost the values and principles of everything Furthermore on law, and education of law, one must consider the lack of education or absentee of knowledge of the laws, rules, and regulation in the education system to provide a better understanding of that knowledge and given to every free citizen that attempt to abide by justice and those that enforce it is done pre-meditatively to make more money by ransoming justice of the ignorant, and if that is the case does it only give further proof that this system designed purposely out of control where laws do no make more freedoms, libertys, or justice but more regulated control, tyranny, and ignorance creating two classes those that know and those that dont, those that have, and those that have not, The rich, and the working poor. All leading to what I will call the great decay. read more on workplace democracy — In regards to things, there are those that work in other nations, getting paid a slaves wage, slaving to provide, creating, building in sweat factorys to the free open unaccountable market of consumer nations ignorant to origination of condition of the worker/providers and without consciousness of purchase for lack of patience, considering more the policys and warranties and speed over the morality, principle, and ethics. When does one stop to measure there impact of actions. In regards to Social networking and wikis has in most cases replaced education, social justice and the press, just as the press in some cases replaced religion and how digital has replaced paper. Its a digital bible we read every morning and carried in our pockets, People cite more things that are digital then those things on paper as if either had any weight compared to that of a blank page. Social networking creators are the saints of the marketplace that is the digital church of ideas, facts, and opinions. In the beginning, it was pure bringing many together to mingle and share creating a marketplace of knowledge, culture, and ideas and news. But now i must say it has become a battlefield of feeds and streams, progress vs tradition and the merging argue of one or the other or both and none. It has become corrupt and more of a tool to measure the perception of those with ego, power or money to enforce perspective opinions as fact and traditional institutes. Now with the ability to buy likes with fake accounts, trolling by shaming peoples perspectives and ideas, perceptions with multiple accounts or followers. one must consider if the press does measure posts to see if their mainstream opinion has been eaten or not and measure the feedback to see if their perception has generated interest and there narrative/ perceptional opinionated generating revenue of shock politics with each click. It is sad that is is not the sharing of ideas of knowledge or opinions with any sort of professionalism or tact. It is basically a religion of opinionated perspective practiced religiously for the battle and measurement of perception, steeped in instant gratification of mostly garbage. At the core one of its values is one of vanity and ego with slight knowledge and facts like sprinkles on an ice cream sundae of heavily enshrined opinions, both imposing and providing, but at the end of it all free with a donation/sacrifice every month to internet/phone provider gods who themselves control the flow and spice of 1 and 0s appealing to the liberty of knowledge of providing a “free space to the best and worst of humanity. If Trump is reelected, and the Democrats lose, it will be the corporate tentacles that have paralyzed the same Establishment centralist democrats to vote for war, and Wall streets Bailouts. From media mogul billionaires to big pharma CEO, to tech giant who wants a technocracy, are upset, for their will, will not be done, but the will of the disfranchised. For that, centralist Democrats will cut their nose to spite their face and give Trump the election, Even though The modern idea for Democratic Socialism has been around since the Mid 20th Century With Presidents Like Franklin Roosevelt and Martin Luther King. It is a classic pure progressive Ideology. Both Martin Luther King and Franklin Roosevelt, Have Talked and fought for Progressive change and security for the working class. Both have given many speeches on Income Inequality and have tried to make a more equal secure future. Most importantly they helped the disenfranchised. Here is FDRs Second Bill of Rights, read it, for it is something that every democrat has faught for in part or as a whole for the past 70 yrs. Now compare it to todays Democratic Socialists Policy like the Green New deal. After reading can you see how both are very similar and Almost complete the agenda the party has been fighting for since FDR. Here is a link to FDR speak on the second bill of rights something he tried to pass but died before achieving it. second bill of rights A secure healthcare system that does not profit or bankrupt those most desperate but provides quality care, dignity and helps all. A secure future where 40+ hours a week equals a living wage matching labor to correct equal pay, and inflation giving deserved respect. Greater accountability, transparency, and regulation on the presidency, congress, the justice system, and corporations. A more secure tax code against big corporations from taking money overseas in tax havens or paying nothing. If democracy is good enough for the system is should be good enough for the workforce, no more golden parachutes, each worker should have an equal investment in its growth and economic future, no more trickle-down but trickle up. The exploitation of community-based economic and criminal justice punishments on race or religion has no place and those that commit these acts should be punished and held in the same way we would a hate crime. Greater citizen access to information and transparency of the criminal justice system. If equal opportunity is equal knowledge then we should have free and equal higher education for all. Expanding Medicare and Social Security, Going after companies who profit off the future of our children by pillaging the earth at the expense of the environments with no safety measures, thought to the surrounding community they effect, valuing profits over the lives of fellow Americans, they must be held accountable by a jury of their peers we must be caretakers now, ever watchful to preserve what we have left for all to enjoy. A secure home that does not poison a family that is safe. All these things they spoke about. to quote Robert Dahl “ ‘if democracy is justified in governing the state, it must also be justified in governing economic enterprises” Democratic Socialist/Progressive dream is renewed by people like Bernie Sanders, AOC, Elizabeth Warren and many others. So is the good fight for all classic progressives. In a true Individual society, the individual is in charge. Only the individuals views are respected, everyone is for themselves, competitions breed progress for one and violence for many. But If the rights of the individual are not respected equally how can the rights of the collective be just and fair though? To quote the great Mr. Nemoy “the needs of the many outweigh the needs of the few or the one”. There must be balance and one of logic. In a true collective society their no individual in charge. Every nation has a collective truth to aspire to. Some call it Faith, belief, etc to the idea of the nation based on cultural/technological goals. How you can get collectivism without tyranny is to be able to tolerate, to have empathy, and respect for other perspectives, traditions, and differences even individualism. Collectivism focusing on the common universal truths that unite many, and those are ( we all want peace, we all want love, we all respect, we all want equality, we all want equal justice, we all want to help others, we all want to make a difference, we all want to leave this earth better then when we came in, we all want dignity and quality of work and of life, we all want a quality education for children that provides opportunity) these are the universal truths of a true fairing collective. as long as there is individualism there will be corrupt intent on the collective, and as long there is an individual representative of the collective and not the collective there will be a corrupt intent by the individual. In a true equal collective society(pay, job, health, education etc) there would be no need for representatives or leaders, for everyones voice would have equal weight and value. A free and open collective can be judged from the individual rights/health/education/choice/speech though. It all begins by investing into the children of tomorrow by Expanding and creating more social programs will only grow with the growth of current technology and its impact on the workforce, Income Inequality platform and those that stand behind it will also grow with it. Automation plus capitalism will only lead to a darker employment future. Industry Experts have spoken at this to length saying that 25–40% of the workforce will be replaced by automation and AI within the next 5–15 yrs world wide. Here are three links to further my argument. Automation technologies will first replace repetitive tasks, will be whether it be AI(Majority of white-collar jobs, secretarial jobs, healthcare jobs, office base jobs, education jobs, etc) robotics(blue-collar jobs and manufacturing, warehouses, nanorobotics for healthcare purposes) 3d printing ( manufacturing jobs, electronics assembly, houses, tools, etc) every household will have one, self-driving ( trucking, taxi, delivery, all transportation jobs) every car/vehicle will be self-driving. Within 20 years 40% of the workforce will be gone thanks to automation, meaning wealth and inequality gap will be a major topic and Democratic Socialists have been bringing the topic to the for front form the very beginning it will only grow, the support of social programs because of theses issues equal knowledge is equal opportunity, an opportunity for the pursuit of happiness, in turn, if a person pursued a higher education into one of many diverse fields of study that they then could/would put higher effort into a job because it would be meaningful to them, creating worth…. so yea without equal knowledge there is no opportunity or chance of equal worth. Those that look at Education as a Status or a separation of economic class, and will only create more competition, those that “have” will not want this… those that “have not” will. Martin Luther King Spoke of these inequalities and. Those in positions of Economic Power will accept this innovation because it doesnt sleep, eat, get sick, take holidays off, it will cut costs and promote growth, meaning the rich will get richer. Those with enough capital to buy these machines, they will only grow faster small business and the worker will not be able to compete. Those at the top will not weigh the costs to society nor to their humanity. For they value things, and when the value of things outweighs the value of people you lose the value of everything. With up to 40% of the working population jobs becoming obsolete, major changes will be needed and the only way to counter it is with job creation from innovation and society or nation will yield more with reeducation(free technical and college education. The Democratic Leadership, and those closer to the center would be a foolish to not champion the issue of income inequality, criminal justice reform, a living wage, climate change, tuition-free education, expanding social security and medicare, or pushing for Medicare for all. The country without a strong reeducation or higher learning system will suffer, which will take 10–20 years to retrain the older generation when this occurs. Those that suffer will promote the idea of conscious capitalism and Capitalist will take precedent but it wont be as effective and truly will be for self-gain and will be only for